Kinh nghiệm sử dụng thí nghiệm ảo trong giảng dạy vật lý 9

19 2.5K 7
Kinh nghiệm sử dụng thí nghiệm ảo trong giảng dạy vật lý 9

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

. đổi mới phương pháp dạy học, thông qua việc sử dụng các thí nghiệm ảo trong phần quang học môn vật lý 9 hỗ trợ cho giáo viên thay trong việc sử dụng thí nghiệm trực quan trong một số bài về. nghiệm ảo trong dạy học chương quang học môn vật lí 9 có nâng cao chất lượng cho học sinh không? 2.2 Giả thuyết nghiên cứu: Sử dụng thí nghiệm ảo trong dạy học chương quang học môn vật lý 9 sẽ. động Tác động KT sau tác động Thực nghiệm O1 Dạy học có sử dụng thí nghiệm ảo O2 Đối chứng O2 Dạy học không sử dụng thí nghiệm ảo O4 Thiết kế này tôi sử dụng phép kiểm chứng T- Test độc lập.

Ngày đăng: 21/03/2015, 13:02

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan