0

Một số biện pháp chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh THPT hiện nay

37 980 13

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/07/2013, 01:25

Phần mở đầu 1. Lý do chọn đề tài: Trong công cuộc công nghiệp hoá hiện đại hoá hiện nay ở đất nước ta, vấn đề giáo dục toàn diện cho con người càng trở lên cấp thiết đặc biệt là vấn đề giáo dục đao đức cho thế hệ học sinh. Vì vậy mục tiêu của giáo dục Việt Nam được ghi rất rõ trong Khoản 1 Điều 27 Luật giáo dục 2005: “Mục tiêu của giáo dục phổ thông là giúp học sinh phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kĩ năng cơ bản, phát triển năng lực cá nhân, tính năng động và sáng tạo hình thành nhân cách con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng tư cách và trách hiệm công dân chuẩn bị học sinh tiếp tục học lên hoặc đi vào cuộc sống lao động tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Giáo dục đạo đứcmột yếu tố vô cùng quan trọng trong việc hình thành và phát triển nhân cách cũng như tạo nên giá trị mỗi con người nên được Đảng và Nhà nước ta quan tâm hàng đầu, được thể chế hoá thành điều luật mang tính pháp lý cao. Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, rất coi trọng việc giáo dục đạo đức. Người cho rằng: “Đạo đức là cái gốc của người cách mạng” và coi giá trị của mỗi người gồm hai mặt: đức va tài. người chỉ rõ: “có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó, có tài mà không có đức là người vô dụng” và “cũng như sông thì có nguồn mới có nước, không có nguồn thì sông cạn…Người phải có đạo đức, không có đạo đức thì có giỏi mấ cũng kông lãnh đạo được nhân dân”. Từ năm 1986 khi Đảng ta thực hiện công cuộc đổi mới nền kinh tế đát nước vận hành theo cơ chế thị trường định hướng xã họi chủ nghĩa đã tạo nên sự chuyển biến mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực, tác động đến mọi mặt đời sống xã hôị trong đó có giáo dục. Trước xu thế mở cửa, hội nhập quốc tế 1 ngày càng diễn ra mạnh mẽ, một số giá trị và chuẩn mực đạo đức truyền thống gặp những thách thức lớn trước sự xâm nhập của văn hoá nước ngoài, của lối sống phương Tây cũng như sự tác động của cơ chế thị trường. Tầng lớp thanh thiếu niên vốn nhạy cảm với cái mới nhưng kinh nghiệm sống còn hạn chế nên rất dễ bị cuốn vào vòng xoáy của những cám dỗ về vật chất, dễ mắc các tệ nạn xã hội và sa vào vòng ảnh hưởng của lối sống thực dụng, hưởng thụ vật chất, muốn thoát ly khỏi sự kiểm sát của gia đình, nhà trường, xã hội…Tình trạng thanh thiếu niên mắc vào các tệ nạn xã hội, vi phạm đạo đức, vi phạm pháp luật ngày càng gia tăng và có chiều hướng diễn biến phức tạp, đặc biệt là các tệ nạn tiêu cực xã hội, tình trạng bạo lực, lối sống buông thả…bắt đầu xâm nhập vào học đường gây rất nhiều lo lắng cho các bậc phụ huynh. Xuất phát từ tầm quan trọng của giáo dục đạo đức và quá trình giáo dục đạo đức đối với sự phát triển toàn diện của học sinh THPT, từ thực trạng công tác giaó dục đạo đức trong các trường phổ thông hiện nay còn nhiều bất cập, xuất phát từ yêu cầu giáo dục đạo đức đòi hỏi sự tham gía và kết hợp đồng bộ của mọi lực lượng xã hội đặc biệt là vai trò tổ chức quản lí của Nhà trường, gia đình trong việc nâng cao giáo dục đạo đức cho học sinh, nên nhóm chúng tôi đã chọn đề tài: “Một số biện pháp chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh THPT hiện nay”. 2. Mục đích nghiên cứu: - Xác định một số giải pháp phápnhằm nâng cao chất lượng quá trình giáo dục đạo đức cho học sinh. 3. Đối tượng nghiên cứu: - Biện pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức học sinh THPT. 4. Nhiệm vụ nghiên cứu: 2 - Hệ thống hoá những vấn đề lý luận về quá trình giáo dục đạo đức và quản lý quá trình giáo dục đạo đức học sinh THPT - Nghiên cứu thực trạng quá trình giáo dục đạo đức và quản lý quá trình giáo dục đạo đức học sinh THPT. - Đề xuất một số biện pháp chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng gaío dục đạo đức cho học sinh THPT. 5. Phương pháp nghiên cứu: - Phương pháp nghiên cứu lý luận - Nghiên cứu văn bản pháp quy, văn kiện - Thực tiễn: quan sát, lấy số liệu… Phần nội dung Chương 1: Cơ sở khoa học 1.1. Cơ sở lý luận; 1.1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề: Xuất phát từ thực tế đạo đức học sinh THPT hiện nay, ở Việt Nam đã có một số tác giả nghiên cứu về vấn đề đạo đứcgiáo đạo đức cho học sinh nói chung và cho học sinh THPT nói riêng. - Trong tài liệu bồi dưỡng thường xuyên chu kỳ 1997 – 2000 cho giáo viên THPT: “Đạo đức học” - Phạm Khái Khương và Trần văn Chương đã phân tích quá trình phát triển tâm sinh lý của học sinh THPT về tình bạn, tình yêu, khẳng định đại đa số học sinh ngoan chỉmột bộ phận hư… - Tác giả Phạm Trung Thanh trong công trình nghiên cứu của mình đã điều tra thực trạng đạo đức học sinh THCS của tỉnh hải Dương 3 - Tác giả Đặng Vũ Hoạt chú trọng công tác chủ nhiệm lớp,khẳng định vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp trong quá trình giáo dục đạo đức của học sinh - Tác giả Võ Huỳnh Ngọc Vân nghiên cứu biện pháp chỉ đạo và phối hợp giữa Hiệu trưởng và tổ chức Thanh niên công sản Hồ Chí Minh trong việc nâng cao chất lượng giáo dục học sinh. - Tác giả Thái Duy Tuyên trong công trình “Những vấn đề cơ bản của giáo dục hiện đại” đánh giá về thực trạng đã tỏ ra sự lơ là trước sự sa sút về đạo đức ngày càng gia tăng cả về chất lượng và mức đọ nguy hại của một bộ phận học sinh - Trong “ Về Phát triển toàn diện con người thời kì công nghiệp hoá hiẹn đại hoá” của một nhóm tác giả do GS. VS Phạm Minh Hạc chủ biên, nói về chiến lược xây dựng đạo đức học sinh. - Trong “Văn hoá với tự nhiên, tự nhiên với văn hoá” do Ban tư tưởng văn hoá Trung ương biên soạn tập hợp nhiều bài viết nêu lên thực trạng của đạo đức học sinh, sinh viên. - Tâm lý học lứa tuổi và sư phạm nói về vai trò của giáo dục đạo đức trong việc giáo dục toàn diện cho học sinh 1.1.2. Một số khái niệm: * Đạo đức: - Là một trong những hình thái sớm nhất của ý thức xã hội, điểu chỉnh hành vi trong các mối quan hệ giữa con người với con gnười, con người với tự nhiên và xã hội, là sản phẩm của quá trình phát triển lịch sử của xã hội và góp phần phản ánh sự tồn tại của đời sống tinh thần. - Có nhiều đinh nghã khác nhau về khái niệm đạo đức: 4 + Theo tử điển Tiếng Việt: “Đạo đức là những tiêu chuẩn nguyên tắc được dư luận xã hội thừa nhận, quy định hành vi, quan hệ của con người đối với nhau và đối với xã hội’. + Theo tài liẹu “giáo dục công dân lớp 10” của một nhóm tác giả do Nguyễn Văn Bính chủ biên thì “đạo đức là hệ thống các quan điểm chuẩn mực xã hội mà nhờ đó con người tự giác điều chỉnh hành vi của mình cho phù hợp với lợi ích chung của cộng đồng, của xã hội” + Theo Đạo đức học “đạo đứcmột hình thái ý thức xã hội đặc biệt, bao gồm một hệ thống các quan điểm, quan niệm những nguyên, quy tắc chuẩn mực xã hội”. + Theo giáo trình giáo dục học “đạo đứcmột hình thái ý thức xã hội là hệ thống các quan điểm về cái thiện cái ác trong các mối quan hệ của con người với con người” Như vậy khái niệm đạo đức được tiếp cận trên nhiều góc độ nhưng có thể hiểu một cách khái quát: khái niệm đạo đức liên quan chặt chẽ với phạm trù chính trị, pháp luật, lối sống, …là thành phần cơ bản của nhân cách, phản ánh bộ mặt của nhân cách của một cá nhân đã được xã hội hoá. đạo đức được biểu hiện ở cuộc sống tinh thần lành mạnh, trong sáng. Khi thừa nhận đạo đứcmột hình thái ý thức xã hội thì đạo đức của mỗi cá nhân, mỗi cộng đồng, tầng lớp giai cấp, trong xã hội cũng phản ánh ý thức chính trị của họ đối với vấn đề đang tồn tại. * Quá trình giáo dục đạo đức: Quá trình giáo dục đạo đức là quá trình tác động đến người học để hình thành cho họ ý thức, tình cảm và niềm tin hành vi, đích cuối cùng quan trọng nhất là tạo lập cho những thói quen hành vi đạo đức. * Chất lượng quá trình giáo dục: 5 Là sự thoả mãn nhu cầu xã hội về mặt phong cách đạo đạo đức, nhân cách, năng lực, hành vi ứng xử của học sinh - sản phẩm giáo dục đào tạo của nhà trường. * Giải pháp quản lý: Là cách thức con đường quản lý để giải quyết những vấn đề mang tính khái quát, toàn cục nảy sinh trong thực tiễn quản lý. 1.1.3. Quá trình giáo dục đạo đức trong trường THPT: * Đặc điểm chung của trường THPT: Trường THPT là môi trường cung cấp cho các em gần như hoàn thiện các kiến thức cơ bản để giúp các em có thể học tiếp hoặc bước vào thị trường lao động, hoà nhập được với môi trường sống xã hội. * Đặc điểm của học sinh trung học phổ thông: Tuổi học sinh THPT là thời kì đạt được sự trưởng thành về mặt thể lực, nhưng sự phát triển cơ thể còn kém so với sự phát triển cơ thể của người lớn. Tuổi thanh niên bắt đầu thời kì phát triển tương đối êm ả về mặt sinh lý Hoạt động của thanh niên ngày càng phong phú và phức tạp nên vai trò xã hội và hứng thú xã hội của thanh niên không chỉ mở rộng về số lượng và phạm vi mà còn biến đổi cả về chát lượng. ở thanh niên ngày càng xuất hiện nhiều vai trò của người lớn và họ thực hiện vai trò ấy ngày càng có tính độc lập và tinh thần trách nhiệm cao hơn. Và ở độ tuổi này các em càng ngày càng trưởng thành kinh nghiệm sống phong phú, phát triển tư duy lý luận, do vậy thái độ có ý thức của các em đối với học tập ngày càng phát triển. Đó là lí do sự tự ý thức hình thành rõ rệt ở học sinh THPT. Ở giai đoạn này đời sống tình cảm của các em rất phong phú, đặc điểm đó được thể hiện rõ nhát trong tình bạn, và nhu cầu về tình bạn tâm tình cá nhân tăng lên rõ rệt. 6 Như vậy tuổi thanh niên là một hiện tượng tâm lý xã hội nên việc giáo dục đạo đức cho các em càng trở nên cần thiết hơn cả. * Cấu trúc của quá trình giáo dục đạo đức Giáo dục đạo đức bao gồm 4 thành phần chính sau: - Mục tiêu giáo dục đạo đức: + Trang bị những tri thức cần thiết về tư tưởng chính trị, đạo đức văn hóa, kinh tế, pháp luật, văn hóa xã hội. + Hình thành thái độ đúng đắn tình cảm trong sáng + Rèn luyện để mọi người tự giác thực hiện giáo dục đạo đức - Nhiệm vụ giáo dục đạo đức: + Giáo dục ý thức đạo đứ + Giáo dục tình cảm niềm tin đạo đức + Giáo dục hành vi thói quen đạo đức - Nội dung của giáo dục đạo đứ + Nhóm chuẩn mực thể hiện nhận thức tư tưởng chính trị + Nhóm chuẩn mực đạo đức hướng vào sự tự hoàn thiện + Nhóm chuẩn mực đạo đức thể hiện quan hệ mọi người và đồng loại + Nhóm chuẩn mực đạo đức thể hiện quan hệ của mọi người với công việc + Nhóm chuẩn mực đạo đức xây dựng môi trường sống tự nhiên và xã hội - Phương pháp giáo dục đạo đức: + Tác động vào nhận thức + Hoạt động và tích lũy kinh nghiệm ứng xử Kích thích hoạt động và điều chỉnh hành vi ứng xử của học sinh * Quản lý quá trình giáo dục đạo đức học sinh: - Những yếu tố ảnh hưởng đến quá trình giáo dục đạo đức học sinh THPT: + Công tác tổ chức quản lý quá trình giáo dục tổng thể của nhận thức + Mục tiêu giáo dục đạo đức học sinh 7 + Chuẩn mực đạo đức truyền thống tốt đẹp + Điều kiện kinh tế, chính trị - xã hội * Quản lý quá trình giáo dục đạo đức trong trường THPT: + Quản lý mục tiêu giáo dục đạo đức + Quản lý giáo dục nội dung giáo dục đọa đức + Quản lý phương pháp giáo dục đạo đức + Quản lý hoạt động giáo viên và học sinh trong quá trình giáo dục đạo đức học sinh + Quản lý các điều kiện để thực hiện giáo dục đạo đức học sinh. Chương 2: Thực trạng đạo đức học sinh và quá trình giáo dục đạo đức học sinh THPT: 1. Thực trạng đạo đức học sinh THPT: Trong những năm gần đây, tình trạng đạo đức học sinh trở thành vấn đề đáng quan tâm trong xã hội, và điều đáng lo ngại là đạo đức học sinh đang có xu thế xuống cấp. Vấn đề đặt ra ở đây là vì sao đạo đức học sinh lại xuống cấp như thế, trong khi môn giáo dục công dân, giáo dục đạo đức vẫn được dạy liên tục từ tiểu học đến các bậc học cao hơn? Rõ ràng, trong thời kỳ bao cấp, khi cuộc sống vật chất còn khó khăn, gian khổ, học sinh ngoan hơn bây giờ. Hồi đó, nói dối là một lỗi rất nặng, hầu như bất kỳ em nhỏ nào cũng được dặn điều đó ngay từ bé, chứ chưa nói đến những việc như sửa điểm, tẩy điểm, nhờ ông xíchlô, bà đồng nát . giả làm cha mẹ đến gặp thầy cô giáo. Báo chí đã phản ánh nhiều vụ học trò đánh thầy cô, học trò chia băng phái "thanh toán" nhau ngay trước cổng trường, nghiện hút, vi phạm pháp luật, 8 rồi sinh viên sao chép luận văn, đồ án . Những vụ việc này xảy ra ngày càng nhiều, mức độ ngày một nghiêm trọng. Không những thế, thanh thiếu niên còn có nhiều biểu hiện sống hưởng thụ, coi nặng giá trị vật chất, tiêu xài hoang phí, lười lao động, sống ích kỷ . Theo kết quả khảo sát của Viện Nghiên cứu và phát triển giáo dục VN, tỉ lệ học sinh đi học muộn: Tiểu học 20%, THCS 21%, THPT 58%; tỉ lệ quay cóp: Tiểu học 8%, THCS 55%, THPT 60%; tỉ lệ nói dối cha mẹ: Tiểu học 22%, THCS 50%, THPT 64%; tỉ lệ không chấp hành ATGT: Tiểu học 4%, THCS 35%, THPT 70%. Những con số này cho thấy, càng lớn, ý thức, đạo đức của học sinh càng đi xuống. Năm 2007, tại cuộc điều tra khảo sát tại 30 trường ĐH, CĐ trong cả nước - do Vụ Văn hoá - Ban TTVHTƯ phối hợp với Vụ Công tác học sinh - sinh viên (Bộ GDĐT) đã đưa ra con số rất đáng suy nghĩ: 51,4% sinh viên cho rằng "sống thử trước hôn nhân là hiện tượng khá phổ biến" và được coi là "bình thường". Tỉ lệ phạm tội của người trẻ cũng ngày một tăng cao. Theo thống kê của Viện KSNDTC, nếu năm 1986 có 3.607 người chưa thành niên phạm tội bị phát hiện thì đến năm 1996, con số này là 11.726 em. Trung bình mỗi năm, trên cả nước có 4.746 người chưa thành niên phạm tội bị phát hiện. Sự gia tăng đột biến của tệ nạn ma túy học đường ngày càng trở thành vấn đề nhức nhối. Nếu như năm 2004, chỉ có 600 học sinh, sinh viên nghiện ma túy, thì đến năm 2007, con số này đã tăng lên 1.234 học sinh, sinh viên. 9 Vài năm gần đây, vấn đề giáo dục đạo đức cho học sinh (HS) đã trở thành đề tài “nóng” không chỉ của ngành Giáo dục, mà còn của toàn xã hội. Số thanh thiếu niên phạm tội ngày càng gia tăng đã khiến không ít người đặt câu hỏi: Lý do tại sao. Viện KSNDTC đã thống kê các vụ việc liên quan tới trẻ vị thành niên cho biết, nếu năm 1986 con số người thành niên phạm tội mới ở con số 3.607 người thì tới 1996 đã tăng gấp 3: 11.726 trường hợp. Tới năm 2005 số người chưa thành niên phạm tội trên toàn quốc là 28.476. Số thanh niên đang nghiện hút ma túy gia tăng ngày càng nhiều trong môi trường học đường. Nếu năm 2004 có 600 học sinh, sinh viên nghiện ma túy thì năm 2007 là 1.234. "Tiên học lễ…" - đó là câu khẩu hiệu trang trọng nhất đón học sinh mỗi khi bước vào cổng trường như một lời nhắn nhủ gửi gắm không chỉ của những người làm giáo dục mà của cả xã hội đối với học sinh - những chủ nhân tương lai của đất nước. Thế nhưng thời gian gần đây, nhiều những biểu hiện của học sinh trong các trường làm các bậc phụ huynh giật mình lo lắng: "Không biết trong trường con mình có được an toàn?"… Một vụ việc học sinh nổi máu côn đồ đã xảy ra vào tháng 4 năm naymột nhóm học sinh lớp 9 và lớp 12 của trường THCS Nhân Văn (Tân Phú, TP HCM). Không chỉ có vậy nhóm côn đồ nhí này còn rủ thêm học sinh cùng khối tại Đà Lạt để xử bạn ngay tại đây trong chuyến dã ngoại. Vụ việc khiến nhà trường buộc phải xử lý đình chỉ học tập 9 học sinh và hạ một bậc hạnh kiểm với 10 em. 10 [...]... là một số biện pháp chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh trung học phổ thông Việc giáo dục đạo đức cho học sinh là nhiệm vụ quan trọng đối với nhà trường THPT bởi giáo dục đạo đức chính là hình thành nhân cách cho các em, giúp các em trở thành những công dân tốt của xã hội Chính vì vậy việc áp dụng hiệu quả các biện pháp trên sẽ góp phần không nhỏ vào công tác giáo dục đạo đức. .. những biểu hiện thiếu trách nhiệm của các lực lượng tham gia giáo dục đạo đức cho học sinh -Tổ chức cho các đại biểu đi tham quan học tập, các điển hình giáo dục trong tỉnh hoặc tỉnh bạn 2.3 Bồi dưỡng kĩ năng giáo dục đạo đức và phối hợp giáo dục đạo đức học sinh với các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường Đây thực chất là cách thức quản lí, tổ chức, thực hiện các hoạt động giáo dục đạo đức, chuyển... giáo dục đạo đức cho học sinh Biện pháp trên nhằm khắc phục những quan điểm không đúng đắn, chưa đầy đủ về hoạt động giáo dục đạo đức, về yêu cầu nâng cao 26 chất lượng giáo dục đạo đức học sinh của giáo viên, cha mẹ học sinh và các lực lượng xã hội khác -Tổ chức bồi dưỡng trang bị kiến thức cơ bản về công tác giáo dục đạo đức học sinh cho các thành viên trong hội đồng giáo dục nhà trường, phân công... Người giáo viên cần có những việc làm và có những biện pháp cụ thể để giáo dục cho học sinh một cánh tốt nhất 25 2 Đối với hiệu trưởng Hiệu trưởng là người có thẩm quyền quyết định mọi hoật động của giáo viên, học sinh, lớp học và nhà trường Để nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức chủa học sinh THPT, hiệu trưởng cần có những biện pháp quản lí sau: 2.1 Xây dựng chương trình kế hoạch hoạt động giáo dục cho. .. đình, nhà trường , giáo viên học sinh và các tổ chức xã hội trong và ngoài nhà trường 1 Đối với giáo viên Giáo viên là người trực tiếp ảnh hưởng đến việc giáo dục đạo đức của học sinh, đó là tấm gương phản chiếu tư cách , đạo đức , để cho học sinh soi rọi hình thành và nâng cao mọi nhân cách và phẩm chất giáo dục đạo đức của học sinh 1.1 Ngay bản thân người giáo viên phải được nâng cao nhận thức , chính... phương pháp và hình thức tổ chức giáo dục đạo đức chúng ta cần: _ Tổ chức các hội nghị chuyên đề để trao đổi và bàn bạc phương pháp tổ chức thiết thực, thực hiện việc tổ chức phối hợp nhà trường, gia đình và xã hội nhằm giáo dục đạo đức cho học sinh trung học phổ thong _Tổ chức các hội nghị liên tịch để quán triệt và bàn bạc việc chỉ đạo xây dựng một kế hoạch chung cho việc giáo dục đạo đức cho học sinh. .. không còn phù hợp, cần phải đưa học sinh vào các xử lý tình huống thực tế Giáo dục đạo đức trong nhà trường cần giảm thiểu những vấn đề cao xa, lớn lao, thay vào đó cần kiên trì bồi đắp lòng nhân ái, tính trung thực, lòng tự trọng, nếp nghĩ và lối sống lành mạnh, trọng đạo lý, sống có kỷ luật Chương 3: Biện pháp quản lý giáo dục đạo đức học sinh THPT Giáo dục đạo đức cho học sinh PT cần sự phối kết hợp... Phát huy vai trò của giáo viên đặc biệt là giáo viên chủ nhiệm trong việc quan tâm tổ chức giáo dục đạo đức cho học sinh _ Tổ chức kiểm tra đánh giá, khen thưởng, biểu dương, chấn chỉnh tạo ra sự thống nhất trong việc tổ chức phối hợp nhà trường và xã hội nhằm giáo dục đạo đức cho học sinh 3.3 Xây dựng cơ chế tổ chức phối hợp nhà trường gia đình và xã hội nhằm giáo dục đạo đức cho học sinh Sự phối hợp... …tổ chức có chất lượng thiết thực các cuộc thi theo chuyên đề giáo dục - Chỉ đạo thực hiện tốt các công tác giáo dục đạo đức học sinh tham gia các hoạt động của địa phương xây dựng cho học sinh các ý thức tổ chức ,kỷ luật , ý thức hoà nhập cộng đồng thông qua các hoạt động của các lực lượng Giáo dục khác ở địa phương 2.6 Giải pháp tăng cường KT-ĐG quá trình rèn luyện đạo đức cho học sinh THPT - Hiệu... niên, học sinh nhằm nâng cao nhận thức lí luận chính trị cho học sinh Tạo điều kiện và cử cán bộ Đoàn đi tập huấn về công tác Đoàn và thanh niên trường học để có nghĩa vụ và nâng cao năng lực quản lý hệ thống tổ chức Đoàn trong nhà trường - Với lực lượng giáo dục ngoài nhà trường: • Giáo dục học sinh: Thông qua các cuộc họp phụ huynh học sinh mỗi khối, lớp để tư vấn cho cha mẹ học sinh về trách nhiện . trình giáo dục đạo đức và quản lý quá trình giáo dục đạo đức học sinh THPT. - Đề xuất một số biện pháp chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng gaío dục đạo đức cho. lý nhằm nâng cao chất lượng quá trình giáo dục đạo đức cho học sinh. 3. Đối tượng nghiên cứu: - Biện pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức học sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số biện pháp chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh THPT hiện nay, Một số biện pháp chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh THPT hiện nay, , Lý do chọn đề tài:, Thực trạng đạo đức học sinh THPT:, Đối với giáo viên., Đối với hiệu trưởng.

Từ khóa liên quan