Một vài kinh nghiệm giảng dạy nhằm phát huy năng lực nhận thức của học sinh trong một tiết dạy học Hoá học 8 có sử dụng thí nghiệm biểu diễn

16 1.6K 4
Một vài kinh nghiệm giảng dạy nhằm phát huy năng lực nhận thức của học sinh trong một tiết  dạy học Hoá học 8 có sử dụng thí nghiệm biểu diễn

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

. tài : “ Một vài kinh nghiệm giảng dạy nhằm phát huy năng lực nhận thức của học sinh trong một tiết dạy học Hoá học 8 có sử dụng thí nghiệm biểu diễn với hy vọng thông qua thí nghiệm biểu diễn giáo. Một vài kinh nghiệm giảng dạy nhằm phát huy năng lực nhận thức của học sinh trong một tiết dạy học Hoá học 8 có sử dụng thí nghiệm biểu diễn , đề tài đã cho một số kết quả khả quan sau : + Học. lí : Sở GDĐT ) Tên đề tài : MỘT VÀI KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY NHẰM PHÁT HUY NĂNG LỰC NHẬN THỨC CỦA HỌC SINH TRONG MỘT TIẾT DẠY HỌC HOÁ HỌC 8 CÓ SỬ DỤNG THÍ NGHIỆM BIỂU DIỄN Chủ đề tài : NGUYỄN THỊ

Ngày đăng: 28/03/2015, 10:00

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan