0

skkn một số kinh nghiệm giảng dạy bài thực hành nghề điện dân dụng lớp 11 môn hoạt động giáo dục nghề phổ thông

12 4,208 12
  • skkn một số kinh nghiệm giảng dạy bài thực hành nghề điện dân dụng lớp 11 môn hoạt động giáo dục nghề phổ thông

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/12/2014, 14:30

Nội dung: MỘT SỐ KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY BÀI THỰC HÀNH NGHỀ ĐIỆN DÂN DỤNG LỚP 11 MÔN: HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGHỀ PHỔ THÔNG PHẦN 1: PHẦN MỞ ĐẦU I/ Tính cấp thiết của ñề tài Chủ trương cho học sinh THPT học nghề phổ thông và thi lấy chứng chỉ Nghề ñã giúp học sinh ñịnh hướng nghề nghiệp tương lai rất tốt cho bản thân. Bên cạnh ñó chính sách cộng ñiểm khuyến khích khi thi tốt nghiệp ñã giúp một bộ phận học sinh có lực học yếu ñủ ñiểm ñỗ tốt nghiệp. Như vậy ñây là một chủ chương ñúng của Bộ GD&ĐT ñược ñại ña số người học ủng hộ. Nhìn về lợi ích của môn học ta thấy rất rõ, tuy nhiên khi thực hiện chương trình dạy học ta thấy cũng có nhiều vấn ñề ñó là: Về chương trình học 105 tiết nghề Điện dân dụng. Nội dung chưa phù hợp vì một số bài thực hành các thiết bị rất khó có nhà trường chuẩn bị ñược. Người dạy do ña số không ñược ñào tạo chuyên môn mà dạy kiêm VD: Giáo viên môn Vật lý, công nghệ dạy nghề Điện dân dụng; giáo viên môn Sinh học dạy nghề Làm vườn, nuôi cá… do ñó việc “am hiểu chuyên môn” ñể truyền ñạt là khó… do ñó giáo viên ít hứng thú trong quá trình giảng dạy. Người học ñến lớp học nghề phần lớn chỉ vì ñể có chứng chỉ nghề, ñiều kiện về hạnh kiểm và cộng thêm tình trạng thiếu thiết bị thực hành…nên cũng khó ñể có hứng thú học. Tóm lại có rất nhiều vấn ñề còn chưa giải quyết ñược trong công tác dạy và học nghề. Tuy nhiên, ñối với nhiệm vụ và trách nhiệm của người giáo viên, nhìn chung các thày cô giáo ñã làm tốt công tác dạy nghề trong nhà trường vấn ñề còn lại là làm thế nào ñể người học hứng thú trong các tiết học Nghề ñặc biệt là các tiết học thực hành vì ñiều kiện cơ sở vật chất thiếu thốn chưa ñảm bảo ñáp ứng nội dung chương trình học. Với kinh nghiệm giảng dạy Nghề Điện dân dụng ñã nhiều năm tôi nhận thấy : ñể giúp học sinh hứng thú khi học giờ thực hành thì người giáo viên cần làm tốt các nội dung sau: Thứ nhất: người dạy nắm vững kiến thức lý thuyết về chuyên môn. Thứ hai: người dạy tổ chức chuẩn bị ñầy ñủ thiết bị, vật liệu, dụng cụ cho giờ thực hành. Thứ ba: người dạy có kỹ năng và nắm vững qui trình thực hành thành thạo. Thứ tư: người dạy phải tổ chức giờ học khoa học, tuân thủ tuyệt ñối qui tắc an toàn. Thứ năm: Kiểm tra, ñánh giá phù hợp với từng ñối tượng người học. Qua quá trình dạy học tôi trình bày một số kinh nghiệm thực hiện năm nhiệm vụ trên ñể giờ thực hành học sinh luôn hứng thú làm việc. II- Tình hình nghiên cứu. Trong quá trình thực tiễn giảng dạy, bồi dưỡng chuyên môn tôi ñã sưu tầm tư liệu, soạn giảng và rút kinh nghiệm qua các tiết dạy. III- Mục ñích và nhiệm vụ của ñề tài. Bằng những kinh nghiệm thực tế giúp ñồng nghiệp có thêm kinh nghiệm khi dạy tiết thực hành, biết thêm các biện pháp ñể học sinh có nhiều vật liệu, thiết bị ñể giờ thực hành thêm sinh ñộng. Bồi dưỡng chuyên môn, trao ñổi với ñồng nghiệp ñể hoàn thiện phương pháp, kỹ thuật dạy học. IV- Đối tượng và phạm vi nghiên cứu . Gi¸o viªn cã thªm phương pháp, kỹ thuật trong quá trình dạy học. Giúp học sinh có hứng thú trong quá trình học tập. PHẦN 2: NỘI DUNG KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY BÀI “THỰC HÀNH” NGHỀ ĐIỆN DÂN DỤNG LỚP 11 I/ Một số kinh nghiệm khi dạy bài thực hành. 1/ Giáo viên cần nắm vững lý thuyết chuyên môn về bài thực hành a/ Về phân phối chương trình Sách giáo khoa môn Hoạt ñộng ñộng giáo dục hướng nghiệp nghề Phổ thông- Nghề Điện dân dụng có 105 tiết; 5 chương và 32 bài. Trong ñó có 4 chương 13 bài thực hành khoảng gần 50 tiết chiếm gần 50% chương trình. TT Nội dung chương Bài Nội dung Ghi chú 1 Bài 4 Thực hành ño dòng ñiện và ñiện áp xoay chiều 2 I. Đo lường ñiện Bài 5 Đo Công suất và ñiện năng 3 Bài 6 Sử dụng Vạn năng kế (ñồng hồ vạn năng) 4 Bài 9 Thực hành tính toán thiết kế máy biến áp một pha cỡ nhở. 5 II. Máy biến áp Bài 11 Thực hành chuẩn bị vật liệu và làm khuôn máy biến áp 6 Bài 13 Thực hành Quấn máy biến áp một pha. 7 Bài 18 Thực hành sử dụng và bảo dưỡng Quạt ñiện 8 III. Động cơ ñiện Bài 20 Thực hành và bảo dưỡng Máy bơm nước 9 Bài 22 Thực hành sử dụng và bảo dưỡng máy giặt 10 Bài 24 Thực hành Tính toán chiếu sáng cho một phòng học. 11 Bài 26 Thực hành Đọc sơ ñồ mạng ñiện 12 IV. Mạng ñiện trong nhà Bài 28 Thực hành Tính toán thiết mạng ñiện cho một phòng ở 13 Bài 29 Thực hành Lắp ñặt mạng ñiện cho một phòng ở b/ Về kinh nghiệm và phương pháp nắm vững kiến thức chuyên môn bài dạy thực hành. Cần xác ñịnh rõ các yêu cầu của từng bài thực hành trong từng chương Nội dung chương 1: Đo lường ñiện. + Đo lường ñiện ñể làm gì? + Chức năng của mỗi loại ñồng hồ ño ñiện, tìm hiểu về cấu tạo, cách kiểm tra ñồng hồ và phương pháp ño. + Nắm vững các hư hỏng của ñồng hồ và cách kiểm tra ñộ chính xác các thông số sau khi dùng ñồng hồ ño. + Tính ứng dụng thực tế của các loại ñồng hồ ño. + Thực hiện ñúng các qui tắc an toàn. Nội dung chương 2: Máy biến áp. + Hiểu ñược nhiệm vụ, cấu tạo của Máy biến áp. + Nắm vững 5 bước tính toán thiết kế máy biến áp một pha. B1: Tính công suất. B2:Thiết kế mạch từ. B3:Tính số vòng dây. B4: Tính tiết diện, ñường kính dây. B5: Tính diện tích cửa sổ lõi thép. + Biết tra tìm và tra cứu các bảng số liệu của Máy biến áp. + Xây dựng qui trình chuẩn bị vật liệu, làm khuôn và cách quấn dây, lồng lõi thép, sấy- tẩm chất cáh ñiện và kiểm tra, chạy thử máy biến áp. + Thực hiện ñúng các qui tắc an toàn. Nội dung chương 3: Động cơ ñiện + Nắm vững nhiệm vụ của ñộng cơ ñiện và các ứng dụng thực tế. + Hiểu cấu tạo, cách sử dụng và bảo dưỡng Quạt ñiện, Máy giặt, Máy bơm nước. + Khơi dạy tính tìm tòi sử dụng thực tế các ñồ dùng trên ở gia ñình ñể người học biết cách sử dụng và sử chữa những hư hỏng thông thường. + Thực hiện ñúng các qui tắc an toàn. Nội dung chương 4: Mạng ñiện trong nhà + Người học hiểu ñược công dụng, ký hiệu và cấu tạo sơ bộ các thiết bị ñiện dân dụng. + Hiểu về các thông số cơ bản về ánh sáng từ ñó biết tính toán số lượng thiết bị ñiện bố trí trên một phòng ở, phòng học… + Biết cách vẽ sơ ñồ Nguyên lý và lắp ñặt mạch ñiện ñơn giản. + Lập qui trình thực hành lắp mạch ñiện. + Biết kiểm tra, phát hiện hư hỏng và cách sửa chữa mạng ñiện. + Thực hiện ñúng các qui tắc an toàn. 2. Người dạy tổ chức chuẩn bị ñầy ñủ thiết bị, vật liệu, dụng cụ cho giờ thực hành. Dạy nghề Điện dân dụng ñiều cần thiết là phải có ñủ dụng cụ, thiết bị, vật liệu ñể thực hành. Ở ñây có nhiều cách ñể có ñủ các ñiều kiện trên: + Tận dụng các vật liệu, thiết bị qua các lần tổ chức thi lấy chứng chỉ học nghề ñể phục vụ quá trình dạy học. Các thiết bị lớn như quạt ñiện có thể sử dụng những quạt cũ hoặc ñã hỏng của nhà trường. Máy bơm, máy biến áp …có thể ñến hàng quán mua lại một số máy cũ. + Người học chuẩn bị trước các dụng cụ, thiết bị, vật liệu (hình thức xã hội hóa). Ở hình thức này người dạy có thể phân nhóm từ 2- 5 người học. Thông báo chuẩn bị trước bài thực hành trước một khoảng thời gian có thể là hàng tháng ñể người học có thời gian chuẩn bị. Người dạy hướng dẫn người học chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, thiết bị sao cho có thể tận dụng những thứ gia ñình có ñể tránh phải mua tốn kém. Ví dụ: Dụng cụ Kìm, tô vít, kéo…có thể mượn. Bảng ñiện có thể dùng bìa, ván gỗ cũ, cầu chì, công tắc, ổ ñiện, quạt có thể tận dụng dùng lại ñồ cũ. 3. Người dạy có kỹ năng và nắm vững qui trình thực hành thành thạo. Dạy giờ thực hành khác với dạy giờ lý thuyết là người dạy : + Nắm vững kiến thức chuyên môn. + Nắm vững qui tắc an toàn. + Người dạy phải làm tốt bài thực hành. Làm tốt bài thực hành ở ñây người dạy phải trực tiếp làm ñược bài thực hành, chỉ có thế mới biết ñược: - Các công ñoạn bài thực hành. - Nắm vững qui tắc an toàn. - Tổ chức phân công nhóm ñể người học thực hiện. - Biết ñược các tình huống phát sinh khi thực hành. - Hướng dẫn người học thực hiện. - Kiểm tra, rút kinh nghiệm. 4. Người dạy phải tổ chức giờ học khoa học, tuân thủ tuyệt ñối qui tắc an toàn. Để người học tiếp thu tốt kiến thức giờ thực hành thì người dạy cần lập ñược các công việc cụ thể : B1: Ôn lại nội dung kiến thức lý thuyết. B2: Chuẩn bị vật liệu, thiết bị, dụng cụ. B3: Người dạy tổ chức làm mẫu bài thực hành. B4: Các nhóm người học trao ñổi giúp kinh nghiệm bài mẫu. B5: Các nhóm tìm hiểu qui tắc an toàn lao ñộng trong bài thực hành. B6: Các nhóm tổ chức thực hành, ghi biên bản quá trình làm việc. B7: Người dạy kiểm tra, nghiệm thu kết quả thực hành của từng nhóm. B8: Tổng kết, rút kinh nghiệm buổi học. 5. Người dạy phải tổ chức kiểm tra, ñánh giá phù hợp với từng ñối tượng người học với từng bài thực hành cụ thể. Người dạy thực hiện ñúng các phương pháp và kỹ thuật kiểm tra , ñánh giá theo hướng ñổi mới; a/ Thực hiện ñúng phuơng pháp và kỹ thuật kiểm tra ñánh giá người học theo hướng ñổi mới. + Theo phương pháp kiểm tra ñánh giá kết quả học tập của học sinh. -Kiểm tra ñánh giá bằng câu hỏi trắc nghiệm Gồm: Trắc nghiệm tự luận và trăc snghiệm khách quan. - Kiểm tra ñánh giá qua quan sát thực hiện bài thực hành. - Kiểm tra ñánh giá kế quả bài thực hành. - Kiểm tra bài tập ở nhà hay lớp. + Một số kỹ thuật kiểm tra ñánh giá người học - Xây dựng các tiêu chí ñánh giá kết quả bài thực hành. - Xây dựng bộ công cụ ñánh giá. b/ Kiểm tra ñánh giá phù hợp với ñối tượng người học và dạng bài thực hành trên thực tế. + Đánh giá phù hợp với ñối tượng Kỹ năng thực hành mỗi người học khác nhau ở ñây có yếu tố về năng khiếu, bẩm sinh. Vì vậy người dạy cần linh hoạt về mức ñộ yêu cầu kiểm tra, ñánh giá bài thực hành với người học. Người học có kỹ năng thực hành tốt thì rất thích mức ñộ ñề thực hành nâng cao họ hăng say làm việc ñể hoàn thiện kỹ năng và ñể khẳng ñịnh mình do ñó người dạy phải phân loại ñối tượng này và khuyến khích người học. Đối với người học có kỹ năng thực hành trung bình thì người dạy có yêu cầu phù hợp vì nếu có cố gắng hết sức thì sản phẩm cũng không thể có kết quả cao mà người học dễ mắc tâm lý ngại học. Vấn ñề giới cũng có tác ñộng ñến tâm lý thực hành vì nói ñến Thực hành nghề Điện thì ñại ña số học sinh nữ ñều có tâm lý ngại. Do ñó người dạy cũng có cách ñánh giá kiểm tra linh hoạt. Ví dụ: Thực hành nhóm ñể giúp nhau; Xây dựng qui trình thực hành; Làm sản phẩm ñơn giản… ñể khuyến khích người học. + Kiểm tra, ñánh giá người học phù hợp với từng bài thực hành cụ thể. Do ñiều kiện cơ sở vật chất còn thiếu thốn từ thiết bị và phòng học thực hành do vật có những bài thực hành nhà trường không thể ñáp ứng ñược về thiết bị: Ví dụ Bài 22 Thực hành sử dụng và bảo dưỡng máy giặt. Bài 29-Thực hành Lắp ñặt mạng ñiện cho một phòng ở Nếu theo yêu cầu thì cần phải có máy giặt và một căn phòng ñể lắp mạng ñiện. Điều này sẽ rất khó ñể nhà trường trang bị, vậy người dạy khi dạy và khi kiểm tra ñánh giá như thế nào? Ở ñây khi thực hành người dạy có thể xây dựng nhóm. Ví dụ: nhà ai có máy giặt thì nhóm ñó ñến tìm hiểu và thực hành rối báo cáo người dạy bằng biên bản nhóm. Người dạy cần ñưa ra các yêu cầu cụ thể ñể nhóm người học bắt buộc phải tìm hiểu thực tế mới giải quyết ñược như vậy sẽ ñánh giá ñược kếtq ủa học của người học. Đối với Lắp ñặt mạng ñiện cho một phòng ở người dạy tổ chức cho nhóm người học chuẩn bị nhiều tấm ván gỗ cũ hoặc bìa cát tông rồi lắp ghép thành tấm có diện tích lớn ñể người học thực hành lắp mạng ñiện. Một ñiều người dạy cần hiểu rõ các bài thực hành mang tính ñịnh hướng nghề tương lai và người học làm quen bước ñầu với các dụng cụ, thiết bị ñiện thực tế…. vì vậy người dạy chủ yếu trang bị những kiến thức cơ bản, những kỹ năng thực hành cơ bản ñể khuyến khích người học tìm hiểu phát triển tư duy…nên việc dạy học, kiểm tra, ñánh giá cần linh hoạt và phụ hợp thì người học sẽ hứng thú hơn ñối với những giờ học thực hành nói riêng và môn học nói chung. ÁP DỤNG NHỮNG “KINH NGHIỆM” TỔ CHỨC DẠY BÀI THỰC HÀNH BÀI 4: THỰC HÀNH -ĐO DÒNG ĐIỆN VÀ ĐIỆN ÁP XOAY CHIỀU ( 3 tiết) A/ Mục tiêu bài học 1/ Kiến thức: + Đo dòng ñiện bằng Ampe kế xoay chiều. + Đo ñiện áp bằng Von kế xoay chiều. 2/ Kỹ năng Biết cách tháo lắp các thiết bị ñiện, thiết bị ño ñiện: Công tắc, bóng ñèn, ñồng hồ, dây dẫn. Sử dụng các dụng cụ thành thạo: Kìm, tô vít… 3/ Thái ñộ + Thực hiện ñúng hướng dẫn của người dạy trong khi thực hành. + Chấp hành ñúng qui tắc an toàn và vệ sinh. B/ Chuẩn bị 1/ Nội dung kiến thức + Nghiên cứu bài 4 Sách giáo khoa. + Tham khảo tài liệu về cấu tạo ñồng hồ Ampe kế, Von kế. + Nắm vững cách vẽ sơ ñồ nguyên lý mạch ñiện. 2/ Dụng cụ và thiết bị a/ Đối với người dạy. + Chuẩn bị một bộ dụng cụ Kìm, tô vít, bút thử ñiện, băng dín cách ñiện… + Nguồn ñiện xoay chiều U=220v. + 5 công tắc loại 5A, 5 ñồng hồ Ampe kế loại 1A, 5 ñồng hồ Von kế loại 300v cho 5 nhóm thực hành. + Dây ñiện. + 15 bóng ñèn sợi ñốt loại 220v- 60W. b/ Đối với người học ( mỗi nhóm) + Chuẩn bị một bộ dụng cụ. + 2 mét dây, bóng ñèn. C/ Phương pháp Thuyết trình, ñàm thoại, làm mẫu. D/ Tiến trình dạy 1/ Phân thời gian thực hành trong 3 tiết Tiết 1: Thực hiện các công việc Ổn ñịnh tổ chức, phân nhóm, giao dụng cụ thiế bị thực hành, dạy lý thuyết, thực hành mẫu, rút kinh nghiệm bài mẫu… Tiết 2: Các nhóm tự thực hành. Tiết 3: dành 25 phút tiếp tục thực hành. 20 phút còn lại các nhóm báo cáo quá trình thực hành, người dạy kiểm tra ñánh giá và tổng kết. 2/ Công tác tổ chức. + Phân công 2 người học trợ giúp người dạy làm mẫu bài thực hành. + Chia lớp thành nhiều nhóm mỗi nhóm có 4 người. Nhiệm vụ trong nhóm: Nhóm trưởng phụ trách chung và báo cáo quá trình làm của nhóm trước lớp; thư ký ghi chép biên bản; một người chuẩn bị dụng cụ, vật liệu trợ giúp người làm thực hành, một người thực hiện các thao tác kỹ thuật. Kiểm tra và giao thiết bị, dụng cụ cho các nhóm thực hành. 3/ Nội dung bài thực hành a/ QUI TRÌNH THỰC HIỆN BÀI THỰC HÀNH MẪU CỦA NGƯỜI DẠY 1/ Mạch ño dòng ñiện dung ñồng hồ ño Ampe kế. Giáo viên hướng dẫn các thao tác ñể 2 học sinh thực hiện . Bước 1 Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị, dây dẫn. Chọn loại ñồng hồ có thang ño 1A Nối dây vào thiết bị ñồng hồ , công tác, bóng ñèn. Nối dây toàn mạch ño như hình vẽ. Bước 2 Giáo viên kiểm tra mạch ñiện ñặc biệt là ñộ an toàn các mối dây nối tránh ñể rò ñiện. Đấu mạch ñiện vào nguồn ñiện. Bước 3 Đóng công tắc K ñọc chỉ số ampe kế rồi ghi vào phiếu. Bước 4 Ngắt công tác, tháo 1 bóng ñèn rồi ñóng công tắc K ñọc chỉ số ampe kế , ghi vào phiếu. Bước 5 Ngắt công tác, tháo tiếp 1 bóng ñèn rồi ñóng công tắc K, ñọc chỉ số ampe kế , ghi vào phiếu. Bước 6 Đọc lại kết quả 3 lần ño và so sánh các chỉ số, rút ra kết luận. Đại diện các nhóm nêu ý kiến về quá trình theo dõi bài mẫu. b/ Mạch ño ñiện áp dùng ñồng hồ ño Von kế. Giáo viên hướng dẫn các thao tác ñể 2 học sinh thực hiện . Bước 1 Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị, dây dẫn. Nối dây vào thiết bị ñồng hồ , công tắc, bóng ñèn. Nối dây toàn mạch ño như hình vẽ. Bước 2 Giáo viên kiểm tra mạch ñiện ñặc biệt là ñộ an toàn các mối dây nối tránh ñể rò ñiện. Đấu mạch ñiện vào nguồn ñiện. Bước 3 Đóng công tắc K ñọc chỉ số Von kế rồi ghi vào phiếu. Bước 4 Ngắt công tác, tháo 1 bóng ñèn rồi ñóng công tắc K ñọc chỉ số Von kế , ghi vào phiếu. Bước 5 Đọc lại kết quả 2 lần ño và so sánh các chỉ số, rút ra kết luận. Các nhóm sau khi quan sát bài thực hành mẫu thì phát biểu y kiến về: Qui trình thực hành. Cách nối các mối nối. Cách lắp ñồng hồ và thiết bị Cách ñọc chỉ số ño trên mặt ñồng hồ. Biện pháp thực hiện qui tắc an toàn. b/ NỘI DUNG HƯỚNG DẪN HỌC SINH THỰC HÀNH Sau khi rút kinh nghiệm bài Thực hành mẫu của người dạy. Người học thực hiện bài thực hành theo nội dung sách giáo khoa. Nội dung Hoạt ñộng của thày và trò 1/ Đo dòng ñiện xoay chiều Hoạt ñộng 1: Đo dòng ñiện xoay chiều + Sơ ñồ mạch ño + Tiến hành Thí nghiệm lần 1 - Nối dây theo sơ ñồ trên, ñóng ñiện ñể 3 bóng ñèn sáng và ñọc chỉ số trên ñồng hồ Ampe kế. - Căt công tác + Tiến hành Thí nghiệm lần 2 - Tháo 1 bóng ñèn trong sơ ñồ. - Đóng khóa K ñọc giá trị ño trên ñồng hồ và ghi kết quả vào bảng. - Cắt khóa ñiện K + Tiến hành Thí nghiệm lần 3 - Tháo tiếp 2 bóng ñèn trong sơ ñồ. - Đóng khóa K ñọc giá trị ño trên ñồng hồ và ghi kết quả vào bảng. - Cắt khóa ñiện K 1/ Người dạy: - Vẽ sơ ñồ. - Tính dòng ñiện qua Ampe kế I = P/U = 3x60/220 = 0,87 A 60W là công suất 1 bóng ñèn. Chọn thang ño ampe kế 1A - Nội dung thực hiện Chia nhóm, làm mẫu, hướng dẫn người học thực hành và ghi kết quả vào bảng so sánh với kết quả tính. 1/ Người học: - Vẽ sơ ñồ cách lắp mạch ño. - Xem ñồng hồ ño và tìm hiểu cách lăp mạch, cách ñọc giá trị ño trên ñồng hồ. Hoạt ñộng 2: Đo ñiện áp xoay 2) §o ®iÖn ¸p xoay chiÒu chiều + Sơ ñồ 1/ Người học: Nội dung thực hiện: Chia nhóm, làm mẫu, hướng dẫn người học thực hành và ghi kết quả vào bảng so sánh với kết quả tính. 1/ Người học: - Vẽ sơ ñồ cách lắp mạch ño. - Xem ñồng hồ ño và tìm hiểu cách lăp mạch, cách ñọc giá trị ño trên ñồng hồ. + Tiến hành thí nghiệm lần 1 - Nối dạy theo sơ ñồ (a) , ñóng công tắc K, ñọc và ghi chỉ số von kế vào bảng. - Cắt công tắc K + Tiến hành thí nghiệm lần 2 - Nối dạy theo sơ ñồ (b) , ñóng công tắc K, ñọc và ghi chỉ số von kế vào bảng. - Cắt công tắc K 3/ Nhận xét Hoạt ñộng 3: Đánh giá kết quả thực hành. 1/ Người học Các nhóm thông báo kết quả thực hành. 2/ Người dạy Đánh giá tổng kết, rút kinh nghiệm. [...]... U THAM KH O + Trang wed cỏc tr ng d y ngh + Tham khảo ý kiến đồng nghiệp v sự t vấn của học sinh các khóa học + SGK mụn h c chng trỡnh chu n HI U TR NG Lo Cai 25/4/2 011 Ng i vi t Đào Lê Huy Sở giáo dục và đào tạo lào cai Trờng THPT số 1 TP lào cai ... nhúm Gi i ủỏp cỏc ý ki n c a cỏc nhúm ỏnh giỏ cho ủi m t ng nhúm Rỳt kinh nghi m gi h c v thụng bỏo s chu n b h c bi ti p theo PH N 3: K T LU N 1 T ủỏnh giỏ T li u cú tớnh kh thi, cú th ỏp d ng d y h c ủ c b i vỡ: Giỏo viờn phõn tớch ủ c tỡnh hỡnh d y v h c ngh hi n nay t i ủn v mỡnh Cú thờm phng ỏn chu n b d ng c v thi t b th c hnh Cú kinh nghi m trong vi c ki m tra, ủỏnh giỏ bi th c hnh tựy vo ủ i t . DUNG KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY BÀI “THỰC HÀNH” NGHỀ ĐIỆN DÂN DỤNG LỚP 11 I/ Một số kinh nghiệm khi dạy bài thực hành. 1/ Giáo viên cần nắm vững lý thuyết chuyên môn về bài thực hành a/ Về phân. Nội dung: MỘT SỐ KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY BÀI THỰC HÀNH NGHỀ ĐIỆN DÂN DỤNG LỚP 11 MÔN: HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGHỀ PHỔ THÔNG PHẦN 1: PHẦN MỞ ĐẦU I/ Tính cấp thiết. chương trình Sách giáo khoa môn Hoạt ñộng ñộng giáo dục hướng nghiệp nghề Phổ thông- Nghề Điện dân dụng có 105 tiết; 5 chương và 32 bài. Trong ñó có 4 chương 13 bài thực hành khoảng gần 50
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn một số kinh nghiệm giảng dạy bài thực hành nghề điện dân dụng lớp 11 môn hoạt động giáo dục nghề phổ thông, skkn một số kinh nghiệm giảng dạy bài thực hành nghề điện dân dụng lớp 11 môn hoạt động giáo dục nghề phổ thông, skkn một số kinh nghiệm giảng dạy bài thực hành nghề điện dân dụng lớp 11 môn hoạt động giáo dục nghề phổ thông

Từ khóa liên quan