0

BÀI TẬP HỌC PHẦN 1 : Thế giới quan và phương pháp luận triết học Mác – Lênin

13 2,801 9

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/12/2014, 00:35

Trường Đại học Luật Hà Nội Khoa Ngôn Ngữ Anh- Ngôn Ngữ Pháp Lý o0o BÀI TẬP HỌC PHẦN 1 : Thế giới quan và phương pháp luận triết học Mác – Lênin Đề bài số 6: Vận dụng nội dung và ý nghĩa phương pháp luận của quy luật chuyển hóa từ những sự thay đổi về lượng dẫn đến sự thay đổi về chất và ngược lại để giải quyết một tình huống trong lĩnh vực tự nhiên, xã hội hoặc tư duy Hà nội, tháng 10 năm 2014 1 MỤC LỤC A. LỜI MỞ ĐẦU B. NỘI DUNG Phần 1     !"#$ % &'! Phần 2 ()*+,!  -,!./01  -,!./23 C. KẾT LUẬN D. TÀI LIỆU THAM KHẢO 2 A. LỜI MỞ ĐẦU: -+4567.8! 9.$:9!;;<9=<;<9= >?-@/<' AB1!1 5"*1;C"+:;7$:+ !D"1./EF0$F0 4GGFH)9*+F!, !)./8'050123/:  IJ$F09C8$F0 9C87K"*;C"+8;K# <.,9;../0123/: L09C$/:7M '+F#/4.//790N9O;7.4 K"/KP;P,FQFRK./8F0  IASTJ$F0 9C$/:7./"K"* <;U;"#./.+T >B1V.#F09 ;.<EF0)./J.G;)W *D:5X"*<J98);*FH):X *YF0$ (4"PZ/9+;F[ F!98,!)./'00123(4$ 3 98)9+;NK49"" +S8+F/9F0;MJ\Z"7 B. Nội Dung Phần 1. Nội dung quy luật chuyển hóa giữa chất và lượng: 1.Khái niệm, nội dung chất và lượng Theo quan điểm duy vật biện chứng : 1.1];7.^.+T^9VD9=5! <F0F0!$K<$D/ F0#5Z;*5 -D<F0$D$.7 $+!F0?9$!J5F0 F./:9,./.,9;.< F0-1DV9"ZF0 97$F04F05] 9"DD5ZM' ]9:9/V<F0SD 4 V8:9=<F0C ;DK"*<F0 1.2B;7.^.+T9VD9=5! <F08;K_F!+! Z<F067!9=;9<.,9; .<F0B929="`9K=9/G) /:.J5 ;K5O^F0 .,/9./0123a ;K98675R84F0- 1F0;Q"./.,#V8F0 VM'K9!'./!9 .S./!59.S 2.Mối quan hệ biện chứng giữa chất và lượng: b5cF0/Y!$: a:95Z.G97d L09C8+d4F08<F0  2.1$F09C8$F09C8 5 ]:9!;]:K9!C9= :"+9Ka:!"#_F0 "+9C8d9+F0"+9C87 L09C8/9C@/5Z ;*"#F09C8Y;#9Ce"* <F0 W;7.^VF0!$5/* G./9F09C89<9Ce"* 8<F0b5c9T/Y947"O 9P WP_5<F09D479=f9g 9749PAG9O9F09C8939< 9C8,Y94.9G b4*F09Cfg8<F0/F0 9C8<F0.49Q. 2.2L09C8d9+F09C8 ]4<F0.9G9T.O7<F0L0 9_49Cf85+Z., 9=;9?g<F09;.<F0 3.Ý nghĩa mối quan hệ chất và lượng #9P!"#$F09C8F0 9C8PFX.P.9M';K;;.T/ /79#/790N 6 Trưc ht"5,F0/Y;K 67./D9=d9/dh/9./ /79#0N\;*Z.T*/7V197/ 1#9\9<8F0 Th hai-^/)9D);*"+J"4DY89 "+9C8<F0b179;9< 4@/49C8<F0 Th ba, //79#0NY"+.`! 4,;*DY89+9/;U;9/4 -198O9Q;*"+Di8'5Z1 j*5j<5Di9<89+9D69 +"4*aK$593DY9<8;*+Q0 "4*W89'Z!O"*/<.,.9 5Z+"4*593DY9\9<8/:5U/F0 DYV79+F0"+9C\\8FX5,3F0;. <F0 Th tư,(,"4*<F0+F#97;/;P ,;*"+)/7,#<"4*^/ ;QD9P9R$9855Q!<YF0 "+-^@/J.G;)J985) J)90T,#"4*/;^;9979+ */.//79<,W:"\;*Q/ .,D0<9<Q9P9k.,/J N.* Phần II.Vận dụng giải quyết tình huống trong xã hội, tự nhiên: 7 h^./0123!Z2* .O8:*O9=4.,9;. bORR9FXM'. .T*+9898;"<9GF!/G 1. Về tình huống trong xã hội: 93"+6/945/*ll.G./F!mn .G aeK.G/=.G/96/ 9.o6/93O./(8KO1 4\pnq/99/7//:5Z"`;9*.O( 5K-J51rs52U./! $G/94*/9,ssO9Q !9+5*e8Y.,9<G/9G/ 90S!.T+++9=F0;.< !Z!/67;.+5Z 6/9/:6/9+5U+2@5*e.,9 8<G/9,9Q9Q9P9d9+F0 "+9C8499C4+/t] rsO9Q.,T;.u*5+#d8< G/9fO9QV2U9+.,99/7/.u""*7 .GTKFO9/7/gL.,DYd8 9+G99=9T@/5r9Ps, 4.9G9.,/59/7/!;-J9Q $Gr"9\s5+#1Z88f98 S;)/8+!<5_e05*e T;.u+;.#<G/99/7/< 8 KFOg(754.9GFX9.O7d4F0 9C8_5*e.,9*ZeF*;k.e *8dF!G/9O.Z< ,f97./T8g bO./,,4\7/.F09C8 rs<G/998."#+W998( \";;)#7/.9\+9C <G/99DC#9/7/""*//9 2. Tình huống trong tự nhiên: /'0018,!J $F09C8F7ZN6 4D) -J5rs52U./!4FF! ,<4F7Q!9:".T++4 1.T</GF.1.9+K+ 4FXQ.!/7d9+.!/79KQ\? T G\DlD4E/.4S;))/79 F/7</G96G91)4F!4./Z Z;#[/#e/5cF!.14S Q98S5D05c./01] F0F!</GTF.1.9;)/4 B<4F7O9QD$QQ.F0"+9C: "*<4F75+4F74"kQ7//G F!./4 9 64F7.1.9\"=ZN:81Q< +/M#/GL0eQF!:.<.,Z ;>97KFO7\+5U7#</G 8Z.G/d1Q<5d9+Z 64F7  //79Z;1QDQZN64 2**2HD/64.//79Z ;FH)!.JFQ4F!45+/Q.65Z DY+SR9T./9J9"=4.H.Z9/6 4OD9,2*4*.SFZO 50F!Y1QQZN64W:"O 9Z= $`</GZN/Z.G4 .,DY\89d4F0"+9C8<4F70 1 Như vậy đây là một sự biến đổi mang tính tiêu cực Hướng giải quyết:J0+98ZNZ.G4 .\.T9"/9]P\;*.P."T#\ e:$F0DY8_2**"k/Z.G4 $/<4d;*9`./;7r9sC9= /.7/.$"4* :^"4*./,! 5Z).v.75/*G9= 9Z0+F!+44"=ZN.\ .TW6GY;*2HM64*F//;M9"+ J4"k4F7/Z.GfF0"+9C$8 DD0g 10 [...]... chuyển hóa giữa lượng và chất để có thể làm chủ quy luật trong việc giải quyết một số tình huống thực tiễn trong một số lĩnh vực cụ thể như tự nhiên, xã hội hoặc tư duy theo đúng hướng, phù hợp với quy luật vận động và phát triển của chủ nghĩa Mác- Lênin D Tài liệu tham khảo: 1 Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lenin – NXB Chính trị Quốc Gia sự thật 2 012 2 Tiểu luận quy luật chuyển... hóa từ những thay đổi về lượng thành những thay đổi về chất trên trang www.doc.edu.vn 3 Luận văn nội dung và ý nghĩa của quy luật chuyển hóa từ sự thay đổi giữa lượng và chất trên trang www.doko.vn 12 4 Bài viết: Nâng cao năng suất chất lượng lao động (TS Nguyễn Minh Phong) , Báo Nhân Dân số ra ngày 17 /09/2 014 13 ... làm ô nhiễm nguồn nước, C Kết luân: 11 Tóm lại, bất kỳ sự vật, hiện tượng nào cũng có sự thống nhất, biện chứng giữa hai mặt chất và lượng Sự thay đổi dần về lượng dẫn tới sự thay đổi về chất thông qua bước nhảy; đồng thời chất mới sinh ra sẽ tác động trở lại lượng, tạo ra những biến đổi mới về lượng của sự vật, hiện tượng Quá trình đó liên tục diễn ra, tạo thành phương thức cơ bản, phổ biến của các...Hiện nay ở Việt Nam cũng đề ra những biện pháp nhằm giữ cho môi trường nước không bị ô nhiễm, mặc dù ta chưa thể đánh giá hiệu quả của công việc này nhưng cũng đã phần nào thấy được sự cố gắng của các cơ quan chức năng trong vấn đề xử lý nước thải, và đảm bảo nhu cầu nước sạch cho đời sông nhân dân Ví dụ như thành lập cục cảnh sát phòng chống tôi . học Luật Hà Nội Khoa Ngôn Ngữ Anh- Ngôn Ngữ Pháp Lý o0o BÀI TẬP HỌC PHẦN 1 : Thế giới quan và phương pháp luận triết học Mác – Lênin Đề bài số 6: Vận dụng nội dung và ý nghĩa phương pháp luận. >B1V.#F09 ;.<EF0)./J.G;)W *D:5X"*<J98);*FH):X *YF0$ (4"PZ/9+;F[ F!98,!)./'00123(4$ 3 98)9+;NK49"" +S8+F/9F0;MJZ"7 B. Nội Dung Phần 1. Nội dung quy luật chuyển hóa giữa chất và lượng: 1.Khái niệm, nội dung chất và lượng Theo quan điểm duy vật biện chứng : 1.1];7.^.+T^9VD9=5! <F0F0!$K<$D/ F0#5Z;*5 -D<F0$D$.7 $+!F0?9$!J5F0 F./:9,./.,9;.< F0-1DV9"ZF0 97$F04F05] 9"DD5ZM' ]9:9/V<F0SD 4 V8:9=<F0C ;DK"*<F0 1.2B;7.^.+T9VD9=5! <F08;K_F!+! Z<F067!9=;9<.,9; .<F0B929="`9K=9/G) /:.J5 ;K5O^F0 .,/9./0123a ;K98675R84F0- 1F0;Q"./.,#V8F0 VM'K9!'./!9 .S./!59.S 2.Mối. pháp luận của quy luật chuyển hóa từ những sự thay đổi về lượng dẫn đến sự thay đổi về chất và ngược lại để giải quy t một tình huống trong lĩnh vực tự nhiên, xã hội hoặc tư duy Hà nội, tháng
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI TẬP HỌC PHẦN 1 : Thế giới quan và phương pháp luận triết học Mác – Lênin, BÀI TẬP HỌC PHẦN 1 : Thế giới quan và phương pháp luận triết học Mác – Lênin,

Từ khóa liên quan