Lịch sử thế giới Tài liệu luyện thi đại học

44 2.5K 3
Lịch sử thế giới   Tài liệu luyện thi đại học

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Phần một LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI TỪ NĂM 1945 ĐẾN NĂM 2000 Chương I SỰ HÌNH THÀNH TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI 1945 – 1949 Bài 1 SỰ HÌNH THÀNH TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1945 – 1949) I – HỘI NGHỊ: IANTA (2 – 1945) VÀ NHỮNG THỎA THUẬN CỦA BA CƯỜNG QUỐC [...].. .Tài liệu Luyện thi Đại học khối C – Phần Lịch sử Thế giới - Đến những năm 1989 - 1991 chế độ xã hội chủ nghĩa đã sụp đổ ở các nước Đông Âu và Liên Xô Dẫn đến trật tự hai cực tan rã Trật tự thế giới mới đang trong quá trình hình thành theo xu hướng “đa cực” - Lợi dụng lợi thế tạm thời do Liên Xô tan rã, Mĩ ra sức thi t lập trật tự thế giới “đơn cực” nhằm bá chủ thế giới, nhưng không... giao thông, các dịch bệnh mới, sự cạn kiệt tài nguyên , đặc biệt là vũ khí hủy diệt đe dọa sự sống trên hành tinh II XU THẾ TOÀN CẦU HÓA VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA NÓ 1 Xu thế toàn cầu hóa a Bản chất Tailieu.vn (http://www.vantien2268.violet.vn ) 11 Tài liệu Luyện thi Đại học khối C – Phần Lịch sử Thế giới Từ những năm 80 của thế kỷ XX, trên thế giới đã diễn ra xu thế toàn cầu hoá: Toàn cầu hóa là quá trình... tụt hậu với thế giới bên ngoài Bài 11 TỔNG KẾT LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI TỪ NĂM 1945 ĐẾN NĂM 2000 I - NHỮNG NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA LỊCH SỬ THẾ GIỚI TỪ SAU NĂM 1945 1 Sự xác lập của trật tự hai cực Ianta với hai phe do Liên Xô và Mĩ đứng đầu, đã chi phối nền chính trị thế giới và các mối quan hệ quốc tế trong phần lớn thời gian của nửa sau thế kỷ XX 2 Chủ nghĩa xã hội trở thành một hệ thống thế giới, trong... giới Việt – Trung + Thi t lập “Hành lang Đông-Tây” nhằm cô lập Việt Bắc với liên khu III, IV 2 Chiến dịch Biên giới thu - đông năm 1950 Chủ trương ta Tháng 6 – 1950, Đảng và chính phủ quyết định mở chiến dịch Biên giới nhằm: Tailieu.vn (http://www.vantien2268.violet.vn ) 27 Tài liệu Luyện thi Đại học khối C – Phần Lịch sử Thế giới - Tiêu diệt một bộ phận quan trọng sinh lực địch - Khai thông biên giới. .. thổ 6 Cuộc cách mạng Khoa học – kỹ thuật đã diễn ra với nội dung, qui mô và tốc độ chưa từng thấy cùng những hệ quả nhiều mặt là vô cùng to lớn Đòi hỏi các quốc gia khôn ngoan nắm bắt thời cơ, tránh việc bỏ lỡ cơ hội II – XU THẾ PHÁT TRIỂN CỦA THẾ GIỚI SAU CHIẾN TRANH LẠNH Tailieu.vn (http://www.vantien2268.violet.vn ) 12 Tài liệu Luyện thi Đại học khối C – Phần Lịch sử Thế giới - Một là các quốc gia... 32 Tài liệu Luyện thi Đại học khối C – Phần Lịch sử Thế giới - Phong trào “Đồng khởi” đã giáng một đòn nặng nề vào chính sách thực dân mới của Mĩ, làm lung lay tận gốc chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm - Đánh dấu bước phát triển của cách mạng MN chuyển từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công IV – MIỀN BẮC XÂY DỰNG BƯỚC ĐẦU CƠ SỞ VẬT CHẤT – KĨ THUẬT CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI (1961 – 1965) 1 Đại hội đại. .. cộng sản đầu tiên tại số nhà 5D Hàm Long (Hà Nội) - Tháng 5-1929, tại Đại hội lần thứ nhất của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, đoàn đại biểu Bắc Kì đề nghị thành lập Đảng Cộng sản nhưng không được chấp nhận Tailieu.vn (http://www.vantien2268.violet.vn ) 15 Tài liệu Luyện thi Đại học khối C – Phần Lịch sử Thế giới - Ngày 17-6-1929, đại biểu các tổ chức cộng sản ở Bắc Kì họp, quyết định thành lập Đông... (http://www.vantien2268.violet.vn ) 28 Tài liệu Luyện thi Đại học khối C – Phần Lịch sử Thế giới Về chính trị - 3 – 1951, thành lập Mặt trận Liên hiệp quốc dân Việt Nam (gọi là Mặt trận Liên Việt) trên cơ sở hợp nhất Mặt trận Việt Minh và Hội Liên Việt - Thành lập liên minh nhân dân Việt – Miên – Lào - 5 – 1952, Đại hội chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc lần thứ nhất đã tổng kết, biểu dương thành tích phong trào thi đua... Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà 6 Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của Cách mạng tháng Tám năm 1945 a) Nguyên nhân thắng lợi Tailieu.vn (http://www.vantien2268.violet.vn ) 22 Tài liệu Luyện thi Đại học khối C – Phần Lịch sử Thế giới - Nguyên nhân chủ quan: + Dân tộc Việt Nam vốn có truyền thống yêu nước, đấu tranh giải phóng dân tộc... thuyết Đại Đông Á, dọn đường cho Nhật hất cẳng Pháp Tailieu.vn (http://www.vantien2268.violet.vn ) 19 Tài liệu Luyện thi Đại học khối C – Phần Lịch sử Thế giới - Bước sang năm 1945, ở châu Âu, Đức thất bại nặng nề; ở châu Á – Thái Bình Dương, Nhật thua to Tại Đông Dương, ngày 9-3-1945 Nhật đảo chính Pháp, các đảng phái chính trị ở Việt Nam tăng cường hoạt động Quần chúng nhân dân sục sôi khí thế, sẵn . Tài liệu Luyện thi Đại học khối C – Phần Lịch sử Thế giới Phần một LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI TỪ NĂM 1945 ĐẾN NĂM 2000 Chương I SỰ HÌNH THÀNH TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI. www.vantien2268.violet.vn ) 15 Tài liệu Luyện thi Đại học khối C – Phần Lịch sử Thế giới - Ngày 1 7-6 -1 929, đại biểu các tổ chức cộng sản ở Bắc Kì họp, quyết định thành lập Đông Dương Cộng sản đảng. - Tháng 8-1 929,. trên thế giới (Apganixtan, Campuchia, Namibia…) IV – THẾ GIỚI SAU CHIẾN TRANH LẠNH Tailieu.vn (http:// www.vantien2268.violet.vn ) 10 Tài liệu Luyện thi Đại học khối C – Phần Lịch sử Thế giới -

Ngày đăng: 26/09/2014, 10:13

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan