Một số kinh nghiệm mới trong giảng dạy âm nhạc thường thức

11 5K 25
Một số kinh nghiệm mới trong giảng dạy âm nhạc thường thức

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

. Đổi mới phương pháp dạy phân môn  NTT trong trường THCS Kinh nghiệm đổi mới phương pháp giảng dạy phân môn ÂNTT ĐẶT VẤN ĐỀ: Âm nhạc là món ăn tinh thần nó có tầm quan trọng trong cuộc sống. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN: Trước ®©y, khi giảng dạy phân môn âm nhạc thường thức, chúng tôi thường giảng cho hs nghe những kiến thức có trong sách GK, và những kiến thức mở rộng do chúng tôi tìm tòi. khó học hỏi để có thêm kiến thức kỹ năng chuyên môn ở một số lĩnh vực liên quan, nhằm phục vụ tốt cho công tác giảng dạy. Trên đây là một số kinh nghiệm nhỏ trong việc dạy học phân môn ÂNTT ở trường

Ngày đăng: 21/03/2015, 15:38

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan