0

Phương pháp dạy tập đọc cho học sinh lớp 3 có hiệu quả

10 2,641 4

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2015, 16:12

. " ;Phương pháp dạy tập đọc cho học sinh lớp 3 có hiệu quả& quot; . II. Mục đích và phương pháp nghiên cứu. 1. Mục đích nghiên cứu - Nâng cao kỹ năng đọc cho học sinh. - Thông qua dạy học tiếng Việt,. duy cho học sinh. 2. Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp khảo sát thực tế . - Phương pháp thực nghiệm. III. Giới hạn của đề tài. - Thực hiện ở học sinh lớp 3A. - Phương pháp dạy tập đọc lớp. với học sinh có điều kiện còn khó khăn trong học tập) khi dạy cần tập trung vào yêu cầu cơ bản, cần linh hoạt phương pháp dạy tập đọc nhằm đạt hiệu quả thiết thực. Với lớp 3 học sinh cần đọc
- Xem thêm -

Xem thêm: Phương pháp dạy tập đọc cho học sinh lớp 3 có hiệu quả, Phương pháp dạy tập đọc cho học sinh lớp 3 có hiệu quả, , IV. Các biện pháp giải quyết vấn đề:

Từ khóa liên quan