0

CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY CỦA ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC KHƯƠNG THƯỢNG

28 2,560 5
  • CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY CỦA ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC KHƯƠNG THƯỢNG

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/03/2015, 15:19

CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY CỦA ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC KHƯƠNG THƯỢNG Người thực hiện: Nguyễn Thị Xuân Lan MỤC LỤC A. PHẦN THỨ NHẤT: Lý do chọn đề tài B. PHẦN THỨ HAI: Cơ sở lý luận và thực tiễn để giải quyết đề tài CHƯƠNG I. Cơ sở lý luận quản lý nhà nước về giáo dục. 1.Khái niệm. 2.Nguyên tắc quản lý nhà nước trong giáo dục đào tạo. 3.Nội dung quản lý nhà nước về giáo dục. CHƯƠNG II. Thực tiễn của việc bồi dưỡng đội ngũ giáo viên giỏi. 1.Quan điểm của việc bồi dưỡng đội ngũ giáo viên dạy giỏi của trường tiểu học Khương Thượng. 2.Tầm quan trọng của việc quản lý nhà trường như thế nào để bồi dưỡng đội ngũ giáo viên giỏi. CHƯƠNG III. Quá trình triển khai thực hiện việc bồi dưỡng đội ngũ giáo viên dạy giỏi của trường tiểu học Khương Thượng. I. Đặc điểm tình hình nhà trường II. Đánh giá một vài số liệu về giáo viên và học sinh nhà trường. III. Một số biện pháp để bồi dưỡng đội ngũ giáo viên dạy giỏi của trường tiểu học Khương Thượng. 1 CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY CỦA ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC KHƯƠNG THƯỢNG Người thực hiện: Nguyễn Thị Xuân Lan CHƯƠNG IV. Kết quả đạt được của trường trong năm học: 2005 - 2006 và học kỳ 1 năm học: 2006 - 2007. C. PHẦN THỨ BA: Những kết luận và kiến nghị rút ra được qua công tác chỉ đạo bồi dưỡng. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHẦN I: MỞ ĐẦU LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Giáo dục trẻ em là một nhiệm vụ vô cùng quan trọng mà xã hội đều quan tâm, bởi vì “Trẻ em hôm nay là thế giới ngày mai”. Để ngày mai có những người chủ xứng đáng, xã hội có những người công dân tốt thì ngay ngày hôm nay - khi trẻ em là những mầm non mới nhú, thế hệ đi trước phải có trách nhiệm dạy dỗ, hướng dẫn trẻ em đi đúng hướng. Đúng như lời Bác Hồ dạy: “Vì lợi ích mười năm trồng cây Vì lợi ích trăm năm trồng người”. Ngay từ khi thành lập nước đến nay, trong suốt quá trình đấu tranh giành độc lập và xây dựng nước nhà, Đảng và Nhà nước ta luôn coi trọng sự nghiệp giáo dục nên những thành tựu mà đất nước ta đã đạt được cũng có một phần công sức không nhỏ của ngành giáo dục, nhất là trong giai đoạn đất nước ta đang bước vào thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, nền GD - ĐT cần phải đáp ứng kịp thời nguồn nhân lực, có sức khoẻ, có kiến thức khoa học kỹ thuật cho đất nước. Nguồn nhân lực là vốn quí giá nhất, có vai trò quyết định sự thành công của công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước nếu ta biết đào tạo bồi dưỡng và sử dụng nguồn nhân lực có hiệu quả. Nhất là thời kỳ hiện nay, công nghệ thông tin phát triển rộng rãi thì tính năng động của công nghiệp trước hết phải dựa vào việc đề cao nguồn nhân lực và tôn trọng nền văn hoá mang bản sắc dân tộc. Dựa vào nguồn nhân lực con người để xây dựng, phát triển đất nước là một trong những quan điểm hết sức cơ bản của Đảng ta. Nghị quyết đại hội Đảng VI của Đảng cộng sản Việt Nam đã chỉ rõ: “Con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển kinh tế xã hội. Hội nghị lần thứ 7 BCH TW Đảng khoá VII đã chỉ rõ: “Trong công cuộc công nghiệp hoá - Hiện đại hoá đất nước, những chính sách, giải pháp đúng trong phát triển giáo dục 2 CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY CỦA ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC KHƯƠNG THƯỢNG Người thực hiện: Nguyễn Thị Xuân Lan và đào tạo phải hướng tới hình thành một nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá - Hiện đại hoá trong thời đại ngày nay. Đó là một nguồn nhân lực bao gồm những người có đức, có tài, ham học hỏi, thông minh sáng tạo, làm việc quên mình vì nền độc lập và sự phồn vinh của Tổ quốc, được chuẩn bị tốt kiến thức văn hoá, được đào tạo thành thạo về kỹ năng nghề nghiệp, về năng lực quản lý sản xuất kinh doanh, về điều hành vĩ mô kinh tế và toàn xã hội, có trình độ khoa học kỹ thuật vươn lên ngang tầm thế giới. Trong những năm gần đây, sự nghiệp giáo dục đào tạo ở Việt nam nói chung và việc giảng dạy ở tiểu học nói riêng là vấn đề được xã hội rất quan tâm. Khi bàn đến vai trò của những người thầy trong sự nghiệp giáo dục, Thủ tướng Phạm Văn Đồng viết “Thầy giáo là một nhân vật trọng tâm trong nhà trường, là người quyết định đào tạo nên những con người mới xã hội chủ nghĩa. Vậy thầy giáo phải không ngừng vươn lên, rèn luyện tu dưỡng về mọi mặt để thực sự xứng đáng là người thầy giáo xã hội chủ nghĩa”. Đồng thời Thủ tướng còn chỉ ra rằng : “Vấn đề lớn nhất trong giáo dục của ta hiện nay là tạo điều kiện thuận lợi nhất để đội ngũ giáo viên dần dần trở thành một đội quân đủ năng lực, đủ tư cách để làm tròn xứ mạng của mình”. Từ bao đời nay, ông cha ta đều mong muốn ở người thầy phải “Biết mười dạy một” và cũng yêu cầu người thầy phải dạy sao cho những học trò của mình phải “học một biết mười”. Vậy là từ trước đến nay, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên là vấn đề quan trọng, có vị trí chiến lược lâu dài . Ngày nay trong đời sống công nghệ và khoa học phát triển, những người làm công tác quản lý trường học chúng tôi hiểu một cách sâu sắc hơn ai hết về tầm quan trọng của giáo viên trong sự nghiệp giáo dục nói chung và trong sự tồn tại và phát triển của trường mình nói riêng. Vì vậy việc bồi dưỡng giáo viên là nhiệm vụ quan trọng nhất của các cán bộ quản lý trường học. Vậy việc bồi dưỡng giáo viên như thế nào?, bằng cách nào, giữa biết bao công việc quản lý của trường Tiểu học chúng tôi trăn trở, suy nghĩ và tìm kiếm cách chỉ đạo và quản lý hoạt động này sao cho có chiều sâu, tránh hình thức. Là người làm công tác quản lý, tôi thấy vấn đề: Công tác quản lý với việc nâng cao chất lượng giảng dạy của đội ngũ giáo viên trường Tiểu học Khương Thượng là vấn đề quan trọng để đưa chất lượng học tập của học sinh ngày một nâng cao và bồi dưỡng phẩm chất đạo đức của con người mới xã hội chủ nghĩa, đó là hai nhiệm vụ song song không thể thiếu được, đúng như Bác Hồ đã nói “Người có đức mà không có tài làm việc gì cũng khó. Người có tài mà không có đức là người vô dụng”. 3 CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY CỦA ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC KHƯƠNG THƯỢNG Người thực hiện: Nguyễn Thị Xuân Lan II. PHẦN THỨ HAI CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN ĐỂ GIẢI QUYẾT ĐỀ TÀI: CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ GIÁO DỤC 1. Khái niệm: Quản lý nhà nước là sự tác động có tổ chức và điều chỉnh bằng quyền lực nhà nước đối với các quá trình xã hội và hành vi hoạt động của con người, do các cơ quan trong hệ thống hành pháp và hành chính thực hiện để duy trì và phát triển các mối quan hệ xã hội và trật tự pháp luật, nhằm thực hiện những chức năng và nhiệm vụ của nhà nước trong công cuộc xây dựng công nghiệp hoá và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Quản lý nhà nước về giáo dục là việc nhà nước thực hiện quyền lực được xã hội uỷ thác để điều chỉnh toàn bộ các hoạt động giáo dục và đào tạo trên phạm vi toàn xã hội. Quản lý nhà nước về giáo dục là việc người quản lý hoặc cơ quan quản lý được nhà nước uỷ quyền tác động vào hệ thống được quản lý theo các văn bản pháp qui nhằm biến đổi hệ thống đó đến trạng thái mong muốn. Quản nhà nước về giáo dục là việc sử dụng pháp luật để điều khiển hệ thống giáo dục và đào tạo theo hướng hoàn thiện và phát triển phục vụ cho mục tiêu kinh tế xã hội. Quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo luôn phải gắn liền với điều chỉnh, tác động và điều kiện để có thể đưa giáo dục và đào tạo phát triển đúng hướng với qui mô chất lượng và hiệu quả ngày càng cao hơn. có tính khả thi cao. 2. Nguyên tắc quản lý nhà nước trong giáo dục đào tạo: Bất cứ một cơ quan nào đều có nguyên tắc hoạt động của mình, trong quản lý nhà nước về giáo dục cũng phải có nguyên tắc thì mới có thể quản lý được. Có ba nguyên tắc chính: Thứ nhất: Nguyên tắc chấp pháp và hành chính. Thứ hai: Nguyên tắc tập trung dân chủ. Đảng và Nhà nước đã chỉ rõ: “Tập trung dân chủ là nguyên tắc quan trọng nhất chỉ đạo mọi hoạt động tổ chức sinh hoạt nội bộ và phong cách làm việc của chúng ta”. Nguyên tắc tập trung dân chủ chính là biểu hiện của quan điểm ”Quyền lực thuộc về nhân dân”. Trong quản lý nhà nước về giáo dục, nguyên tắc này được thể hiện trong việc xã hội hoá giáo dục, toàn dân tham gia phát triển hệ thống giáo dục. Thứ ba: Nguyên tắc kết hợp giữa quản lý nhà nước về giáo dục - Đào tạo theo ngành và lãnh thổ. Tổ chức và chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ Giáo dục - Đào tạo: + Nhiệm vụ quản lý 4 CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY CỦA ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC KHƯƠNG THƯỢNG Người thực hiện: Nguyễn Thị Xuân Lan + Nhiệm vụ chuyên môn + Nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý. + Nhiệm vụ xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật. + Nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra các hoạt động giáo dục - Đào tạo. Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần VIII và nghị quyết hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ hai (khóa 8) của Đảng đã chỉ rõ “Giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ là nền tảng và động lực cho sự công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.” Nhiệm vụ và mục tiêu cơ bản của sự nghiệp giáo dục là: “Đào tạo con người có kiến thức văn hoá - Khoa học, có kỹ năng nghề nghiệp, lao động tự chủ và có kỹ thuật, giàu lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, sống lành mạnh, đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước và chuẩn bị cho tương lai”. Đó là những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội “vừa hồng, vừa chuyên” như lời căn dặn của Bác Hồ. CHƯƠNG II: THỰC TIỄN CỦA VIỆC BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN DẠY GIỎI 1. Quan điểm về việc bồi dưỡng đội ngũ giáo viên dạy giỏi: Khi bàn đến vị trí, vai trò của người thầy giáo trong sự nghiệp giáo dục, Thủ Tướng Phạm Văn Đồng viết “Thầy giáo là nhân vật trung tâm trong nhà trường, là người quyết định đào tạo nên những con người mới xã hội chủ nghĩa”. Vậy là từ trước đến nay, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên là vấn đề quan trọng, có vị trí chiến lược lâu dài trong nhà trường, việc xây dựng tập thể sư phạm, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên sao cho mọi người đều có chí hướng vươn lên đạt giáo viên dạy giỏi là nhiệm vụ quan trọng bậc nhất của người cán bộ quản lý nhà trường. Tuy nhiên trong một nhà trường tiểu học bộn bề công việc, công tác bồi dưỡng giáo viên thường bị xem nhẹ. Bản thân việc bồi dưỡng giáo viên là công việc khó, người cán bộ quản lý dễ không nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của vấn đề nên thường chỉ đạo và quản lý hoạt động này mang tính hình thức, thiếu chiều sâu và dẫn đến hiệu quả thấp. Qua thực trạng về đội ngũ giáo viên chưa đồng đều về trình độ chuyên môn, chưa đáp ứng kịp thời với yêu cầu đổi mới giáo dục, nên bản thân tôi là người làm công tác quản lý giáo dục, tôi có rất nhiều suy nghĩ, trăn trở. Vì tôi hiểu rằng: Đối với sự nghiệp giáo dục, xây dựng đội ngũ giáo viên dạy giỏi là một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng trong các nhà trường trước đây, hiện nay và cả sau này. Từ xa xưa, có lẽ từ khi bắt đầu có sự dạy và sự học, những thầy giáo giỏi, những học sinh giỏi đã được xã hội quan tâm, ca ngợi. Những người thầy lớn như Khổng Tử, Chu Văn An, Những học sinh giỏi như Nhan Hồi, Phạm Sư Mạnh đã được người đời thường 5 CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY CỦA ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC KHƯƠNG THƯỢNG Người thực hiện: Nguyễn Thị Xuân Lan nhắc nhở, coi đó là tấm gương sáng để rèn rũa các thế hệ sau này. Càng về sau, khi dạy học đã trở thành một khoa học, sự nghiệp giáo dục đã trở thành tất yếu của mọi xã hội, mọi nhà nước; khi các công trình nghiên cứu của các công nghệ giáo dục liên tiếp ra đời, người ta càng thấy rằng: Dù với phương pháp dạy và học nào, người giáo viên luôn đóng vai trò quyết định sự thành bại trong từng bài dạy, mỗi buổi lên lớp và do có vai trò quyết định đối với sự nghiệp giáo dục. Trong bất kỳ sự nghiệp giáo dục nào, ở bất kỳ trường hợp nào, đội ngũ giáo viên giỏi, học sinh giỏi luôn là niềm tự hào của mỗi nhà trường. Khi đến thăm phòng truyền thống của mỗi nhà trường, một điều chúng ta dễ dàng nhận thấy: Bên cạnh những biểu bảng nêu lên thành tích về mọi mặt của trường qua các năm học là hình ảnh trang trọng của các thầy giáo, cô giáo đạt giáo viên dạy giỏi các cấp và hình ảnh các em học sinh giỏi đạt kết quả cao trong các kỳ thi các bộ môn: Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tin học, TDTT, Mỹ thuật cấp Quận, cấp Thành phố Sự nghiệp giáo dục là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, của mỗi gia đình và toàn xã hội. Trong đó ngành Giáo dục - Đào tạo có vai trò trực tiếp, trọng yếu rất vinh dự, vẻ vang nhưng cũng hết sức nặng nề, khó khăn và phức tạp. Để góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu đó, trách nhiệm của mỗi nhà trường là phải tuỳ thuộc vào điều kiện cụ thể của trường mình mà có biện pháp hữu hiệu để nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục. Trong đó phải tạo ra được đội ngũ giáo viên giỏi làm hạt nhân, nòng cốt cho phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt” của nhà trường. 2. Tầm quan trong của việc quản lý nhà trường như thế nào để có đội ngũ giáo viên giỏi: Có mũi nhọn giáo viên giỏi sẽ là điều kiện thuận lợi để có đội ngũ học sinh giỏi Đào tạo đội ngũ học sinh có chất lượng ngày càng cao, trong đó tổ chức bồi dưỡng được nhiều học sinh giỏi nhằm đáp ứng nhu cầu cho xã hội trong tình hình hiện nay- chính là nhiệm vụ chủ yếu, là mục tiêu quan trọng đối với nhà trường. Đồng thời đó còn là nguyện vọng tha thiết của các gia đình, cha mẹ học sinh và là nhu cầu của xã hội. Có đội ngũ giáo viên giỏi các cấp, có truyền thống bồi dưỡng nhiều học sinh giỏi đạt giải cao trong các kỳ thi, các nhà trường đó có điều kiện tuyển lựa học sinh, chọn “đầu vào” có chất lượng khá, đã “có bột” để “gột nên hồ” và cũng có điều kiện thuật lợi trong việc xã hội hoá giáo dục, tranh thủ sự giúp đỡ có hiệu quả của phụ huynh học sinh. Có học sinh giỏi, có tập thể lớp tốt, điều đó rất quan trọng nhưng chưa đủ- Như hạt giống tốt, được gieo trên mảnh đất màu mỡ nhưng vẫn rất cần đến người chăm sóc nó từ khi gieo hạt cho đến lúc mang quả chín cho đời. Các em rất cần sự giáo dục, dạy dỗ của những thầy cô giáo vừa dạy giỏi, vừa có tâm với nghề. Do đó đòi hỏi người giáo viên phải tự trau dồi phẩm chất, năng lực, không ngừng nâng cao trình độ nghiệp vụ, tìm ra những 6 CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY CỦA ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC KHƯƠNG THƯỢNG Người thực hiện: Nguyễn Thị Xuân Lan biện pháp tốt nhằm phát huy hết khả năng nội lực. Như vậy, đối với sự nghiệp giáo dục, việc xây dựng đội ngũ giáo viên dạy giỏi là một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng trong nhà trường. Là người cán bộ quản lý, chỉ đạo mọi hoạt động, nhất là hoạt động chuyên môn trong nhà trường, tôi thấy mình phải có trách nhiệm cao trong việc đào tạo bồi dưỡng, nâng cao chất lượng giáo dục của giáo viên, đảm bảo trình độ giảng dạy ngày càng cao, phấn đấu trở thành những con người mới “ mỗi thầy cô giáo là một tấm gương sáng cho học sinh noi theo’’. Để trở thành một giáo viên dạy giỏi, trước hết người đó phải có tâm đối với nghề, có tư cách đạo đức, tác phong mẫu mực. Có bằng cấp ít nhất là đủ theo tiêu chuẩn của Bộ qui định. Càng có bằng cấp cao càng tốt. Điều đó trước hết khẳng định năng lực của người giáo viên trong việc học của mình. Từ đó mới có thể dạy cho người, sau đó là uy tín của mình trước đồng nghiệp, trước phụ huynh học sinh. Người giáo viên dạy giỏi phải không ngừng trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, có ý thức học hỏi đồng nghiệp để tiến bộ. Điều quan trọng nhất của giáo viên dạy giỏi là đạt được những thành tích cao trong quá trình dạy học: Đó là số lượng học sinh giỏi, tỉ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp tiểu học đạt loại giỏi, loại khá cao. Có học sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi các cấp và cao hơn nữa là thành tích đạt giáo viên dạy giỏi các cấp của chính bản thân người giáo viên. Với một trường đã có nhiều thành tích dạy tốt và học tốt như trường Tiểu học Khương Thượng thì việc bồi dưỡng để có thêm nhiều giáo viên dạy giỏi, có đội ngũ học sinh giỏi năm sau cao hơn năm trước là vấn đề rất cần thiết. CHƯƠNG III: QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN VIỆC BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC KHƯƠNG THƯỢNG. I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH NHÀ TRƯỜNG: 1. Thuận lợi: Trường Tiểu học Khương Thượng nằm trên địa bàn phường Trung Tự, gồm các khu tập thể: Đại học Y Khoa, Đại học Thuỷ Lợi, tập thể Khương Thượng, Phường Quang Trung. Từ năm học 1998 – 1999 trường được xây mới. Trường có đủ 26 lớp học đạt tiêu chuẩn để tổ chức cho học sinh học cả ngày. Trường còn có đủ các phòng chức năng như: Phòng giám hiệu, phòng đoàn đội, thư viện, phòng truyền thống, phòng tin học, phòng tài vụ, phòng y tế, phòng đồ dùng dạy học và phòng nghệ thuật. Ngoài ra trường còn có một bếp ăn rộng 80m 2 và một nhà ăn chứa được khoảng 7 CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY CỦA ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC KHƯƠNG THƯỢNG Người thực hiện: Nguyễn Thị Xuân Lan 500 học sinh ăn một lúc, bếp ăn hiện đại, đạt tiêu chuẩn 1 chiều để phục vụ cho 1000 học sinh ăn và ngủ trưa tại trường. Trường có khoảng 1220 học sinh ở các khu tập thể xung quanh trường. Nhìn chung học sinh ngoan, chăm học, ý thức kỷ luật tốt. “Kính thầy, yêu bạn,” nhiều phụ huynh học sinh có trình độ cao và đặc biệt rất quan tâm đến việc học tập của con em mình. Trình độ chuyên môn của giáo viên: 100% các đồng chí giáo viên đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn. Trong số 48 giáo viên có 01 giáo viên đạt trình độ sau đại học, 20 giáo viên đạt trình độ đại học, 24 giáo viên đạt trình độ cao đẳng, 03 là trình độ trung cấp. Có nhiều đồng chí giáo viên tuổi nghề cao. Các đồng chí giáo viên đó có nhiều kinh nghiệm trong công tác giảng dạy, công tác chủ nhiệm cũng như quan hệ, trao đổi với phụ huynh. Bên cạnh đó, trường còn được UBND Quận Đống Đa và Phòng Giáo dục quận điều về các đồng chí giáo viên trẻ, đã đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp Quận, cấp Thành phố ở các trường khác bổ sung đến. Ngoài ra trường còn nhận thêm một vài đồng chí giáo viên trẻ mới ra trường có trình độ đại học tiểu học. Các đồng chí giáo viên này rất nhiệt tình với công việc, luôn sáng tạo trong quá trình dạy và là mũi nhọn trong các đợt thi giáo viên dạy giỏi của nhà trường. Trường luôn nhận được sự chỉ đạo chuyên môn kịp thời của Sở giáo dục đào tạo Hà nội và Phòng Giáo dục quận Đống Đa. Bên cạnh đó, trường còn nhận được sự động viên và hỗ trợ tích cực của Đảng uỷ và UBND phường Trung Tự và ban phụ huynh học sinh của trường. 2. Khó khăn: Sân trường chật, không đủ chỗ cho học sinh toàn trường tập thể dục một lúc, mỗi ngày chỉ có 1 khối tập. Nhà ăn chưa đủ chỗ cho cả trường ăn trưa, chỉ đủ chỗ cho 500 học sinh, còn một nửa số học sinh phải ăn trong lớp nên đôi khi vệ sinh chưa thật sạch sẽ. Có một số ít phụ huynh học sinh do mải làm ăn nên chưa thật quan tâm đến việc học hành của con em mình mà còn giao phó cho nhà trường. II. ĐÁNH GIÁ MỘT VÀI SỐ LIỆU VỀ GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH NHÀ TRƯỜNG: 1. Hệ đào tạo: SỐ GIÁO VIÊN NỮ HỆ ĐÀO TẠO SƠ CẤP TRUNG CẤP CAO ĐẲNG ĐẠI HỌC SAU ĐẠI HỌC 48 44 0 02 24 21 01 Một số các đồng chí giáo viên trẻ đang theo học các lớp đại học tại chức tiểu học và sau đại học. 8 CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY CỦA ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC KHƯƠNG THƯỢNG Người thực hiện: Nguyễn Thị Xuân Lan 2. Danh sách giáo viên dạy giỏi qua các năm: Tổng số giáo viên: 46 người GIÁO VIÊN DẠY GIỎI NĂM HỌC 1998 - 1999 1999- 2000 2000 - 2001 2001 - 2002 CẤP TRUỜNG 14 20 22 25 CẤP QUẬN 5 6 6 4 CẤP THÀNH PHỐ 3 3 0 CẤP TOÀN QUỐC 1 0 0 0 GIÁO VIÊN DẠY GIỎI NĂM HỌC 2002 - 2003 2003 - 2004 2004 - 2005 2005 - 2006 2006 - 2007 CẤP TRUỜNG CẤP QUẬN 04 05 04 04 03 CẤP THÀNH PHỐ 01 01 0 0 01 CẤP TOÀN QUỐC 0 0 0 0 0 3. Chỉ tiêu và chất lượng học tập của học sinh: CHỈ TIÊU ĐẠT NĂM HỌC GIỎI KHÁ TRUNG BÌNH YẾU Trường 1998 –1999 20% 69% 10,5 % 0,5% Trường 1999 – 2000 32 % 58 % 9,8 % 0,2 % Trường 2000 –2001 49 % 43 % 8 % 0% Trường 2001 –2002 52 % 40 % 8 % 0 % Trường 2002 - 2003 56% 36,5% 7,43% 0,07% Trường 2003 - 2004 60,6% 32% 7,4% 0% Trường 2004 - 2005 61,3% 34,4% 4,3% 0% Trường 2005 - 2006 62,8% 31,4% 5,8% 0% Trường HKI 2006 - 2007 56,9% 30,5% 12,3% 0,3% Qua một số thành tích về giảng dạy và học tập có thể đánh giá như sau: - Đội ngũ giáo viên ngày càng được chuẩn hoá về mặt đào tạo đang được trẻ hoá dần. Đặc biệt là các đồng chí giáo viên trẻ nhiệt tình, hăng say công tác và được trang bị nhiều kiến thức mới, gặp môi trường sư phạm tốt đã phát huy được tác dụng là mũi nhọn trong công tác giảng dạy.Tuy nhiên, trường còn ít giáo viên dạy giỏi đều các môn và còn ít học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp Thành phố hàng năm. Thực tế trên đã đặt ra yêu cầu cấp thiết cho cán bộ quản lý nhà trường: Phải tích cực tổ chức và bồi dưỡng ngay và lâu dài để có đội ngũ giáo viên dạy giỏi các bộ môn và hàng năm có nhiều học sinh giỏi các cấp hơn nữa. III. MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐỂ BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC KHƯƠNG THƯỢNG. 1. Vai trò của Ban giám hiệu trong công tác bồi dưỡng giáo viên dạy giỏi: 9 CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY CỦA ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC KHƯƠNG THƯỢNG Người thực hiện: Nguyễn Thị Xuân Lan Chúng ta đang sống trong thế kỷ 21, thế kỷ của nền kinh tế tri thức. Trong xu thế hội nhập toàn cầu hoá, sự phát triển mạnh của khoa học kỹ thuật và công nghệ cao mà trong đó công nghệ thông tin giữ vai trò hết sức cơ bản. Một công cụ lìm việc hiệu quả và phổ biến trong xã hội hiện đại để thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin, rất cần thiết cho sự phát triển trong mọi lĩnh vực của xã hội. Xu thế mới này đòi hỏi đến chất lượng mới của con người, nó tác động mạnh mẽ và trực tiếp đến giáo dục và đào tạo, đòi hỏi con người làm giáo dục phải luôn luôn đổi mới và đặc biệt phải chú trọng đến việc nâng cao trình độ và năng lực của đội ngũ nhà giáo để có thể tiếp cận và đáp ứng với sự phát triển của xã hội. Cán bộ quản lý trước hết phải là tấm gương tiêu biểu về quá trình bồi dưỡng và tự bồi dưỡng. Quan trọng nhất là phải luôn khẳng định trình độ năng lực chuyên môn của mình trong tập thể sư phạm. Nghị quyết TW 2 khoá VIII đã khẳng định: “ Đổi mới mạnh mẽ phương pháp giáo dục - đào tạo khắc phục lối truyền thụ một chiều, rèn luyện thành nếp tư duy sáng tạo của người học……. phát triển mạnh phong trào tự học, tự đào tạo thường xuyên và rộng khắp trong toàn dân…. và trong dự thảo văn kiện trình đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX về giáo dục - đào tạo đã nhấn mạnh: “ Đổi mới phương pháp dạy và học, phát huy tư duy sáng tạo và năng lực tự đào tạo của người học, coi trọng thực hành, ngoại khoá, làm chủ kiến thức, tránh nhồi nhét, học vẹt, học chay…”. Trong thực tế, chỉ có tự học mới có thể có điều kiện giúp chúng ta học tập được thường xuyên và suốt đời. Tự học là một cách tự bồi dưỡng, tự làm giàu kiến thức cho mình vừa đơn giản, tiết kiệm vừa hiệu quả. Vì vậy trách nhiệm của người quản lý giáo dục là phải suy nghĩ, tìm biện pháp để thổi lên ngọn lửa của phong trào tự học – Tự bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên bằng nhiều hình thức: + Tổ chức các cuộc hội thảo, trao đổi về kinh nghiệm tự học, giúp giáo viên định hướng việc Tự học – Tự bồi dưỡng. Xác định được những nội dung cần phải tự học – Tự bồi dưỡng và cách Tự học – Tự bồi dưỡng như thế nào? Cung cấp cho giáo viên các thông tin, tài liệu, xây dựng thư viện, phòng đọc, tạo điều kiện tốt nhất cho giáo viên thực hành việc Tự học – Tự bồi dưỡng. + Tổ chức các hoạt động sư phạm trong nhà trường gắn với tự học. Xây dựng một cơ chế, chính sách, đánh giá thi đua hoặc gắn lợi ích vật chất đối với việc Tự học – Tự bồi dưỡng của giáo viên…… Bản thân mỗi đồng chí trong Ban giám hiệu phải vững vàng về chuyên môn, không ngừng tự nâng cao về chuyên môn, chịu đọc và chịu học hỏi anh chị em giáo viên. Một trong những nhiệm vụ của Ban giám hiệu là dự giờ của giáo viên và đánh giá tiết dạy. Bản thân tôi trước đây là giáo viên, đã được Ban giám hiệu dự giờ nhiều lần, tôi 10 [...]... năm học, đồng chí giáo viên nào có học sinh đạt giải các môn học như Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tin học nhà trường cũng thưởng cho học sinh và giáo viên có giải cao đó 21 CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY CỦA ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC KHƯƠNG THƯỢNG Người thực hiện: Nguyễn Thị Xuân Lan 22 CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY CỦA ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC KHƯƠNG THƯỢNG... của tập thể giáo viên trong trường Qua một số biện pháp về quản lý nhà nước đối với chất lượng giảng dạy của giáo viên trong trường tiểu học Khương Thượng đã nêu ở trên, trường tiểu học Khương Thượng đã từng bước đưa chất lượng giảng dạy của giáo viên và kết quả học tập của học sinh ngày một nâng cao Trong năm học 2001-2002 và học kỳ 1 năm học 2003 vừa qua, trường tiểu học Khương Thượng đã đạt được... hiệu đã dự 5 tiết dạy: 2 tiết dạy của giáo viên dạy trung bình, 2 tiết dạy của giáo viên dạy khá, 1 tiết dạy của giáo viên dạy giỏi Qua tiết dạy, Ban giám hiệu nhận thấy giáo viên dạy đúng qui trình, đúng trọng tâm bài nhưng việc tổ chức tiết học còn nặng nề, chưa kích thích được sự say mê đối với 17 CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY CỦA ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC KHƯƠNG THƯỢNG Người thực... 15 CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY CỦA ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC KHƯƠNG THƯỢNG Người thực hiện: Nguyễn Thị Xuân Lan Kết quả là: Với sự nỗ lực hết mình của các đồng chí giáo viên dự thi, được sự giúp đỡ tận tình của Ban giám hiệu nhà trường và các đồng chí chuyên viên Phòng giáo dục quận Đống Đa, Sở giáo dục Hà Nội nên các đồng chí tham gia thi giáo viên dạy giỏi của trường tiểu học. .. Cô giáo Nguyễn Kim Phượng - Giáo viên chủ nhiệm lớp 3E đoạt giáo viên dạy giỏi cấp Quận môn Tập đọc 23 CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY CỦA ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC KHƯƠNG THƯỢNG Người thực hiện: Nguyễn Thị Xuân Lan Cô giáo Nguyễn Thị Thu - Giáo viên chủ nhiệm lớp 2D đoạt giáo viên dạy giỏi cấp Quận môn Toán Cô giáo Nguyễn Thanh Hà - Giáo viên chủ nhiệm lớp 1C đoạt giáo viên dạy. .. đẹp cấp Quận Cô giáo Trần Minh Châu - Đạt giải ba viết chữ đẹp cấp Quận Đồ dùng dạy học của tập thể giáo viên khối 2 với chủ đề: “ Tự nhiên x ã hội” đạt giải 3 cấp Quận và giải B cấp Thành phố Năm học 2004 – 2005, trường có 04 đồng chí giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp Quận, đó là các cô: 16 CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY CỦA ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC KHƯƠNG THƯỢNG Người thực... dùng dạy học của khối 1 “ Cuộc sống xung quanh em” đạt giải nhì cấp Quận 8 Nêu gương Người tốt - Việc tốt, khen thưởng khuyến khích vật chất: Cuối cùng, một yếu tố không thể thiếu được là động viên, khen thưởng kịp thời và thích đáng với những thành tích của giáo viên dạy giỏi và chủ nhiệm giỏi Người cán bộ 20 CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY CỦA ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC KHƯƠNG THƯỢNG... dùng dạy học phù hợp với bài dạy của mình Từ đó góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy, phù hợp với đổi mới phương pháp hiện nay Qua mỗi đợt phát động, nhà trường có thêm từ 4 đến 5 đồ dùng dạy học có chất lượng, áp dụng dạy được nhiều bài và nhiều môn khác nhau Góp phần làm phong phú, đa dạng hơn cho phòng đồ dùng dạy học của nhà trường Cuối học kỳ 1 năm học 2002 – 2003, trường tiểu học Khương Thượng. .. tiểu học Khương Thượng năm nào cũng đạt thành tích cao Năm học 2000 - 2001: Trường có 3 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp Quận Đó là các cô giáo: Cô giáo Vũ Bảo Trâm - Đạt giáo viên dạy giỏi môn Tập đọc lớp 5 Cô giáo Đoàn Bích Hà - Đạt giáo viên dạy giỏi môn Hát - Nhạc lớp 5 Cô giáo Phạm Kim Oanh - Đạt giáo viên dạy giỏi môn Toán lớp 4 Sang đến năm học 2001 - 2002: Trường có 5 cô giáo đạt... CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY CỦA ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC KHƯƠNG THƯỢNG Người thực hiện: Nguyễn Thị Xuân Lan III PHẦN THỨ BA NHỮNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ RÚT RA ĐƯỢC QUA CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO BỒI DƯÕNG I NHỮNG KẾT LUẬN: Qua một số năm làm công tác quản lý, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên dạy giỏi, chúng tôi đã rút ra được những kinh nghiệm và kết quả như sau: Sở dĩ trường tiểu học Khương . pháp để bồi dưỡng đội ngũ giáo viên dạy giỏi của trường tiểu học Khương Thượng. 1 CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY CỦA ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC KHƯƠNG THƯỢNG Người thực hiện:. để nâng cao chất lượng giảng dạy: Để nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn, những cán bộ quản lý phải xây dựng 12 CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY CỦA ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG. học. 8 CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY CỦA ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC KHƯƠNG THƯỢNG Người thực hiện: Nguyễn Thị Xuân Lan 2. Danh sách giáo viên dạy giỏi qua các năm: Tổng số giáo
- Xem thêm -

Xem thêm: CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY CỦA ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC KHƯƠNG THƯỢNG, CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY CỦA ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC KHƯƠNG THƯỢNG, CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY CỦA ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC KHƯƠNG THƯỢNG, QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN VIỆC BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC KHƯƠNG THƯỢNG.

Từ khóa liên quan