0

Thực trạng và biện pháp phối hợp giữa hiệu trưởng và công đoàn cơ sở để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường

24 4,851 35
  • Thực trạng và biện pháp phối hợp giữa hiệu trưởng và công đoàn cơ sở để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2015, 21:04

Thực trạng và biện pháp phối hợp giữa Hiệu trưởng và Công đoàn để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong trường Tiểu học MỞ ĐẦU 1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA VẤN ĐÒ NGHIÊN CỨU Tổ chức công đoàn có vai trò quan trọng trong nhà trường,tạo nến sức mạnh tổng hợp hỗ trợ và giúp Hiệu trưởng hoàn thành nhiệm vụ trong trường học. Công đoàn trường học là tổ chức chính trị quần chúng là trung tâm của khối đoàn kết nhất trí, là tổ chức bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng. Là tổ chức tập hợp các lực lượng tham gia quản lý mọi hoạt động của nhà trường phát huy tinh thần tập thể dân chủ sáng tạo trong công tác chuyên môn. Muốn xây dựng tập thể sư phạm nhà trường phát triển , lớn mạnh thì hiệu trưởng phải phối hợp với công đoàn xây dựng được tập thể đoàn kết, dân chủ phát huy được sức mạnh của từng cá nhân làm cho mỗi một đoàn viên công đoàn tự tin,tự trọng, dám nghĩ dám làm tất cả " Vì học sinh thân yêu" Phối hợp là một trong những việc làm qua trọng của Hiệu trưởng. Lúc sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh người anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới đã từng căn dặn " Một cây làm chẳng nên non" Ba cây chụm lại nên hòn núi cao" Lời căn dặn của Người đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Thật vậy nếu trong trường học Hiệu trưởng không biết phối kết hợp với các tổ chức trong nhà trường ( nhất là tổ chức công đoàn) thì thử hỏi mọi công việc có được trôi chảy, hoàn thành hay không ? Tuy nhiên muốn đạt được hiệu quả đó thì cần rất nhiều yếu tố,nhiều biện pháp,nhiều hình thức để vận dụng vào trong từng hoàn cảnh cụ thể trong quá trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ. Song phối hợp thế nào? Phối hợp ra sao? Các biện pháp nào? Hình thức nào? để công tác phối hợp giữa hiệu trưởng và công đoàn đưa đến hiệu quả thiết thực nhất nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ để từ đó nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường là câu hỏi thôi thúc tôi đi tìm lời giải nghiên cứu vấn đề này. 1 Thực trạng và biện pháp phối hợp giữa Hiệu trưởng và Công đoàn để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong trường Tiểu học 2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Nghiên cứu vấn đề này để tìm ra một số biện pháp tốt nhất trong công tác lãnh đạo phối hợp với Công đoàn cơ sở nhằm thực hiện tốt các phong trào thi đua góp phần nâng cao chất lượng giáo dục - giảng dạy ở trường Tiểu học . 3. KHÁCH THỂ VÀ ĐỐI TƯỢNG 3.1. Khách thể nghiên cứu: Công tác quản lý giáo dục của Hiệu trưởng trường Tiểu học 3.2. Đối tượng nghiên cứu: Công tác phối hợp của Hiệu trưởng với tổ chức Công đoàn 4. GIẢ THUYẾT KHOA HỌC Nếu Hiệu trưởng trường Tiểu học có các biện pháp phối hợp tốt với Công đoàn cơ sở để thực hiện tốt các hoạt động thì chất lượng giáo dục toàn diện của trường sẽ được nâng cao và hoàn thiện. 5. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU 5.1 Nghiên cứu những vấn đề lý luận 5.2 Nghiên cứu thực trạng công tác quản lý của Hiệu trưởng. 5.3 Phân tích kết quả và rút ra một số kết luận cần thiết. 6. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 6.1.Phương pháp nghiên cứu lý thuyết. 6.2.Phương pháp điều tra 6.3.Phương pháp đàm thoại . 2 Thực trạng và biện pháp phối hợp giữa Hiệu trưởng và Công đoàn để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong trường Tiểu học CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN 1 NHẬN THỨC VẤN ĐỀ Phối hợp là cùng hỗ trợ lẩn nhau, cùng hành động để đạt được mục đích yêu cầu nhiệm vụ đề ra. Mối quan hệ giữa công đoàn và chính quyền được xây dựng trên quan điểm Công đoàn là yếu tố cấu thành hệ thống chính trị là tổ chức chính trị xã hội của người lao động cùng với chính quyền chăm lo bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của cán bộ,công chức,viên chức.Ttổ chức động viên người lao động thực hiện một cách tốt nhất nhiệm vụ công tác của đơn vị. Mối quan hệ giữa chính quyền và công đoàn là quan hệ trong đó thể hiện sự tôn trọng tính độc lập trong hoạt động của mỗi tổ chức do đó cần có sự phối hợp bàn bạc tạo điều kiện để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Hiệu trưởng và công đoàn có mối quan hệ qua lại cùng mục đích đó là xây dựng tập thể sư phậm đoàn kết nhất trí thống nhất .Vậy trước hết Hiệu trưởng phải thực hiện quan hệ bình đẳng, dân chủ tôn trọng tính độc lập của Công đoàn.Phối hợp với Công đoàn để tạo nên sức mạnh . Hiệu trưởng và Công đoàn đều có mục đích thực hiện thành công kế hoạch . Vậy Hiệu trưởng và công đoàn cùng hổ trợ lẫn nhau trong thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua trong năm học là một điều tất yếu. Bởi lẽ. Chất lượng hoạt động giáo dục ở trường tiểu học phụ thuộc nhiều vào năng lực, kinh nghiệm quản lý của người Hiệu trưởng.Vì Hiệu trưởng là người đại diện chức trách hành chính nhà trường, người tổ chức phát triển nhà trường như một cộng đồng giáo dục, người nòng cốt điều khiển quá trình đào tạo của nhà trường và là người khích lệ mọi sự canh tân của tập thể sư phạm. Người hiệu trưởng phải có những phẩm chất lãnh đạo Biết chia sẻ công việc Biết phân phối các nguồn lực Nhanh nhạy thông minh trong xử lý các tình huống 3 Thực trạng và biện pháp phối hợp giữa Hiệu trưởng và Công đoàn để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong trường Tiểu học Có nhận thức cao và nhậy cảm với những gì đang diễn ra ở nhà trường. Thông minh sáng tạo biết tập hợp lực lượng và phát huy được tinh thần tập thể, cá nhân trong mọi hoạt động. Biết chăm lo đến đời sống vật chất cũng như đời sống tinh thần của cán bộ giáo viên. Những phẩm chất đó giúp người hiệu trưởng giải quyết tốt công việc quản lý trường học và ứng xử với những tình huống nảy sinh trong quá trình quản lý điều hành.Tuy nhiên ở trường Tiểu học một bậc học gắn bó chặt chẻ với một cộng đồng người hiệu trưởng thường phải tiếp cận với nhiều loại công việc rất đa dạng trong thực tiển. Mỗi công việc là một tình huống cần giải quyết. Có những tình huống bị động phải ứng xử kịp thời. Loại tình huống này thường ít có mô hình giải quyết chung vì nó phụ thuộc vào tính cụ thể của sự việc nảy sinh trong thực tế đời sống giáo dục ở từng địa phương. Đặc biệt là biết phối hợp hoạt động với các tổ chức trong và ngoài nhà trường . 1.1 Vị trí,vai trò của Hiệu trưởng. Đất nước ta đang bước vào xu thế hội nhập Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá. Đa dạng hoá giáo dục lại càng khẳng định xu thế của nhà trường. Bởi lẽ đó là nơi nhà nước giao nhiệm vụ chủ yếu là giáo dục đào tạo con người. Hoạt động giáo dục học sinh phải gắn liền với đời sống xã hội. Các lực lượng giáo dục trong nhà trường phải kết hợp với các lực lượng giáo dục xã hội. Nhà trường luôn luôn phải vươn lên phát huy tác dụng chủ đạo của mình đóng vai trò tổ chức, thống nhất các lực lượng giáo dục đảm bảo quán triệt mục đích giáo dục trong mọi không gian, thời gian, trong mọi tổ chức và hoạt động giáo dục. Muốn làm được điều đó vai trò của người Hiệu trưởng vô cùng quan trọng, đúng như Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân đã nói: “Mỗi Hiệu trưởng là một tư lệnh trên mặt trận giáo dục” Hiệu trưởng không những phải làm tốt công tác giáo dục học sinh trong nhà trường mà còn phải là một “nhà ngoại giao tài ba” phải có năng lực xử lý các tình huống, lôi cuốn, cảm hoá, thuyết phục làm tốt công tác giáo dục trẻ em trong gia đình và ngoài xã hội. Hiệu trưởng phải xây dựng được các mối quan hệ thân 4 Thực trạng và biện pháp phối hợp giữa Hiệu trưởng và Công đoàn để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong trường Tiểu học thiết vì nó có lợi cho nhà trường nhằm huy động, tranh thủ sự hợp tác giúp đỡ của của các cá nhân, tổ chức. 1.2Nhiệm vụ quyền hạn của Hiệu trưởng. Trong điều 20 mục 5( Điều lệ trường tiểu học) quy định a, Xây dựng quy hoạch và phát triển nhà trường,lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch dạy học, giáo dục, báo cáo đánh gia kết quả thực hiện trước Hội đồng trường và các cấp có thẩm quyền. b, Thành lập các tổ chuyên môn tổ văn phòng và các hội đồng tư vấn trong trường, bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó. c, Phân công quản lý đánh giá xếp loại tham gia quá trình tuyển dụng, thuyên chuyển khen thưởng thi hành kỷ luật với giáo viên nhân viên theo quy định. d, Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và tạo điều kiện cho các tổ chức chính trị xã hội trong nhà trường hoạt động nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đ, Thực hiện xã hội hoa giaó dục tổ chức huy động các lực lượng xã hội cùng tham gia hoạt động giáo dục phát huy vai trò nhà trường đối với cộng đồng, 1,3 Chức năng nhiệm vụ của công đoàn. Công đoàn nhà trường là đại diện cho người lao động ( CBGVNV) tham gia quản lý trường học công đoàn còn quan tâm đến tất cả các vấn đề trong cuộc sống như đời sống vật chất, đời sống tinh thần củng như lý tưởng ý chí nguyện vọng, công đoàn tham gia giác ngộ tuyên truyền người lao động để học chấp hành tốt các đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước. Công đoàn tham gia kiểm tra giám sát các hoạt động của nhà trường trên cơ sở mang tính giáo dục thuyết phục là chính Công đoàn báo vệ lợi ích của đơn vị, của CB, GV, NV trên cơ sở luật của Điều lệ công đoàn quy định * Nhiệm vụ quyền hạn của công đoàn : Đại diện cho CB, GV, VN kí kết hợp đồng tập thể với Hiệu trưởng cùng với Hiệu trưởng đảm báo việc làm cái thiện điều kiện làm việc nâng cao đời sống và phúc lợi cho giáo viên 5 Thực trạng và biện pháp phối hợp giữa Hiệu trưởng và Công đoàn để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong trường Tiểu học - Tuyên truyền vận động giáo dục và tổ chức đoàn viên cán bộ giáo viên, công nhân viên tham gia quản lý nhà trường và thi đua thực hiện có hiệu quả kế hoạch giáo dục dạy học. - Kiểm tra giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách pháp luật phát hiện đấu tranh ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực,tham nhũng gây thiệt hại của công,vi phạm hợp đồng tập thể. Tuyên truyền giáo dục, tổ chức vận động CB, GV, NV thực hiện nghĩa vụ và quyền dân chủ của mình động viên đoàn viên công đoàn tích cực chủ động, sáng tạo trong hoạt động sư phạm trong công tác kiện toàn tổ chức và xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh Vậy Hiệu trưởng thường phối hợp với công đoàn để làm những việc gì? 1.4 Hiệu trưởng phối hợp với Công đoàn thi đua thực hiện kế hoạch năm học Căn cứ theo mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, chương trình kế hoạch công tác của nhà trường Hiệu trưởng cúng với Công đoàn tổ chức triển khai các phong trào thi đua.Sau khi bàn bạc thống nhất với tổ chức Công đoàn Hiệu trưởng quyết định mục tiêu,nội dung chế độ khen thưởng và phối hợp với Công đoàn tổng kết các phong trào Công đoàn có trách nhiệm động viên,đôn đốc quần chúng hăng hái thi đua,thực hiện các mục tiêu,định mức đã đề ra. Hiệu trưởng phối hợp với Công đoàn tổ chức hội nghị cán bộ công chức, tạo ra tiền đề và điều kiện cho các phong trào thi đua cũng như các cuộc vận động như cuộc vận động" Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học, tự sáng tạo" với mục đích cái tiến công tác giáo dục dạy học, cải tiến công tác quản lý. Ngược lại thông qua các phong trào thi đua, các cuộc vận động Công đoàn tham gia vào mục tiêu, kế hoạch nhà trường tham gia quản lý, xây dựng đội ngũ thực hiện vai trò trường học quản lý, trường học dân chủ của mình. Bên cạnh Hiệu trưởng phối hợp với Công đoàn thực hiện các phong trào thi đua thì một nhiệm vụ quan trọng cần sự phối hợp giữa Hiệu trưởng và Công đoàn đó là. 6 Thực trạng và biện pháp phối hợp giữa Hiệu trưởng và Công đoàn để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong trường Tiểu học 1.4.1 Hiệu trưởng kết hợp với Công đoàn thực hiện phong trào quần chúng trong nhà trường. Căn cứ vào chương trình kế hoạch công tác Hiệu trưởng của nhà trường, Hiệu trưởng cùng với Công đoàn xây dựng các phong trào quần chúng trong trường học. Ví dụ: Phong trào giỏi việc nước, đảm việc nhà, phong trào phụ nữ khéo tay, hay làm Phong trào văn hóa văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn như chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam, làm đồ dùng dạy học, viết SKKN,giải toán khó văn hay. Hoặc thực hiện các cuộc vận động như kế hoạch hóa gia đình, Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực vvv Mỗi phong trào, hay các cuộc vận động Hiệu trưởng cùng Công đoàn xây dựng kế hoạch xác định nội dung và biện pháp thực hiện. Do đó phong trào có sơ kết, tổng kết theo từng năm hay từng giai đoạn 3- 5 năm cụ thể rút ra nguyên nhân thành công và bái học kinh nghiệm qua các phong trào. Thông qua phong trào Công đoàn và Hiệu trưởng phải thường xuyên quan tâm theo dõi, động viên uốn nắn sửa chữa, bổ sung kịp thời những công việc, những mảng chưa mang lại hiệu quả. Các phong trào này được phổ biến rộng rãi trong hoạt động chuyên môn, Công đoàn để thảo luận, góp ý nhằm hoàn chỉnh kế hoạch. Có thể nói sự phối hợp giữa Hiệu trưởng và Công đoàn là một việc làm tất yếu không thể thiếu được trong hoạt động sư phạm trường học. 1.4.2 Hiệu trưởng kết hợp với Công đoàn chăm lo đời sống và bảo vệ lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động Hiệu trưởng và Công đoàn có trách nhiệm phổ biến đầy đủ kịp thời các chế độ chính sách của Đảng Nhà nước và của ngành đến người lao động.Công đoàn là thành viên tham gia các hội đồng tuyển dụng khen thưởng, kỹ luật Công đoàn tham gia ý kiến với Hiệu trưởng về việc bổ sung sửa đối những chính sách nội bộ liên quan đến nghề nghiệp quyền lợi và đời sống của giáo viên. Nhưng thực tế việc phối hợp đó bằng những biện pháp nào để đưa lại hiệu quả ? 7 Thực trạng và biện pháp phối hợp giữa Hiệu trưởng và Công đoàn để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong trường Tiểu học CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 2 Đặc điểm tình hình chung 2.1.Đặc điểm nhà trường Trường được thành lập năm 1946 trải qua bao thăng trầm của lịch sử. Qua bao lần sát nhập trường càng ngày càng lớn mạnh khang trang khẳng định được vị thế của một vùng đất có truyền thống hiếu học. Năm học 2013-2014 trường có số học sinh là 210 em, được biên chế thành 8 lớp. Trong đó: Khối 1: 2 lớp : 50 em Khối 2: 1 lớp : 28 em Khối 3: 2 lớp : 51 em Khối 4: 1 lớp : 35 em khối 5: 2 lớp : 45 em * Đội ngũ: Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên: 17 người. Trong đó: - Cán bộ quản lý: 02 người - Giáo viên: 12 người - Nhân viên: 03 người + Trình độ chuyên môn: - Đại học: 7 - Cao đẳng: 8 - Trung cấp: 2 + Trình độ chính trị: - Trung cấp: 02 - Sơ cấp: 15 Tuổi đời bình quân 34 tuổi Tuổi nghề bình quân 14 năm Nhìn chung lực lượng CBGVNV trẻ, khỏe, nhiệt tình có trách nhiệm được đào tạo cơ bản,trình độ trên chuẩn = 88% 8 Thực trạng và biện pháp phối hợp giữa Hiệu trưởng và Công đoàn để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong trường Tiểu học 2,2 Đặc điểm Công đoàn: Tổ chức Công đoàn nhà trường Tổng số đoàn viên công đoàn 17 Trong đó : Đoàn viên CĐ nữ 15 Đoàn viên CĐ nam 02 Ban chấp hành CĐ 03 Chủ tịch CĐ: 1 UBKT: 03 Ban thanh tra ND: 03 Thuận lợi : Chủ tịch Công đoàn có kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo các phong trào thi đua, nắm vững điều lệ công đoàn.Vận dụng chức năng nhiệm vụ CĐ vào thực tiển một các linh hoạch.Tập hợp được lức lượng đoàn viên công đoàn hoàn thành nhiệm vụ. Các đồng chí trong BCH công đoàn phát huy được chức năng nhiệm vụ Hệ thống các văn bản hồ sơ sổ sách đầy đủ, lưu trử tốt có tính hệ thống nhất là hồ sơ các cuộc thi đua, các phong trào. Khó khăn: Đoàn viên công đoàn 15/17 là nữ phần lớn còn nuôi con nhỏ nên phần nào ảnh hưởng đến các hoạt động bề nổi của Công đoàn Kinh nghiệm của các đồng chí trong BCH công đoàn chưa nhiều nên ảnh hưởng đến triển khai, chỉ đạo thực hiện các phong trào, 3.Các biện pháp phối hợp thực hiện 3.1 Biện pháp phối hợp xây dựng kế hoạch. Với đặc điểm của nhà trường qua sự chỉ đạo của Phòng giáo dục và Đào tạo cũng như qua tình hình cụ thể thực tế của trường. Trong quá trình phối hợp của Hiệu trưởng của Chủ tịch Công đoàn được thể hiện với các việc làm cụ thể cơ bản. Chuẩn bị cho năm học mới ( tháng 8) Hiệu trưởng chuẩn bị kế hoạch năm học thật chi tiết. Sau đó gữi dự thảo kế hoạch đến từng giáo viên nhà trường để mỗi thành viên đoàn viên công doàn đóng góp ý kiến. Sau khi các ý kiến đã được tổng hợp bổ sung, thống nhất Ban chấp hành Công đoàn với Ban giám hiệu cùng thảo luận thống nhất 9 Thực trạng và biện pháp phối hợp giữa Hiệu trưởng và Công đoàn để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong trường Tiểu học cơ bản chỉ tiêu và biện pháp thực hiện nhiệm vụ năm học. Hai bên bàn bạc thống nhất đưa ra các nội dung như chỉ tiêu, biện pháp để thực hiện các chỉ tiêu. Dự kiến các đoàn viên Công đoàn có khả năng thực hiện chỉ tiêu đó. Khi đã thống nhất giữa Hiệu trưởng, công đoàn, trên cơ sở có đầy đủ các hệ thống văn bản tiến hành tổ chức hội nghị kế hoạch. Đặc biệt là nội dung, chỉ tiêu thi đua các phong trào của nhà trường đã được bàn bạc thảo luận để đi đến thống nhất các giải pháp thực hiện có khả thi.Trong đó đã cụ thể hóa trách nhiệm của mỗi bên và thực hiện các nội dung sau Đăng ký các chỉ tiêu, danh hiêu thi đua. Danh hiệu thi đua cả năm học được đăng ký: Danh hiệu tập thể Danh hiệu chi bộ Danh hiệu tập thể đơn vị Danh hiệu của Công đoàn Danh hiệu Đội sao nhi * Danh hiệu các nhân; Chiến sỹ thi đua: Tĩnh,huyện Giáo viên giói cấp tĩnh,huyện. Lao động tiên tiến cấp huyện Học sinh giỏi các cấp Danh hiệu thi đua ngắn hạn: Được cụ thể hóa ra nội dung của từng đợt thi đua chào mừng các ngày lế lớn trong năm như 20/10; 20/11; 22/12; 3/2; 26/3 vvv Các phong trào xuyên suốt trong năm học mà yêu cầu tất cả các đoàn viên phải tham gia như phong trào " Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" Phong trào văn hóa văn nghệ câu lạc bộ dân ca trong đoàn viên công đoàn . Các phong trào và các cuộc vận động ở trên đã được Ban chấp hành Công đoàn và Hiệu trưởng xá định đúng đắn trách nhiệm của mỗi bên với mục đích là đạt hiệu quả cao nhất.Với cách làm Ban chấp hành Công đoàn lấy ý kiến ở đoàn viên thông qua cuộc họp sau đó tập hợp lại lên lịch làm việc với Hiệu trưởng để bàn bạc về nội dung, biện pháp, thời gian hoạt động để đi đến thống nhất chung theo kế hoạch đề ra. 10 [...]... 22 Thực trạng và biện pháp phối hợp giữa Hiệu trưởng và Công đoàn để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong trường Tiểu học - Nên tổ chức các chuyên đề, các kinh nghiệm trong công tác phối hợp giữa chính quyền và Công đoàn hiệu quả thiết thực để Hiệu trưởng và công đoàn có nhiều kinh nghiệm trong công tác phối hợp thực hiện TÀI LIỆU THAM KHẢO 1 Điều lệ trường Tiểu học 2,Điều lệ Công đoàn cơ sở. . .Thực trạng và biện pháp phối hợp giữa Hiệu trưởng và Công đoàn để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong trường Tiểu học Hiệu trưởng và Chủ tịch Công đoàn xá định rõ điều kiện thuận lợi và khó khăn trong quá trình thực hiện có thể xẩy ra hoặc sẽ xẩy ra đưa ra các giải pháp thống nhất để khắc phục từng trường hợp một Hai bên tiến hành phân công trách nhiệm Hiệu trưởng là người... năng tập hợp quần chúng, có phẩm chất đạo đức “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư” Song tập hợp các lực lượng ủng hộ giáo dục bằng hình thức nào? Phương pháp tiếp cận ra sao để phát huy hiệu quả tuỳ thuộc vào năng lực của từng đồng chí Tất 19 Thực trạng và biện pháp phối hợp giữa Hiệu trưởng và Công đoàn để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong trường Tiểu học nhiên không có biện pháp nào... của Công đoàn đối với việc phát triển toàn diện đội ngũ Hiệu trưởng nhà trường xác định công đoàn là yếu tố quyết định trong việc phối hợp thực hiện nâng cao chất lượng Để hợp tác tốt trong công việc cần có sự tôn trọng, tin tưởng lẫn nhau Thường xuyên trao đổi thông tin thẳng thắn, cởi mỡ, sẵn sàng lắng nghe những đề xuất, kiến 20 Thực trạng và biện pháp phối hợp giữa Hiệu trưởng và Công đoàn để nâng. .. sử dụng đố dùng dạy học hiệu quả.Khi tổ chức Hiệu trưởng và Công đoàn bàn bạc 12 Thực trạng và biện pháp phối hợp giữa Hiệu trưởng và Công đoàn để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong trường Tiểu học thống nhất khen thưởng những đoàn viên công đoàn đạt thành tích cao trong hội thi đồng thời kiên quyết mời những đoàn viên chưa đạt kết quả phân tích lý do, nguyên nhân và hướng dẫn cụ thể kịp... trưởng và Công đoàn để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong trường Tiểu học nghị của Chủ tịch công đoàn (đại diện đoàn viên công đoàn) Thoả thuận mục tiêu và chiến lược giáo dục, chia sẽ quyền lợi và trách nhiệm Hiệu trưởng đã có cam kết bằng văn bản quy chế phối hợp hoạt động giưa công đoàn và nhà trường Ngoài ra Hiệu trưởng nhà trường phải làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục làm cho mỗi người... giờ len lỏi vào trong từng ngõ xóm, từng hộ gia đình Sẵn sàng nhấn chìm vào trong vòng xoáy tội 18 Thực trạng và biện pháp phối hợp giữa Hiệu trưởng và Công đoàn để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong trường Tiểu học lỗi, dẫn các em đến trộm cướp, đạo đức suy thoái Hơn ai hết những người làm công tác giáo dục “Thay Đảng rèn người” chúng ta hãy biết phối kết hợp chặt chẻ, nhịp nhàng, khéo léo,... pháp trong công tác phối hợp TT Biện pháp 1 Trao đổi thực tiếp 2 Xây dựng mối quan hệ tốt với BCHCĐ 3 Xây dựng tập thể sư phạm đoàn kết 15 Kết quả Tốt Tốt Tốt Thực trạng và biện pháp phối hợp giữa Hiệu trưởng và Công đoàn để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong trường Tiểu học 4 5 6 Tổ chức họp CĐ trao đổi kinh nghiệm Thực hiện chế độ chính sách Tôn trọng phát huy quyền làm chủ của đoàn Tốt Tốt... Muốn làm được điều đó trong quá trình thực hiện tôi đã sử dụng một số hình thức 4.3Một số hình thức sử dụng trong quá trình thực hiện phối hợp TT 1 2 Hình thức - Dự họp BCH công đoàn Thời gian, kết quả -3 lần/năm - Xây dựng quy chế phối hợp - Đầu năm 14 Thực trạng và biện pháp phối hợp giữa Hiệu trưởng và Công đoàn để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong trường Tiểu học - Xây dựng quychế chi... Thực trạng và biện pháp phối hợp giữa Hiệu trưởng và Công đoàn để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong trường Tiểu học cán bộ đoàn viên công đoàn phải nhận thức rõ và nêu cao vai trò tinh thần trách nhiệm đó là đào tạo thế hệ trẻ tương lai cho đất nước Xác định rõ nhiệm vụ định hướng các kế hoạch đăng ký, xây dựng các tiêu chí thi đua sát thực với tình hình thực tế của đơn vị.Hơn ai hết Hiệu trưởng . giữa Hiệu trưởng và Công đoàn đó là. 6 Thực trạng và biện pháp phối hợp giữa Hiệu trưởng và Công đoàn để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong trường Tiểu học 1.4.1 Hiệu trưởng kết hợp. dùng dạy học hiệu quả.Khi tổ chức Hiệu trưởng và Công đoàn bàn bạc 12 Thực trạng và biện pháp phối hợp giữa Hiệu trưởng và Công đoàn để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong trường Tiểu. kế hoạch đề ra. 10 Thực trạng và biện pháp phối hợp giữa Hiệu trưởng và Công đoàn để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong trường Tiểu học Hiệu trưởng và Chủ tịch Công đoàn xá định rõ điều
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng và biện pháp phối hợp giữa hiệu trưởng và công đoàn cơ sở để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường, Thực trạng và biện pháp phối hợp giữa hiệu trưởng và công đoàn cơ sở để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường, Thực trạng và biện pháp phối hợp giữa hiệu trưởng và công đoàn cơ sở để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường

Từ khóa liên quan