0

Đề tài nâng cao chất lượng giảng dạy môn tiếng việt cho học sinh tiểu học vùng dân tộc ít người

14 1,818 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/03/2015, 06:10

. dụng Tiếng việt cho học sinh lớp 1 vùng dân tộc ít ngời là rất quan trọng, dạy Tiếng Việt không chỉ là một bài, một tiết học mà là cả một quá trình học tập lâu dài. Dạy Tiếng Việt cho học sinh: Dạy. viên dạy giỏi môn Tiếng Việt là một quá trình phấn đấu không dễ dàng. Cho nên việc nâng cao trình độ, tiếp thu kiến thức, mong muốn nâng cao chất lợng giảng dạy môn Tiếng Việt trong trờng học. sau. Có tiếng học sinh không đọc đợc giáo viên tiếp tục cho học sinh ghép vần bằng cách ghép tiếng, cho học sinh nhận dạng, che âm cho học sinh nhận dạng vần và dấu, che vần và dấu cho học sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề tài nâng cao chất lượng giảng dạy môn tiếng việt cho học sinh tiểu học vùng dân tộc ít người, Đề tài nâng cao chất lượng giảng dạy môn tiếng việt cho học sinh tiểu học vùng dân tộc ít người,

Từ khóa liên quan