0

SKKN Một số biện pháp chỉ đạo góp phần nâng cao chất lượng dạy học phân môn chính tả ở bậc Tiểu học

22 2,055 4

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/03/2015, 22:43

. đúng chính tả, góp phần nâng cao chất lượng chữ viết và bồi dưỡng nhân cách học sinh. qua đề tài “ Một số biện pháp chỉ đạo góp phần nâng cao chất lượng dạy học phân môn chính tả ở bậc Tiểu học. Một số biện pháp chỉ đạo góp phần nâng cao chất lượng dạy học phân môn chính tả ở bậc Tiểu học A. ĐẶT VẤN ĐỀ I. Lời mở đầu: Tiếng Việt là môn học có vai trò quan trọng. dạy học phân môn chính tả ở trường tiểu học , để giúp GV nâng cao chất lượng chữ viết, hạn chế các sai lỗi chính tả cho HS, tôi xin đưa ra một số biện pháp sau: I. Biện pháp 1: Hướng dẫn, chỉ đạo
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Một số biện pháp chỉ đạo góp phần nâng cao chất lượng dạy học phân môn chính tả ở bậc Tiểu học, SKKN Một số biện pháp chỉ đạo góp phần nâng cao chất lượng dạy học phân môn chính tả ở bậc Tiểu học,

Từ khóa liên quan