0

MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP QUAN SÁT TRONG DẠY HỌC TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI LỚP 3

18 2,556 11

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2015, 16:13

. dụng phương pháp quan sát trong dạy học Tự nhiên và xã hội cho học sinh lớp 3. II. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng phương pháp quan sát trong dạy học Tự nhiên và Xã hội lớp 3 1. Nhìn. TRƯỜNG TIỂU HỌC…… ………………….*****………………… KINH NGHIỆM MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP QUAN SÁT TRONG DẠY HỌC TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI LỚP 3 Họ và tên: …… Tổ chuyên môn: 2 -3 Đơn. với việc học môn Tự nhiên và Xã hội. Vấn đề cần giải quyết là giáo viên cần có ý thức và sử dụng phương pháp quan sát một cách hiệu quả trong dạy học Tự nhiên và Xã hội. II/ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN
- Xem thêm -

Xem thêm: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP QUAN SÁT TRONG DẠY HỌC TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI LỚP 3, MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP QUAN SÁT TRONG DẠY HỌC TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI LỚP 3,

Từ khóa liên quan