0

SKKN Nâng cao chất lượng học tập môn Tiếng Việt lớp 2 thông qua việc rèn kỹ năng đọc, kỹ năng viết chính tả.

41 2,437 7

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/03/2015, 22:44

. Rèn kỹ năng đọc cho học sinh lớp 2 3. 4 .Nâng cao chất lượng học tập môn Tiéng Việt thông qua việc rèn kỹ năng đọc, kỹ năng viết chính tả. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HỌC TẬP MÔN TIẾNG VIỆT THÔNG QUA. kỹ năng viết chính tả, có nâng cao chất lượng học tập môn Tiếng Việt ở lớp 2/ 1 không? - Có “ Thông qua việc rèn kỹ năng viết chính tả đã nâng cao chất lượng học tập môn Tiếng Việt ở lớp 2/ 1. cứu: Thông qua việc rèn kỹ năng đọc và rèn kỹ năng viết chính tả , có nâng cao chất lượng học tập môn Tiếng Việt ở lớp 2/ 1 không? 5. Giả thiết nghiên cứu: - Có “ Thông qua việc rèn kỹ năng
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Nâng cao chất lượng học tập môn Tiếng Việt lớp 2 thông qua việc rèn kỹ năng đọc, kỹ năng viết chính tả., SKKN Nâng cao chất lượng học tập môn Tiếng Việt lớp 2 thông qua việc rèn kỹ năng đọc, kỹ năng viết chính tả.,

Từ khóa liên quan