0

Một vài kinh nghiệm sử dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy môn sinh học THCS có hiệu quả

11 1,604 5
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2014, 20:45

Công nghệ thông tin bắt đầu được sử dụng ở Hoa Kỳ vào năm 1995, sau đó bắt đầu được phổ biến rộng rãi trên toàn thế giới. Các giáo viên của nhiều trường của các nước có nền giáo dục tiên tiến từ lâu đã sử dụng những chức năng của công nghệ thông tin vào trong giảng dạy. Do sự phát triển như vũ bão của khoa học công nghệ thì cái mới hôm nay sẽ nhanh chóng trở thành cái cũ cái lạc hậu của ngày mai. Để thực hiện nhiệm vụ dạy học thì nhà trường phải luôn đổi mới về tư duy lẫn phương pháp dạy học để các em có thể tiếp thu bài một cách tự nhiên và nhẹ nhàng.    MỘT VÀI KINH NGHIỆM SỬ DỤNG CNTT VÀO GIẢNG DẠY SINH HỌC CÓ HIỆU QUẢ Người viết đề tài Địa chỉ  I- PHẦN MỞ DẦU I.1. Lý do chọn đề tài: I.1.1. Cơ sở lý luận:  !""# !$%&'()##*+,- / 0%123-4-456789 :9;+$%&'-4+5(3-4-4+5(0)<+5-=.+0)=>#-?;12-@-4#)#A BC#D#E9#*8-0-=?F-4#+-G8-"=H+I+)-2#*?F-4(J+=20#.0-8- -@-40--4?F+G%0=K-4;+#3-4+-<&)-4#.06 3-4-45#3-4#+-BL#=:9=?M&NOD-4P0%Q120-RS<&%9=T BL#=:9=?M(UB+-*K-4*V+#*8-#02-#4+;+6)4+)01+8-$%-+W9#*?F-4 $%)-?;T-W-4+)0OD#+8-#+-#XGY9=V&NOD-4-@-4A--4$%3-4 -45#3-4#+-120#*0-44+J-4O.Z6 [0&'()##*+,--?1\BV0$% 0%3-4-45#])+;+3-%Z &/-%-T-4#*P#2-)+\)+G.E9$%-42Z%+6,#'+5--+51D O.Z#]-2#*?F-4(J+G93-=U+;+1W#?O9ZG^-(?_-4()(O.Z=, )`T#,#+(#9B2+K#)#'-+8-12-a-2-46 *0-4=C-?;-41W(?_-4()(12#+#BCO.Z+-BEb< &)(Y-B%-;+<cK[d*e f:-gYZO'-4-@-4B-4]-<=h%[<(:-W)Z1+#i-#.0#9E-GM+ 04+)01+8-4+J-4O.Z-@-4>9#*j<k9)#*]-&l-4P>(#B20<(Y-#N12) >(#*8-_#,m6 Trích:SGV SH Ban KHXH&NV Bộ sách thứ nhất-NXBGD-2003. f+-G2 0%#'-4+5<(?_-4()(O.Z4L-BTn#/1;+ #+#BCO.Z<O0=TO.Z+- 3-4#,#+9)(?_-4#+5-#*'k9%--? 3]-<#*%-1/<^91E#<(+J-666f6 Trích: SGV SH BanKH TN Bộ sách thứ hai-NXBGD-2003. ?1EZ<K##*0-4-@-4?;-4=,=U+;+(?_-4()(O.Z=TG2#-4 ?F-41+5&NOD-4)(?_-4#+5-O.Z+5-=.+6 I.1.2. Cơ sở thực tiễn: "9>#()##X#]-]-#'#=>#-?;=%-4#*8-=2()##*+,- 0% 3-4-4512 o#9E#9l-3-4-4+5(T%12+5-=.+T%=>#-?;#] 3-4 #,#+91+5-%-T-4#+(#9-@-4#2-#'9 0%3-4-45+5-=.+ $%#4+;+6 p)#*?F-4-T+9-412#*?F-4+8-qV-4-_++5-#3+ =%-43-4#)-T+*+8-4=V12=%-4#X-4B?;=?M#-4?F-4#*%-4BC_&P1E# ># o#9E#0)(H-41;+&'#*M4+j($%3-4-45#3-4#+-6cP+1EZ< 1+5#+# )B2+4+J-41;+&'#*M4+j($%3-4-45#3-4#+--r-Y-4%0 +59k9JO.Z=%-4=?M*>#-+W94+)01+8-k9%-#Y6 c8- 1+5&NOD-4)#+#BCO.Z<1+5 %+#)12A-4OD-4) (?_-4#+5-O.Z+5-=.+#*0-4O.Z12G.+2-4:-#+#_-1]-T4+j(0 4+)01+8-#+-4:-#;+(?_-4()(O.Z#+8-#+-#*8-#4+;+6c8- &'#%Z =U+;+$%&)4+)0 0%<(?_-4()(O.Z<#+#BCO.Z4+j(0 &+-=?M*s-G9Z5-<()##*+,-#?O9Z<#?_-4G%+=?M*s-G9Z5-#2-0--4?F+ --4=K-4t&)-4#.0<()##*+,-#02-O+5-12=)(A-4=?MZ89:9-42Z2-4()# #*+,-$%gVK+6 I.2. Mục đích nghiên cứu Y-4%0(?_-4()(4+J-4O.Z04+)01+8-<#X=T-Y-4%0>#G?M-4 O.Z126 .0_&P01+54+)01+8-1E-OD-4120#X-4B2+4+J-4O.Z12 #E(BK3-&+-=.# #k9J%06 b)#9Z=?M#i-#'4+)<#i'12#'G'<#i-$=K-4&)-4#.06 &+-#'#] +-#AO?;+&'#UA12d=.0$%4+)01+8-< +-#A#9=?M &/#*P#2-#2+&J-$%)`6 I.3. Thời gian - Địa điểm: I.3.1. Thời gian: (OD-4#*0-4k9)#*]-4+J-4O.Z&+- l+uv-w6 I.3.2. Địa điểm: *?F-4+8-qV-46 I.3.3. Phạm vi đề tài: 6x6x6R6+;+ =l+#?M-4-4+8-A9K#12+ +--4+5&NOD-4120 #*0-44+J-4O.Z&+-T+59k9J6 6x6x66+;+ 1W=C%B2--4+8-A9*?F-4+8-qV-4+8-78- y9J-4+-6 6x6x6x6+;+ 1W )#, J0&)#&+-G;(u6 I.4. Phương pháp nghiên cứu: <-4+8-A9#2+G+593-41-<#2+G+59b0z`*b0+-#6 b?_-4()(=+W9#*%6 b?_-4()(k9%-&)#6 b?_-4()(-4+8-A9(Y-#i#U-4M(6 b?_-4()(#l-4 86161666 I.5. Đóng góp mới về mặt lý luận, thực tiễn: [0BJ-#Y-k9%-&)#< J0&)##X=T*j#*%1>-=W-4+8-A96 II- PHẦN NỘI DUNG II.1. Chương 1U-4k9%- II.1.1. Lịch sử vấn đề nghiên cứu: VT-@-4&)-4 +- +--4+5-4+8-A91W1>-=W-2Z-?&)-4 +- +--4+5$%={-4iq8C+)-P#*?F-4b9Z8-b%-cK+ Y9&0-4={-4i-4+8-A91;+?_-4#*]-&+-BE(U#3-46i-1] ##3+=V1E-OD-4-@-41>-=W={-4i=V-4+8-A9120?_-4#*]-&+- BE=,BU&9-4#8-@-41>-=W2={-4i?%=WE(#;+=,T )+-]-#U-4k9)#_-<=:Z=$_-1W1+5A-4OD-4120#*0-44+J-4O.Z &+-6 II.1.2. Cơ sở lý luận: *0-41+5=U+;+(?_-4()(4+J-4O.Z<#]&' %+#)#*+5#=,&NOD-4 )#+#BCO.Z#*0-4-2#*?F-4G2=+W913|-4:-#+#<4+j(04+)01+8- #'&'G2-4?F+#UA<?;-4O^-0&+-0.#=K-4#E(6 c8- 1+5&NOD-4)#+#BCO.Z<1+5 %+#)12A-4OD-4) (?_-4#+5-O.Z+5-=.+#*0-4O.Z12G.+2-4:-#+#_-1]-T4+j(0 4+)01+8-#+-4:-#;+(?_-4()(O.Z#+8-#+-#*8-#4+;+6i-1]#-8- 4+)01+8-#*0-4#Uj-4#3+=V  '#]#2+G+59=,#'#+-<12#'1W1+5&0 4+J-4Br-4 b0z`*b0+-#6 - ['4+F4+)01+8-O.ZBr-4b0z`*b0+-#<I+*j# +--4+5#X={-4-4+5(6 ]#H+#*8- 4-#`*-`#<O0zG0%O]-J-<(+1W)Z1+#i-)-Y-6 - 0 4+J-4K#&l#+#O.Z#N12$Z9G2O.ZK+4+J-4#*?F-46 - % J0} +-=T-44T(#X={-4-4+5(#*0-4#U=,*j# +--4+501+5 &0 12O.ZG:-&%96 II.2. Chương II: K+O9-41>-=W-4+8-A9 II.2.1. Thực trạng của vấn đề đang nghiên cứu: 1. Thuận lợi: '#* 41Wn##i'$%)1>-=WTG+8-k9%-=-=W#2+ +FO.Z&NOD-44+)0)-=+5-#N#'&'%-4G.++59k9J%0#*0-41+5 #*9ZW-O.# +-#A0&+-1]&+-TA-4#j12#+(#9B2+*># -%-6+O.ZO|-4)Z+9k9%=:9+j(&+-#>Z=?M&'()##*+,- G34+$%#X-4=_-1C +-#A:-#+(#9<O0=T&+-+,9B2+&Y9_-<T o --412=?M*s-G9Z5--+W91W o--4#'2-6&+-&%Z8<A-4#j _-1;+4+F6q?M-4 +-#A=?M&+-#+(#9K#)#'-+8--a -2-412O~-2-4_-6&+-+,912-; +-#A-4%Z#*8-G;(6 NOD-4(:-Wb0z`*b0+-#=YZG2K#(:-WO|-4&0 4+J-4 4+)0)-=+5-#N*>##+5-GM+6NOD-4(:-W-2ZT*>#-+W9#9E-GM+=l+1;+ 4+)01+8-12&+-6 •+)01+8-O~O2-49-4>( +-#A#`0}B2+&0 $%]-<$=K-4 G2$ +-#A6T#,#.0+59A-44+j(&+--E-B+#*e(:- +-#A :-=nB+5#k9%-#Y6c8- =T<4+)01+8-H-T#,#.0*%)+59A-44+j( #9j#=?M&'j}12&%Z8#E($%&+-6 •&+-&+-T#,1X%()#B+,91X%=?M#*'#+(k9%-&)#]- J-+-0.#*8-2-]-1;+)29&L(0-4(j<=a(<-F=T&+-&/ -LL +-#A12&%Z8#E(_-6&+-&/-; +-#AGY9_-6 )Z9#l$k9%-TJ-?P-4#i'=-)1>-=WG+8-k9%-=-=W#2+ Tj-4#3+=?M-2#*?F-4#.0=+W9 +5-01+5O.ZBr-44+)0)- =+5-#N<N4+)01+8-=+G;(B{+O?€-49Z8-=W&0 4+)0)-=+5-#NA-4OD-4 #*0-4#+#O.Z6 Tj-4#3+=V=?M#% J0K#&lB2+&0 Br-44+)0)-=+5-#N $%)4+)01+8-#*0-4#*?F-4<=?MI+#8*>#-+W9PB Bs=VB+#&N OD-4?_-4#*]--2Z12-F4+j(=€6 Tj-4G93-I+-@-4={-4-4+5(T +--4+5#*0-41+5 O.Z=,#]*%(?_-4)-&0 B2+%Z->#6 2. Khó khăn: '#* 41Wn##+89'$%)1>-=WG+8-k9%-=-=W#2+ •+5#] +)]-1/<(+J-(D1D01+5&0 4+)0)-H- -+W9 T -$Z9O04+)01+8-#'&?9#:12H--+W9 6 *?F-4T #-l+ 4+-#`*-`#-?-4?%T=+W9 +5-=,4+)01+8-T #,#*'#+(G8- 46 )Z9#l$k9%-TJ-?P-4#+89'=-)1>-=WG+8-k9%-=-=W#2+ H--+W94+)01+8-#*0-4#*?F-4?%=?MO'G;(#+-12G;(#E(9>- 04+)01+8-1W&0 124+J-4O.ZBr-44+)0)-=+5-#N-8-#'#]#H+I+ #XB Bs<={-4-4+5(<#X=h%O.Z#'b0z`*b0+-#G2$Z9-8-H--+W9 6 )Z9#l )k9%-TJ-?P-4#+89'=-)1>-=WG+8-k9%-=-=W#2+ _&P1E#>#-2#*?F-4H-*>#-+W9 T --?(H-4H-#+9 ?%T(H-49Z8-0)Z+9*+8-4-8-1+5&NOD-4O.ZBr-4)Z1+ #i-*># T -6[0=T4+)01+8-?%#%0#)-+W9#*8-#'#4+J-4O.Z6 II.2.2. Đánh giá thực trạng: ]-9-4)#+#O.Z&+-TA-4OD-4+5--%ZH-%-4 #i->#]-#A0nk9)G.OD-4O^-=- #k9J$%#+#?%%06+W9 =T(D#9K120*>#-+W9-49Z8--Y-$k9%-12 )k9%-&0-4TG/-49Z8- -Y-i-P=YZG24+)01+8-?%T=:Z=$-@-4=+W9 +5-:-#+#=,#+(E- 1;+(?_-4()(O.Z+5-=.+<?%T +--4+5 %+#)120 4+J-4O.ZT+59k9J6 II.3. Chương III)B+5-()(A-4OD-41204+J-4O.ZO+-T+59 k9J6 II.3.1. Đề xuất các biện pháp: R6"YZO'-4#?G+59 %+#)#3-4#+-#*%-J-#X 4+-#`*-`#6 %+#)#*%-J-#X&)<#2+G+59<B)0i<#.(i<666 %+#)#XB-4]-<(+1+O`0<)(:-W<#*%-J-<BJ-={<]-1/<666 #3-4k9%A--49-4>(#3-4#+-$%)Z#i-6 6"YZO'-4B2+4+J-4=+5-#N ")=C-*eD#+89B2+O.Z6 ")=C- +-#A_BJ-<-K+O9-4#*-4#Y6 q'%-#?G+59<#*%-J-<(+<#3-4#+-:-#+#(D1DB2+O.Z6 q'%-)(:-W#*]-O+~-<+59A-4<666=,gYZO'-4#+-#*]-O.Z #3-4k9%0.#=K-4D#,6 .Z#N<&N%@%1202-#+5-B2+4+J-46 x6%O 4T%)(?_-4()(O.Z c8- A-4OD-4=?M0+G2(?_-4()(+5-=.+<#l+?94T((:-#i '0=U+;+(?_-4()(O.Z<4+)01+8-:-j}=%O 4T%)]- #AO.Z<(J+B+# #M(1;+)(?_-4()(O.Z )-?-891>-=W< (?_-4()(=2#0.+<#9Z##*]-<G21+5#`0-T<?;-4O^-&+-#' <#'-4+8-A96 ‚6?;-4O^-&+-A-4OD-4(D1D#E( +)01+8-T#,9-4>(0&+-=C%dK#&l#*%-4z`B12Z89:9) `#] +#3-4#+-P 4+-#`*-`#=,(D1D3-41+5#E(#`0#X-4$ =W->#=C-6 S6K#12+G?9} +)01+8-G2-4?F+?;-4O^-&+-#E(A 3-4=_-4+J-dG2-4?F+ ()#=K-4<9-4>(#3-4#+-6[01EZ<4+)01+8-(J+B+#=)-4+)12G'%- #3-4#+-<]-J-<=0 (+(D1DB2+O.ZT#i-#+##'<G2*e-K+O9-4 B2+O.Z<#*)-#%G%<-{+-ƒ#)G0.+#3-4#+-<(+<J- 3-4(|M(G2 4+J+59k9JB2+O.Z6 *0-4k9)#*]-4+J-4O.Z<4+)01+8-:-G?9}=- J--4#+(#9<Gh-K+#*+ #A< J--44+ƒ(B2+$%&+-=,T?;-4=+W9d- C(#F+6 +&0 4+)0)-=+5-#N<4+)01+8-:-G?9} +O|-4+59A-4<Y#%-<#+-4 =K-4(J+(|M(< 3-4G.OD-46+)0)-=+5-#N:-(J+=?M#+# K# ) 0%<=,k9%#X-4&G+O`+#+#<&+-(J+-E-B+#=?M-@-4-K+ O9--20G2-K+O9-4i-:-4+ƒ(<-K+O9-4-20G2(:-O+~-4+J+$%4+)0 1+8-<666 *0-44+)0)-=+5-#N1+5O|-429@<(3-4@<€@1229(3-4-W- G2=+W9:-G?9}63-4-8-k9)G.OD-4<g`G2=K#3-<G2O9Z ->#6 II.3.2. Kết quả thực nghiệm: K#&l4+FO.Z&NOD-44+)0)-=+5-#N12(?_-4#+5-O.Z+5-=.+ #*0-44+J-4O.Z<#'&'4+j(0&+-A-4#j#*0-4#E(6+j(&+- +,9B2+&Y9&L_-12()##*+,-#?O9Z<*s- o--4#'2-6 +W9-2Z&/ iG5&+-#%4+%#i'_-#*0-40.#=K-4#E( 124+j(&+-#'=+W9d-)$%]-6 &+-#%4+%#i'<$=K-4gYZO'-4B2+()##*+,-#?O9Z 0%<=)-4+)=?M #k9J#E($%&+-6 II.3.3. Bài học kinh nghiệm: cJ-#Y-#3+-E-#>Z1+5#'<#'-4+8-A9=, 3-4-4X-4#*%9O{+ 1W +-#A<1W(?_-4()(4+J-4O.Z<1W J--4)(OD-4)(?_-4#+5-+5- =.+#*0-44+J-4O.ZG21+5G213|-4:-#+#<4+j(&+-+,9B2+&Y9&L12 &+-A-4#j<#i<%129l-6T-?1EZ;+=)(A-4=?M GH-4#+-Z89$%&+-12Z89:9$%gVK+<->#G2#*0-4#F+B9U+3-4-45 #3-4#+--?+5--%Z6 c8- 1+5#'<#'-4+8-A9=,-Y-4%0+,9B+#0BJ-#Y-„+ 4+)01+8-#]1+5I+#8k9%1+5O'4+F={-4-4+5(<k9%1+5GL-4-4`} +-*j# +--4+5$%={-4-4+5(12c%-4+)+59#*0-4#X-44+FO.Z\-4G2 B2+134+)=l+1;+BJ-#Y-4+)01+8-6 9l+|-4<=,B+#K#B2+4+J-4=V=.#=?M=-A=K-20<VZ-F={-4 -4+5(<)-BK9Z8-3--E-gƒ#<4T(}6VZk9%-&)##)+=K12A=K #E($%&+-6VZGL-4-4`<VZJ-E-12*j# +--4+50B2+&%96 *8-=YZG2K#&l +--4+5$%#3+#*0-4&'&%Z8#] +<)(OD-4 (?_-4#+5-O.Z+5-=.+1204+J-4O.Z<1]# 3-4#*)- I+-@-4#+9 &T#63+*>#0-4=?M&'4+j(=€$%)={-4i#*0-4c%-4+)+59-2 #*?F-412B Bs={-4-4+5(=,4+j(#3+#+-BK_-6 3+Z1-4*r-41;+K#12+?;-4O^-1WK#&l#%0#)#*8-T#,4+j( =?MK#&l4+)01+8-?%B+#1Wb0z`*(0+-#T#,#'+5-=?M6 III- KẾTLUẬN - KIẾN NGHỊ III.1. Kết luận: y9%u-3-4#)4+J-4O.Z&+-1;+-O.Z&+-u#*0-4-2 #*?F-412-=:9#+8-A-4OD-4120#*0-44+J-4O.Z3-&+-#3+-E- #>Z •+5O.Z0&+- 3-4(J+G2l-{+-ƒ#0K#; +- #A<#9Z*r-4 +-#AG2:-#+#2=+W9$Z9G24+)0OD&+-T (?_-4()(&9Z-4h<(?_-4()(&9ZG9E-<(?_-4()(O+~-#J<(?_-4()( -4+8-A9=KGE(6,G2=?M=+W9=T-4?F+4+)01+8-=nB+5#G2-4?F+4+)0 1+8-&+-(J+=?M-4+8-A9#]+,9=,T(?_-4()(O.Z#l#->#(| M(1;+D#+89$%k9)#*]-=20#.0#`0#+-#:-=U+;+4+)0OD(U#3-46 [0=T<#3+ (ƒ(=?%*%K#12+} +--I$%]-4T((:-1201+5 =U+;+(?_-4()(#*0-4O.Z2=nB+5#G21+5#+(E-1;+(?_-4()( O.Z+5-=.+6F+4+%-#3+3-4#)?%-+W9=nB+5#1;+(.1+?_-4 #*]-&+-u< +--4+54+J-4O.Z(:--20H- < o--4gNG} H-(:--20?%#9:-#D i-0-4B%-4+) J04T(}4+j(#3+#' +5-=W#2+-2Z\-4-?1+54+J-4O.Z&+--T+9-412&+-u-T+*+8-4 =?M#l#_-6 Tôi xin chân thành cảm ơn! III.2 Kiến nghị: j-4#3+g+-=Wg9>#1;+)>(GV-=.01W1+5=20#.004+)01+8- 3-#+-#*0-4#F+B9U+-42Z-%ZG2K#1+5G2#&A:-#+#12>(B)< #.0=+W9 +5-4+j(4+)01+8-T#,#+(E-1;+#F+B9U+ 0%3-4-456 „+4+)01+8-(J+#'#*%9O{+<I+=,-Y-4%0#*]-=K9Z8-3- $%]-<=,T#,&NOD-4#l#)#%0#)#*8-)Z1+#i-6 )>()-42- C(#F+„#*M#2+G+59<(+J-<)ZT=,4+)01+8- T#,O~O2-4#9#E(#3-4#+-=,G8-#+#O.Z6 „+#*?F-4-8-#*%-4BC#8(H-4)Z(D1D3-4#)4+J-4O.Z#`0 =, +4+)01+8-G8-#+##l#_-6 [...]...IV- PHẦN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO - PHỤ LỤC ( Bài giảng minh họa) .    MỘT VÀI KINH NGHIỆM SỬ DỤNG CNTT VÀO GIẢNG DẠY SINH HỌC CÓ HIỆU QUẢ Người viết đề tài Địa chỉ  I-. iG5&+-#%4+%#i'_-#*0-40.#=K-4#E( 124+j(&+-#'=+W9d-)$%]-6 &+-#%4+%#i'<$=K-4gYZO'-4B2+()##*+,-#?O9Z 0%<=)-4+)=?M #k9J#E($%&+-6 II.3.3. Bài học kinh nghiệm: cJ-#Y-#3+-E-#>Z1+5#'<#'-4+8-A9=, 3-4-4X-4#*%9O{+ 1W. 0%<=,k9%#X-4&G+O`+#+#<&+-(J+-E-B+#=?M-@-4-K+ O9--20G2-K+O9-4i-:-4+ƒ(<-K+O9-4-20G2(:-O+~-4+J+$%4+)0 1+8-<666 *0-44+)0)-=+5-#N1+5O|-429@<(3-4@<€@1229(3-4-W- G2=+W9:-G?9}63-4-8-k9)G.OD-4<g`G2=K#3-<G2O9Z ->#6 II.3.2. Kết quả thực nghiệm: K#&l4+FO.Z&NOD-44+)0)-=+5-#N12(?_-4#+5-O.Z+5-=.+ #*0-44+J-4O.Z<#'&'4+j(0&+-A-4#j#*0-4#E(6+j(&+- +,9B2+&Y9&L_-12()##*+,-#?O9Z<*s-
- Xem thêm -

Xem thêm: Một vài kinh nghiệm sử dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy môn sinh học THCS có hiệu quả, Một vài kinh nghiệm sử dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy môn sinh học THCS có hiệu quả, Một vài kinh nghiệm sử dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy môn sinh học THCS có hiệu quả

Từ khóa liên quan