0

Một số phương pháp nâng cao kết quả sử dụng phương tiện trực quan trong dạy học môn Địa lý 6

17 1,007 11

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2013, 04:11

A PHẦN MỞ ĐẦU I . DO CHỌN ĐỀ TÀI : Quá trình dạy học không chỉ đơn giản là giáo viên lên lớp thực hiện giờ dạy theo giáo án và học sinh chỉ ngồi nghe, ghi chép một cách thụ động. Mà quá trình dạy học là cả một nghệ thuật của người giáo viên được kết hợp nhuần nhuyễn giữa tính phạm, tính khoa học, tính chính xác và tính thực tiễn nhằm thực hiện nhiệm vụ dạy học ở trường THCS cũng như đạt kết quả mục tiêu của quá trình dạy học. Để dạy học đạt kết quả, quá trình dạy học cần phải được thực hiện những yêu cầu cơ bản, trong đó có yêu cầu sử dụng và khai thác có hiệu quả phương tiện trực quan trong dạy học, nhất là đối với phân môn địa ở trường THCS. Nhưng trên thực tế việc sử dụng phương tiện trực quan trong dạy học hiện nay chưa khai thác đúng mục đích và chưa phát huy hết vai trò ý nghĩa của phương pháp trực quan trong dạy học. Trong xã hội hiện đại ngày nay việc đổi mới nội dung dạy học đã dẫn tới việc đổi mới cả phương pháp dạy học, một trong những hướng mới của phương pháp dạy học hiện nay là việc khai thác kiến thức từ phương tiện trực quan trong dạy học. Nghĩa là làm thế nào để sử dụng có hiệu quả, phát huy vai trò, ý nghĩa của phương tiện trực quan trong dạy học nói chung và đối với phân môn địa nói riêng. Đó là niềm trăn trở của những con người đang trực tiếp giảng dạy hàng ngày và của nhiều nhà giáo dục. Với tư cách là giáo viên phạm chuyên ngành địa lý, để có thể giảng dạy tốt phân môn của mình thì việc sử dụng thành thạo, khai thác có hiệu quả kiến thức thông qua các phương tiện trực quan trong dạy họcmột yêu cầu quan trọng. Vì vậy tôi chọn đề tài “ Một số phương pháp nâng cao kết quả sử dụng phương tiện trực quan trong dạy học môn địa 6 ở trường THCS’’ II . ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU: 1. Phạm vi: Do điều kiện không cho phép nên trong đề tài nhỏ này, tôi chỉ nghiên cứu một số phương pháp nhằm nâng cao kết quả sử dụng phương tiện trực quan trong dạy học địa một số bài trong chương trình sách giáo khoa địa lớp 6 ở trường THCS Nguyễn Cơng Trứ 2. Đối tượng: Việc sử dụng phương tiện trực quan trong dạy học môn địa theo chương trình sách giáo khoa địa lớp 6. III . PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: Để thực hiện nghiên cứu đề tài này tôi dùng các phương pháp nghiên cứu sau: - Phương pháp nghiên cứu luận và tổ hợp các phương pháp, khoa học bằng con đường dùng suy luận dựa trên các tài liệu khác nhau: - Nhóm các phương pháp thực tiễn phạm: + Điều tra thực tiễn phạm. + Quan sát dự giờ và trực tiếp giảng dạy. + Lấy ý kiến của giáo viên và học sinh. + Phương pháp điều tra tổng hợp toán học. Các phương pháp trên được kết hợp với nhau trong quá trình nghiên cứu để phân tích, tổng hợp, đánh giá tìm ra các mấu chốt thiết thực của vấn đề nghiên cứu. IV . CƠ SỞ LUẬN: 1. Mục tiêu chung của môn địa : Môn địa trong nhà trường THCS nhằm giúp cho học sinh có những kiến thức phổ thông cơ bản cần thiết về trái đất – Môi trường sống của con người và những hoạt động của loài người trên bình diện quốc tế, dân tộc. Bước đầu hình thành thế giới quan khoa học, tư tưởng, tình cảm đúng đắn và làm quen với việc vận dụng những kiến thức địa phù hợp với yêu cầu của đất nước và xu thế thời đại. 2. Mục đích, yêu cầu sử dụng phương tiện trực quan trong dạy học môn địa lớp 6 : 2.1 Mục đích: Nhằm giúp cho học sinh có được những kỹ năng đáp ứng được mục tiêu giáo dục đề ra trong giai đoạn hiện nay, đã được nghị quyết TW2 khoá VIII khẳng định: “ Đổi mới phương pháp giáo dục đào tạo, khắc phục lối truyền thụ một chiều, rèn luyện thành nếp tư duy sáng tạo của học sinh. Từng bước áp dụng các phương pháp tiên tiến và hiện đại vào quá trình dạy học, đảm bảo điều kiện và thời gian tự học, tự nghiên cứu cho học sinh.’’ Định hướng trên đã được pháp chế hoá trong luật giáo dục, tại điều 24.2 “ Phương pháp giáo dục phổ thông phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh phù hợp với đặc điểm của từng lớp học, môn học, bồi dưỡng phương pháp tự học, rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tác động đến tình cảm, đem lại niền vui, hứng thú học tập cho học sinh.’’ Đối với học sinh lớp 6 là lớp đầu cấp THCS các em tiếp xúc với một chương trình học có tính chuyên môn hoá cao. Nội dung kiến thức địa chủ yếu là những vấn đề địa tự nhiên đại cương rất trừu tượng và khó khăn đối với các em trong quá trình tiếp thu kiến thức. Chính vì vậy phần lớn kiến thức trong SGK được chuyển tải thông qua hệ thống kênh hình, mô hình, đồ, bản đồ, biểu đồ, để giúp học sinh tiếp thu kiến thức dễ dàng, nhớ được nội dung bài học bền lâu và góp phần rèn luyện kỹ năng địa cho học sinh , việc rèn luyện kỹ năng địa không chỉ giúp học sinh khai thác kiến thức qua các kênh hình để phục vụ cho nội dung bài học, mà còn rèn luyện cho học sinh phương pháp tự học tự nghiên cứu, giúp các em có được những kỹ năng cần thiết để phục vụ cho quá trình học tập ở các lớp trên, và ứng dụng vào trong cuộc sống hàng ngày, ngoài ra việc rèn luyện các kỹ năng còn giúp cho học sinh thích ứng với các phương pháp dạy học tập trung vào người học, phù hợp với mục tiêu dạy học, quan điểm dạy học hiện nay mà nghị quyết TW2 khoá VIII đặt ra. 2.2 Yêu cầu: Việc rèn luyện kỹ năng địa là cả một quá trình lâu dài và phức tạp, nó không chỉ dừng lại ở một lớp học, cấp học mà nó theo suốt trong quá trình học tập của học sinh. Đôí với học sinh lớp 6 sau khi học xong chương trình, học sinh biết quan sát, khai thác và thu nhập thông tin, ( các kiến thức địa ) qua tranh ảnh, hình vẽ, biết sử dụng bản đồ địa và các đồ đơn giản, biết vận dụng kiến thức để giải thích một số hiện tượng địa địa phương. 3 Phân loại hệ thống kênh hình trong sách giáo khoa địa lớp 6: 3.1 Cơ sở để phân loại : Dựa vào mục tiêu yêu cầu của chương trình địa lớp 6.Sau khi học xong môn địa lớp 6 học sinh phải: * Kiến thức: - Biết trái đất là một hành tinh trong hệ mặt trời, vị trí của trái đất trong hệ mặt trời, hai vận động chính của trái đất là vận động tự quay quanh trục và vận động quanh mặt trời, cùng các hệ quả cả nó. - Biết các lớp cấu tạo bên trong của trái đất, đặc điểm của mỗi lớp ( Đặc biệt là vai trò của lớp vỏ trái đất) Sự phân bố lục địa, đại dương trên bề mặt trái đất. - Biết khái niệm của bản đồ, một số yếu tố của bản đồ, một số loại của bản đồ và tác dụng của bản đồ. - Biết các thành phần tự nhiên và đặc điểm của mỗi thành phần tự nhiên cũng như các mối quan hệ giữa chúng. * Kỹ năng: - Biết quan sát, khai thác và thu nhập thông tin các kiến thức qua tranh ảnh, hình vẽ. - Biết sử dụng bản đồ địa và vẽ đồ đơn giản. - Biết vận dụng kiến thức để giải thích một số hiện tượng địa địa phương . 3.2 Dựa vào nội dung chương trình SGK địa lớp 6 . Nội dung gồm có 3 chương: Chương 1: Trái đất: - Trái đất trong vũ trụ. - Cấu tạo của Trái Đất. - Thực hành, nhận xét sự biến đổi bề mặt trái đất trên bản đồ bằng hình vẽ. Chương2 : Bản đồ - Bản đồ. - Một số yếu tố của bản đồ. - Các loại bản đồ. - Thực hành đo vẽ trên bản đồ. Chương 3 : Thành phần tự nhiên và nhân văn của môi trường: - Thành phần tự nhiên của môi trường, địa chất, địa hình, các dạng địa hình, địa hình núi lửa. - Thực hành. - Khí hậu thuỷ văn, thời tiết, khí hậu, thời tiết( sông lưu vực sông, hồ, biển, đại dương…) - Thực – động vật trên trái đất. 2.3 Phân loại hệ thống kênh hình trong SGK địa lớp 6. Bảng: Phân loại hệ thống kênh hình trong SGK địa lớp 6. TT Phân loại Chức năng sử dụng Bài – Đề mục dạy 1 Quả địa cầu - Dùng xác định hình dạng, kích thước của trái đất và hệ thống kinh vĩ tuyến. - Xác định vận động tư quay quanh trục của trái đất Bài 1 – Mục 2 Bài 2 – Mục 1 2 Bản đồ, lược đồ - Bản đồ kiến tạo mảng - Các bản bồ dùng thể hiện các phép chiến đồ. - Bản đồ đo tính tỷ lệ, khoảng cách trên bản đồ - Bản đồ xác định phương hướng, tính toạ độ địa lý. - Bản đồ dùng để đọc các đối tượng trên bản đồ. - Bản đồ phân bố lượng mưa ở trên thê giới. - Bản đồ thể hiện các dòng biển ở trên đại dương. - Lược đồ địa hình có tỷ lệ lớn. Bài 5 – Mục 2 Bài 6 – Mục 1 Bài 7 – Mục 1 Bài 9 – Mục 3 Bài 11 Bài 21 – Mục 3 Bài 24 – Mục 2 Bài 17 - mục 2 3 Mô hình - Hệ mặt trời Bài 1 – Mục 1 - Vận động của trái đất quay quanh mặt trời và các mùa - Hiện tượng ngày và đêm dài ngắn khác nhau theo mùa. - Mô hình lúi lửa. - Địa hình đồng bằng và cao nguyên. - Hệ thống sông và lưu vực sông Bài 3 – Mục 1 Bài 4 – Mục 1 Bài 13 – Mục 2 Bài 15–Mục 1,2 Bài 23 – mục 1 4 Tranh ảnh - Núi được hình thành do nội lực. - Cảnh tượng sau khi động đất sảy ra. - Núi trẻ Himalaya, núi đá vôi, động đá vôi và thạch nhũ. - Bình nguyên, cao nguyên - Sự thay đổi nhiệt theo vĩ độ - Các hướng gió chính trên trái đất và hoàn lưu khí quyển. - Các đới khí hậu trên trái đất. - Hồ ở miệng lúi lửa. - Thuỷ triều lên, xuống ở bãi biển. - Rừng mưa nhiệt đới, hoang mạc, động vật, miền khí hậu lạnh, miền đồng cỏ nhiệt đới. Bài 13 – Mục 1 Bài 13 – Mục 2 Bài14– Mục 2,3 Bài 15–Mục1, 2 Bài 19 – Mục 3 Bài 20 – Mục 2 Bài 22 – Mục 1 Bài 23 – Mục 2 Bài 24 – Mục 2 Bài 25 – Mục 1 5 Biểu đồ - Biểu đồ lượng mưa Bài 21 – Mục 3 Qua bảng phân loại cho ta thấy, hầu hết trong các bài học đều có hệ thống kênh hình để phục vụ cho nội dung bài học. Mục đích giáo viên thuận lợi trong việc thực hiện phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực của người học và tạo điều kiện cho học sinh tích cực, chủ động, sáng tạo trong học tập, góp phần phát triển tư duy nhận thức và rèn luyện kỹ năng. B NỘI DUNG I. THỰC TRẠNG NGHIÊN CỨU VẤN ĐỀ : 1. Tồn tại: Qua thực tế giảng dạy và dự giờ tại trường tôi nhận thấy phương pháp trực quan dùng trong dạy học địa ở trường chỉ có bản đồ, tranh ảnh, quả cầu địa lý, còn các mô hình, phòng thí nghiệm, đèn chiếu phim, các mẫu vật…… hầu như không có. Qua một số tiết dự giờ địa sử dụng phương tiện trực quan là bản đồ địa quả địa cầu ( có kiểm tra đánh giá bằng phiếu học tập và thực hành ở một số đối tượng học sinh) kết quả được thu như sau: Tên lớp Tổng số học sinh/1 lớp Số lượng học sinh đạt yêu cầu Số lượng học sinh chưa yêu cầu Số lượng % Số lượng % 6A 30 10 33,33 20 66,67 6B 27 8 29.63 19 70,37 6C 25 10 40,0 15 60,0 Với kết quả thu được ở trên chúng ta nhận thấy việc dạy họckết hợp với phương pháp trực quan chưa đạt kết quả yêu cầu cơ bản, trong một lớp ( 6A) chỉ có 10/30 học sinh biết được một số yêu cầu nhỏ còn lại 20/30 học sinh chưa biết được vấn đề gì. Kết quả này đòi hỏi chúng ta phải làm gì để nâng cao việc dạy họckết quả với phương tiện trực quan. Mặt khác khi trực tiếp trò chuyện với học sinh đa số các em đều có suy nghĩ môn địa môn học khô khan, khó và là môn phụ đã ăn sâu vào tiềm thức của học sinh và một số giáo viên .Điều này chứng tỏ môn địa không được học sinh quan tâm, chú ý trong khi học. Còn về trình độ kỹ năng thì sao? . Qua trò chuyện với một số học sinh khối 6 các lớp trực tiếp dạy như 6A,6B, 6C, trong nhà trường được biết: Hầu hết các em không có các khái niệm hình ảnh trực quan như : hình cầu, hình e líp gần tròn… Và khi yêu cầu các em xác định trên tranh ảnh giáo khoa các em đều không biết khai thác và sử dụng như thế nào? . Điều này cho thấy kiến thức và kỹ năng của các em rất mơ hồ và không chắc chắn, Các em chỉ học thuộc kiến thức ghi trên lớp “ như một cái máy” mà không hiểu gì về bản chất vấn đề mình đang nói. Hay nói các khác với kiến thức và kỹ năng như thế các em không thể tìm hiểu, không thể tư duy kiến thức trên phương tiện trực quan. Như vậy việc sử dụng phương tiện trực quan trong khai thác kiến thức địa chưa mang lại kết quả đặt ra, dẫn đến chất lượng dạy học môn địa ngày càng kém chất lượng. Tìm hiểu nguyên nhân của tồn tại trên là rất cần thiết, vì trên cơ sở đó tìm ra các biện pháp để nâng cao chất lượng khai thác phương tiện trực quan trong dạyhọc hiện nay. 2 Nguyên nhân : 2.1 Nguyên nhân từ phía giáo viên: - Thứ nhất là phương pháp dạy học của giáo viên chưa thực sự phù hợp với yêu cầu chung hiện nay. Cách dạy học cũ vẫn còn tồn tại, trong khi giáo viên chưa làm chủ hoàn toàn phương pháp dạy học mới. - Thứ hai là việc sử dụng phương tiện trực quan trong dạy học đối với giáo viên còn mang tính chất minh họa mà thôi. - Thứ ba là do điều kiện khách quan, như thiếu phương tiện trực quan hoặc phương tiện trực quan không phù hợp nên giáo viên ngại sử dụng và dần bỏ quên. - Thứ tư là do điều kiện nhà trường còn nghèo nên việc đầu tư hiện tại chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra cho việc dạy học nói chung và dạy học chương mới nói riêng. 2.2 Nguyên nhân từ phía học sinh: - Thứ nhất là trong suy nghĩ của các em còn cho rằng việc học môn địa là không cần thiết, bởi đâymôn phụ, cốt sao chỉ đủ điểm là được. - Thứ hai là học sinh chưa có phương pháp học môn địa nói chung, học địa trên phương tiện trược quan nói riêng. Các em không biết sử dụng như thế nào là đúng, là đủ, như thế nào là nguồn tri thức từ phương tiện trực quan Vậy nên không tích cực, chủ động học tập và nghiên cứu tìm kiếm nguồn chi thức. Từ thực tế và nguyên nhân trên các chuyên gia giáo dục, các giáo viên có tâm huyết đặt ra yêu cầu giải pháp, là làm thế nào để nâng cao kết quả khai thác kiến thức từ phương tiện trực quan, biến phương tiện trực quan thành nguồn tri thức. Đồng thời góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn địa lý. II. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU: 1. Các phương pháp hướng dẫn học sinh khai thác kiến thức qua hệ thống kênh hình trong dạy học địa lớp 6. 1.1 Phương pháp hướng dẫn học sinh khai thác kiến thức qua quả địa cầu. * Ý nghĩa: Quả địa cầu là mô hình thu nhỏ của trái đất. Tuỳ theo mục đích sử dụng người ta biểu hiện các chủ đề khác nhau. Nhưng nhìn chung, các đối tượng luôn được biểu hiện ở trên đó: Hệ thống kinh vĩ tuyến, các lục địa, các đại dương, tỷ lệ, bảng chú giải…sau đó đến các chủ đề mà người thành lập lựa chọn. - Qua mô hình quả địa cầu, tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên thực hiện phương pháp dạy học phát huy tính tích cực của người học. Đồng thời giúp học sinh hiểu, biết và nắm được những đối tượng biểu hiện trên đó một cách nhanh nhất, nhớ được nội dung bài học bền lâu. - Đối với chương trình đại lớp 6 quả địa cầu có nhiệm vụ chuyển tải những kiến thức cơ bản về hệ thống kinh – Vĩ tuyến: Kinh tuyến gốc, Vĩ tuyến gốc, cách tính giờ ở các địa phương trên trái đất: hiểu, biết được sự vận động tự quay quanh trục, tìm ra các hệ quả của nó và giải thích được một hiện tượng xảy ra trên trái đất. * Phương pháp giảng dạy: Căn cứ vào mục tiêu yêu cầu của bài học, đặc điểm đối tượng học sinh, giáo viên cần kết hợp một số phương pháp dạy học cơ bản sau: Phương pháp đàm thoại gợi mở. + Phương pháp giải thích – minh họa ( sử dụng theo hướng phát huy tính tích cực của người học) + Phương pháp thảo luận. Các bước tiến hành: _ Bước 1 : Giáo viên hướng dẫn học sinh quan sát các đối tượng biểu hiện ở trên quả địa cầu: Các đường vòng tròn, các đường nối hai cực Bắc – Nam được biểu hiện như thế nào. _ Bước 2 : Giáo viên hướng dẫn học sinh phân tích các đối tượng biểu hiện ở trên đó: Các đường vòng tròn, các đường nối hai cực Bắc – Nam. Các đường đó gọi là đường gì? Cách biểu hiện các đối tượng này như thế nào? Hướng chuyển động của trái đất và các hệ quả của nó. _ Bước 3 : Tìm các mối quan hệ địa trên quả địa cầu. _ Bước 4 : Rút ra được những kiến thức cơ bản phục vụ cho nội dung bài học. 1.2 Phương pháp hướng dẫn học sinh khai thác kiến thức qua bản đồ, lược đồ ở trong SGK. * Ý nghĩa: - Từ trước tới nay bản đồ luôn được xem là cuốn sách giáo khoa thứ hai. Vì bản đồ phàn thu nhỏ các đói tượng tự nhiên, kinh tế xã hội ở ngoài thực tế thông qua hệ thống kinh, vĩ tuyến, tỷ lệ và hệ thống ký hiệu. Qua bản đồ học sinh dễ dàng tìm ra được các đối tượng nội dung , bài học được biểu hiện ở trên đó: Vị trí địa lý, hình dạng kích thước, các điều kiện TN, KTXH… - Chức năng của bản đồ giáo khoa có rất nhiều, nó vừa là nguồn cung cấp kiến thức cho nội dung bài học, vừa dùng để rèn luyện kỹ năng địa cho học sinh. Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên thực hiện các phương pháp giảng dạy của mình theo hướng phát huy tính tích cực của người học. Thông qua các kỹ năng phân tích, so sánh, tìm ra các mối quan hệ địa trên bản đồ, giúp học sinh tiếp thu bài học được nhanh , nhớ được nội dung bài học bền lâu, góp phần kích thích phát triển năng lực tư duy nói chung và tư duy địa nói riêng. - Đối với địa sách giáo khoa địa lớp 6 hệ thống bản đồ được đưa vào tương đối nhiều. Căn cứ vào nội dung của bài học, nội dung bản đồ được thể hiện tượng đối đơn giản. Mục đích giúp học sinh nắm được những đặc trưng cơ bản được thể hiện trên bản đồ, các phép chiếu đồ, tỷ lệ, các hệ thống kỹ hiệu trên bản đồ … bước đầu học sinh đọc, phân tích, tìm ra sự phân bổ và các mối quan hệ đơn giản được biểu hiện trên bản đồ. * Phương pháp hướng dẫn học sinh khai thác kiến thức qua hệ thống bản đồ, lược đồ ở trong SGK địa lớp 6: - Căn cứ vào mục đích yêu cầu, đối tượng học sinh cụ thể giáo viên có những phương pháp hướng dẫn học sinh khai thác kiến thức qua bản đồ trong SGK khác nhau. Tuy nhiên nhìn chung trong tiến trình giảng dạy cần có sự kết hợp các phương pháp: + Phương pháp đàm thoại gợi mở. + Phương pháp phân tích, so sánh. + Phương pháp giải thích minh họa. + Phương pháp dạy học nêu và giải quyết vấn đề. + Phương pháp thảo luận. Trình tự tiến hành: _ Bước 1 : Giáo viên hướng dẫn học sinh quan sát có những đối tượng nào được biểu hiện trên bản đồ? Chúng được biểu hiện như thế nào? _ Bước 2 : Hướng dẫn học sinh đọc được các đối tượng biểu hiện ở trên bản đồ, chủ đề, bảng ghi chú, tỷ lệ bản đồ… _ Bước 3 : Căn cứ vào mục tiêu, yêu cầu của bài học giáo viên hướng dẫn học sinh phân tích, so sánh tìm được sự phân bố các đối tượng biểu hiện trên bản đồ, giải thích được vì sao lại có sự phân bố đó, đồng thời tìm ra được các mối quan hệ địa ( nếu có yêu cầu ) _ Bước 4 : Sau khi học sinh phân tích xong, giáo viên nhận xét, góp ý, bổ sung và rút ra nội dung kiến thức của bài học. 1.3 Phương pháp hướng dẫn học sinh khai thác kiến thức qua hệ thống tranh ảnh. * Ý nghĩa: - Tranh ảnh dùng để dạy địa có nhiều loại: Tranh ảnh địa treo tường, tranh ảnh địa trong SGK, tranh ảnh địa khổ nhỏ được cắt ra từ các tạp chí… Nhiệm vụ chính của tranh ảnh là hình ảnh cho học sinh những biểu tượng cụ thể về địa Trong các loại kể trên, có ý nghĩa hơn cả là hình ảnh treo tường, in sẵn và các tranh ảnh trong SGK. Vì nội dung của chúng đều được lựa chọn cẩn thận, phù hợp với nội dung bài dạy trong chương trình. - Quan điểm dạy học trước đây, thường dùng hình ảnh để minh họa kiến thức cho một nội dung bài học. Hiện nay, chức năng của tranh ảnh có vai trò lớn hơn, ngoài việc minh hoạ cho bài học, nó còn là nguồn cung cấp kiến thức và để dung rèn luyện kỹ năng địa cho học sinh. - Trong sách giáo khoa địa lớp 6, hệ thống tranh ảnh tương đối phong phú, nhưng chủ yếu biểu hiện các đối tượng tự nhiên, núi, cao nguyên, bãi biển, rừng mưa nhiệt đới…. Mục đích tạo các hình ảnh trực quan giúp học sinh nhận biết các đối tượng địa một cách cụ thể, chính xác, nhớ được nội dung bài học bền lâu. Vì vậy trong quá trình giảng dạy, giáo viên cần chú ý hướng dẫn học sinh khai thác kiến thức qua các hình ảnh trong SGK, để phục vụ cho nội dung bài học. - Từ những mục đích và vai trò tranh ảnh đựơc trình bày ở trên, trong quá trình giảng dạy cần sử dụng các phương pháp: + Phương pháp đàm thoại gợi mở. + Phương pháp giải thích minh họa + Phương pháp thảo luận. Để hướng dẫn học sinh quan sát, phân tích và giải thích được các nội dung biểu hiện qua các bức tranh. Trình tự tiến hành: _ Bước 1 : Giáo viên hướng dẫn học sinh quan sát được nội dung của bức ảnh và trả lời được các câu hỏi: Ảnh đó chụp cái gì? Có nhữnh đối tượng nào biểu hiện ở trong ảnh. _ Bước 2 : Giáo viên đưa ra hệ thống câu hỏi hoặc vấn đề, hướng dẫn học sinh lần lượt phân tích, so sánh ( nếu có ) các đối tuợng biểu hiện trên các bức ảnh: các đối tượng này được biểu hiện như thế nào? Những đặc điểm nổi bật của đối tượng ? hình dạng, kích thước của đối tượng được biểu hiện như thế nào? _ Bước 3 : Giáo viên hướng dẫn học sinh tìm cách giải thích được các sự vật hiện tượng địa trong ảnh. Đây là bước quan trọng nhất, nhưng không phải ảnh địa nào cũng có thể nhìn vào là giải thích được ngay một cách dễ dàng. Đối với những hình ảnh địa khó, giáo viên hướng dẫn học sinh đặt ra nhiều giả thuyết, rồi dùng các kiến thức đã học, kết hợp xem trên bản đồ, các loại biểu đồ, đọc các tư liệu địa lý… để loại dần các giả thuyết sai, lựa chọn giả thuyết đúng. Ở bước này học sinh giải thích được vì sao lại có sự biểu hiện các đối tượng ở đó. Đồng thời tìm ra được mối quan hệ giữa các đối tượng và nội dung bài học trong bức ảnh. _ Bước 4 : Giáo viên nhận xét, góp ý bổ sung, đi đến kết luận nội dung bài học. 1.4 Phương pháp hướng dẫn học sinh khai thác kiến thức qua mô hình. * Ý nghĩa: [...]... đặt ra tôi mạnh dạn áp dụng các phương pháp nghiên cứu trên vào giảng dạy kết quả thu được tại các lớp dự giờ: Tên lớp Tổng số học sinh/1 lớp 6A 6B 6C 30 27 25 Số lượng học sinh đạt yêu cầu Số lượng % 17 56, 7 16 59,3 16 64,0 Số lượng học sinh chưa yêu cầu Số lượng % 13 43,3 11 40,7 9 36, 0 * Kết luận: Như vậy việc sử dụng các phương tiện trực quan trong khai thác kiến thức địa một cách đúng mục đích,... trình giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào đối tượng dạy học cụ thể, kết hợp với các phương tiện dạy học sẵn có để đưa ra các phương pháp dạy học phù hợp, ( Sử dụng phương pháp tích cực hay tích cực hoá hoạt động học tập của học sinh, đã được hướng dẫn ở phần trên) Góp phần nâng cao kết quả học tập của người học Tuy nhiên, dù có áp dụng phương pháp dạy học nào, nhưng cũng cần chú trọng đến phương pháp phát... phương tiện trực quan bao giờ cũng có hai chức năng: vừa là đồ dùng để minh hoạ, vừa là nguồn cung cấp kiến thức, nếu vận dụng nó như một nguồn chi thức cho học sinh khai thác trong qua trình học tập việc sử dụng các phương tiện trực quan có thể coi như một phương pháp Còn nếu sử dụng nó như một đồ dùng để minh hoạ, thì đó chỉ là một biện pháp phục vụ cho phương pháp dùng lời - Trong chương trình địa. .. so sánh các đối tượng trên biểu đồ Đâymột loại kỹ năng địa quan trọng trong quá trình học tập môn địa ở trưòng phổ thông mà các em thường gặp * Phương pháp hướng dẫn học sinh khai thác kiến thức qua biểu đồ: Trong quá trình giảng dạy giáo viên có thể sử dụng phương pháp dạy học : + Phương pháp đàm thoại, gợi mở + Phương pháp thảo luận, để hướng dẫn học sinh đọc, phân tích, so sánh các đối... - Việc sử dụng các phương tiện trực quan vào trong bài giảng địa một ý nghĩa quan trọng, bởi học sinh có thể quan sát được một phần nhỏ các đối tượng xung quanh, còn phần lớn các đối tượng khác các em không có điều kiện quan sát trực tiếp : Núi lửa, cấu tạo bên trong của trái đất Bề mặt trái đất, hệ thống sông… Học sinh chỉ có thể hình dung được nhờ vào các phương tiện trực quan Theo ý kiến của... kết quả tốt Điều đáng hoan nghênh là với phương tiện trực quan trong dạy học không có học sinh yếu về kỹ năng thực hành, có chăng là phần thuyết có một vài nội dung các em còn bị hạn chế Riêng các bước kỹ năng đọc bản đồ các em đều nắm vững C KẾT LUẬN - ĐỀ XUẤT: 1 Kết luận: Trên đâymột số ví dụ minh họa tiêu biểu cho việc giảng dạy ở các dạng kênh hình khác nhau Trong qua trình sử dụng các phương. .. cho học sinh trình bày kết quả trước lớp, học sinh cả lớp tiến hành góp ý, rút ra được những nội dung cơ bản cần thiết Tóm lại: Quá trình sử dụng kênh hình để hướng dẫn học sinh khai thác kiến thức phục vụ cho nội dung bài học, giáo viên cần chú ý một số điểm sau : - Giáo viên cần vận dụng linh hoạt các kênh hình trong từng bài dạy địa lý, qua hệ thống kênh hình trong SGK địa 6 cho thấy: Có một số. .. phương pháp giảng dạy, chúng tôi chỉ tập trung vào các phương pháp phát huy tính tích cực hoạt động của người học; còn các phương pháp phát huy tính tích cực hoá hoạt động của người học có đề cập, nhưng ít hơn ( Vì đại đa số học sinh trong tỉnh là người dân tộc thiểu số, nên áp dụng phương pháp phát huy tính tích cực hoá hoạt động của người học để giảng dạy, thì bài giảng khó thành công ) Chính vì vậy trong. .. địa hình đồng bằng _ Bước 4 : Sau khi học sinh đã giải quyết xong những vấn đề giáo viên đặt ra, giáo viên tiến hành nhận xét, góp ý, đi đến nội dung bài học 1.5 Phương pháp hướng dẫn học sinh khai thác kiến thức qua biểu đồ: * Ý nghĩa : - Trong quá trình học tập địa lý, học sinh thường xuyên tiếp xúc với số liệu,với những bảng thống kê, độ cao của núi, chiều dài một con sông Ngoài một số số liệu quan. .. ra các mối quan hệ giữa các đối tượng biểu hiện ở trên phương tiện dạy học Nên sử dụng các phương pháp đàm thoại gợi mở, theo hướng phát huy tính tích cực của người học, nhằm kích thích sự phát triển tư duy nhận thức của học sinh - Sử dụng kênh hình để hướng dẫn học sinh khai thác kiến thức, giáo viên cần có sự kết hợp với hệ thống kênh chữ trong SGK Thông qua phần hướng dẫn nội dung bài học, hệ thống . trong dạy học là một yêu cầu quan trọng. Vì vậy tôi chọn đề tài “ Một số phương pháp nâng cao kết quả sử dụng phương tiện trực quan trong dạy học môn địa lý. phương pháp nhằm nâng cao kết quả sử dụng phương tiện trực quan trong dạy học địa lý ở một số bài trong chương trình sách giáo khoa địa lý lớp 6 ở trường
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số phương pháp nâng cao kết quả sử dụng phương tiện trực quan trong dạy học môn Địa lý 6, Một số phương pháp nâng cao kết quả sử dụng phương tiện trực quan trong dạy học môn Địa lý 6,

Hình ảnh liên quan

- Thành phần tự nhiên của môi trường, địa chất, địa hình, các dạng địa hình, địa hình núi lửa. - Một số phương pháp nâng cao kết quả sử dụng phương tiện trực quan trong dạy học môn Địa lý 6

h.

ành phần tự nhiên của môi trường, địa chất, địa hình, các dạng địa hình, địa hình núi lửa Xem tại trang 4 của tài liệu.
- Mô hình lúi lửa. - Một số phương pháp nâng cao kết quả sử dụng phương tiện trực quan trong dạy học môn Địa lý 6

h.

ình lúi lửa Xem tại trang 5 của tài liệu.
cầu địa lý, còn các mô hình, phòng thí nghiệm, đèn chiếu phim, các mẫu vật…… hầu như không có. - Một số phương pháp nâng cao kết quả sử dụng phương tiện trực quan trong dạy học môn Địa lý 6

c.

ầu địa lý, còn các mô hình, phòng thí nghiệm, đèn chiếu phim, các mẫu vật…… hầu như không có Xem tại trang 6 của tài liệu.

Từ khóa liên quan