0

SKKN Nâng cao chất lượng học tập môn Tiếng Việt lớp 2 thông qua việc rèn kỹ năng đọc, kỹ năng viết chính tả.

41 2,163 7
  • SKKN Nâng cao chất lượng học tập môn Tiếng Việt lớp 2 thông qua việc rèn kỹ năng đọc, kỹ năng viết chính tả.

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/03/2015, 22:44

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO XUÂN LỘC Đơn vị: TRƯỜNG TIỂU HỌC QUANG TRUNG Mã số: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HỌC TẬP MÔN TIẾNG VIỆT THÔNG QUA RÈN KỸ NĂNG ĐỌC, KỸ NĂNG VIẾT CHÍNH TẢ Người thực hiện: Châu Thị Thủy Lĩnh vực nghiên cứu: - Quản lý giáo dục - Phương pháp dạy học bộ môn: Tiếng Việt - Lĩnh vực khác: Có đính kèm: Các sản phẩm không thể hiện trong bản in SKKN Mô hình Phần mềm Phim ảnh Hiện vật khác NĂM HỌC 2014 – 2015 [...]... chất lượng học sinh yếu, kém môn Tiếng Việt 20 12 - 20 13 - Khắc phục tình trạng học sinh yếu, kém môn Tiếng Việt 20 13 - 20 14 - Bồi dưỡng học sinh yếu, kém khắc phục tình trạng học sinh ngồi nhầm lớp năm học 20 13 - 20 14 4 Vấn đề nghiên cứu: Thông qua việc rèn kỹ năng đọc và rèn kỹ năng viết chính tả”, có nâng cao chất lượng học tập môn Tiếng Việt ở lớp 2/ 1 không? 5 Giả thiết nghiên cứu: - Có “ Thông qua. .. còn chậm yếu, viết sai chính tả nhiều dẫn đến việc làm văn và làm luyện từ và câu còn khó khăn Phần lớn học sinh chưa ham thích học Tiếng Việt 2 Giải pháp thay thế: Qua hiện trạng trên tôi quyết định chọn giải pháp thay thế:” Nâng cao chất lượng học tập môn Tiếng Việt ở lớp 2/ 1 thông qua việc ,rèn kỹ năng viết chính tả” nhằm tìm ra giải pháp giảm số lượng học sinh yếu môn Tiéng Việt ở lớp 2/ 1 Giáo viên... lượng môn Tiếng Việt ở lớp 2/ 1 tại trường TH Quang Trung hiện nay tôi đang dạy có số lượng học sinh yếu kém khá cao, phần lớn các em đọc chậm, sai chính tả nhiều nên dẫn đến học môn Tiếng Việt khó khăn Điều này dẫn đến kết quả khảo sát chất lượng đầu năm của lớp 2/ 1 còn thấp Để khắc phục tình trạng trên, tôi nghiên cứu chọn giải pháp:” Nâng cao chất lượng học tập môn Tiếng Việt thông qua việc rèn kỹ. .. quả p = 0,0 025 0 < 0,05 cho thấy tác động đã có ảnh hưởng rõ rệt đến việc làm giảm số lượng học sinh yếu và chất lượng học tập môn Tiếng Việt của lớp 2/ 1 đã được nâng lên II GIỚI THIỆU 1 Hiện trạng: Chất lượng học tập môn Tiếng Việt của học sinh lớp 2/ 1 ở trường TH Quang Trung chưa cao Qua kết quả khảo sát chất lượng đầu năm cho thấy học sinh của lớp xếp loại trung bình, yếu còn cao Nhiều học sinh đọc... qua việc rèn kỹ năng đọc và kỹ năng viết chính tả” đã nâng cao chất lượng học tập môn Tiếng Việt ở lớp 2/ 1 trường TH Quang Trung III PHƯƠNG PHÁP: 1 Khách thể nghiên cứu: * Giáo viên: - Châu Thị Thủy - giáo viên phụ trách lớp 2/ 1 trường TH Quang Trung (lớp thực nghiệm) trực tiếp thực hiện việc nghiên cứu - Phan Thị Thùy Trang - giáo viên phụ trách lớp 2/ 3 trường TH Quang Trung (lớp đối chứng) * Học. .. : Việc khắc phục học sinh yếu qua việc rèn kỹ năng đọc, viết chính tả ở lớp 2/ 1 của trường TH Quang Trung đã làm cho kết quả học tập môn Tiếng Việt đươc nâng lên, số lượng học sinh yếu giảm, học sinh tự tin hơn trong học tập, thêm yêu thích học môn Tiếng Việt 2 Khuyến nghị: a Đối với cấp lãnh đạo: Cần khuyến khích giáo viên nghiên cứu đưa ra giải pháp hữu hiệu nhằm khắc phục hoc sinh yếu của từng môn. .. động kết quả học tập của nhóm thực nghiệm và nhóm đối chứng qua đề kiểm tra cuối học kì I và tính kết quả điểm cuối học kì I của 2 lớp 2/ 1 và lớp 2/ 3 Để kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Tiếng Việt của học sinh được kiểm tra khách quan với tác động thực nghiệm của tôi Sau khi có kết quả kiểm tra cuối học kì I ở môn Tiếng Việt lớp 2/ 1 và lớp 2/ 3 bài của học sinh 2 lớp do giáo viên khối 2 chấm bài... NGHĨA VIỆT NAM Đơn vị : Trường TH Quang Trung Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Xuân Thọ , ngày ….tháng….năm 20 15 PHIẾU NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Năm học: 20 14 - 20 15 Tên sáng kiến : NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HỌC TẬP MÔN TIẾNG VIỆT THÔNG QUA VIỆC RÈN KỸ NĂNG ĐỌC, KỸ NĂNG VIẾT CHÍNH TẢ Họ và tên tác giả: Châu Thị Thủy Chức vụ: Giáo viên Lĩnh vực:( Đánh dấu X vào các ô tương ứng, ghi rõ tên bộ môn hoặc... cứu 2 Thiết kế 3 Quá trình nghiên cứu 4 Đo lường IV Phân tích dữ liệu và kết quả 1 Trình bày kết quả 2 Phân tích dữ liệu 3 Bàn luận V Kết luận và kiến nghị 1 Kết luận 2 Kiến nghị VI Tài liệu tham khảo VII Minh chứng - phụ lục cho đề tài Mục lục TRANG 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2-3 3 3 3 3 3-4 4 4 4 4 5 5 -6 7 NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HỌC TẬP MÔN TIẾNG VIỆT THÔNG QUA RÈN KỸ NĂNG VIẾT CHÍNH TẢ I TÓM TẮT Thực tế chất. .. rèn kỹ năng đọc, kỹ năngviết chính tả” .Việc làm này có tác dụng giúp cho học sinh đọc tốt và viết chính tả đúng hơn, giúp các em học tốt hơn môn Tiếng Việt Nghiên cứu được tiến hành trên hai nhóm tương đương tại trường TH Quang Trung (Lớp 2/ 1 là nhóm thực nghiệm, lớp 2/ 3 là nhóm đối chứng) Thực nghiệm được thực hiện giải pháp thay thế từ giữa học kì II đến cuối học kì II năm học 20 14 - 20 15 Qua nghiên . Rèn kỹ năng đọc cho học sinh lớp 2 3. 4 .Nâng cao chất lượng học tập môn Tiéng Việt thông qua việc rèn kỹ năng đọc, kỹ năng viết chính tả. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HỌC TẬP MÔN TIẾNG VIỆT THÔNG QUA. kỹ năng viết chính tả, có nâng cao chất lượng học tập môn Tiếng Việt ở lớp 2/ 1 không? - Có “ Thông qua việc rèn kỹ năng viết chính tả đã nâng cao chất lượng học tập môn Tiếng Việt ở lớp 2/ 1. cứu: Thông qua việc rèn kỹ năng đọc và rèn kỹ năng viết chính tả , có nâng cao chất lượng học tập môn Tiếng Việt ở lớp 2/ 1 không? 5. Giả thiết nghiên cứu: - Có “ Thông qua việc rèn kỹ năng
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Nâng cao chất lượng học tập môn Tiếng Việt lớp 2 thông qua việc rèn kỹ năng đọc, kỹ năng viết chính tả., SKKN Nâng cao chất lượng học tập môn Tiếng Việt lớp 2 thông qua việc rèn kỹ năng đọc, kỹ năng viết chính tả., SKKN Nâng cao chất lượng học tập môn Tiếng Việt lớp 2 thông qua việc rèn kỹ năng đọc, kỹ năng viết chính tả.

Từ khóa liên quan