KINH NGHIỆM CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI HẠNH KIỂM HỌC SINH THCS_SKKN QLGD

27 2.3K 10

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2015, 19:42

. xếp loại hạnh kiểm học học sinh cần chú ý chiều hướng tiến bộ của học sinh ở học kỳ II ( học kỳ I xếp loại Khá, học kỳ II xếp loại Tốt, cả năm xếp loại Tốt ). Học sinh đã xếp loại học lực Yếu. môn. + Đánh giá xếp loại hạnh kiểm năm học: GVCN căn cứ vào kết quả xếp loại học kỳ I, học kỳ II để xếp loại hạnh kiểm cả năm học, nhưng chủ yếu căn cứ vào kết quả xếp loại hạnh kiểm học kỳ. và có ý thức tự đánh giá xếp loại hạnh kiểm của mình hằng tháng. 3.3. Biện pháp thứ 3. Chỉ đạo cán bộ giáo viên thực hiện phối hợp đánh giá, xếp loại hạnh kiểm học sinh. 8 Chỉ đạo đồng chí Phó

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan