0
Tải bản đầy đủ (.doc) (60 trang)

Một số đề xuất chung

Một phần của tài liệu MỘT SỐ BIỆN PHÁP CƠ BẢN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TIỀN LƯƠNG TẠI XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT BÊ TÔNG THUỘC CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 9 HẢI PHÒNG (Trang 54 -55 )

- Tiền lương khuyến khớch sản phẩm, lương khoỏn theo kết quả sản xuất kinh doanh hàng thỏng

3.2.1. Một số đề xuất chung

Từng bước hoàn thiện cụng tỏc quản trị nguồn nhõn lực tại xớ nghiệp: Áp dụng quản trị nguồn nhõn lực theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 - 2000.

Ban lónh đạo xớ nghiệp cựng với bộ phận nhõn sự cụng ty cần tiến hành rà soỏt lại từng cụng việc, từng vị trớ, trờn cơ sở đú xỏc định được số lao động cần thiết để hoàn thành cụng việc, và bố trớ, xắp xếp lao động phự hợp với từng vị trớ cụng việc, đảm bảo đem lại hiệu quả cao nhất.Liệt kờ cụ thể cỏc cụng việc phải hoàn thành và

Trường KTQD – Khoa QTKD Chuyờn đề thực tập tốt nghiệp

Việc này cú ý nghĩa rất lớn đối với hoạt động của xớ nghiệp, hạn chế được tỡnh trạng chồng chộo chức năng, nhiệm vụ giữa cỏc đơn vị, tổ nhúm, cỏc cỏ nhõn. Hạn chế tỡnh trạng ựn tắc cụng việc, tinh giảm đội ngũ lao động giỏn tiếp, nõng cao năng suất lao động, đem lại hiệu quả cao trong sản xuất, khinh doanh.

Bờn cạnh việc tiếp tục tinh giảm đội ngũ lao động giỏn tiếp, giải quyết vấn đề lao động dụi dư như đó được xớ nghiệp thực hiện trong những năm qua, xớ nghiệp cũng cần đề xuất với ban lónh đạo cụng ty và bộ phận nhõn sự cụng ty tiếp tục tuyển mộ, tuyển chọn, đào tạo, phỏt triển nhõn lực, đặc biệt là đội ngũ lao động trẻ, cú trỡnh độ chuyờn mụn, nghiệp vụ, năng động nhiệt tỡnh để đỏp ứng yờu cầu sản xuất kinh doanh.

Xõy dựng văn hoỏ tổ chức làm cho người lao động ngày càng gắn bú với xớ nghiệp, với cụng ty.

Xõy dựng chế độ trả lương, thưởng hợp lý, cú tỏc dụng khuyến khớch, thỳc đẩy người lao động làm việc.

Một phần của tài liệu MỘT SỐ BIỆN PHÁP CƠ BẢN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TIỀN LƯƠNG TẠI XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT BÊ TÔNG THUỘC CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 9 HẢI PHÒNG (Trang 54 -55 )

×