Xây dựng giáo án để đạt hiệu quả cao trong giảng dạy thể dục lớp 8

27 1.8K 8

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2015, 15:24

. 8 Xây dựng giáo án để đạt hiệu quả cao trong giảng dạy thể dục lớp 8 Qua các giờ học, qua các phong trào Thể dục thể thao của trường giáo viên phát hiện những học sinh có năng khiếu để có. đạo 12 Xây dựng giáo án để đạt hiệu quả cao trong giảng dạy thể dục lớp 8 Tham khảo: - Các tư liệu phục vụ bài giảng tiết 26 (SGV Thể dục 8) . - Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên. Xây dựng giáo án để đạt hiệu quả cao trong giảng dạy thể dục lớp 8 Phần mở đầu I/. Đặt vấn đề: Điều 53 Luật giáo dục đã chỉ rõ: Mục tiêu của giáo dục phổ thông là đào tạo

Từ khóa liên quan

Tài liệu liên quan