0

SKKN Nâng cao chất lượng giảng dạy Âm nhạc THCS

12 2,422 7

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2015, 22:31

. Thị Hạnh Trang 1 Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lợng môn Âm nhạc PHN NI DUNG I. VAI TRề V C IM CA GIO DC M NHC I VI I SNG CON NGI V I VI HC SINH THCS. 1.1. Vai trũ ca giỏo dc m nhc i vi. ". Ngời thực hiện : Đỗ Thị Hạnh Trang 2 Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lợng môn Âm nhạc 1.2. Vai trũ ca m nhc i vi hc sinh THCS. m nhc giỏo dc thm m cho cỏc em, giỳp cỏc em cm nhn c cỏi. nhằm nâng cao chất lợng môn Âm nhạc nhc tinh t, s nhy cm vi ngh thut, trớ tng tng sỏng to, t duy c ỏo. Qua giỏo dc tỡnh cm thm m, hỡnh thnh ý thc thm m hc sinh. Kh nng m nhc ca hc sinh THCS.
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Nâng cao chất lượng giảng dạy Âm nhạc THCS, SKKN Nâng cao chất lượng giảng dạy Âm nhạc THCS,