0

Một vài kinh nghiệm về sử dụng bản đồ-bảng số liệu trong dạy học môn địa lí lớp 5

24 2,370 6

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2015, 15:56

. SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM TÊN ĐỀ TÀI : MỘT VÀI KINH NGHIỆM VỀ SỬ DỤNG BẢN ĐỒ-BẢNG SỐ LIỆU TRONG DẠY HỌC MÔN ĐỊA LÍ LỚP 5. A/ ĐẶT VẤN ĐỀ: Phần Địa lí (trong phân môn Lịch sử và Địa lí lớp 5) nhằm. thức bài học. D/ BÀI HỌC KINH NGHIỆM: Qua sử dụng thiết bị dạy học bản đồ-bảng số liệu trong dạy học môn Địa lí lớp 5, để giờ dạy đạt được hiệu quả cao, tôi đã rút ra được bài học kinh nghiệm: . trình bày bảng số liệu rõ ràng, khoa học. C/ KẾT QUẢ: Trên cơ sở vận dụng kinh nghiệm hướng dẫn học sinh khai thác kiến thức từ bản đồ-bảng số liệu trong dạy học môn Địa lí lớp 5. Tôi thấy
- Xem thêm -

Xem thêm: Một vài kinh nghiệm về sử dụng bản đồ-bảng số liệu trong dạy học môn địa lí lớp 5, Một vài kinh nghiệm về sử dụng bản đồ-bảng số liệu trong dạy học môn địa lí lớp 5,

Từ khóa liên quan