0

Đề tài Phương pháp tích hợp trong giảng dạy Âm nhạc THCS

18 3,321 37

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/03/2015, 15:32

. môn Âm nhạc. Đề tài: Phương pháp tích hợp trong giảng dạy Âm nhạc THCS V Các giải pháp vận dụng tích hợp vào việc giảng dạy môn âm nhạc. 1, Mức độ phạm vi tích hợp trong dạy học môn âm nhạc. 5-6 2,. kinh nghiệm môn Âm nhạc. Đề tài: Phương pháp tích hợp trong giảng dạy Âm nhạc THCS dụ hợp âm 7. H?:Thế nào là hợp âm 7? - HS trả lời: (SGK) VD: - Khái niệm: Hợp âm 7 gồm 4 âm mỗi âm cách nhau. pháp tích hợp trong giảng dạy Âm nhạc THCS mức độ tích hợp và phạm vi tích hợp. Vấn đề chọn nội dung gì tích hợp, tích hợp đến đâu là một vấn đề không đơn giản. Tìm hiểu về SGK Âm nhạc THCS ta
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề tài Phương pháp tích hợp trong giảng dạy Âm nhạc THCS, Đề tài Phương pháp tích hợp trong giảng dạy Âm nhạc THCS,

Từ khóa liên quan