SKKN Một Số Thiết Kế Trò Chơi Trên Powerpoint Để Hổ Trợ Cho Các Bài Dạy Lý Thuyết Nghề Tin Học Khối 8

27 4.5K 28
SKKN Một Số Thiết Kế Trò Chơi Trên Powerpoint Để Hổ Trợ Cho Các Bài Dạy Lý Thuyết Nghề Tin Học Khối 8

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

. tiết học là bỏ qua 1 kiến thức bổ ích. Từ những vấn đề trên tôi thấy rằng: nghiên cứu để Một Số Thiết Kế Trò Chơi Trên Powerpoint Để Hổ Trợ Cho Các Bài Dạy Lý Thuyết Nghề Tin Học Khối 8 là. Chơi Trên Powerpoint Để Hổ Trợ Cho Các Bài Dạy Lý Thuyết Nghề Tin Học Khối 8 và lớp 8Tin5 sau bài giảng: Bài 11: Các Khái niệm Cơ Bản” Lớp Số lượng Giỏi Tỉ lệ Khá Tỉ lệ TB Tỉ lệ Yếu Tỉ lệ 8 Tin. MỘT SỐ THIẾT KẾ TRÒ CHƠI TRÊN POWERPOINT ĐỂ HỔ TRỢ CHO CÁC BÀI DẠY Lý THUYẾT NGHỀ TIN HỌC KHỐI 8 A. Mở đầu II.Đặt vấn đề: 1. Thực trạng vấn đề: Công nghệ thông tin đã thâm nhập,

Ngày đăng: 23/03/2015, 19:29

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • Khái niệm trò chơi ô chữ

  • Tình hình nghiên cứu và sử dụng trò chơi ô chữ

  • 1.2.1 Nguyên tắc để xây dựng trò chơi ô chữ

  • 1.2.2 Xây dựng cấu trúc của trò chơi ô chữ

  • 1.2.3 Các bước tổ chức trò chơi ô chữ

  • 2.3.4. Quy trình xây dựng trò chơi ô chữ trong hoạt động dạy học hóa học

  • - Xác định mục tiêu bài học;

  • - Phân tích các kiến thức cơ bản;

  • - Liệt kê các khái niệm, định nghĩa;

  • - Liệt kê các từ khóa cho mỗi khái niệm, định nghĩa để làm nguyên liệu cho việc xây dựng ô chữ.

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan