Khảo sát hàm số - tài liệu luyện thi đại học

51 548 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/09/2014, 18:13

Đây là bộ tài liệu luyện thi đại học cực hay, được tuyển chọn kĩ càng, có chất lượng cao, giúp các em học sinh lớp 12 củng cố và nâng cao kiến thức, phục vụ tốt việc luyện thi đại học của bộ môn. Bên cạnh phần lí thuyết được hệ thống hóa một cách khoa học và dễ hiểu là phần bài tập thực hành với lời giải chi tiết cụ thể, không những giúp các thầy cô có căn cứ để hướng dẫn và giảng dạy cho học sinh mà còn giúp cho các em tự học, tự kiểm tra và so sánh đối chiếu kết quả làm bài của mình khi không có sự trợ giúp của các thầy cô giáo.Hy vọng bộ tài liệu sẽ giúp ích đắc lực cho các em học sinh lớp 12 trong việc luyện thi đại học. TRẦN SĨ TÙNG ›š & ›š BÀI TẬP GIẢI TÍCH 12 ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT & ĐẠI HỌC Năm 2009 Trần Só Tùng Khảo sát hàm số Trang 1 1. Đinh nghóa: Hàm số f đồng biến trên K Û ("x 1 , x 2 Ỵ K, x 1 < x 2 Þ f(x 1 ) < f(x 2 ) Hàm số f nghòch biến trên K Û ("x 1 , x 2 Ỵ K, x 1 < x 2 Þ f(x 1 ) > f(x 2 ) 2. Điều kiện cần: Giả sử f có đạo hàm trên khoảng I. a) Nếu f đồng biến trên khoảng I thì f¢(x) ³ 0, "x Ỵ I b) Nếu f nghòch biến trên khoảng I thì f¢(x) £ 0, "x Ỵ I 3. Điều kiện đủ: Giả sử f có đạo hàm trên khoảng I. a) Nếu f¢ (x) ³ 0, "x Ỵ I (f¢(x) = 0 tại một số hữu hạn điểm) thì f đồng biến trên I. b) Nếu f¢ (x) £ 0, "x Ỵ I (f¢(x) = 0 tại một số hữu hạn điểm) thì f nghòch biến trên I. c) Nếu f¢(x) = 0, "x Ỵ I thì f không đổi trên I. Chú ý: Nếu khoảng I được thay bởi đoạn hoặc nửa khoảng thì f phải liên tục trên đó. VẤN ĐỀ 1: Xét chiều biến thiên của hàm số Để xét chiều biến thiên của hàm số y = f(x), ta thực hiện các bước như sau: – Tìm tập xác đònh của hàm số. – Tính y ¢ . Tìm các điểm mà tại đó y ¢ = 0 hoặc y ¢ không tồn tại (gọi là các điểm tới hạn) – Lập bảng xét dấu y ¢ (bảng biến thiên). Từ đó kết luận các khoảng đồng biến, nghòch biến của hàm số. Bài 1. Xét chiều biến thiên của các hàm số sau: a) 2 245 yxx =-++ b) 2 5 44 x yx =+- c) 2 43 yxx =-+ d) 32 22 yxxx =-+- e) 2 (4)(1) yxx = f) 32 341 yxxx =-+- g) 42 1 21 4 yxx = h) 42 23 yxx = + i) 42 11 2 1010 yxx =+- k) 21 5 x y x - = + l) 1 2 x y x - = - m) 1 1 1 y x =- - n) 2 226 2 xx y x ++ = + o) 1 3 1 yx x =-+- - p) 2 4159 3 xx y x -+ = CHƯƠNG I ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ I. TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ Khảo sát hàm số Trần Só Tùng Trang 2 Bài 2. Xét chiều biến thiên của các hàm số sau: a) 432 6831 yxxx =-+ b) 2 2 1 4 x y x - = - c) 2 2 1 1 xx y xx -+ = ++ d) 2 21 x y x - = e) 2 32 x y xx = -+ f) 322 yxx =++- g) 213 yxx = h) 2 2 yxx =- i) 2 2 yxx =- k) sin2 22 yxx ỉư =-<< ç÷ èø pp l) sin2 22 yxxx ỉư = << ç÷ èø pp VẤN ĐỀ 2: Tìm điều kiện để hàm số luôn đồng biến hoặc nghòch biến trên tập xác đònh (hoặc trên từng khoảng xác đònh) Cho hàm số (,) yfxm = , m là tham số, có tập xác đònh D. · Hàm số f đồng biến trên D Û y ¢ ³ 0, " x Ỵ D. · Hàm số f nghòch biến trên D Û y ¢ £ 0, " x Ỵ D. Từ đó suy ra điều kiện của m. Chú ý: 1) y ¢ = 0 chỉ xảy ra tại một số hữu hạn điểm. 2) Nếu 2 ' yaxbxx =++ thì: · 0 0 '0, 0 0 ab c yxR a é ì == í ê ³ ỵ ³"ỴÛ ê ì > ê í ê £ ỵ ë D · 0 0 '0, 0 0 ab c yxR a é ì == í ê £ ỵ £"ỴÛ ê ì < ê í ê £ ỵ ë D 3) Đònh lí về dấu của tam thức bậc hai 2 () gxaxbxc =++ : · Nếu D < 0 thì g(x) luôn cùng dấu với a. · Nếu D = 0 thì g(x) luôn cùng dấu với a (trừ x = 2 b a -) · Nếu D > 0 thì g(x) có hai nghiệm x 1 , x 2 và trong khoảng hai nghiệm thì g(x) khác dấu với a, ngoài khoảng hai nghiệm thì g(x) cùng dấu với a. 4) So sánh các nghiệm x 1 , x 2 của tam thức bậc hai 2 () gxaxbxc =++ với số 0: · 12 0 00 0 xxP S ì > ï <<Û> í ï < ỵ D · 12 0 00 0 xxP S ì > ï <<Û> í ï > ỵ D · 12 00 xxP <<Û< 5) Để hàm số 32 yaxbxcxd =+++ có độ dài khoảng đồng biến (nghòch biến) (x 1 ; x 2 ) bằng d thì ta thực hiện các bước sau: · Tính y ¢ . · Tìm điều kiện để hàm số có khoảng đồng biến và nghòch biến: 0 0 a ì ¹ í > ỵ D (1) Trần Só Tùng Khảo sát hàm số Trang 3 · Biến đổi 12 xxd -= thành 22 1212 ()4 xxxxd +-= (2) · Sử dụng đònh lí Viet đưa (2) thành phương trình theo m. · Giải phương trình, so với điều kiện (1) để chọn nghiệm. Bài 1. Chứng minh rằng các hàm số sau luôn đồng biến trên từng khoảng xác đònh (hoặc tập xác đònh) của nó: a) 3 513 yxx =++ b) 3 2 391 3 x yxx =-++ c) 21 2 x y x - = + d) 2 23 1 xx y x +- = + e) 3sin(31) yxx =-+ f) 2 21 xmx y xm = - Bài 2. Chứng minh rằng các hàm số sau luôn nghòch biến trên từng khoảng xác đònh (hoặc tập xác đònh) của nó: a) 5cot(1) yxx =-+- b) cos yxx =- c) sincos22 yxxx = Bài 3. Tìm m để các hàm số sau luôn đồng biến trên tập xác đònh (hoặc từng khoảng xác đònh) của nó: a) 32 3(2) yxmxmxm =-++- b) 32 21 32 xmx yx = + c) xm y xm + = - d) 4 mx y xm + = + e) 2 21 xmx y xm = - f) 22 23 2 xmxm y xm -+ = - Bài 4. Tìm m để hàm số: a) 32 3 yxxmxm =+++ nghòch biến trên một khoảng có độ dài bằng 1. b) 32 11 231 32 yxmxmxm =-+-+ nghòch biến trên một khoảng có độ dài bằng 3. c) 32 1 (1)(3)4 3 yxmxmx =-+-++- đồng biến trên một khoảng có độ dài bằng 4. Bài 5. Tìm m để hàm số: a) 3 2 (1)(1)1 3 x ymxmx =++-++ đồng biến trên khoảng (1; +¥). b) 32 3(21)(125)2 yxmxmx =-++++ đồng biến trên khoảng (2; +¥). c) 4 (2) x ym xm + =¹± + đồng biến trên khoảng (1; +¥). d) xm y xm + = - đồng biến trong khoảng (–1; +¥). e) 22 23 2 xmxm y xm -+ = - đồng biến trên khoảng (1; +¥). f) 2 23 21 xxm y x + = + nghòch biến trên khoảng 1 ; 2 ỉư -+¥ ç÷ èø . Khảo sát hàm số Trần Só Tùng Trang 4 VẤN ĐỀ 3: Ứng dụng tính đơn điệu để chứng minh bất đẳng thức Để chứng minh bất đẳng thức ta thực hiện các bước sau: · Chuyển bất đẳng thức về dạng f(x) > 0 (hoặc <, ³ , £ ). Xét hàm số y = f(x) trên tập xác đònh do đề bài chỉ đònh. · Xét dấu f ¢ (x). Suy ra hàm số đồng biến hay nghòch biến. · Dựa vào đònh nghóa sự đồng biến, nghòch biến để kết luận. Chú ý: 1) Trong trường hợp ta chưa xét được dấu của f ¢ (x) thì ta đặt h(x) = f ¢ (x) và quay lại tiếp tục xét dấu h ¢ (x) … cho đến khi nào xét dấu được thì thôi. 2) Nếu bất đẳng thức có hai biến thì ta đưa bất đẳng thức về dạng: f(a) < f(b). Xét tính đơn điệu của hàm số f(x) trong khoảng (a; b). Bài 1. Chứng minh các bất đẳng thức sau: a) 3 sin,0 6 x xxxvớix -<<> b) 21 sintan,0 332 xxxvớix +><< p c) tan,0 2 xxvớix <<< p d) sintan2,0 2 xxxvớix +><< p Bài 2. Chứng minh các bất đẳng thức sau: a) tan ,0 tan2 aa vớiab bb <<<< p b) sinsin,0 2 aabbvớiab -<-<<< p c) tantan,0 2 aabbvớiab -<-<<< p Bài 3. Chứng minh các bất đẳng thức sau: a) 2 sin,0 2 x xvớix ><< p p b) 335 sin,0 66120 xxx xxxvớix -<<-+> Bài 4. Chứng minh các bất đẳng thức sau: a) 1,0 x exvớix >+> b) ln(1),0 xxvớix +<> c) 1 ln(1)ln,0 1 xxvớix x +->> + d) ( ) 22 1ln11 xxxx +++³+ Bài 5. Chứng minh các bất đẳng thức sau: a) 0 tan551,4 > b) 0 17 sin20 320 << c) 23 log3log4 > HD: a) 000 tan55tan(4510) =+. Xét hàm số 1 () 1 x fx x + = - . b) Xét hàm số 3 ()34 fxxx =- . f(x) đồng biến trong khoảng 11 ; 22 ỉư - ç÷ èø và 0 17 ,sin20, 320 Ỵ 11 ; 22 ỉư - ç÷ èø . c) Xét hàm số ()log(1) x fxx =+ với x > 1. Trần Só Tùng Khảo sát hàm số Trang 5 VẤN ĐỀ 4: Chứng minh phương trình có nghiệm duy nhất Để chứng minh phương trình f(x) = g(x) (*) có nghiệm duy nhất, ta thực hiện các bước sau: · Chọn được nghiệm x 0 của phương trình. · Xét các hàm số y = f(x) (C 1 ) và y = g(x) (C 2 ). Ta cần chứng minh một hàm số đồng biến và một hàm số nghòch biến. Khi đó (C 1 ) và (C 2 ) giao nhau tại một điểm duy nhất có hoành độ x 0 . Đó chính là nghiệm duy nhất của phương trình (*). Chú ý: Nếu một trong hai hàm số là hàm hằng y = C thì kết luận trên vẫn đúng. Bài 1. Giải các phương trình sau: a) 55 xx+-= b) 53 1340 xxx + += c) 571614 xxxx +-++++= d) 22 15328 xxx +=-++ Bài 2. Giải các phương trình sau: a) 555 1230 xxx +++++= b) ln(4)5 xx -=- c) 345 xxx += d) 23538 xxx ++= Bài 3. Giải các bất phương trình sau: a) 345 157751378 xxxx ++-+-+-< b) 2 272735 xxxxx +++++< Bài 4. Giải các hệ phương trình sau: a) 32 32 32 21 21 21 xyyy yzzz zxxx ì +=++ ï í +=++ ï +=++ ỵ b) 32 32 32 2 2 2 xyyy yzzz zxxx ì =++- ï í =++- ï =++- ỵ c) tantan 5 23 4 xyyx xy ì -=- ï í += ï ỵ p d) 32 32 32 6128 6128 6128 yxx zyy xzz ì =-+ ï í =-+ ï =-+ ỵ HD: a, b) Xét hàm số 32 () ftttt =++ c) Xét hàm số f(t) = tant + t d) Xét hàm số 2 ()6128 fttt =-+ Khảo sát hàm số Trần Só Tùng Trang 6 I. Khái niệm cực trò của hàm số Giả sử hàm số f xác đònh trên tập D (D Ì R) và x 0 Ỵ D. a) x 0 – điểm cực đại của f nếu tồn tại khoảng (a; b) Ì D và x 0 Ỵ (a; b) sao cho f(x) < f(x 0 ), với "x Ỵ (a; b) \ {x 0 }. Khi đó f(x 0 ) đgl giá trò cực đại (cực đại) của f. b) x 0 – điểm cực tiểu của f nếu tồn tại khoảng (a; b) Ì D và x 0 Ỵ (a; b) sao cho f(x) > f(x 0 ), với "x Ỵ (a; b) \ {x 0 }. Khi đó f(x 0 ) đgl giá trò cực tiểu (cực tiểu) của f. c) Nếu x 0 là điểm cực trò của f thì điểm (x 0 ; f(x 0 )) đgl điểm cực trò của đồ thò hàm số f. II. Điều kiện cần để hàm số có cực trò Nếu hàm số f có đạo hàm tại x 0 và đạt cực trò tại điểm đó thì f¢ (x 0 ) = 0. Chú ý: Hàm số f chỉ có thể đạt cực trò tại những điểm mà tại đó đạo hàm bằng 0 hoặc không có đạo hàm. III. Điểu kiện đủ để hàm số có cực trò 1. Đònh lí 1: Giả sử hàm số f liên tục trên khoảng (a; b) chứa điểm x 0 và có đạo hàm trên (a; b)\{x 0 } a) Nếu f¢ (x) đổi dấu từ âm sang dương khi x đi qua x 0 thì f đạt cực tiểu tại x 0 . b) Nếu f¢ (x) đổi dấu từ dương sang âm khi x đi qua x 0 thì f đạt cực đại tại x 0 . Đònh lí 2: Giả sử hàm số f có đạo hàm trên khoảng (a; b) chứa điểm x 0 , f¢ (x 0 ) = 0 và có đạo hàm cấp hai khác 0 tại điểm x 0 . a) Nếu f¢¢ (x 0 ) < 0 thì f đạt cực đại tại x 0 . b) Nếu f¢¢ (x 0 ) > 0 thì f đạt cực tiểu tại x 0 . VẤN ĐỀ 1: Tìm cực trò của hàm số Qui tắc 1: Dùng đònh lí 1. · Tìm f ¢ (x). · Tìm các điểm x i (i = 1, 2, …) mà tại đó đạo hàm bằng 0 hoặc không có đạo hàm. · Xét dấu f ¢ (x). Nếu f ¢ (x) đổi dấu khi x đi qua x i thì hàm số đạt cực trò tại x i . Qui tắc 2: Dùng đònh lí 2. · Tính f ¢ (x). · Giải phương trình f ¢ (x) = 0 tìm các nghiệm x i (i = 1, 2, …). · Tính f ¢¢ (x) và f ¢¢ (x i ) (i = 1, 2, …). Nếu f ¢¢ (x i ) < 0 thì hàm số đạt cực đại tại x i . Nếu f ¢¢ (x i ) > 0 thì hàm số đạt cực tiểu tại x i . II. CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ Trần Só Tùng Khảo sát hàm số Trang 7 Bài 1. Tìm cực trò của các hàm số sau: a) 23 32 yxx =- b) 32 221 yxxx =-+- c) 32 1 415 3 yxxx =-+- d) 4 2 3 2 x yx =-+ e) 42 45 yxx =-+ f) 4 2 3 22 x yx =-++ g) 2 36 2 xx y x -++ = + h) 2 345 1 xx y x ++ = + i) 2 215 3 xx y x = - Bài 2. Tìm cực trò của các hàm số sau: a) 34 (2)(1) yxx =-+ b) 2 2 421 23 xx y xx +- = +- c) 2 2 344 1 xx y xx ++ = ++ d) 2 4 yxx =- e) 2 25 yxx =-+ f) 2 2 yxxx =+- Bài 3. Tìm cực trò của các hàm số sau: a) 3 2 1 yx =+ b) 3 2 21 x y x = + c) 4 xx yee - =+ d) 2 552ln yxxx =-++ e) 2 4sin yxx =- f) 2 ln(1) yxx =-+ VẤN ĐỀ 2: Tìm điều kiện để hàm số có cực trò 1. Nếu hàm số y = f(x) đạt cực trò tại điểm x 0 thì f ¢ (x 0 ) = 0 hoặc tại x 0 không có đạo hàm. 2. Để hàm số y = f(x) đạt cực trò tại điểm x 0 thì f ¢ (x) đổi dấu khi x đi qua x 0 . Chú ý: · Hàm số bậc ba 32 yaxbxcxd =+++ có cực trò Û Phương trình y ¢ = 0 có hai nghiệm phân biệt. Khi đó nếu x 0 là điểm cực trò thì ta có thể tính giá trò cực trò y(x 0 ) bằng hai cách: + 32 0000 () yxaxbxcxd =+++ + 00 () yxAxB =+ , trong đó Ax + B là phần dư trong phép chia y cho y ¢ . · Hàm số 2 '' axbxc y axb ++ = + = () () Px Qx (aa ¢¹ 0) có cực trò Û Phương trình y ¢ = 0 có hai nghiệm phân biệt khác ' ' b a - . Khi đó nếu x 0 là điểm cực trò thì ta có thể tính giá trò cực trò y(x 0 ) bằng hai cách: 0 0 0 () () () Px yx Qx = hoặc 0 0 0 '() () '() Px yx Qx = · Khi sử dụng điều kiện cần để xét hàm số có cực trò cần phải kiểm tra lại để loại bỏ nghiệm ngoại lai. · Khi giải các bài tập loại này thường ta còn sử dụng các kiến thức khác nữa, nhất là đònh lí Vi–et. Khảo sát hàm số Trần Só Tùng Trang 8 Bài 1. Chứng minh rằng các hàm số sau luôn có cực đại, cực tiểu: a) 3223 33(1) yxmxmxm =-+ b) 32 23(21)6(1)1 yxmxmmx =-++++ c) 224 (1)1 xmmxm y xm + + = - d) 2 2 1 xmxm y xm +-+ = -+ Bài 2. Tìm m để hàm số: a) 32 (2)35 ymxxmx =+++- có cực đại, cực tiểu. b) 322 3(1)(232)(1) yxmxmmxmm = +-+ có cực đại, cực tiểu. c) 322 3(1)2 yxmxmx =-+-+ đạt cực đại tại x = 2. d) 42 2(2)5 ymxmxm =-+-+- có một cực đại 1 . 2 x = e) 2 22 xmx y xm -+ = - đạt cực tiểu khi x = 2. f) 22 (1)42 1 xmxmm y x -+-+- = - có cực đại, cực tiểu. g) 2 1 xxm y x -+ = - có một giá trò cực đại bằng 0. Bài 3. Tìm m để các hàm số sau không có cực trò: a) 32 3334 yxxmxm =-+++ b) 32 3(1)1 ymxmxmx =+ c) 2 5 3 xmx y x -++ = - d) 22 (1)42 1 xmxmm y x -+-+- = - Bài 4. Tìm a, b, c, d để hàm số: a) 32 yaxbxcxd =+++ đạt cực tiểu bằng 0 tại x = 0 và đạt cực đại bằng 4 27 tại x = 1 3 b) 42 yaxbxc =++ có đồ thò đi qua gốc toạ độ O và đạt cực trò bằng –9 tại x = 3 . c) 2 1 xbxc y x ++ = - đạt cực trò bằng –6 tại x = –1. d) 2 axbxab y bxa ++ = + đạt cực trò tại x = 0 và x = 4. e) 2 2 2 1 axxb y x ++ = + đạt cực đại bằng 5 tại x = 1. Bài 5. Tìm m để hàm số : a) 3222 2(1)(41)2(1) yxmxmmxm =+-+-+-+ đạt cực trò tại hai điểm x 1 , x 2 sao cho: 12 12 111 () 2 xx xx +=+. b) 32 1 1 3 yxmxmx =-+- đạt cực trò tại hai điểm x 1 , x 2 sao cho: 12 8 xx -³ . c) 32 11 (1)3(2) 33 ymxmxmx = +-+ đạt cực trò tại hai điểm x 1 , x 2 sao cho: 12 21 xx += . Trần Só Tùng Khảo sát hàm số Trang 9 Bài 6. Tìm m để hàm số : a) 2 2 1 xmxm y xm +-+ = -+ có cực đại, cực tiểu và các giá trò cực đại, cực tiểu cùng dấu. b) 22 (1)42 1 xmxmm y x -+-+- = - có cực đại, cực tiểu và tích các giá trò cực đại, cực tiểu đạt giá trò nhỏ nhất. c) 2 3 4 xxm y x -++ = - có giá trò cực đại M và giá trò cực tiểu m thoả 4 Mm -= . d) 2 232 2 xxm y x ++- = + có 12 CĐCT yy -< . Bài 7. Tìm m để đồ thò hàm số : a) 32 4 yxmx =-+- có hai điểm cực trò là A, B và 2 2 900 729 m AB = . b) 42 4 yxmxxm =-++ có 3 điểm cực trò là A, B, C và tam giác ABC nhận gốc toạ độ O làm trọng tâm. c) 2 2 xmxm y xm ++- = - có hai điểm cực trò nằm hai phía đối với trục tung. Chứng minh hai điểm cực trò luôn luôn nằm cùng một phía đối với trục hoành. d) 2 1 xmx y x + = - có khoảng cách giữa hai điểm cực trò bằng 10. e) 2 25 1 xmx y x -++ = - có hai điểm cực đại và cực tiểu nằm về hai phía đối với đường thẳng y = 2x. f) 2 23 xxm y xm +++ = - có hai điểm cực trò và khoảng cách giữa chúng nhỏ nhất. Bài 8. Tìm m để đồ thò hàm số : a) 32 21213 yxmxx =+ có hai điểm cực trò cách đều trục tung. b) 323 34 yxmxm =-+ có các điểm cực đại, cực tiểu đối xứng nhau qua đường phân giác thứ nhất. c) 323 34 yxmxm =-+ có các điểm cực đại, cực tiểu ở về một phía đối với đường thẳng (d): 3280 xy -+= . d) 22 (21)1 1 xmxm y x ++++ = + có hai điểm cực trò nằm ở hai phía đối với đường thẳng (d): 2310 xy = . Bài 9. Tìm m để đồ thò hàm số : a) 2 (1)21 xmxm y xm -++- = - có hai điểm cực trò ở trong góc phần tư thứ nhất của mặt phẳng toạ độ. b) 222 2(41)322 2 mxmxmm y xm ++++ = + có một điểm cực trò nằm trong góc phần tư thứ hai và điểm kia nằm trong góc phần tư thứ tư của mặt phẳng toạ độ. [...]... 3 e y= c) y = x 3 - 3 x 2 - 6 x + 8 x2 - x - 1 x -2 Bài 2 Khi hàm số có cực đại, cực tiểu, viết phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cực trò của đồ thò hàm số: a) y = x 3 - 3mx 2 + 3(m 2 - 1) x - m 3 x 2 + mx - 6 x-m 2 x + mx - m + 2 d) y = x - m +1 b) y = c) y = x 3 - 3(m - 1) x 2 + (2m 2 - 3m + 2) x - m(m - 1) Bài 3 Tìm m để hàm số: a) y = 2 x 3 + 3(m - 1) x 2 + 6(m - 2) x - 1 có đường thẳng... x Bài 1 Khảo sát sự biến thi n và vẽ đồ thò của các hàm số: a) y = x 3 - 3 x 2 - 9 x + 1 b) y = x 3 + 3 x 2 + 3 x + 5 x3 1 - x2 + 3 3 Bài 2 Khảo sát sự biến thi n và vẽ đồ thò của các hàm số: c) y = - x 3 + 3 x 2 - 2 d) y = ( x - 1)2 (4 - x ) e) y = f) y = - x 3 - 3 x 2 - 4 x + 2 a) y = x 4 - 2 x 2 - 1 b) y = x 4 - 4 x 2 + 1 c) y = d) y = ( x - 1)2 ( x + 1)2 e) y = - x 4 + 2 x 2 + 2 f) y = -2 x 4 +... x4 5 - 3x 2 + 2 2 Bài 3 Khảo sát sự biến thi n và vẽ đồ thò của các hàm số: a) y = x +1 x+2 b) y = 2x +1 x -1 1- 2x 3x - 1 e) y = 1+ 2x x -3 Bài 4 Khảo sát sự biến thi n và vẽ đồ thò của các hàm số: d) y = x2 + x + 1 a) y = x +1 1 x -1 Bài 5 Vẽ đồ thò của các hàm số: d) y = - x + 1 + 3 a) y = x - 3 x + 2 d) y = x +1 x -1 x2 + x + 2 b) y = x -1 e) y = x2 1- x b) y = - x 3 + 3 x 2 - 2 e) y = x2 - x +... m số nghiệm của phương trình: a) y = x 3 - 3 x + 1; x 3 - 3 x + 1 - m = 0 b) y = - x 3 + 3 x - 1; x 3 - 3 x + m + 1 = 0 c) y = x 3 - 3 x + 1; x 3 - 3 x - m 2 - 2m - 2 = 0 d) y = - x 3 + 3 x - 1; x 3 - 3 x + m + 4 = 0 x4 + 2 x 2 + 2; x 4 - 4 x 2 - 4 + 2 m = 0 f) y = x 4 - 2 x 2 + 2; x 4 - 2 x 2 - m + 2 = 0 2 Bài 2 Khảo sát sự biến thi n và vẽ đồ thò (C) của hàm số Dùng đồ thò (C) biện luận theo m số. .. 3 - 3mx 2 + 3(m 2 - 1) x - (m 2 - 1) = 0 b) x 3 - 6 x 2 - 3(m - 4) x + 4m - 8 = 0 1 3 5 2 7 x - x + 4x + m + = 0 d) x 3 - mx 2 + (2m + 1) x - m - 2 = 0 3 2 6 Bài 5 Tìm m để các phương trình sau có 3 nghiệm âm phân biệt: c) a) 2 x 3 + 3(m - 1) x 2 + 6(m - 2) x + 2 - m = 0 b) x 3 - 3mx 2 + 3(m 2 - 1) x - (m 2 - 1) = 0 c) x 3 + 3 x 2 - 9 x + m = 0 d) x 3 - x 2 + 18mx - 2 m = 0 Trang 27 Khảo sát hàm số. .. + (m - 1)2 -t = m - 1 2e2t - (5 + m)et + 4 + m = 0 x2 - 5x + 4 d) y = ; e2 t - (5 + m)et + 4 = 0 x Bài 5 Khảo sát sự biến thi n và vẽ đồ thò (C) của hàm số Từ đồ thò (C) hãy suy ra đồ thò (T) Dùng đồ thò (T) biện luận theo m số nghiệm của phương trình: a) (C ) : y = x2 - 3x + 6 x 2 - 3x + 6 x 2 - 3x + 6 ; (T ) : y = ; - 2m = 0 x -1 x -1 x -1 Trang 24 Trần Só Tùng Khảo sát hàm số x2 - 5x + 4 x 2 - 5x... 5x - 4 x +3 Trang 17 c) y = x2 + x - 7 x -3 Khảo sát hàm số Trần Só Tùng VI KHẢO SÁT SỰ BIẾN THI N VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ 1 Các bước khảo sát sự biến thi n và vẽ đồ thò của hàm số · Tìm tập xác đònh của hàm số · Xét sự biến thi n của hàm số: + Tính y¢ + Tìm các điểm tại đó đạo hàm y¢ bằng 0 hoặc không xác đònh + Tìm các giới hạn tại vô cực, giới hạn vô cực và tìm tiệm cận (nếu có) + Lập bảng biến thi n... a) y = x 2 - 4 x b) y = x2 - 9 d) y = Trang 16 c) y = 2x + 3 2-x 7x2 + 4 x + 5 f) y = 2 - 3x c) y = f) y = c) y = x2 + 4 x + 5 x2 - 1 x4 - x + 4 x3 - 1 1 x2 - 4 x + 3 Trần Só Tùng Khảo sát hàm số x -1 3 e) y = 3 x 2 - x 3 x +1 Bài 4 Tìm các tiệm cận của đồ thò các hàm số sau: d) y = x f) y = x2 - 3x + 2 x -2 e x - e- x c) y = ln( x 2 - 5 x + 6) x 2 2 -1 Bài 5 Tìm m để đồ thò của các hàm số sau có đúng... Só Tùng Khảo sát hàm số Bài 1 Tìm m để các phương trình sau chỉ có 1 nghiệm: a) 2 x 3 - 3(m + 1) x 2 + 6mx - 2 = 0 b) x 3 - 3 x 2 + 3(1 - m) x + 1 + 3m = 0 c) 2 x 3 - 3mx 2 + 6(m - 1) x - 3m + 12 = 0 d) x 3 - 6 x 2 - 3(m - 4) x + 4m - 8 = 0 e) 2 x 3 + 3(m - 1) x 2 + 6(m - 2) x + 2 - m = 0 f) x 3 - 3mx + 2m = 0 Bài 2 Tìm m để các phương trình sau chỉ có 2 nghiệm: a) x 3 - (m + 1) x 2 - (2m 2 - 3m + 2)... cos a - m - 2 = 0 (0 £ a £ p ) cos 2a - (m + 3) cos a + 2m + 1 = 0 (0 £ a £ p ) cos2 a + (3 - m) cos a + 3 - 2m = 0 (0 £ a £ p ) d) y = x 3 - 3 x 2 + 6; cos3 x - 3 cos2 x + 6 - m = 0 Bài 4 Khảo sát sự biến thi n và vẽ đồ thò (C) của hàm số Dùng đồ thò (C) biện luận theo m số nghiệm của phương trình: x2 - 5x + 7 ; x -3 x2 + x -1 b) y = ; x -1 a) y = c) y = 2 x2 - 5x + 4 ; x -1 2 t + (3m + 7)2-t = m . 1 3 1 yx x =-+ - - p) 2 4159 3 xx y x -+ = CHƯƠNG I ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ I. TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ Khảo sát hàm số Trần Só Tùng Trang 2 Bài 2. Xét chiều biến thi n. thì hàm số đạt cực đại tại x i . Nếu f ¢¢ (x i ) > 0 thì hàm số đạt cực tiểu tại x i . II. CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ Trần Só Tùng Khảo sát hàm số Trang 7 Bài 1. Tìm cực trò của các hàm số sau:. 42 2(2)5 ymxmxm =-+ - +- có một cực đại 1 . 2 x = e) 2 22 xmx y xm -+ = - đạt cực tiểu khi x = 2. f) 22 (1)42 1 xmxmm y x -+ - +- = - có cực đại, cực tiểu. g) 2 1 xxm y x -+ = - có một giá

Từ khóa liên quan

Tài liệu liên quan