0

SKKN nâng cao chất lượng giảng dạy – tăng tỉ lệ học sinh đậu vào lớp 10

20 2,161 18
  • SKKN nâng cao chất lượng giảng dạy – tăng tỉ lệ học sinh đậu vào lớp 10

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/10/2014, 20:50

Là một trường nằm ở trung tâm của huyện luôn có nhiều biến động trong đội ngũ giáo viên, nên chất lượng lượng đội ngũ chưa đều, giáo viên còn trẻ, và thiếu kinh nghiệm càng đông. Bên cạnh những giáo viên có năng lực chuyên môn còn có một bộ phận giáo viên năng lực thì có nhưng thiếu tinh thần trách nhiệm, ít nhiệt tình, và đặc biệt là rất hạn chế việc đổi mới phương pháp dạy học. Do đó bản thân là phó hiệu trưởng quản lý chuyên môn nên rất băn khoăn và đã xác đinh được vai trò quan trọng của đội ngũ giáo viên đối với việc nâng cao chất lượng dạy học và giáo dục toàn diện. Chính vì lý do khách quan và chủ quan trên nên mạnh dạn chọn đề tài: “Nâng cao chất lượng giảng dạy – tăng tỉ lệ học sinh đậu vào lớp 10” Đề tài: “Nâng cao chất lượng giảng dạy –tăng tỉ lệ học sinh đậu vào lớp 10” PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ: I/- Lý do chọn đề tài: Trong giai đoạn hiện nay, giáo dục và đào tạo có vị trí và vai trò rất quan trọng trong sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Con người được giáo dục tốt và biết tự giáo dục là động lực và mục tiêu của sự phát triển bền vững đất nước. Sự nghiệp giáo dục và đào tạo đã được Đảng và Nhà nước ta đặc biệt coi trọng. Điều 35 Hiến pháp năm 1992 sửa đổi: “ Giáo dục là quốc sách hàng đầu, Nhà nước và xã hội phát triển giáo dục nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài”. Nhà giáo có nhiệm vụ không ngừng học tập, rèn luyện để nâng cao đạo đức, phẩm chất, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và nêu gương tốt cho người học, giáo viên là nhân tố quyết định chất lượng giáo dục và được xã hội tôn vinh, giáo viên phải đủ đức, đủ tài. Bác Hồ đã từng nói : “Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội phải có những con người xã hội chủ nghĩa. Đó là những con người được giáo dục, được đào tạo. Có kiến thức văn hóa, khoa học, có kỹ năng nghề nghiệp, lao động tự chủ, sáng tạo và có kỹ luật, giàu lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, sống lành mạnh, đáp ứng được yêu cầu phát triển của đất nước”. Trong thực tế, muốn có con người có khả năng sáng tạo thì phải có một nền giáo dục phát triển tương xứng vời thời đại của nó. Và để có những con người biết sáng tạo thì đó chính là trách nhiệm của các thầy cô giáo trong nhà trường. Vì vậy, phải coi trọng công tác xây dựng đội ngũ giáo viên “ vừa hồng, vừa chuyên”, đủ về số lượng, hợp về cơ cấu, mạnh về chất lượng. Trong thực tế, việc nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên luôn là vấn đề được Đảng, Nhà nước, các cấp quản lý giáo dục và nhất là các nhà trường đặc biệt coi trọng. Song vấn đề này còn nhiều bất cập, đội ngũ giáo viên của trường phần nhiều chưa đáp ứng được yêu cầu đòi hỏi của sự nghiệp phát triển giáo dục trong tình hình mới, một bộ phận giáo viên trình độ chuyên môn yếu, phẩm chất nhân cách kém. Đa số giáo viên sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục lạc hậu, nặng về truyền thụ kiến thức, ít coi trọng rèn luyện cho học sinh phương pháp tư duy độc lập, sáng tạo và thái độ đúng đắn trong học tập và cuộc sống. Trường THCS Nguyễn Văn Quy Người thực hiện: Bùi Thụy Thùy Trang 1 Đề tài: “Nâng cao chất lượng giảng dạy –tăng tỉ lệ học sinh đậu vào lớp 10” Là một trường nằm ở trung tâm của huyện luôn có nhiều biến động trong đội ngũ giáo viên, nên chất lượng lượng đội ngũ chưa đều, giáo viên còn trẻ, và thiếu kinh nghiệm càng đông. Bên cạnh những giáo viên có năng lực chuyên môn còn có một bộ phận giáo viên năng lực thì có nhưng thiếu tinh thần trách nhiệm, ít nhiệt tình, và đặc biệt là rất hạn chế việc đổi mới phương pháp dạy học. Do đó bản thân là phó hiệu trưởng quản lý chuyên môn nên rất băn khoăn và đã xác đinh được vai trò quan trọng của đội ngũ giáo viên đối với việc nâng cao chất lượng dạy học và giáo dục toàn diện. Chính vì lý do khách quan và chủ quan trên nên mạnh dạn chọn đề tài: “Nâng cao chất lượng giảng dạy – tăng tỉ lệ học sinh đậu vào lớp 10” II/- Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu: 1/. Mục tiêu. Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực trạng học sinh thi vào lớp 10 của trường trong những năm trước, nên bản thân đã để đề ra những giải pháp hợp lý nhằm nâng cao tỉ lệ học sinh thi đổ vào lớp 10. 2/. Nhiệm vụ. - Nghiên cứu lý luận về các giáo viên dạy lớp đã thể hiện vai trò của mình như thế nào trong công tác truyền thụ kiến thức cho học sinh và đã đạt kết quả như thế nào? - Đề ra những giải pháp hiệu quả và cụ thể việc áp dụng nhằm nâng cao tỉ lệ học sinh thi đổ vào lớp 10. - Tôi đã rút ra được những bài học kinh nghiệm từ việc trải nghiệm thực tế. - Nghiên cứu các chỉ thị, nghị quyết, thông tư và các văn bản chỉ đạo của chuẩn nghề nghiệp giáo viên THCS. - Nghiên cứu các phương pháp dạy học các bộ môn. - Đánh giá thực trạng, chất lượng giảng dạy của giáo viên và chất lượng học tập của học sinh trường THCS Nguyễn Văn Quy. Trường THCS Nguyễn Văn Quy Người thực hiện: Bùi Thụy Thùy Trang 2 Đề tài: “Nâng cao chất lượng giảng dạy –tăng tỉ lệ học sinh đậu vào lớp 10” - Đề ra các giải pháp để nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và chất lượng giáo dục. III/- Khách thể, đối tượng và phạm vi nghiên cứu 1/. Khách thể. - Thực trạng và giải pháp cho vai trò của giáo viên trong công tác chuyên môn 2/. Đối tượng. - Nghiên cứu quá trình quản lý chuyên môn của trường THCS Nguyễn Văn Quy. 3/. Phạm vi nghiên cứu. - Do được lãnh đạo Phòng GD&ĐT Châu Thành phân công làm công tác quản lý chuyên môn trường THCS Nguyễn Văn Quy từ năm học 2010- 2011, vì tuổi đời còn nhỏ, tuổi nghề còn ít và thời gian nghiên cứu có hạn nên tôi chỉ vận dụng ở trường THCS Nguyễn Văn Quy năm học 2011-2012. 4/. Giả thuyết khoa học. - Việc nghiên cứu trên nếu áp dụng đại trà thì sẽ góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục toàn diện trong các trường THCS. 5/. Phương pháp nghiên cứu. - Phương pháp nghiên cứu lý luận: Thu thập những thông tin lý luận vai trò của người giáo viên bộ môn giáo viên bộ môn trong công tác truyền thụ kiến thức cho học sinh trên các tập san giáo dục, các bài tham luận trên Internet. - Phương pháp quan sát: Quan sát hoạt động dạy của giáo viên bộ môn và quá trình học của học sinh. - Phương pháp điều tra: Qua các báo cáo chất lượng từ các giáo viên bộ môn. - Phương pháp tổng kết kinh nghiệm: Trường THCS Nguyễn Văn Quy Người thực hiện: Bùi Thụy Thùy Trang 3 Đề tài: “Nâng cao chất lượng giảng dạy –tăng tỉ lệ học sinh đậu vào lớp 10” + Tham khảo những bản báo cáo, tổng kết hàng năm của nhà trường trong những năm trước. + Tham khảo kinh nghiệm của đồng nghiệp trong trường và trường bạn. - Phương pháp thử nghiệm: Thử áp dụng các giải pháp vào công tác quản lý trường THCS Nguyễn Văn Quy năm học 2011- 2012. - Phương pháp trò chuyện: Tiến hành trong quá trình giảng dạy, các buổi sinh hoạt chuyên môn, qua trò chuyện với giáo viên và học sinh, trao đổi trong BGH. - Phương pháp đọc sách và tài liệu tham khảo: Phương pháp này được tiến hành trước và trong quá trình nghiên cứu. - Phương pháp nghiên cứu khách quan: Được tiến hành trong suốt quá trình nghiên cứu. 6/. Thời gian thực hiện. - Bắt đầu : 05/ 9 / 2011 - Kết thúc : 31 / 5 / 2012 Trường THCS Nguyễn Văn Quy Người thực hiện: Bùi Thụy Thùy Trang 4 Đề tài: “Nâng cao chất lượng giảng dạy –tăng tỉ lệ học sinh đậu vào lớp 10” PHẦN II: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I. Cơ sở lý luận: - Trên cơ sở nghiên cứu thực tế - Trên cơ sở các khái niệm, chức năng, nội dung, yêu cầu, nguyên tắc quản lý giáo dục. 1. Các khái niệm về quản lý giáo dục: a) Khái niệm về quản lý giáo dục: Quản lý giáo dục là công việc rất quan trọng trong chiến lược đào tạo nguồn nhân lực, nhằm chuẩn bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng để trở thành người công dân tốt sau này. Quản lý giáo dục là sự tác động có ý thức của chủ thể quản lý tới khách thể quản lý, nhằm đưa hoạt động sư phạm của hệ thống giáo dục đạt hiệu quả cao nhất. Quản lý giáo dục ở trường THCS được thực hiện trong phạm vi xác định của một đơn vị giáo dục nhà trường và thực hiện nhiệm vụ giáo dục. b) Khái niệm về giáo dục: Giáo dục là hoạt động hướng tới con người, bằng những biện pháp hướng tới truyền thụ: Tri thức và khái niệm, kỹ năng và lối sống, tư tưởng và đạo đức. Từ đó hình thành năng lực, phẩm chất, nhân cách, phù hợp với mục đích, mục tiêu, hoạt động lao động, sản xuất và lối sống xã hội. c) Quản lý chuyên môn: Là hoạt động của chuyên môn nhằm tập hợp, tổ chức, huy động tối đa các nguồn lực để nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục. 2. Nội dung của quản lý chuyên môn: - Nắm vững nhiệm vụ trọng tâm của năm học để xây dựng kế hoạch chuyên môn. Kế hoạch năm, kế hoạch học kỳ, kế hoạch học tháng, kế hoạch tuần phù hợp với đặc điểm tình hình của trường của địa phương, thực hiện và chỉ đạo thực hiện kế hoạch. - Xây dựng kế hoạch giáo dục đạo đức cho học sinh. - Xây dựng chỉ tiêu và biện pháp phát triển số lượng và duy trì sĩ số. - Xây dựng chỉ tiêu và biện pháp nâng cao chất lượng đại trà. - Xây dựng chỉ tiêu và biện pháp nâng cao chất lượng mũi nhọn. - Xây dựng kế hoạch, thực hiện và chỉ đạo thực hiện kiểm tra đánh giá. 3. Yêu cầu của việc quản lý chuyên môn: - Nắm được cơ sở lý luận, thực tiễn của công tác chuyên môn trong nhà trường. - Hiểu rõ nhiệm vụ năm học và các thông tư hướng dẫn thực hiện năm học, các phương pháp giáo dục, chương trình giáo dục THCS để tổ chức dạy, học có hiệu quả nhất. Trường THCS Nguyễn Văn Quy Người thực hiện: Bùi Thụy Thùy Trang 5 Đề tài: “Nâng cao chất lượng giảng dạy –tăng tỉ lệ học sinh đậu vào lớp 10” - Biết huy động, xây dựng và phát triển mạnh mẽ các nguồn lực của nhà trường, cộng đồng, xã hội để nâng cao chất lượng giáo dục. 4. Nguyên tắc quản lý chuyên môn: Quản lý chuyên môn dựa trên các nguyên tắc sau: - Nguyên tắc chính trị xã hội: Tính đảng, tính giai cấp, sự kết hợp Nhà nước - Nhân dân; tập trung dân chủ; pháp chế xã hội chủ nghĩa. - Nguyên tắc tổ chức quản lý giáo dục: Sự thống nhất của hệ thống các bộ phận; kết hợp lãnh đạo tập thể trách nhiệm cá nhân. - Nguyên tắc về hoạt động quản lý giáo dục: kết hợp hài hoà các lợi ích; chuyên môn hoá; sử dụng các phương pháp giáo dục. II/- Thực trạng của trường THCS Nguyễn Văn Quy: 1. Đặc điểm, tình hình chung của trường THCS Nguyễn Văn Quy: a) Thuận lợi: - Trường THCS Nguyễn Văn Quy nằm ở trung tâm huyện Châu Thành nên rất được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo như Phòng Giáo Dục và Đào Tạo, Ủy ban nhân dân Thị trấn Ngã Sáu. - Cơ sở vật chất của trường tương đối đầy đủ. - Là một trường điểm của thị trấn Ngã Sáu với lực lượng giáo viên trẻ khoẻ . b) Khó khăn: Vẫn còn có một bộ phận giáo viên năng lực thì có nhưng thiếu tinh thần trách nhiệm, ít nhiệt tình, và đặc biệt là rất hạn chế việc đổi mới phương pháp dạy học, không chịu học tập để nâng cao chuyên môn nghiệp vụ. Lực lượng giáo viên trẻ còn thiếu kinh nghiệm. 2. Nguyên nhân của thực trạng: Qua một năm làm công tác quản lý của trường THCS Nguyễn Văn Quy, qua công tác kiểm tra chuyên môn ở các tổ của trường. Tôi nhận thấy thực trạng công tác quản lý ở trường và giảng dạy của giáo viên như sau: - Từ trước đến nay, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên là vấn đề quan trọng, có vị trí chiến lược lâu dài trong nhà trường. Nhưng trong trường bộn bề công việc, công tác bồi dưỡng giáo viên thường bị xem nhẹ. Bản thân việc bồi dưỡng giáo viên là công việc khó, người cán bộ quản lý không nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của vấn đề nầy nên thường chỉ đạo và quản lý hoạt động này mang tính hình thức, thiếu chiều sâu và dẫn đến hieeuj quả thấp. - Giáo viên được đào tạo nhiều trình độ khác nhau: chính quy, tại chức,… nên trình độ tay nghề không đồng đều. Bên cạnh đó còn một số giáo viên lớn tuổi chậm chịu đổi mới phương pháp, còn dạy kiểu đọc chép, cung cấp kiến thức thẳng cho học sinh, chứ không để học sinh phát huy tính chủ động sáng tạo, tích cực của học sinh, không để học sinh suy nghĩ, tự tìm ra kiến thức mới. Trường THCS Nguyễn Văn Quy Người thực hiện: Bùi Thụy Thùy Trang 6 Đề tài: “Nâng cao chất lượng giảng dạy –tăng tỉ lệ học sinh đậu vào lớp 10” - Các tổ chuyên môn thực hiện các hoạt động thường xuyên nhưng thiếu nội dung cuộc họp còn mang tính hành chính, giáo viên ít trao đổi, đóng gop s ý kiến xây dựng cho cuộc họp. - Đa số giáo viên dự giờ cho đủ số tiết qui định, nhưng chưa thật sự tích cực học tập, có giáo viên chỉ đi dự giờ chứ không tham gia nhận xét gớp ý. - Giáo viên còn lúng túng trong việc tổ chức lớp học, phối hợp các phương pháp dạy học. Lựa chọn hình thức tổ chức lớp chưa phù hợp với môn học, dạng bài,… Nguyên nhân của những yếu kém, bất cập kéo dài nêu trên có nhiều, trong đó phải kể đến: trên thực tế chưa thực sự thấm nhuần và thể hiện đầy đủ quan điểm “Phát triển giáo dục là quốc sách hàng đầu”; tư duy về giáo dục, đào tạo còn chậm đổi mới, chưa thích ứng với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; chưa nhận thức đúng vai trò quyết định của đội ngũ nhà giáo và sự cần thiết phải tập trung đổi mới quản lý nhà nước về giáo dục, đào tạo. Đời sống kinh tế còn thấp, chưa tập trung vào việc giảng dạy,… Từ đó kết quả thi tuyển vào lớp 10 trwngf THPT Ngã Sáu các năm như sau: Năm học Số lượng HS thi vào lớp 10 Số lượng HS không đỗ lớp 10 Tỉ lệ 2008- 2009 168 51 30,35% 2009-2010 165 46 27,87% 2010-2011 171 40 23,39% 3. Đánh giá thực trạng: - Qua thực trạng trên chúng ta thấy tỉ lệ học sinh không đổ vào lớp 10 có giảm nhưng tỉ lệ còn khá cao. - Giáo viên cũng chưa truyền đạt kiến thức cho học sinh hết khả năng. - Chất lượng đào tạo giáo viên chưa đồng đều, chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới dạy học - Đầu tư cho giáo dục còn thấp, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy học một số nơi còn thiếu, không đồng bộ, không đảm bảo chất lượng. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ giáo viên có nâng lên nhưng vẫn còn hạn chế. III/. Các giải pháp thực hiện: Từ thực trạng công tác quản lý, giảng dạy ở trường THCS Nguyễn Văn Quy như đã nêu trên, từ những cơ sở lý luận được học tập, nghiên cứu và thực tiễn công tác, theo tôi để nâng chất lượng giảng dạy cho giáo viên cần thực hiện các biện pháp sau: 1. Công tác chính trị, tư tưởng: Để nâng cao chất lượng giảng dạy của giáo viên, theo tôi trước hết phải làm cho chính giáo viên nhận thức rõ nhiệm vụ của mình từ đó lập kế hoạch, Trường THCS Nguyễn Văn Quy Người thực hiện: Bùi Thụy Thùy Trang 7 Đề tài: “Nâng cao chất lượng giảng dạy –tăng tỉ lệ học sinh đậu vào lớp 10” biện pháp tích cực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Để thực hiện tốt điều đó cần triển khai các văn bản liên quan sau: - Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 15 tháng 6 năm 2004 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. - Chỉ thị số 33/ 2006/ CT- TTg ngày 8 tháng 9 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về “ Chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục”; Cuộc vận động “ Hai không” với 4 nội dung của ngành. - Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 10 năm 2009 về ban hành đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên THCS. - Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 thông tư ban hành điều lệ trường THCS. Nhấn mạnh một số nội dung quan trọng như quy định nhiệm vụ của tổ chuyên môn, nhiệm vụ của giáo viên,… * Nhiệm vụ của tổ chuyên môn: + Xây dựng kế hoạch hoạt động chung của tổ theo tuần, tháng, năm học nhằm thực hiện chương trình, kế hoạch dạy học và các hoạt động giáo dục. + Thực hiện bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, đánh giá chất lượng, hiệu quả giảng dạy, giáo dục và quản lý sử dụng sách, thiết bị của các thành viên trong tổ theo kế hoạch của nhà trường. + Tham gia đánh giá, xếp loại giáo viên theo quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên THCS. * Nhiệm vụ của giáo viên: + Giảng dạy, giáo dục đảm bảo chất lượng theo chương trình giáo dục, kế hoạch dạy học, soạn bài lên lớp, đánh giá xếp loại học sinh, quản lý học sinh trong các hoạt động giáo dục do nhà trường tổ chức, tham gia các hoạt động chuyên môn, chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả giảng dạy và giáo dục. + Trau dồi đạo đức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo, gương mẫu trước học sinh, thương yêu đối xử công bằng và tôn trọng nhân cách của học sinh, bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của học sinh, đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp,… Học tập, rèn luyện để nâng cao sức khỏe, trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới phương pháp giảng dạy,… 2. Vai trò gương mẫu của cán bộ quản lý: Cán bộ quản lý trước hết phải là tấm gương tiêu biểu về quá trình bồi dưỡng và tự bồi dưỡng. Quan trọng nhất là phải luôn khẳng định trình độ năng lực chuyên môn của mình trong tập thể sư phạm. Trong thực tế, chỉ có tự học mới có thể có điều kiện giúp chúng ta học tập được thường xuyên và suốt đời. Tự học là một cách tự bồi dưỡng, tự làm giàu kiến thức cho mình vừa đơn giản, tiết kiệm vừa hiệu quả. Vì vậy trách nhiệm của người quản lý giáo dục là phải suy nghĩ, tìm biện pháp để thổi lên ngọn lửa của phong trào tự học, tự bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên bằng nhiều hình thức: Tổ chức các cuộc thao giảng, trao đổi về kinh nghiệm tự học, xây dựng một cơ Trường THCS Nguyễn Văn Quy Người thực hiện: Bùi Thụy Thùy Trang 8 Đề tài: “Nâng cao chất lượng giảng dạy –tăng tỉ lệ học sinh đậu vào lớp 10” chế, chính sách, đánh giá thi đua hoặc gắn lợi ích vật chất đối với việc tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên… Bản thân mỗi người cán bộ quản lý phải vững vàng về chuyên môn, không ngừng tự nâng cao về chuyên môn, chịu đọc sách, nghiên cứu tài liệu và chịu học hỏi đồng nghiệp. Người cán bộ quản lý phải biết kích thích nhu cầu tự vươn lên trong tập thể sư phạm do mình phụ trách. Và chúng tôi coi việc xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của mình. Cán bộ quản lý chúng tôi luôn động viên và tạo điều kiện thuận lợi để giáo viên theo học các lớp bồi dưỡng thường xuyên, các đợt tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, các lớp học nâng cao trình độ, 3. Tổ chức tốt chuyên đề, thao giảng. Một công việc không kém phần quan trọng để nâng cao chất lượng giảng dạy của giáo viên là tổ chức các chuyên đề về đối mới phương pháp dạy học. Vì giáo viên đều nhận thức được: Đổi mới phương pháp dạy học là vấn đề cấp thiết nhưng đổi mới như thế nào thì còn lúng túng. Đầu năm học chuyên môn phải có kế hoạch tổ chức chuyên đề của trường, của tổ. Qua thực tế dự giờ, chất lượng học sinh, thực trạng giảng dạy của giáo viên mà chọn các chuyên đề cần tổ chức. Tổ chức một chuyên đề phải làm theo quy trình sau: - Nêu lý do chọn chuyên đề, thực trạng của vấn đề. - Nêu cơ sở lý luận, xác định mục tiêu, nhiệm vụ, thời gian thực hiện của chuyên đề sắp triển khai. - Giới thiệu các tài liệu và băng đĩa minh họa phục vụ cho chuyên đề. - Chuẩn bị các tiết dạy minh họa, phân công người dạy, người xây dựng chuyên đề. - Tiến hành triển khai chuyên đề: dạy minh họa, đóng góp ý kiến, thống nhất quy trình tiết dạy. - Triển khai dạy đại trà, dự giờ góp ý các tiết dạy theo chuyên đề thực hiện. - Đánh giá rút kinh nghiệm: những chuyển biến tốt. Để các tiết thao giảng đạt hiệu quả cao, cán bộ quản lý phối hợp với các tổ trưởng phải cùng giáo viên xây dựng các tiết dạy cho thật tốt. Phân công luân phiên giáo viên dạy minh họa, để tất cả các giáo viên được tập thể góp ý cho tiết dạy của mình. - Qua các giờ thao giảng và thi giáo viên giỏi, qua các buổi sinh hoạt chuyên đề cần phân tích kỹ các nội dung cũng như phương pháp, thiết bị dạy học,…, từ đó có tác dụng nâng cao trình độ nghiệp vụ chung trong toàn trường. 4. Tăng cường công tác kiểm tra: a) Lập kế hoạch kiểm tra: - BGH lập kế hoạch kiểm tra và công bố công khai các kế hoạch này ngay từ đầu năm học. Bao gồm: kế hoạch kiểm tra toàn năm học, từng học kỳ, hàng tháng và hàng tuần. Trường THCS Nguyễn Văn Quy Người thực hiện: Bùi Thụy Thùy Trang 9 Đề tài: “Nâng cao chất lượng giảng dạy –tăng tỉ lệ học sinh đậu vào lớp 10” - BGH ra quyết định thành lập ban kiểm tra gồm những tổ trưởng chuyên môn, những giáo viên có uy tín, có chuyên môn nghiệp vụ sư phạm giỏi. Phân công và phân cấp kiểm tra cụ thể. b) Kiểm tra giáo viên: * Kiểm tra toàn diện một giáo viên: - Trình độ chuyên môn- nghiệp vụ. - Thực hiện quy chế chuyên môn- ý thức trách nhiệm. - Kết quả giảng dạy, giáo dục (thông qua kiểm tra chất lượng học sinh). - Tham gia các hoạt động giáo dục khác. * Kiểm tra hoạt động giảng dạy trên lớp của giáo viên: - Kiểm tra hồ sơ giáo viên: + Kế hoạch giảng dạy. + Sổ báo giảng. + Giáo án giảng dạy. + Sổ dự giờ. + Sổ chủ nhiệm nếu có. + Sổ tích lũy kinh nghiệm. - Kiểm tra giờ lên lớp của giáo viên: + Chuẩn bị lên lớp của giáo viên. + Giảng bài lên lớp của giáo viên. + Kết quả nhận thức của học sinh trên lớp. c) Kiểm tra hoạt động tổ chuyên môn: - Kiểm tra công tác quản lý của các tổ trưởng: nhận thức, vai trò, tác dụng, uy tín, khả năng lãnh đạo chuyên môn,… - Kiểm tra hồ sơ chuyên môn của tổ : + Bản kế hoạch hoạt động của tổ: năm học, học kỳ, tháng, tuần. + Sổ lưu các công văn, văn bản chỉ đạo của cấp trên về chuyên môn. + Sổ biên bản. + Chuyên đề bồi dưỡng chuyên môn. + Sổ theo dõi ngày giờ công của giáo viên. + Sổ theo dõi việc đăng ký sử dụng phòng thực hành và thiết bị dạy học, sổ thực hiện tiết dạy công nghệ thông tin. - Kiểm tra chất lượng dạy học của tổ chuyên môn. d) Công tác chỉ đạo của BGH đối với tổ chuyên môn: - Tổ trưởng chuyên môn là cầu nối giữa BGH và các giáo viên. Vì vậy hàng tuần phải có một tiết họp giữa BGH với các tổ trưởng, bí thư đoàn trường, chủ tịch công đoàn. - Tổ trưởng thông báo tình hình hoạt động của tổ trong tuần qua, đề xuất những kiến nghị nhằm giải quyết những tồn tại, hạn chế của tổ sao cho phù hợp với kế hoạch hoạt động của tổ. - BGH tham dự buổi sinh hoạt tổ chuyên môn theo kế hoạch hoặc đột xuất, ít nhất 1 lần/ học kỳ. - Tổ trưởng chuyên môn phải là những hạt nhân chuyên môn của tổ, họ phải là người có năng lực chuyên môn tốt, dày dặn kinh nghiệm, có phẩm chất đạo đức tác phong tốt và phải có khả năng lãnh đạo. Tổ trưởng chuyên môn do BGH Trường THCS Nguyễn Văn Quy Người thực hiện: Bùi Thụy Thùy Trang 10 [...]... dục Trường THCS Nguyễn Văn Quy Người thực hiện: Bùi Thụy Thùy Trang 13 Đề tài: Nâng cao chất lượng giảng dạy tăng tỉ lệ học sinh đậu vào lớp 10 + Kết quả giảng dạy: thông qua kết quả học tập của học sinh qua các lần kiểm tra chung của các khối lớp; các kết quả lên lớp và quan trọng hơn là kết quả học sinh thi đỗ vào lớp 10 Trong công tác kiểm tra đánh giá giáo viên, BGH chỉ đạo các tổ phải thống nhất...Đề tài: Nâng cao chất lượng giảng dạy tăng tỉ lệ học sinh đậu vào lớp 10 quyết định để chỉ đạo hoạt động của tổ Để tổ trưởng thực hiện tốt nhiệm vụ được giao thì BGH cần phải tạo điều kiện thuận lợi để họ có trách nhiệm, nhằm đem lại kết quả cao nhất 5 Nâng cao chất lượng hoạt động tổ chuyên môn: Để nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chuyên môn, nhà trường phải xây dựng một nề nếp sinh hoạt cụ... trách nhiệm của mình trong việc học tập nâng cao trình độ chuyên môn Sinh hoạt tổ chuyên môn, chất lượng tổ chức chuyên đề, thao giảng đi vào nề nếp và hiệu quả hơn Năm học 2011- 2012 học sinh thi vào lớp 10 trường THPT Ngã Sáu đã đạt được kế quả như sau: Năm học Số lượng HS thi Số lượng HS Tỉ lệ vào lớp 10 không đỗ lớp 10 2008- 2009 168 51 30,35% 2009-2 010 165 46 27,87% 2 010- 2011 171 40 23,39% 2011- 2012... gian tới, và như vậy chất lượng đội ngũ giáo viên, chất lượng đội ngũ giáo dục mới ngày càng được nâng cao, phù hợp với yêu cầu ngày càng cao của xã hội II/ Kiến nghị: * Đối với Sở GD & ĐT: Trường THCS Nguyễn Văn Quy Người thực hiện: Bùi Thụy Thùy Trang 15 Đề tài: Nâng cao chất lượng giảng dạy tăng tỉ lệ học sinh đậu vào lớp 10 - Để có đội ngũ giáo viên đủ về sô lượng, mạnh về chất, cơ cấu đồng bộ... Thùy Trang 11 Đề tài: Nâng cao chất lượng giảng dạy tăng tỉ lệ học sinh đậu vào lớp 10 - Phân công những giáo viên giỏi có năng lực và giàu kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi - phụ đạo những học sinh yếu kém, nhưng cũng tạo điều kiện và cơ hội cho những giáo viên trẻ cùng tham gia ở mức độ nhất định - Trao đổi những thông tin, nguồn tư liệu, sách tham khảo, thiết bị dạy học, mà giáo viên sưu tầm... Đề tài: Nâng cao chất lượng giảng dạy tăng tỉ lệ học sinh đậu vào lớp 10 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1 Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục - Hà Nội 1996 - PTS Phạm Viết Vượng 2 Tâm lí học đại cương - Hà Nội 1995 - PGS Nguyễn Quang Uẩn(chủ biên) 3 Giáo dục học đại cương II - Hà Nội 1996 - GS Đặng Vũ Hoạt 4 Thực hành về giáo dục học - Hà Nội 1995 - PTS Nguyễn Đình Chỉnh 5 Điều lệ trường trung học - Bộ... 23/29 v/v hướng dẫn đánh giá, xếp loại học sinh THPT - Bộ GD & ĐT 7 Luật GD 2005 - Bộ GD & ĐT 8 Pháp lệnh cán bộ công chức - Bộ GD & ĐT 9 Nguồn số liệu: Kết quả tuyển sinh lớp 10 trường THPT Ngã Sáu- Châu Thành- Hậu Giang Trường THCS Nguyễn Văn Quy Người thực hiện: Bùi Thụy Thùy Trang 17 Đề tài: Nâng cao chất lượng giảng dạy tăng tỉ lệ học sinh đậu vào lớp 10 MỤC LỤC PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ I Lý do chọn... Nguyễn Văn Quy Người thực hiện: Bùi Thụy Thùy Trang 14 Đề tài: Nâng cao chất lượng giảng dạy tăng tỉ lệ học sinh đậu vào lớp 10 PHẦN III: KẾT LUẬN I/ Bài học kinh nghiệm: Đội ngũ giáo viên là lực lượng chủ yếu và quan trọng nhất trong tập thể sư phạm Vào thời điểm nào cũng vậy, năng lực chuyên môn của giáo viên là nhân tố quyết định chất lượng giáo dục- đào tạo Vì vậy, muốn sự nghiệp giáo dục đáp ứng... biến rộng rãi trong tổ chuyên môn để cùng nhau tiến bộ 6 Tăng cường dự giờ, thăm lớp: - Tăng cường công tác dự giờ, nâng cao chất lượng dự giờ học tập kinh nghiệm của giáo viên - Thực tế cho thấy, do trình độ của giáo viên không đồng đều nên việc giảng dạy không đều tay, chất lượng học tập của học sinh bị hạn chế Vì vậy để nâng cao chất lượng giảng dạy, BGH cần có kế hoạch dự giờ thường xuyên ( báo trước... thao giảng 4 Tăng cường công tác kiểm tra: 5 Nâng cao chất lượng hoạt động tổ chuyên môn 6 Tăng cường dự giờ, thăm lớp: 7 Đánh giá việc thực hiện quy chế chuyên môn: 8 Kết quả đạt được PHẦN III: KẾT LUẬN I/ Bài học kinh nghiệm: II/ Kiến nghị: Trang 15 Trang 15 TÀI LIỆU THAM KHẢO Trang 17 Trường THCS Nguyễn Văn Quy Người thực hiện: Bùi Thụy Thùy Trang 18 Đề tài: Nâng cao chất lượng giảng dạy tăng tỉ lệ . Nâng cao chất lượng giảng dạy tăng tỉ lệ học sinh đậu vào lớp 10 + Kết quả giảng dạy: thông qua kết quả học tập của học sinh qua các lần kiểm tra chung của các khối lớp; các kết quả lên lớp. Thụy Thùy Trang 2 Đề tài: Nâng cao chất lượng giảng dạy tăng tỉ lệ học sinh đậu vào lớp 10 - Đề ra các giải pháp để nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và chất lượng giáo dục. III/- Khách. tài: Nâng cao chất lượng giảng dạy – tăng tỉ lệ học sinh đậu vào lớp 10 II/- Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu: 1/. Mục tiêu. Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực trạng học sinh thi vào lớp 10
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN nâng cao chất lượng giảng dạy – tăng tỉ lệ học sinh đậu vào lớp 10, SKKN nâng cao chất lượng giảng dạy – tăng tỉ lệ học sinh đậu vào lớp 10, SKKN nâng cao chất lượng giảng dạy – tăng tỉ lệ học sinh đậu vào lớp 10

Từ khóa liên quan