0

SKKN Nâng cao chất lượng giảng dạy Âm nhạc THCS

12 2,301 7
  • SKKN Nâng cao chất lượng giảng dạy Âm nhạc THCS

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2015, 22:31

Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lợng môn Âm nhạc PHN M U I. Lí DO CHN TI m nhc l mt loi hỡnh ngh thut s dng õm thanh th hin tõm t tỡnh cm ca con ngi. Ngay t xa xa m nhc ó gn bú ho quyn vi i sng con ngi t lỳc ct ting khúc cho i ti khi lỡa xa cuc sng. Trong nhng nm qua, mụn m nhc ó to nờn nhng bc thnh cụng trong ci cỏch giỏo dc v trong quỏ trỡnh i mi giỏo dc cho phự hp vi xu th phỏt trin ca xó hi. m nhc c coi l mụn hc cn thit giỏo dc con ngi phỏt trin ton din, hon thin v nhõn cỏch. Mụn m nhc trong thng THCS khụng nhm o to nhng ngi lm ngh õm nhc, din viờn, nhng nhc s, ca s M chớnh l thụng qua mụn hc tỏc ng vo i sng tinh thn ca cỏc em, gúp phn cựng vi cỏc mụn khỏc thc hin mc tiờu ca bc Trung hc c s. Giỏo dc thm m trong nh trng ph thụng l mt trong bn mt giỏo dc quan trng nht: " c - Trớ - Th - M ". Cỏi p trong ngh thut õm nhc xut phỏt t tỏc phm, t ngh thut trỡnh din to nờn nhng hỡnh tng õm nhc cú tỏc dng truyn cm mnh m lm rung ng lũng ngi, hng con ngi ti " Chõn - Thin - Trớ ". Cn phi giỏo dc th hiu õm nhc tt cho hc sinh cỏc em bit yờu thớch õm nhc lnh mnh, giu tớnh nhõn vn, m bn sc dõn tc. Giỏo dc th hiu õm nhc tt s gúp phn lm trong sỏng tỡnh cm o c, v lm phong phỳ i sng tinh thn ca cỏc em trong hin ti v tng lai. nc ta ngy nay, giỏo dc ó tr thnh mt h thng c t chc rng khp. Chỳng ta ó a giỏo dc nờn hng u, vỡ giỏo dc o to ngun nhõn lc cho xó hi. M ng cho s phỏt trin ca kinh t, trng hc cụng ngh, vn hoỏ, chớnh tr ca t nc. i hc ng ln th XIII ca ng Cng sn Vit Nam ó khng nh : " Phỏt trin giỏo dc v trng hc - cụng ngh l quc sỏch hng u v xõy dng chin lc con ngi trong s nghip cụng nghip hoỏ - hin i hoỏ t nc, xõy dng xó hi cụng bng vn minh ". II. LCH S TI : Trong quỏ trỡnh thc hin ti tụi ó tỡm v kho sỏt mt s cụng trỡnh nghiờn cu sỏch giỏo trỡnh, ti liu ging dy, k yu ti nghiờn cu khoa hc cp b (mó s B 98 - 48 - 01) liờn quan n ngnh hc Trung hc c s nh: - Giỏo trỡnh : " m nhc v phng phỏp giỏo dc m nhc " tp 1 v 2 ca tin s Ngụ Th Nam cựng cỏc cng s cung cp cho giỏo viờn Trung hc c s mt s kin thc nhc lý c bn, sng õm, thng thc õm nhc, phng phỏp giỏo dc õm nhc cho hc sinh. Ngời thực hiện : Đỗ Thị Hạnh Trang 1 Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lợng môn Âm nhạc PHN NI DUNG I. VAI TRề V C IM CA GIO DC M NHC I VI I SNG CON NGI V I VI HC SINH THCS. 1.1. Vai trũ ca giỏo dc m nhc i vi i sng con ngi. m nhc l mt mụn ngh thut cú sc mnh vụ cựng to ln v phong phỳ trong vic th hin mt cỏch tinh t th gii ni tõm ca con ngi v i sng xó hi. Nú phn ỏnh hin thc khỏch quan bng nhng hin tng cú s biu cm ca õm thanh, õm nhc vui hay bun, hựng trỏng hay sõu lng s dy lờn nhng cm xỳc tng ng con ngi. m nhc cú nhng nột c trng riờng, khụng ging vi cỏc loi hỡnh ngh thut khỏc. Hỡnh tng õm thanh ca õm nhc khụng mang ý ngha c th rừ rng nh t ng trong ngh thut vn chng, cng khụng tỏi hin ti th gii khỏch quan bng nhng bc tranh cú ng nột b cc cht ch, cú mng mu phong phỳ trong hi ho. m nhc cú th mnh kh nng th hin rừ ni tõm ca con ngi, nhng suy cm ht sc t nh ca ni au, nim vui, day dt, suy t, nghi ng, tht vng, tin tng i vi cỏc s vt hin tng v cỏc mi quan h trong i sng mt cỏch y v a dng, ý ngha tỡnh cm ca m nhc thc cht cng cha ng c ý ngha t tng. Khi tỏc ng trc tip vo lnh vc tỡnh cm ca con ngi, õm nhc cú kh nng thng nht con ngi cựng ni xỳc ng v tr thnh phng tin giao tip ht sc nhy cm gia con ngi m khụng cn ti ngụn ng. Nh ngụn ng biu cm c bit ca m nhc m nhng con ngi t khp cỏc phng tri, khụng cựng ngụn ng cú th cú nhng hiu bit v nhau. m nhc tỏc ng ti con ngi ngay t khi mi sinh ra trong ting hỏt u ca m ti khi gió t cuc i. Tuy khụng trc tip nuụi dng con ngi nh : cm n, nc ung, khớ tri, cng khụng lm ra ca ci vt cht, nhng m nhc cú sc mnh lm cho con ngi nhn thc cuc sng, giỏo dc tõm hn tỡnh cm v em li cho con ngi nhng rung cm v cỏi p. Sau mi ngy lao ng mt mi cng thng, m nhc cú tỏc ng gii trớ lnh mnh lm cho con ngi vui ti thoi mỏi, phc hi sc kho nhanh chúng Chớnh vỡ vy m Phu Xớch ngi lónh t ca nhõn dõn lao ng ó núi : " Cuc sng thiu õm nhc thỡ khỏc no trỏi t thiu ỏnh nng mt tri ". Ngời thực hiện : Đỗ Thị Hạnh Trang 2 Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lợng môn Âm nhạc 1.2. Vai trũ ca m nhc i vi hc sinh THCS. m nhc giỏo dc thm m cho cỏc em, giỳp cỏc em cm nhn c cỏi hay, cỏi p ca s vt hin tng xung quanh. Giỏo dc thm m m nhc vi nhiu th loi ni dung khỏc nhau. m nhc gi cho cỏc em tỡnh yờu quờ hng t nc, tỡnh yờu thng gn bú quan tõm ti ngi thõn, thy cụ v bn bố, lũng bit n cho nhng ngi cng hin cho T quc, cho dõn tc em li cho cỏc em cm xỳc tr tỡnh v nim t ho dõn tc. Cỏc em c hiu bit v cỏc dõn tc khỏc nhau nhen nhúm trong lũng tr tỡnh hu ngh quc t cng ng qua nhng giai iu ca mt s bi hỏt hoc trớch on tỏc phm m nhc nc ngoi. Khi hot ng m nhc cỏc em cựng nhau chia s hỡnh tng m nhc tớnh ng cm, tinh thn k lut, ý thc tp th hỡnh thnh rừ rt. S phn khi ti vui khi biu din bi hỏt, s t tin trong cỏc hot ng ho nhp cng ng. Khi tp hỏt hc sinh tip thu ng nột giai iu, tit tu, li ca gin d d hiu gn gi vi cuc sng. Qua ú giỳp hc sinh phỏt trin ngụn ng, phỏt õm chớnh xỏc ting m , núi biu cm v m rng vn t. Túm li : Giỏo dc m nhc to iu kin phỏt trin chung cho nhõn cỏch ca hc sinh, to iu kin cho hot ng tri thc cựng phỏt trin v hon thin nhõn cỏch v th cht ca hc sinh. 1.3. c im kh nng m nhc ca hc sinh trng THCS. m nhc trong xó hi chỳng ta c nuụi dng bng ci ngun v i ca vn hoỏ m nhc dõn gian cỏc dõn tc Vit Nam. m nhc l mt trong nhng phng tin hiu qu nht thc hin nhim v giỏo dc - thm m cho hc sinh, to c s hỡnh thnh nhõn cỏch con ngi mi Vit Nam. Tuy nhiờn m nhc trong nh trng THCS vi t cỏch mt mụn hc, cú mc nht nh v mc ớch v ni dung. Mc ớch ca vic dy hc m nhc trong nh trng THCS l nhm giỏo dc " Vn hoỏ m nhc " cho cỏc em, cung cp nhng kin thc c bn, cỏc k nng, to iu kin cho kh nng cm th, hiu v th hin ngh thut m nhc, khi dy trong cỏc em kh nng sỏng to tỡnh cm o c v nim tin, th hiu ngh thut trong hot ng m nhc. Giỏo dc thm m thụng qua dy hc m nhc nhm phỏt trin thm m ton vn ca nhõn cỏch hc sinh, lm giu nhõn cỏch bng trỡnh thm m ngh thut núi chung trong ú cú m nhc. Vi s h tr ca dy hc m nhc giỳp hc sinh phỏt trin nhng c trng tõm lý ca nhõn cỏch : Tai nghe m Ngời thực hiện : Đỗ Thị Hạnh Trang 3 Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lợng môn Âm nhạc nhc tinh t, s nhy cm vi ngh thut, trớ tng tng sỏng to, t duy c ỏo. Qua giỏo dc tỡnh cm thm m, hỡnh thnh ý thc thm m hc sinh. Kh nng m nhc ca hc sinh THCS. Phn ụng la tui ny, vn tớch lu v kinh nghim m nhc ca cỏc em ó nhiu hn. Trong iu kin sng hin nay, theo nhp phỏt trin ca khoa hc, k thut, cụng ngh, vn hoỏ, xó hi hng ngy cỏc em c tip xỳc vi m nhc qua cỏc phng tin thụng tin i chỳng nh : Truyn hỡnh, truyn thanh, bng, a nhc Nhiu hn th h trc, nhiu vựng trung tõm, s lng hc sinh THCS bit s dng nhc c ụng dn lờn. Do vy, tớnh cht cm th m nhc ca hc sinh la tui ny ó mang li mu sc c lp, cú la chn v phc tp hn. Hng thỳ i vi mi th loi m nhc, tng tỏc phm hay phong cỏch m nhc ca mi tỏc gi ca cỏc em cng cú th khỏc nhau, cú s phõn hoỏ khỏ rừ rt. Cú nhng em rt thớch nghe hỏt, li cú nhiu em say mờ nhc n. Cú em thớch ca khỳc ca mt tỏc gi ny, cú em li thớch nhc nn trong mt b phim ca mt tỏc gi khỏc õy l mt giai on phỏt trin mnh m v th cht ca tr v thnh niờn. Hc sinh c s mau ln, hn nhiờn. S phỏt trin ca cỏc c quan phỏt thanh, hỡnh thnh ging hỏt, cng theo c th m dn hon thin. m sc ging ca cỏc em trai v cỏc em gỏi cũn thng nht, cha cú s phõn bit v gii tớnh rừ rt cỏc lp u cp 2. Tm c ging ca cỏc em ó phỏt trin hn hc sinh Tiu hc, nhng khụng vt quỏ õm khu chuyn ging. Cỏc em gỏi, cỏc em trai u cú th hỏt d dng trong quóng 9 l t 2 n ụ 1. m vc ging THCS tuy khụng rng, nhng õm vang, trong tro v rt hp dn. Hc sinh THCS cú kh nng nghe rt tt. Cỏc em rt nhy cm, nhn bit nhanh, d dng nm c cao , trng , õm hỡnh tit tu, ng nột giai on v hon ton cú kh nng phỏt trin nng khiu nu cú s tip xỳc thng xuyờn, cú nh hng, cú phng phỏp vi m nhc. Do tớnh ham hot ng, cỏc em cú th tham gia tớch cc, hiu qu vo cỏc chng trỡnh m nhc : Hỏt n, hỏt tp hay ng trong n ng ca hỏt theo tay ch huy ca cụ giỏo, mỳa hỏt tp th. Tiu kt: Trờn õy l c s lý lun v vic giỏo dc m nhc cho hc sinh trong trng Trung hc c s. Cn c vo ú tụi cú th nghiờn cu nhng gii phỏp gii quyt vn . Ngời thực hiện : Đỗ Thị Hạnh Trang 4 Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lợng môn Âm nhạc II. MT S GII PHP NHM NNG CAO CHT LNG GING DY M NHC TRNG TRUNG HC C S. m nhc ngy nay ó i vo nh trng ph thụng vi t cỏch mt mụn hc c lp. Nú l mt trong nhng phng tin hiu qu nht thc hin nhim v giỏo dc o c thm m cho hc sinh. To c s hỡnh thnh nhõn cỏch cho cỏc em. Mc ớch ca vic dy hc m nhc trong nh trng ph thụng l nhm giỏo dc vn hoỏ õm nhc cho cỏc em. Vỡ vy i mi phng phỏp dy hc m nhc trong nh trng l mt vn quan trng truyn ti tt nhng ni dung vn hoỏ õm nhc n vi hc sinh. ú l : + Nhng kin thc c bn, cỏc k nng k so, to iu kin cho kh nng cm th, hiu v th hin ngh thut m nhc. + Khi dy cỏc em kh nng sỏng to trong hot ng m nhc. + Tỡnh cm o c v nim tin th hiu ngh thut v nhu cu m nhc ca hc sinh. Tinh thn c bn ca i mi phng phỏp dy hc l ly hc sinh lm nhõn vt trung tõm, ngi thy úng vai trũ ch o hng dn bng nhng cõu hi cú tớnh dn dt, gi m hc sinh ch ng, tớch cc tham gia xõy dng bi sao cho nhiu hc sinh c lm vic tt nht trong tit hc. Trong thc t ging dy trng tụi nhn thy cú mt s vn cn quan tõm thc hin tt phng phỏp i mi dy hc l : 1. Ni dung bi son, k nng truyn th kin thc. * Chun b giỏo ỏn cn lm rừ : - Mc ớch chun b giỏo cn lm c ca bi. - Nhng cụng vic cn chun b ca giỏo viờn, ca hc sinh trc bi ging - Nhng hot ng ca giỏo viờn v hc sinh trờn lp. - H thng cõu hi kim tra kin thc. - H thng cõu hi gi m phỏt huy trớ lc. - Sp xp dựng dy hc hp lý. - H thng cõu hi luyn tp v cng c kin thc. - Hng dn hc sinh hc bi nh, chun b bi sau. thc hin tt phng phỏp dy hc, giỏo viờn cn chỳ trng hn v : - H thng cõu hi dn dt, kim tra kin thc. - Cõu hi gi m, phỏt huy trớ lc. Ngời thực hiện : Đỗ Thị Hạnh Trang 5 Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lợng môn Âm nhạc - Ly kin thc ó hc, ó bit dy cỏi cha bit. Khụng nờn dựng phng phỏp din gii m ch yu dựng phng phỏp quy np dy lý thuyt õm nhc. Thc t ca vic i mi phng phỏp dy hc m nhc l gõy s hng thỳ say mờ hc tp ca hc sinh. Mun lụi cun nhiu em tham gia vo bi hc thỡ h thng cõu hi trong bi ging phi c coi trng, dn dt gi m, cú s sỏng to giỳp cỏc em hiu bi, nhy cm vi m nhc hn. VD : Khi gii thiu bi " Nh cú Bỏc H trong ngy i thng" ca Phm Tuyờn cú th cú h thng cõu hi nh sau : + Bi hỏt ny ra i trong hon cnh no ? + Nú gn bú vi s kin lch s no ? + Ni dung ca bi hỏt núi lờn iu gỡ ? + Em cú nhn xột gỡ v tit tu ca bi hỏt ? + Nhc s Phm Tuyờn vit nhng bi hỏt no cho thiu nhi m em bit ? Hóy k tờn v hỏt mt bi m em thuc. Khi cỏc em tr li tt giỏo viờn cho im, khen ngi lm cho cỏc em ho hng hn trong gi hc. Cn chỳ ý rốn luyn k nng thc hnh cho hc sinh vi phng chõm t d n khú, t n gin n phc tp. Khụng c chộp nhiu. a dng hoỏ khụng gian, hỡnh thc cỏc hot ng dy hc nh : xem biu din ngh thut, hc hỏt tp th ngoi tri, thi vn ngh trong trng, dy hc sinh s dng nhc c v gii thiu tranh nh m nhc. Khi dy khụng nht thit theo trỡnh t mc SGK, cn nhn mnh ni dung trng tõm. Ngi thy cn hiu rừ i tng hc sinh : hc sinh thnh ph thng nhy cm õm nhc nhiu hn. trỏnh nhm chỏn ngi thy cn la chn ni dung, khi lng v phng phỏp truyn th thớch hp. Trong bi ging cn cú nhng vớ d minh ho tht chn lc, mi l gõy hng phn hc tp cho cỏc em. * Cỏc bc ca quy trỡnh dy gi hc hỏt. - Giỏo viờn chộp nhc v li bi hỏt (hoc treo bng ph cú ghi sn), hc sinh ghi vo v. - Giỏo viờn gii thiu tỏc gi, tỏc phm, ni dung li ca, c im õm nhc, giỏ tr ngh thut ca tỏc phm mt cỏch ngn gn, dớ dm v dựng tranh nh minh ho. Ngời thực hiện : Đỗ Thị Hạnh Trang 6 Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lợng môn Âm nhạc - Giỏo viờn n cho hc sinh nghe hoc m bng 1 n 2 ln ton b bi hc sinh lm quen vi tit tu, giai iu cao , ca bi hỏt. - Giỏo viờn n hỏt mu. - Giỏo viờn phõn on, phõn cõu, ỏnh du ly hi, nh li rừ rng. - Giỏo viờn ly ging theo tm ging ca hc sinh v cho hc sinh luyn ging, khi ng. Sau khi luyn ging, khi ng c gam giỏo viờn bt u dy hc sinh hc hỏt. - Cho hc sinh tp tng cõu ngn theo li múc xớch, ht cõu ny n cõu khỏc. Trong khi tp tng cõu, giỏo viờn chỳ ý n nhp hoc hỏt mu cho hc sinh nghe giai iu giỏo viờn chỳ ý vo ch khú trong bi cho hc sinh luyn tp nhiu. Chỳ ý sa sai cho hc sinh v cao , tit tu, v phỏt õm ngng, luyn lỏy sai t c yờu cu chớnh xỏc v tit tu, giai iu, li ca. - Giỏo viờn tp cho hc sinh nghe nhc bt vo ỳng nhp, ngõn ngh ỳng ch. Giỏo viờn cho ghộp tng cõu thnh tng on, ri c bi yờu cu va ghộp, va gừ nhp. Tip ú nõng yờu cu phi th hin ỳng sc thỏi, tỡnh cm ca bi hỏt. Tp cho hc sinh cỏc ng tỏc minh ho v tp biu din bi hỏt trc lp. Sau khi hc sinh ó chộp thnh bi, giỏo viờn t chc hỏt theo nhúm, t hoc cỏ nhõn. Xõy dng cỏc bố hỏt ui, to nờn mt khụng khớ thi ua sụi ni trong gi dy hc núi chung, giỏo viờn phi hỏt núi riờng v dy hc núi chung, giỏo viờn phi luụn ng viờn khớch l hc sinh bng nhng li khen, bng im s. Túm li : Khi dy phõn mụn ny cỏc giỏo viờn nh trờn, song cú nờn cú chỳt thay i v gi dy hc hiu qu hn v tớch cc hn. Thay vỡ giỏo viờn phõn tớch cỏc ký hiu m nhc cú trong bi, phõn tớch nhp phỏch, nờn gi ý hc sinh t suy ngh v phỏt biu. Thay vic giỏo viờn hỏt mu trc, hoc cho nghe i trc thỡ nờn hc sinh t phỏ bi. Vic hỏt mu ca giỏo viờn hoc cho nghe i cui gi khi hc sinh ó phỏ c bi. Lỳc ny nghe mu sa ging hỏt, th hin sc thỏi bi mt cỏch trau chut v chớnh xỏc hn. Ngời thực hiện : Đỗ Thị Hạnh Trang 7 Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lợng môn Âm nhạc THIT K BI DY C TH TRONG CHNG TRèNH M NHC LP 9 BI 2 - TIT 4 HC HT : BI N CI I. MC TIấU. + V kin thc : Hc sinh bit mt bi hỏt ca thiu nhi nc Nga. + V k nng : Th hin c giai iu rn rng trong sỏng, ti vui ca bi hỏt " N Ci ". + Thỏi : Giỏo dc tỡnh cm lc quan, s tin yờu cuc sng v tỡnh thõn ỏi hu ngh gia thiu nhi hai nc Vit - Nga. II. CHUN B. * Giỏo viờn : - Bn th gii, v trớ nc Nga trờn bn . - Mt vi hỡnh nh nc Nga (th ụ Mỏt-xc-va, cung in Krem-li, Qung trng ) - Hỏt v n bi hỏt thnh tho. - Bng nhc bi hỏt " N Ci ". * Hc sinh : - Nghiờn cu ni dung bi hỏt trc. III. TIN TRèNH DY HC. Ni dung Hot ng ca giỏo viờn Hot ng ca hc sinh Ni dung 1 : Bi " N Ci " Nhc : Nga Li: Phm Tuyờn * Hot ng 1 : Gii thiu bi (10 phỳt) 1. n nh lp. 2. Kim tra bi c (5 phỳt) H : Hóy cho bit 1 vi bi hỏt ph th vit cho ngi ln m em bit ? 3. Bi mi. Giỏo viờn hng dn Giỏo viờn thuyt trỡnh : Ch bn nc Nga l mt t nc rng ln, cú v trớ quan trng trờn th gii. Th ụ l Mỏt- xc-va. Nc Nga l quờ hng ca cuc cỏch mng thỏng mi v i vi v - Hc sinh lờn bng trỡnh by. - Hc sinh khi ng ging bng mt bi hỏt Ngời thực hiện : Đỗ Thị Hạnh Trang 8 Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lợng môn Âm nhạc lónh t thiờn ti Lờ-Nin. õy cng l t nc cú mt nn vn hoỏ cao vi nhng tờn tui ly lng th gii : V vn hc cú Pus-Kin, Sờ-Khp, Lộp Tụn - Xtụi, Goúc-Ki ; V m thut cú Lờ-vi-tan ; V õm nhc cú Trai-cp- xki, Prụ-cụ-phi-ep v nhiu danh nhõn vn hoỏ ni ting Vit Nam v Nga ó cú quan h hu ngh t nhiu nm nay v ngy cng phỏt trin tt p. - Bi hỏt c vit nhp 2/2 - Giỏo viờn gii thớch rừ nhp 2/2 H : Bi hỏt chia lm my on ? - Giỏo viờn chia cõu : 1 gm 4 cõu hỏt vit ging ụ trng. 2 gm 4 cõu hỏt chuyn sang ging ụ th. 1 giai iu nh mt s khng nh, tin tng vo cuc sng tt p, tớnh cht õm nhc rn rng, lc quan. 2 õm nhc i vo chiu sõu tỡnh cm, ờm nh hn nhng rừ rng, dt khoỏt song khụng kộm phn tha thit, nh mun núi lờn lũng tin yờu cuc sng, luụn hng ti tng lai ti p, hnh phỳc. - Hc sinh nhc li nhp 2/2 - Chia lm 2 on 1 : T u n "cựng ct ting ci" 2 : T " ln mõy" n "xoỏ nho". * Hot ng 2: Hc hỏt tng cõu (17 phỳt) - Giỏo viờn n cõu 1 (2 ln) - Giỏo viờn hỏt mu cõu 1 - Giỏo viờn nhn xột, sa sai - GV chỳ ý phn ngõn ngh ca kt tng cõu hỏt. - Hng dn hc hỏt tng t nh cõu 1 sau ú hỏt li cỏc cõu theo li múc xớch. - Hc sinh nghe v nhm theo. - HS c lp hỏt cõu 1 Ngời thực hiện : Đỗ Thị Hạnh Trang 9 Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lợng môn Âm nhạc * Hot ng 3: ễn luyn bi hỏt (10 phỳt) - GV bt nhp. - GV nhn xột, sa sai. - GV ch nh. - Giỏo viờn n giai iu bi hỏt - Cỏ nhõn hỏt. - Hc sinh nhn xột. - HS thc hin - HS hỏt hon chnh bi hỏt (li 1) - HS sa sai - HS t nhúm hỏt bi hỏt (li 1) - HS nhn xột, sa sai 4. Cng c - dn dũ (3 phỳt) GV cho hc sinh c lp hỏt hon chnh bi hỏt kt hp v tay theo phỏch. - H : Em rỳt ra iu gỡ cho mỡnh qua bi hỏt ny ? - Bi tp v nh : + Chộp bi hỏt vo v. + Lm bi tp s 1 v 2 trong SGK - HS nhm li 2 - HS hỏt li 2 - Hỏt hon chnh bi hỏt. - Sng vui ti chan ho vi mi ngi, on kt hu ngh vi cỏc nc. Ngời thực hiện : Đỗ Thị Hạnh Trang 10 [...]... Hạnh Ngời thực hiện : Đỗ Thị Hạnh Trang 11 Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lợng môn Âm nhạc CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM c lp - T do - Hnh phỳc BN CAM KT I - TC GI : H v tờn : Đỗ Thị Hạnh Ngy 10 thỏng 11 nm 1979 n v cụng tỏc : Trng THCS C Am in thoi : 0904.811017 II - SN PHM : Tờn sn phm : " Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lợng môn Âm nhạc " III - CAM KT : Tụi xin cam kt sỏng kin kinh nghim ny l...Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lợng môn Âm nhạc KT LUN Trong quỏ trỡnh dy hc thỡ ni dung dy hc ó c quy nh trong chng trỡnh sỏch giỏo khoa, cũn phng phỏp dy hc li ph thuc nhiu vo kh nng, iu kin c th Hot ng sỏng to ca ngi giỏo viờn ch . Thị Hạnh Trang 1 Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lợng môn Âm nhạc PHN NI DUNG I. VAI TRề V C IM CA GIO DC M NHC I VI I SNG CON NGI V I VI HC SINH THCS. 1.1. Vai trũ ca giỏo dc m nhc i vi. ". Ngời thực hiện : Đỗ Thị Hạnh Trang 2 Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lợng môn Âm nhạc 1.2. Vai trũ ca m nhc i vi hc sinh THCS. m nhc giỏo dc thm m cho cỏc em, giỳp cỏc em cm nhn c cỏi. nhằm nâng cao chất lợng môn Âm nhạc nhc tinh t, s nhy cm vi ngh thut, trớ tng tng sỏng to, t duy c ỏo. Qua giỏo dc tỡnh cm thm m, hỡnh thnh ý thc thm m hc sinh. Kh nng m nhc ca hc sinh THCS.
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Nâng cao chất lượng giảng dạy Âm nhạc THCS, SKKN Nâng cao chất lượng giảng dạy Âm nhạc THCS, SKKN Nâng cao chất lượng giảng dạy Âm nhạc THCS

Từ khóa liên quan