Một số phương pháp nâng cao kết quả sử dung phương tiện trực quan trong dạy học môn Địa Lí lớp 12

22 1.6K 3
Một số phương pháp nâng cao kết quả sử dung phương tiện trực quan trong dạy học môn Địa Lí lớp 12

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

I Đặt vấn đề 1.Lý chọn đề tài Trung tâm GDTX-DN Huyện Bá thước từ nhiều năm có mơ hình đào tạo cho học viên cán thôn bản, cán xã Những người mà nhiều lí khác trước họ khơng tham gia học trình độ văn hố phổ thơng trung học, cơng tác giữ vị trí quan trọng xã thôn Mô hình đào tạo trung tâm linh hoạt, học viên thị trấn xã gần với trung tâm đặt lớp trung tâm, cịn học viên xa trung tâm đặt lớp cụm xã thường xã cụm thuận lợi cho việc lại học viên xã xung quanh, cịn giáo viên xuống tới cụm xã để giảng dạy Đối tượng học viên đa dạng phụ trách nhiều công việc khác như: Bí thư đảng uỷ xã, chủ tịch uỷ ban nhân dân xã hầu hết cán cấp xã Bí thư chi bộ,trưởng thơn cán thơn bản, người chưa đạt trình độ bổ túc trung học phổ thông Đối tượng đa dạng nên nhận thức học viên có nhiều mức độ khác nhau, nhiên hầu hết học viên có điểm chung trải qua thực tiễn công tác nắm giữ vị trí quan trọng thơn bản, có niềm đam mê học tập tiếp thu nhanh kiến thức thuộc lĩnh vực khoa học xã hội địa lí, lịch sử, văn học …đặc biệt lực thảo luận phân tích số liệu mà giáo viên đưa Mơn địa lí lớp 12 kiến thức chủ yếu địa lí Việt nam, chia thành nhiều phần địa lí tự nhiên, địa lí dân cư, địa lí kinh tế… Trong phần địa lí tự nhiên số liệu bảng biểu ít, nhiên phần địa lý dân cư địa lí kinh tế có nhiều bảng biểu, số liệu kèm theo thời gian nội dung liệu thông tin thường thay đổi Số liệu cập nhật sách địa lí lớp 12 thường lạc hậu so với thực tế giảng dạy từ đến năm lâu tuỳ theo thời gian lần đổi chương trình nội dung sách giáo khoa, mốc năm 2005 Mối số liệu bảng biểu cung cấp đơn vị thơng tin khác nhau, từ biết trước sau thông điệp mà số liệu bảng biểu đưa diễn Để cập nhật số liệu cho bảng biểu đặc biệt số liệu dự báo tương lai thay đổi giáo viên có nhiều cách để cập nhật, từ mạng Internet, từ báo chí, từ phương tiện thơng tin đại chúng… số liệu cập nhật tạo cho tư liệu giảng mẻ Bản thân qua nhiều năm giảng dạy tơi thường nghiên cứu tích hợp số liệu từ nghị Đại hội Đảng toàn quốc gần nghị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI vào giảng để học viên phân tích tạo hứng thú học tập Số liệu từ nghị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI có giá trị khác xa so với từ nguồn thơng tin khác, đảm bảo tính chân thực, tính khoa học, tính kế thừa tính thực tiễn, qua thực tế số liệu mà nghị Đại hội đưa phương hướng năm thường xác hết nhiệm kỳ Đại hội nên học viên cán chấp nhận với thái độ tin tưởng cao Việc sử dụng số liệu từ nghị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI giúp cho việc đưa nghị Đảng vào sống nhanh II Giải vấn đề: Cơ sở lý luận vấn đề Trong cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội (Bổ sung phát triển năm 2011) rõ: “ Giáo dục đào tạo có sứ mệnh nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, góp phần quan trọng phát triển đất nước, xây dựng văn hoá người Việt Nam Phát triển giáo dục đào tạo với phát triển khoa học công nghệ quốc sách hàng đầu; đầu tư cho giáo dục đào tạo đầu tư cho phát triển, đổi toàn diện giáo dục đào tạo theo nhu cầu phát triển xã hội; nâng cao chất lượng theo yêu cầu chuẩn hoá, đại hoá, xã hội hoá, dân chủ hoá hội nhập quốc tế, phục vụ đắc lực nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập, tạo hội điều kiện cho công dân học tập suốt đời” Với tiêu mục “Đổi toàn diện giáo dục, đào tạo” Nghị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI Đảng rõ phương hướng mục tiêu nhiệm vụ năm 2011-2015 là: “ Thực đồng giải pháp phát triển nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo Đổi chương trình nội dung phương pháp dạy học, phương pháp thi, kiểm tra theo hướng đại, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đặc biệt coi trọng giáo dục lý tưởng, giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng, đạo đức, lối sống, lực sáng tạo, kỹ thực hành, tác phong công nghiệp, ý thức trách nhiệm xã hội Khuyến khích hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, tạo điều kiện để người dân học tập suốt đời Luật giáo dục Việt nam nêu rõ tính chất nguyên lý giáo dục “ Hoạt động giáo dục phải thực theo nguyên lý học đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, lý luận gắn liền với thực tiễn, giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình giáo dục xã hội” Về phương pháp giáo dục “ Phương pháp giáo dục phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, tư sáng tạo người học, bồi dưỡng cho người học lực tự học, khả thực hành, lịng say mê học tập ý chí vươn lên” Về vai trò trách nhiệm nhà giáo “ Nhà giáo giữ vai trò định việc bảo đảm chất lượng giáo dục, Nhà giáo phải không ngừng học tập, rèn luyện nêu gương tốt cho người học” Trong Điều lệ trường trung học mục giáo dục thường xuyên rõ “ Giáo dục thường xuyên giúp người vừa làm vừa học, học liên tục, học suốt đời nhằm hoàn thiện nhân cách, mở rộng hiểu biết nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ để cải thiện chất lượng sống, tìm việc làm, tự tạo việc làm thích nghi với đời sống xã hội” Về phương pháp “ Phương pháp giáo dục thường xuyên phải phát huy vai trò chủ động khai thác kinh nghiệm người học, coi trọng việc bồi dưỡng lực tự học, sử dụng phương tiện đại công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng, hiệu dạy học” Thực trạng vấn đề - Thực trạng chung: Để đáp ứng yêu cầu nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hố đất nước bối cảnh hội nhập quốc tế nghiệp giáo dục giáo dục đào tạo nước ta phải đổi Hệ thống giáo dục quốc dân hoàn thiện hơn, quy mô giáo dục tăng, mạng lưới giáo dục mở rộng, phấn đấu đến năm 2020 hoàn thành phổ cập trung học phổ thông Việc đổi chương trình, sách giáo khoa phổ thơng tích cực thực góp phần làm cho chất lượng giáo dục chuyển biến theo hướng tốt dần, kiến thức, kỹ học sinh có tiến bộ, tiếp cận với phương pháp học tập Ngân sách nhà nước đầu tư cho giáo dục tăng nhanh, đội ngũ nhà giáo cán quản lý không ngừng phát triển Tuy nhiên so với yêu cầu phát triển đất nước cịn nhiều hạn chế có nội dung chương trình giáo trình phương pháp giáo dục chậm đổi mới, chậm đại hoá, chưa trọng phát huy tính sáng tạo lực thực hành học sinh Để đạt mục tiêu đến năm 2020 nước ta có giáo dục tiên tiến, mang đậm sắc dân tộc, đáp ứng yêu cầu nghiệp cơng nghiệp hố, đại hố đất nước bối cảnh hội nhập quốc tế cần thực nhiều nhiệm vụ giải pháp phát triển giáo dục có giải pháp quan trọng tiếp tục đổi chương trình, tạo chuyển biến mạnh mẽ phương pháp giáo dục, cụ thể chuyển mạnh mẽ từ đào tạo theo khả sang đào tạo theo nhu cầu xã hội, khắc phục lối truyền thụ chiều phát huy phương pháp dạy học tích cực sáng tạo, hợp tác giảm thời gian giảng lý thuyết, tăng thời gian tự học, tự tìm hiểu cho học sinh Một giải pháp quan trọng nhà nước ưu tiên cho công giáo dục đầu tư cho vùng sâu vùng khó khăn, vùng có đồng bào dân tộc thiểu số, bước giảm chệnh lệch phát triển giáo dục vùng miền, thực tốt sách cử tuyển, đào tạo theo địa với việc bổ túc nâng cao trình độ cho đối tượng cử tuyển Quan tâm đào tạo cán vùng dân tộc ( cán Đảng, quyền đồn thể sở ) thực tốt sách ưu tiên hỗ trợ cho học sinh dân tộc thiểu số - Thực trạng giáo viên: Trung tâm GDTX – DN huyện Bá Thước Đảng nhà nước quan tâm nên đội ngũ giáo viên trung tâm đầy đủ số lượng, chất lượng 100% đạt chuẩn chuẩn Giáo viên trung tâm vừa giảng dạy bổ túc văn hoá trung học phổ thông cho học viên địa điểm trung tâm vừa bố trí thời khố biểu luân phiên xuống địa điểm đặt lớp cụm xã cách trung tâm 25-30 Km để giảng dạy Giáo viên phải sớm muộn, đường xá khó khăn nhiều hôm phải ăn lại với học viên cụm xã Tuy nhiên 100% giáo viên trẻ, khoẻ nhiệt tình có trình độ tâm huyết với nghề nên hoàn thành tốt nhiệm vụ giao Về chuyên môn, giáo viên giảng dạy cụm xã theo thời khoá biểu, thường từ đến hai ngày, buổi dạy tiết, hoàn thành trở trung tâm để giáo viên môn khác xuống thay, địa điểm cách xa trung tâm nên sở vật chất thiếu thốn đồ dùng học tập khó đem theo ảnh hưởng không nhỏ đến hứng thú học tập học viên chất lượng giảng dạy Là giáo viên miền đồng huyện Đông Sơn lên công tác miền núi huyện Bá Thước với thời gian công tác hàng chục năm giảng dạy bổ túc văn hố cho hàng nghìn học viên cán xã thôn miền núi theo tơi để học viên có hứng thú học tập để phát huy kinh nghiệm học viên giáo viên phải sáng tạo phương pháp có phương pháp cập nhật kiến thức mới, không truyền thụ chiều mà tổ chức cho học viên phát huy tính tích cực, hợp tác, thảo luận, phân tích, vận dụng kiến thức giảng minh chứng sát với đời sống công việc học viên - Thực trạng học viên: Học viên trung tâm giáo dục thường xuyên dạy nghề huyện Bá Thước cán xã thôn nên lớp tuổi đời chênh lệch từ 20 tuổi đến 50 tuổi trình độ lý luận cơng tác khác nhiều, điều kiện sống gia đình khác học viên có mong muốn chung “vừa làm vừa học, học liên tục, học suốt đời nhằm hoàn thiện nhân cách, mở rộng hiểu biết nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ để cải thiện chất lượng sống, tìm việc làm, tự tạo việc làm thích nghi với đời sống xã hội” Từ mong muốn đáng hàng ngày học viên học chăm, tích cực lắng nghe thầy giáo truyền đạt kiến thức, sôi nỗi tham gia thảo luận xây dựng kiến thức kỹ ngày mở rộng nâng cao, với nổ lực không mệt mỏi hàng năm tỉ lệ tốt nghiệp học viên 90 đến 100% Giải pháp tổ chức thực * Giải pháp : Để cập nhật kiến thức từ nghị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI thực giải pháp sưu tầm tư liệu từ buổi sinh hoạt Đảng chi bộ, sưu tầm từ mạng Internet Sau so sánh đánh giá loại tài liệu từ tơi hệ thống lại số liệu theo loaị tài liệu sau: a Trong báo cáo kiểm điểm năm 2006-2010 - Tốc độ tăng trưởng bình quân năm đạt 7% - Quy mô tổng sản phẩm nước GDP năm 2010 tính theo giá thực tế đạt 101,6 tỉ USD, GDP bình quân đầu người đạt 1168 USD - Chuyển dịch cấu ngành kinh tế Đơn vị : % Năm 2005 2010 Nông nghiệp 21 20,6 Công nghiệp – Xây dựng 41 41,1 Dịch vụ 38 38,3 - Chuyển dịch cấu lao động Đơn vị : % Năm 2005 2010 Nông nghiệp 57,1 48,2 Công nghiệp – Xây dựng 18,2 22,4 Dịch vụ 24,7 29,4 - Chỉ số phát triển người tăng từ mức 0,683 năm 2000 lên 0,733 năm 2008 xếp thứ 100/177 nước - Hồn thành 6/8 nhóm mục tiêu thiên niên kỷ (MDG) Liên Hợp Quốc đặt cho nước phát triển đến năm 2015 - Giải việc làm năm đạt triệu lao động - Tổng vốn FDI thực năm đạt 45 tỉ USD - Tổng vốn ODA cam kết năm đạt 31 tỉ USD - Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 42,9% GDP - Tỉ lệ thất nghiệp thành thị giảm 4,5% - Tỉ lệ hộ nghèo giảm 9,5% - Tuổi thọ bình quân từ 67 tuổi lên 72,8 tuổi b Trong phương hướng mục tiêu nhiệm vụ năm 2011-2015 - Tốc độ tăng trưởng bình quân 7,0 – 7,5 %, GDP bình quân đầu người 2000 USD - Chuyển dịch cấu ngành kinh tế Đơn vị : % Năm 2015 Nông nghiệp 17 - 18 Công nghiệp – Xây dựng 41 - 42 Dịch vụ 41 - 42 -Tỉ lệ lao động qua đào tạo 55 % - Giải việc làm cho triệu lao động - Năm 2015: Tốc độ tăng dân số 1% tuổi thọ trung bình 74 tuổi - Sản phẩm cơng nghệ cao ứng dụng công nghệ cao đạt 35% tổng GDP - Tỉ lệ hộ nghèo giảm bình quân 2% / năm - Năm2015: Tỉ lệ che phủ rừng 42-43 % - Kim ngạch xuất tăng bình quân 12% / năm, giảm nhập siêu, phấn đấu đến năm 2020 cân xuất nhập - Vốn đầu tư tồn xã hội bình qn năm đạt 40% GDP - Tỉ lệ huy động vào ngân sách nhà nước đạt 23-24% GDP - Năm 2015: Giảm mức bội chi ngân sách xuống 4,5% GDP c Trong chiến lược phát triển kinh tế -xã hội 2011 – 2020 - Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nước GDP bình quân – % / năm - Tỉ trọng ngành công nghiệp dịch vụ chiếm khoảng 85 % GDP - Tỉ lệ lao động nông nghiệp khoảng 30-35 % lao động xã hội - Năm 2020: GDP theo giá so sánh khoảng 2,2 lần so với năm 2010 - GDP bình quân đầu người theo giá thực tế đạt khoảng 3000 USD - Giá trị sản phẩm công nghệ cao sản phẩm ứng dụng công nghệ cao đạt khoảng 45% tổng GDP - Giá trị sản phẩm công nghiệp chế tạo chiếm khoảng 40% tổng giá trị sản xuất công nghiệp - Tỉ lệ thị hố đạt 45% - Số xã đạt chuẩn nông thôn đạt 50 % - Tỉ lệ tăng dân số ổn định mức 1% - Tuổi thọ bình quân đạt 75 tuổi - bác sỹ 26 giường bệnh vạn dân - Lao động qua đào tạo đạt 70% - Đào tạo nghề chiếm 55% - Tỉ lệ hộ nghèo giảm bình quân 1,5 – 2% / năm - Thu nhập thực tế dân cư gấp khoảng 3,5 lần so với năm 2010 - Tỉ lệ nhà kiên cố đạt 70%, bình quân 25 m sàn xây dựng nhà tính người dân - Số sinh viên đạt 450 vạn dân - Tỉ lệ che phủ rừng đạt 45% - Trên 80% sở sản xuất kinh doanh có đạt tiêu chuẩn mơi trường - 95% chất thải rắn thông thường, 85% chất thải nguy hại 100% chất thải ytế xử lý đạt tiêu chuẩn * Gải pháp Tiếp theo nghiên cứu sách giáo khoa xem số liệu từ nghị Đại hội tích hợp vào bảng biểu sách giáo khoa để tạo thành tư liệu cập nhật hấp dẫn : Số hiệu tên bảng biểu sách giáo khoa với số hiệu tên bảng biểu cập nhật có thay đổi phần học viên phân biệt đâu bảng biểu tích hợp Ví dụ : Sách giáo khoa địa lí lớp 12 có bảng biểu với số hiệu là: Bảng 17 Tên bảng biểu : Cơ cấu lao động có việc làm phân theo khu vực kinh tế giai đoạn 2000-2005 Năm Khu vực 2000 2002 2003 2004 2005 kinh tế Nông lâm – ngư 65,1 61,9 60,3 58,8 57,1 nghiệp Công nghiệp – 13,1 15,4 16,5 17,3 18,2 xây dựng Dịch vụ Tổng 21,8 100,0 22,7 100,0 23,2 100,0 23,9 100,0 24,7 100,0 - Từ bảng 17.2 Hãy so sánh nhận xét thay đổi cấu lao động theo khu vực kinh tế nước ta, giai đoạn 2000 – 2005 ? Sau thực tích hợp bảng biều có số hiệu : Bảng 17.2’ Tên bảng biểu : Cơ cấu lao động có việc làm phân theo khu vực kinh tế giai đoạn 2000-2020 Năm Khu vực 2000 2002 2003 2004 2005 2010 2020 kinh tế Nông lâm – ngư 65,1 61,9 60,3 58,8 57,1 48,2 30-35 15,4 16,5 17,3 18,2 22,4 nghiệp Công nghiệp – xây dựng Dịch vụ Tổng 13,1 65-70 21,8 100,0 22,7 100,0 23,2 100,0 23,9 100,0 24,7 100,0 29,4 100,0 100,0 - Từ bảng 17.2’ Hãy so sánh nhận xét thay đổi cấu lao động theo khu vực kinh tế nước ta, giai đoạn 2000 – 2005 2010-2020 ? *Với phương pháp tích hợp số bảng biểu sau: Bảng 14.1 Sự biến động độ che phủ rừng Năm 1943 Độ che phủ rừng % 43,0 10 1983 2005 2015 2020 22,0 38,0 42 – 43 45 Nhận xét biến động diện tích rừng qua giai đoạn 1943 – 1983 1983 – 2005 Nhận định độ che phủ rừng giai đoạn 2015-2020 ? Vì có biến động ? Bảng 16.1’ Tỉ lệ gia tăng dân số trung bình năm qua giai đoạn Năm Tỉ lệ gia tăng dân số % 1921-1926 1,86 1926-1931 0,69 1931-1936 1,39 1936-1939 1,09 1939-1943 3,06 1943-1951 0,5 1951-1954 1,1 1954-1960 3,93 1960-1965 2,93 1965-1970 3,24 1970-1976 3,0 1976-1979 2,16 1979-1989 2,1 1989-1999 1,7 1999-2002 1,32 2002-2005 1,32 2005-2015 1,0 2015-2020 1,0 - Từ bảng 16.1’ nhận xét tỉ lệ gia tăng dân số qua giai đoạn 19912005 2015-2020 ? Bảng 17.1’ Cơ cấu lao động có việc làm phân theo trình độ 11 Trình độ \ Năm Đã qua đào tạo Chưa qua đào tạo 1996 12,3 87,3 2005 25,0 75,0 2015 * 55 45 2020 70 30 - Từ bảng 17.1’ Hãy so sánh rút nhận xét thay đổi cấu lao động có việc làm phân theo trình độ nước ta giai đoạn 1996 – 205 20152020 ? Bảng 17.2’Cơ cấu lao động có việc làm phân theo khu vực kinh tế Năm Khu vực 2000 2002 2003 2004 2005 2010 2020 kinh tế Nông lâm – ngư 65,1 61,9 60,3 58,8 57,1 48,2 30-35 15,4 16,5 17,3 18,2 22,4 nghiệp Công nghiệp – xây dựng Dịch vụ Tổng 13,1 65-70 21,8 100,0 22,7 100,0 23,2 100,0 23,9 100,0 24,7 100,0 29,4 100,0 100,0 - Từ bảng 17.2’ Hãy so sánh nhận xét thay đổi cấu lao động theo khu vực kinh tế nước ta, giai đoạn 2000 – 2005 2010-2020 ? Bảng 18.1’ Tỉ lệ dân thành thị dân số nước Năm 1990 1995 2000 2005 2020 Tỉ lệ dân thành thị dân số nước % 19,5 20,8 24,2 26,9 45 12 -Từ bảng 18.1’ Nhận xét thay đổi tỉ lệ dân thành thị dân số nước, giai đoạn 1990 – 2020 ? Bảng 19’ thu nhập bình quân đầu người/ tháng Việt nam ( nghìn đồng) Năm 1999 2002 2004 2010 2015 2020 Thu nhập bình quân ( nghìn đồng) 295,0 356,1 484,4 2.024,5 3.466,6 5.200,0 -Từ bảng 19’ so sánh nhận xét mức thu nhập bình quân đầu người / tháng nước ta giai đoạn 1999 – 2020 ? Bảng 20.1 Chuyển dịch cấu kinh tế Năm 1990 1991 1995 1997 1998 2002 2005 2010 2015 2020 Nông - Lâm – Nghư nghiệp 38,7 40,5 27,2 25,8 25,8 23,0 21,0 20,6 17 – 18 15 Công nghiệp – xây dựng 22,7 23,8 28,8 32,1 32,5 38,5 41,0 41,0 41 - 42 85 Dịch vụ 38,6 35,7 44,0 42,1 41,7 38,5 38,0 38,3 41 - 42 13 - Từ Bảng 20.1’ Phân tích chuyển dịch cấu GDP phân theo khu vực kinh tế nước ta, giai đoạn 1990 – 2005 2010-2020 ? * Tổ chức thực sử dụng tư liệu vào giảng + Cách thức sử dụng chung: - Đối với bảng biểu có tích hợp số liệu từ nghị Các bảng biểu tích hợp với số liệu từ nghị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI giáo viên chuẩn bị triển khai tới học viên nhiều cách Cách 1: Viết toàn nội dung bảng biểu lên bảng học sinh quan sát, thảo luận, phân tích Cách 2: Giáo viên trình bày vào bảng phụ treo lên cho học viên quan sát, thảo luận phân tích Mỗi cách có ưu điểm nhược điểm khác Đối với viết nội dung liệu lên bảng học viên dễ theo dõi cách trình giáo viên viết bảng, nhiên cách lại thời gian đưa số liệu lên bảng đen ảnh hưởng tới thời gian thảo luận, phân tích học viên Đối với liệu giáo viên chuẩn bị vào bảng phụ trình giảng đưa cho học viên quan sát, thảo luận phân tích có ưu điểm nhanh gọn, tư liệu trình bày đẹp, nhiên giáo viên phải chuẩn bị giảng công phu Quá trình triển khai tư liệu tổ chức cho học viên quan sát, thảo luận, phân tích cách hứng thú đòi hỏi giáo viên thực số bước sau: Giáo viên đưa tư liệu vào tiết giảng phải đứng thời điểm mà đơn vị kiến thức cần truyền tải đến cho học viên, không sớm không muộn quá, giáo viên giới thiệu khái quát nội dung cột dọc, hàng ngang bảng biểu số liệu để học viên quan sát, giáo viên giới thiệu câu hỏi để học viên lớp thảo luận, phân tích, giáo viên chia lớp thành nhóm 14 để thảo luận, phân tích, phân nhóm phân cơng nhóm trưởng thư kí nhóm, giáo viên ấn định thời lượng cho học viên thảo luận, hết thời gian thảo luận giáo viên mời đại diện nhóm trình bày kết trước lớp, nhóm trình bày xong giáo viên nhận xét mặt đạt hạn chế kết nhóm, cuối giáo viên đưa thông tin chuẩn để học viên so sánh khẳng định tri thức để ghi nhớ, để tạo không khí vui tươi giáo viên cho điểm đánh giá nhóm để biết nhóm thảo luận phân tích hiệu - Đối với số liệu rời Số liệu từ nghị Đại hội Đảng tồn quốc lần thứ XI có phần tích hợp vào bảng biểu sách giáo khoa địa lí lớp 12 cho cập nhật mang tính thời sự, lại số liệu khác số liệu rời đưa vào giảng hợp lý truyền tải đến học viên kiến thức bổ ích, lý thú Học viên biết độ lớn, so sánh số liệu với Giải pháp giáo viên sử dụng đưa số liệu vào giảng đơn giản hơn, thông thường kết hợp lồng ghép lời giảng viết lên phần bảng nháp trình giáo viên giảng để học viên biết thu nhận kiến thức Đối với học viên thời gian mức độ phân tích số liệu đơn lẽ không cần nhiều, giáo viên tuỳ vào tình kiến thức giảng sau thơng báo số liệu gọi hai học viên cho ý kiến nhanh suy nghĩ học viên độ lớn so sánh số liệu đơn giản giáo viên thông báo số liệu cho học viên lớp biết nắm thông tin + Cách thức sử dụng số cụ thể - Sử dụng tư liệu tích hợp 14 Dạy nội dung sử dụng bảo vệ tài nguyên thiên nhiên ( mục a Tài nguyên rừng) Giáo viên tiến hành sau: 15 Bước Giáo viên yêu cầu học viên : Nhận xét biến động độ che phủ rừng qua giai đoạn 1943-1983 1983-2005, nhận định phát triển độ che phủ rừng nước ta giai đoạn 2015-2020 ? Bước Giáo viên yêu cầu học viên suy nghĩ trình bày nhận xét Bước Giáo viên trình bày thơng tin chuẩn sau: Giai đoạn 1943-1983 độ che phủ rừng nước ta giảm sút mạnh từ 43% xuống 22% Giai đoạn 1983-2005 nhờ chương trình nâng cao diện tích rừng trồng nên độ che phủ rừng tăng trở lại từ 22% lên 38% Giai đoạn 2015-2020 theo dự kiến phải nâng độ che phủ rừng nước lên 45%, giai đoạn nước ta tiếp tục trồng rừng trước hết thực chương trình trồng triệu hécta rừng trồng - Sử dụng tư liệu tích hợp 16 Khi dạy mục ( Dân số tăng nhanh, cấu dân số trẻ) giáo viên tiến hành sau: Bước Giáo viên yêu cầu học sinh quan sát bảng 16.1’: Hãy nhận xét tỉ lệ gia tăng dân số qua giai đoạn 1921-2005 2015-2020? Bước 2.Giáo viên yêu cầu học viên suy nghĩ trả lời Bước Giáo viên chuẩn kiến thức: Giai đoạn 1921-2005 kết việc thực sách dân số kế hoạch hố gia đình nên thời gian qua mức tăng dân số có giảm cịn chậm Giai đoạn 2005-2020 nước ta thực chủ trương ổn định mức độ tăng dân số mức 1% - Sử dụng tư liệu tích hợp 17 Khi dạy mục nguồn lao động 16 Bước 1.Giáo viên yêu cầu học viên : Từ bảng 17.1’ so sánh rút nhận xét thay đổi cấu lao động có việc làm theo trình độ nước ta giai đoạn 1996-2005 2015-2020? Bước Giáo viên yêu cầu học viên suy nghĩ trả lời Bước Giáo viên chuẩn kiến thức Giai đoạn 1996-2005 tỉ lệ lao động chưa qua đào tạo nước ta chiếm tỉ lệ cao 87,3% (1996) 75,0% (2005) Giai đoạn 2015-2020 nhằm nâng cao chất lượng lao động đặc biệt lao động có trình độ cao, cán quản lý, cán công nhân kỹ thuật lành nghề nước ta phải đầu tư đào tạo lao động để đáp ứng u cầu nghiệp cơng nghiệp hố, đại hoá đất nước theo dự kiến lao động qua đào tạo nước ta tăng từ 25% (2005) lên 70% (2020) +Dạy nội dung cấu lao động ( Mục a Cơ cấu lao động theo ngành kinh tế) Bước1 Giáo viên yêu cầu học viên Dựa vào bảng 17.2’ so sánh nhận xét thay đổi cấu lao động theo khu vực kinh tế nước ta giai đoạn 20002005 2010-2020 Bước Giáo viên yêu cầu học viên suy nghĩ trả lời Bước3 Giáo viên chuẩn kiến thức Giai đoạn 2000-2005 cấu lao động xã hội nước ta chuyển biến chậm, lao động chủ yếu tập trung lĩnh vực nông nghiệp Giai đoạn 2010-2020 nước ta đẩy mạnh cơng nghiệp hố để đến cuối giai đoạn nước ta nước công nghiệp theo hướng đại đến năm 2020 cấu lao động lĩnh vực công nghiệp dịch vụ chiếm tỉ lệ cao 70%, lao động nông nghiệp giảm mạnh từ 57,1% (2005) xuống 30% (2020) - Sử dụng tư liệu tích hợp 20 Khi dạy mục ( Chuyển dịch cấu ngành kinh tế ) 17 Bước Giáo viên yêu cầu học viên Quan sát bảng 20.1’ phân tích chuyển dịch cấu GDP phân theo khu vực kinh tế nước ta giai đoạn 1990-2005 2010-2020? Bước Giáo viên yêu cầu học viên suy nghĩ trả lời Bươc Giáo viên chuẩn kiến thức Giai đoạn 1990-2005 cấu ngành kinh tế GDP nước ta có chuyển dịch theo hướng tăng tỉ trọng khu vực II ( Công nghiệp xây dựng) từ 22,7% năm 1990 lên 41% năm 2005 Khu vực I ( Nơng – Lâm – Ngư nghiệp) có tỉ trọng giảm từ 40,5% năm 1991 xuống 21% năm 2005 Khu vực III (Dịch vụ) có tỉ trọng cao chưa ổn định, giai đoạn 1991-1995 tăng giai đoạn 1995 -2005 giảm Xu hướng chuyển dịch phù hợp với yêu cầu chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng cơng nghiệp hố đại hố điều kiện nước ta Giai đoạn 2010-2020 nước ta phải đạt mục tiêu nước cơng nghiệp theo hướng đại cấu kinh tế phải chuyển dịch nhanh nơng nghiệp cịn 15% cịn cơng nghiệp dịch vụ chiếm tỉ lệ chủ yếu 85% 4.Kiểm nghiệm: Hiệu việc triển khai kết sáng kiến kinh nghiệm a Hiệu giáo viên : Trong q trình giảng dạy việc tích hợp số liệu từ nghị Đại hội Đảng cấp nói chung nghị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI nói riêng cơng việc thường xun u thích tơi từ thu thập tư liệu soạn đến truyền đạt kiến thức tới cho học viên làm tơi thấy thoả mãn đam mê hạnh phúc 18 Nội dung sáng kiến kinh nghiệm giúp thực chủ đề năm học ngành giáo dục phát động “ Tiếp tục đổi toàn diện giáo dục đào tạo, nâng cao hiệu chất lượng giáo dục đào tạo gắn chặt với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội địa phương” Mục đích đề tài tơi đổi hoạt động chun mơn có tính mở nên đồng nghiệp vận dụng tích hợp thêm để phục vụ công tác giảng dạy Việc nghiên cứu ứng dụng đề tài tạo cho động lực để sáng tạo nhiều đồ dùng dạy học với kiến thức cập nhật từ giúp tơi vận dụng sáng tạo có hiệu phương pháp dạy học có tham gia người học “ Dạy học lấy người học làm trung tâm.” b Đối với học viên: Học viên học đầy đủ nội dung sách giáo khoa địa lí lớp 12 theo phân phối chương trình Bộ giáo dục đào tạo, tư liệu tích hợp từ nghị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI giúp cho học viên hứng thú học tập với tri thức mới, thảo luận phân tích đánh giá nhìn nhận kinh tế - xã hội nước nhà tương lai Học viên tham gia vào thảo luận phân tích số liệu với tư cách trung tâm trình lĩnh hội kiến thức, giáo viên đóng vai trị giới thiệu tư liệu tổ chức trình nhận thức học viên Thông qua hoạt động giáo viên tổ chức học viên rèn luyện kỹ nghiên cứu, sưu tầm tư liệu từ nghị Đại hội Đảng cấp từ tự phân tích dự báo có khoa học có tình hình kinh tế xã hội đất nước.Tin tưởng vào trình lãnh đạo Đảng, sách pháp luật nhà nước rèn luyện ý thức làm chủ phấn đấu hăng say lao động học tập cống hiến cho tổ chức, cho xã hội 19 Từ thực tiễn giảng dạy kết kiểm tra đánh giá 100% học viên hứng thú với số liệu mới, phương pháp mà giáo viên đưa vào giảng 100 % học viên có kết học tập hơn, đặc biệt kiểm tra có yêu cầu phân tích số liệu, phân tích bảng biểu, phân tích biểu đồ III Kết luận đề xuất: 1.Kết luận: Nghề dạy học nghề cao quý chất liệu tạo nên chắc cao đẹp Người giáo viên nghệ sỹ q trình tác nghiệp khơng thể thiếu phần sáng tạo chất liệu tạo nên cao quý nghề dạy học Có thể khẳng định để có tiết giảng hay, chất lượng cao, người giáo viên phải đầu tư thời gian công sức tâm huyết cho q trình từ cơng tác chuẩn bị đến lên lớp giảng việc đánh giá học viên trước yêu cầu đổi giáo dục nước nhà để chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội hội nhập quốc tế, người giáo viên không tâm huyết, Việc mạnh dạn đổi tư duy, cập nhật thông tin mới, phương pháp dạy học mới, cách thức tổ chức cho học viên tiếp thu kiến thức sinh động để học viên vừa học vừa hứng thú tiêu chuẩn người giáo viên 2.Đề xuất: Đối với ban giám Trung tâm giáo dục thường xuyên dạy nghề nên quán triệt quan điểm chủ trương ngành việc viết sáng kiến kinh nghiệm cho giáo viên từ đầu năm học, tổ chức hội thảo chủ đề sáng kiến kinh nghiệm cho giáo viên trường tìm hiểu, trao đổi cách thức viết sáng kiên kinh nghiệm hay hiệu Tạo điều kiện cho giáo viên tiếp cận với nguồn thông tin từ mạng Internet cách lắp đặt phòng máy cho giáo viên 20 Tổ chức chấm trao thưởng cấp trường cho giáo viên tham gia viết sáng kiến kinh nghiệm, tổ chức ứng dụng nhân rộng kết sáng kiến kinh nghiệm vào thực tiễn giảng dạy SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HOÁ Trung tâm GDTX-DN Huyện Bá Thước SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: TÍCH HỢP SỐ LIỆU TỪ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ XI VÀO BÀI GIẢNG TẠO HỨNG THÚ HỌC TẬP CHO HỌC VIÊN CHỦ ĐỀ TÀI: HỒ SỸ HUYNH CHUYÊN MÔN: GIÁO VIÊN ĐỊA LÝ ĐƠN VỊ : TRUNG TÂM GDTX-DN HUYỆN BÁ THƯỚC BÁ THƯỚC, THÁNG NĂM 2012 21 22 ... dùng dạy học với kiến thức cập nhật từ giúp tơi vận dụng sáng tạo có hiệu phương pháp dạy học có tham gia người học “ Dạy học lấy người học làm trung tâm.” b Đối với học viên: Học viên học đầy... Thực đồng giải pháp phát triển nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo Đổi chương trình nội dung phương pháp dạy học, phương pháp thi, kiểm tra theo hướng đại, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện,... truyền thụ chiều phát huy phương pháp dạy học tích cực sáng tạo, hợp tác giảm thời gian giảng lý thuyết, tăng thời gian tự học, tự tìm hiểu cho học sinh Một giải pháp quan trọng nhà nước ưu tiên

Ngày đăng: 20/03/2015, 22:23

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan