0

Đề tài xây dựng giáo án để đạt hiệu quả cao trong giảng dạy thể dục lớp 8

18 1,412 2
  • Đề tài xây dựng giáo án để đạt hiệu quả cao trong giảng dạy thể dục lớp 8

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2014, 08:51

Những giờ dạy như trên thực chất là những giờ dạy chưa có hiệu quả, chất lượng còn thấp và đó chính là nguyên nhân học sinh không cảm thấy hứng thú học tập.Vậy làm thế nào để xây dựng được một giáo án cụ thể, có được một phương pháp giảng dạy phù hợp với từng đối tượng học sinh để những giờ học thể dục thực sự là những giờ học vui, lôi cuốn và hấp dẫn. Đó cũng chính là câu hỏi luôn làm cho tôi băn khoăn, trăn trở và cũng chính là lí do tôi tôi vận dụng sáng kiến: “XÂY DỰNG GIÁO ÁN ĐỂ ĐẠT HIỆU QUẢ CAO TRONG GIẢNG DẠY THỂ DỤC LỚP 8” ti: Xõy dng giỏo ỏn t hiu qu cao trong ging dy th dc lp 8 PHN M U I/. T VN : iu 53 Lut giỏo dc ó ch rừ: Mc tiờu ca giỏo dc ph thụng l o to th h tr phỏt trin ton din Nh vy ging dy Th dc trong trng THCS l mt nhim v v l mt nhu cu khụng th thiu c. Qua nhng nm ging dy b mụn Th dc, c d nhiu gi, tham kho mt s h s, bi son ca cỏc ng nghip tụi nhn thy: Vic chun b bi ging, son giỏo ỏn ca mt s giỏo viờn cũn s si, qua loa, chiu l. a s giỏo viờn u son vn tt, khụng c th, cha a ra c nhng phng phỏp dy hc phự hp vi tng i tng, cha cú s chun b chu ỏo v dựng dy hc hay a ra cỏc tỡnh hung s phm cú th xy ra trong tit hc tỡm bin phỏp gii quyt, cú phng phỏp khc phc thớch hp. Mt s giỏo viờn cha hiu rừ v trớ bi ging trong ton b cu trỳc chng trỡnh, cha thy c mi liờn h gia bi ó dy v bi s dy. Cng cú nhng gi hc giỏo viờn cha hiu rừ i tng hc sinh, cha i ỳng trng tõm ca bi. Gi dy cũn thiu dng c, s dng dựng dy hc cha hp lớ, kộm hiu qu Cú nhng hn ch trờn l do mt s nguyờn nhõn chớnh sau: - Giỏo viờn cha nghiờn cu k ni dung bi hc. Cha nghiờn cu cỏc phng phỏp dy hc trong sỏch hng dn giỏo viờn, cha chu khú tỡm tũi, b sung nhng phng phỏp mi thớch hp. - Chun b dựng dy hc cha chu ỏo. - Khụng nm vng tng i tng hc sinh. - Thc hin cha tt vic son giỏo ỏn, chun b bi. Tt c nhng nguyờn nhõn trờn dn n tỡnh trng: - Hc sinh hc mt cỏch th ng, khụng phỏt huy c tớnh tớch cc, ch ng v sỏng to ca hc sinh. - Hc sinh khụng cú thi gian luyn tp nhiu. - ụi khi s chun b khụng chu ỏo s dn n mt s tỡnh hung khụng an ton trong tp luyn. Nhng gi dy nh trờn thc cht l nhng gi dy cha cú hiu qu, cht lng cũn thp v ú chớnh l nguyờn nhõn hc sinh khụng cm thy hng thỳ hc tp. Vy lm th no xõy dng c mt giỏo ỏn c th, cú c mt phng phỏp ging dy phự hp vi tng i tng hc sinh nhng gi hc th dc thc s l nhng gi hc vui, lụi cun v hp dn. ú cng chớnh l cõu hi luụn lm cho tụi bn khon, trn tr v cng chớnh l lớ do tụi tụi vn dng sỏng kin: XY DNG GIO N T HIU QU CAO TRONG GING DY TH DC LP 8 II/. MC CH NGHIấN CU: Khỏc vi cỏc mụn vn húa khỏc, Th dc l mt mụn hc mang tớnh c thự, ũi hi phi cú sc hp dn, lụi cun, phi to c khụng khớ vui ti, sụi ni, trỏnh s lp li Họ và tên: tạ xuân Minh đơn vị công tác: trờng thcs tuân đạo 1 ti: Xõy dng giỏo ỏn t hiu qu cao trong ging dy th dc lp 8 nhm chỏn, s ỏp t nng n v k thut. c bit cỏc em cn c luyn tp, c vui chi, th gión sau nhng tit hc vn húa cng thng, qua ú cỏc em hiu c tỏc dng ca vic luyn tp th thao i vi i sng tinh thn ca con ngi, c bit l i vi chớnh bn thõn cỏc em. Vỡ vy mc ớch ca tụi khi chn vn ny l: Tỡm ra nhng bin phỏp chun b bi ging, xõy dng c mt giỏo ỏn m bo cỏc yờu cu chớnh sau õy: - m bo tớnh chớnh xỏc, khoa hc. - Ni dung v hỡnh thc ging dy a dng, phong phỳ. - Phng phỏp ging dy phự hp vi tng i tng hc sinh. - Cú tớnh giỏo dc thit thc: Bi dng, nõng cao v nhn thc, t tng, tỡnh cm cho hc sinh. Giỏo dc cho cỏc em v tỏc dng ca vic luyn tp th thao, hng con ngi ti cỏi Chõn - Thin - M. Qua bi ging nhm giỳp cho hc sinh nm vng nhng kin thc c bn ca bi hc, to khụng khớ hng phn, phn khi, gi hc thờm sinh ng, hp dn, giỳp cỏc em hng thỳ tham gia tp luyn t n lng vn ng hp lớ. Bờn cnh ú, thụng qua cỏc hỡnh thc a dng phong phỳ, phng phỏp luyn tp phự hp vi tng i tng hc sinh nhm nõng cao tớnh tớch cc, ch ng, sỏng to ca cỏc em, giỏo dc cỏc em tr thnh nhng hc sinh cú o c tt, bit gi gỡn k lut, bit phn u vt qua nhng tr ngi, khú khn trong cuc sng, tr thnh nhng con ngoan, trũ gii, to s hng thỳ cỏc em yờu thớch mụn hc gúp phn thc hin mc tiờu giỏo dc ton din ca ngnh Giỏo dc nc nh . III/. I TNG NGHIấN CU: Hc sinh lp 8 trng Trung hc c s Tuõn o - Lc Sn - Hũa Bỡnh. IV/. NHIM V NGHIấN CU : - Nghiờn cu ch o ca S GD - T Hũa Bỡnh v giỏo dc ton din hc sinh, v chng trỡnh v phng phỏp ging b mụn Th dc trong cỏc trng THCS. - Nghiờn cu nhn thc ca hc sinh v tm quan trng ca vic hc tp mụn Th dc. - Tỡm hiu nguyờn nhõn dn n nhng hn ch trong ging dy b mụn th dc trng THCS hin nay. - Thc hin mt s gii phỏp sau : + Tỡm hiu hc sinh - Phõn loi i tng. + Tỡm hiu bi dy. + Su tm v nghiờn cu t liu phc v bi ging . + Chun b dựng dy hc. + Xõy dng giỏo ỏn. + D kin cỏc tỡnh hung cú th xy ra. + Rỳt ra bi hc kinh nghim. V/. PHNG PHP NGHIấN CU : - iu tra. - Trc nghim. - Phõn tớch. Họ và tên: tạ xuân Minh đơn vị công tác: trờng thcs tuân đạo 2 ti: Xõy dng giỏo ỏn t hiu qu cao trong ging dy th dc lp 8 - Nghiờn cu ti liu. - Tng kt rỳt kinh nghim VI. PHM VI GII HN NGHIấN CU: - a bn: Trng THCS Tuõn o. - Thi gian: Trong nm hc 2008 - 2009. - Phm vi ng dng: Cú th ng dng cho tt c cỏc giỏo viờn Th dc cp THCS. PHN NI DUNG Chng 1: C S L LUN Giỏo dc th cht trong trng THCS c t chc da trờn c s ging dy mt mụn hc c bit c mang tờn l Th dc th thao. Khuynh hng ging dy c bn ca mụn hc ny l m bo s giỏo dc th cht chung trờn c s thng nht vi s giỏo dc ton din cỏc kh nng v th lc, cng c sc khe, hon thin cỏc c im v cu trỳc c th. Cựng vi vic truyn th nhng kin thc chuyờn mụn th dc th thao trong quỏ trỡnh ging dy s ng thi hỡnh thnh nhng k nng v k xo vn ng do chng trỡnh quy nh, qua ú nhm mc ớch hỡnh thnh nhõn cỏch cho hc sinh, phỏt trin ý thc xó hi, rốn luyn o c, ý chớ, kh nng trớ lc, úc thm m v giỏo dc lao ng. Luyn tp th dc th thao i vi c th hc sinh THCS cú ý ngha tỏc dng ln: + Hc sinh THCS c hng dn, rốn luyn TDTT thng xuyờn, bo m ỳng cỏc phng phỏp khoa hc s cú nh hng trc tip ti s phỏt trin c th nh: Kh nng trao i cht c tng cng, gúp phn nõng cao sc khỏng, sc khe, cỏc t cht v kh nng vn ng. Qua ú, tỏc ng n c nng, cu trỳc ca h thng c quan phỏt trin phự hp vi yờu cu phỏt trin theo la tui, nh: i vi h thn kinh, luyn tp TDTT cú th nõng cao c s thng bng, tớnh linh hot, kh nng phõn tớch, tng hp, kh nng thớch ng ca c th i vi s thay i t ngt ca hon cnh khớ hu, thi tit. + Luyn tp TDTT cũn cú nh hng khụng nh n s phỏt trin v tõm lý, hỡnh thnh nhõn cỏch, õy cng l c s, thi im, phng tin tt chun b cho hc sinh THCS cỏc vn tri thc vn ng, cỏc em sn sng, sc khe hc tp vn lờn tin b, ng thi bi dng, giỏo dc, phỏt trin thúi quen hot ng, vn ng TDTT trong i sng, ý thc quan tõm v hot ng tp th, tớnh tớch cc, tớnh k lut, tớnh t tin, khiờm tn v nhng hnh vi o c tt khỏc Vi nhng ý ngha tỏc dng trờn, vic hc th dc trong trng THCS l khụng th thiu c. ging dy mụn Th dc t hiu qu chỳng ta cú nhiu phng phỏp, nhng trc ht cỏc phng phỏp ú phi c ngi giỏo viờn sp xp mt cỏch khoa hc, s dng hp lớ, linh hot, phự hp vi tng i tng hc sinh. Mun t c Họ và tên: tạ xuân Minh đơn vị công tác: trờng thcs tuân đạo 3 ti: Xõy dng giỏo ỏn t hiu qu cao trong ging dy th dc lp 8 iu ú ngi giỏo viờn trc khi lờn lp phi chun b k bi ging thụng qua vic son giỏo ỏn ca mỡnh. Chun b tt giỏo ỏn trc khi lờn lp l mt vic lm ht sc quan trng m bo thnh cụng ca mt tit dy, mt bi hc. Cỏc nh Giỏo dc ó tng khuyn cỏo giỏo viờn rng: Mt giỏo ỏn tt quyt nh ti 50% thnh cụng ca tit dy hc. Thc vy, nu ngi giỏo viờn dnh cụng sc son mt k hoch bi hc tht hon chnh v chi tit cú ngha l mi vic trờn lp ó c hỡnh dung v phỏc tho y , bi hc cú nhng d bỏo tỡnh hung s phm cú th xut hin trờn lp, giỳp ngi giỏo viờn t tin lờn lp mt cỏch ch ng. Cht lng son giỏo ỏn th hin trỡnh s phm, tớnh sỏng to, ngh thut giỏo dc ca giỏo viờn, giỏo ỏn ging dy TDTT cú tớnh chuyờn bit, nờn vi vic thc hin giỏo ỏn, giỏo viờn khụng ch chun b bi ton din cỏc tri thc khoa hc cn thit, m cn qua ú trao i vn k nng vn ng phong phỳ, lm ỳng cỏc k thut, ng tỏcõy chớnh l c s gi hc TDTT cú cht lng giỏo dc cao. Thụng qua vic son giỏo ỏn chi tit ngi giỏo viờn cú th ỏp dng tt nhng phng phỏp i mi phự hp vi thc t giỏo dc hin nay. Chng 2: THC TRNG. Trng THCS Tuõn cú 301 hc sinh t 11 n 15 tui. a phng ni cỏc em ang sinh sng cú phong tro hot ng th dc th thao tng i sụi ni nhng khụng ng u, ch tp trung mt s mụn nh: cu lụng, búng chuyn. Cỏc mụn in kinh trong chng trỡnh hc ca cỏc em khụng phỏt trin nờn phn no nh hng n t tng v tinh thn hc tp mụn Th dc ca hc sinh. V thỏi v nhn thc ca hc sinh i vi mụn hc th dc qua kho sỏt thc t u nm 85 hc sinh lp 8 trng THCS Tuõn o, tụi thy: - Thc t vn cũn mt s lng ln hc sinh khụng thớch hc mụn th dc. - Gỡ hc th dc trng qua nhn xột ca cỏc em cha thc s hp dn . - S lng hc sinh cho rng hc mụn Th dc khụng em li li ớch cho tng lai ca mỡnh l rt ln. Nhiu gia ỡnh khụng mun con mỡnh dnh nhiu thi gian cho vic hc mụn Th dc. S d cú thc trng trờn õy l do xut phỏt t mt s nguyờn nhõn sau: - Nhiu hc sinh, nhiu gia ỡnh quan nim: Mụn th dc ch l mt mụn hc ph, khụng quan trng. Theo h hc Th dc chng cú li ớch gỡ cho tng lai ca con mỡnh, cỏc mụn m con h cn l Vn, Toỏn, Ngoi ng vỡ vy quan nim ú nh hng trc tip n hc sinh, phn no gim i cỏc em s yờu thớch, hng thỳ khi hc mụn hc ny. - Trong thc t, tụi nhn thy: Vn cũn mt s giỏo viờn thc hin cha tt vic i mi phng phỏp dy hc nờn kt qu ging dy cha cao, gi hc cũn nhm chỏn, cha cú sc hp dn i vi hc sinh. - Sõn luyn tp cha tiờu chun em li hn ch cho giỏo viờn khi t chc tp luyn. Họ và tên: tạ xuân Minh đơn vị công tác: trờng thcs tuân đạo 4 ti: Xõy dng giỏo ỏn t hiu qu cao trong ging dy th dc lp 8 T thc t trờn, tụi nhn thy vic i mi phng phỏp ging dy mụn Th dc l mt nhu cu cp thit, ũi hi mi giỏo viờn phi cú s t duy, u t thi gian cụng sc vo chun b bi ging. Cú nh vy vic ging dy Th dc mi thc s cú ý ngha v t hiu qu cao. Chng 3: THC NGHIM V KT QU THC NGHIM. A. Thc nghim khoa hc: Cn c vo thc trng trờn õy tụi ó xõy dng cho bn thõn mt s bc chun b bi ging trc khi lờn lp, iu ú ó giỳp tụi vng vng hn trong chuyờn mụn, t tin hn trong ging dy. Bờn cnh ú, chỳng ta cng bit: Giỏo ỏn l ti liu phc v ging dy trờn lp hoc cỏc gi luyn tp TDTT. Giỏo ỏn phi th hin c mc ớch, nhim v giỏo dc, ni dung, phng phỏp ging dy, t chc s phm v cỏc iu kin m bo. Giỏo ỏn c xõy dng v son theo ni dung chng trỡnh, k hoch dy hc quy nh theo tng phn, tng tun, v tng tit hc. Khi tin hnh son giỏo ỏn, cn chỳ ý nhng vn sau: - Cn chun b h thng tri thc liờn quan trc tip hoc giỏn tip ti ni dung ging dy, mi quan h gia cỏc phn, cỏc nhim v v mc tiờu giỏo dc cn t. - Nghiờn cu, ỏnh giỏ sỏt thc trỡnh vn ng, c im la tui, sc khe v kh nng tip thu, hot ng, vn ng ca hc sinh. - Tỡm tũi, sỏng to, xõy dng, t chc cỏc iu kin c s vt cht, phng tin (cú th) phc v kp thi ni dung bi hc - m bo giỏo ỏn thc hin ỳng mc tiờu v m bo s dng hp lý cỏc phng phỏp. - Trong mi giỏo ỏn, giỏo viờn khi son cn phi xỏc nh rừ mc yờu cu, nhim v v giỏo dc, mc cn t c ca k thut ng tỏc, cỏc phng phỏp sa cha sai lm, dng c b tr phc v thc hin bi tp cn nờu rừ phn trng tõm, trng im ca ng tỏc mu, v cỏc yu t m bo khỏc, to iu kin cho gi hc t hiu qu. T nhng c s trờn tụi ó tin hnh chun b bi ging theo cỏc bc sau: I. Tỡm hiu hc sinh Phõn loi i tng: 1). Tỡm hiu hc sinh: Mun xõy dng c mt giỏo ỏn thớch hp trc ht ngi giỏo viờn phi hiu i tng hc sinh, nm c tõm lớ, trỡnh ca tng i tng, cú nh vy ta mi a ra c phng phỏp phự hp vi tng em giỳp cỏc em nm vng kin thc, hiu sõu bi hc. Chỳng ta cú th tỡm hiu cỏc em bng cỏc phng phỏp: Vn ỏp, iu tra, phng vn, trc nghim xõy dng giỏo ỏn cho cỏc tit dy Th dc 8, ngay t u nm hc tụi ó tỡm hiu v cỏc em, nm bt tng i tng cỏc lp, ch cn tỡm hiu mt ln vo u nm hc giỏo viờn cú th nm vng tng i tng trong sut c nm v nhng nm hc sau Họ và tên: tạ xuân Minh đơn vị công tác: trờng thcs tuân đạo 5 ti: Xõy dng giỏo ỏn t hiu qu cao trong ging dy th dc lp 8 Khụng ch nm c nhu cu, s thớch m quan trng hn ngi giỏo viờn phi nm c trỡnh , hc lc ca hc sinh. Chỳng ta cú th tỡm hiu iu ú t kt qu hc tp mụn Th dc t nhng nm hc trc, t giỏo viờn ch nhim, giỏo viờn b mụn Th dc ging dy nm trc. Giỏo viờn cng d dng kho sỏt cht lng hc tp ca hc sinh bng hỡnh thc kim tra vn ỏp, trc nghim, thc hnh (Kim tra bt kỡ kin thc no ó hc). Qua cỏc gi hc, qua cỏc phong tro Th dc th thao ca trng giỏo viờn phỏt hin nhng hc sinh cú nng khiu cú k hoch bi dng, nõng cao trỡnh , nõng cao thnh tớch cho cỏc em, nhng em cú nng khiu s l nhng ht nhõn quan trng cho s phỏt trin phong tro Th thao ca trng. 2).Phõn loi i tng: Sau khi kho sỏt, tỡm hiu v nhu cu, s thớch, hc lc, phỏt hin nng khiu tụi tin hnh phõn loi hc sinh khi lp 8 thnh cỏc i tng sau: HC LC Nhúm i tng T l Nhúm 1 Hc lc Gii 35,4% Nhúm 2 Hc lc Khỏ 38,7% Nhúm 3 Hc lc Trung bỡnh 20,8% Nhúm 4 Hc lc Yu 5,1% S THCH Nhúm i tng T l Nhúm 1 Yờu thớch mụn hc 70,7% Nhúm 2 Khụng yờu thớch mụn hc 29,3% Họ và tên: tạ xuân Minh đơn vị công tác: trờng thcs tuân đạo 6 ti: Xõy dng giỏo ỏn t hiu qu cao trong ging dy th dc lp 8 Cn c vo cỏc nhúm i tng ny tụi ó a ra c mt s phng phỏp ging dy cỏc bi hc cú hiu qu. II. Tỡm hiu bi dy: Ngi giỏo viờn mun xõy dng c mt giỏo ỏn c th, trc ht cn phi nm vng ni dung bi ging y. Mun vy, trc khi son bi giỏo viờn cn phi: - c k phn bi dy trong sỏch giỏo khoa, xỏc nh trng tõm ca bi. - c k phn hng dn ging dy trong sỏch giỏo viờn nm vng yờu cu, th phỏp lờn lp, b sung nhng th phỏp cũn thiu, cỏc phng phỏp sỏng tosao cho phự hp vi trỡnh ca hc sinh v qua ú nh hng chun b cỏc dựng dy hc cn s dng. - Giỏo viờn phi luyn tp cỏc ng tỏc th phm mt cỏch linh hot, chớnh xỏc. *Minh ha: Tỡm hiu bi: Bi: NHY CAO - CHY BN 1. Tỡm hiu ni dung bi trong SGK: Bi gm 2 phn: Phn 1: NHY CAO. - Ni dung: + ễn cỏc ng tỏc b tr, 3 bc gim nhy ỏ lng, chy - t chõn vo im gim nhy - gim nhy ỏ lng. + Hc giai on qua x v tip t nhy cao kiu Bc qua. - Yờu cu: + Thc hin tt cỏc ng tỏc b tr, ti ch t chõn gim nhy vo im gim nhy, chy 3 bc gim nhy ỏ lng. + Hc sinh nm c k thut qua x kiu Bc qua, thc hin tip t ỳng k thut, nh nhng, an ton, bc u thc hin c k thut qua x - tip t. Phn 2: CHY BN - Ni dung: Thc hin luyn tp bng hỡnh thc trũ chi: Chy tip sc vt qua vt cn. - Yờu cu : Trong trũ chi cn t c cỏc yờu cu k thut sau : + di bc. + Nõng cao gi. + Nõng cao gút. + Tn s bc nhanh. + Chy ng vũng tt. + Phỏt huy c hng thỳ tớch cc luyn tp. 2. Tỡm hiu cỏc phng phỏp tp luyn: - Phng phỏp phõn on : Họ và tên: tạ xuân Minh đơn vị công tác: trờng thcs tuân đạo 7 ti: Xõy dng giỏo ỏn t hiu qu cao trong ging dy th dc lp 8 + Tp o , chy , ỏ chõn lng cao. + Tp t chõn gim vo im gim nhy. + Tp k thut ỏnh tay. + Tp mụ phng tng c ng ca giai on qua x thp. + ng trờn bc cao thc hin k thut qua x v k thut tip t. - Phng phỏp hon chnh: Tp hon chnh 4 giai on k thut nhy cao: Chy - Gim nhy - Trờn khụng - Tip t. - Phng phỏp tp luyn vũng trũn: Chia 4 nhúm vũng trũn thay i ni dung tp luyn, mi nhúm c thc hin mt bi tp theo s quy nh c th sau mt s thi gian nh trc, sau ú cỏc nhúm chuyn i v trớ cho nhau. - Phng phỏp luyn tp trũ chi: Thc hin luyn tp chy bn bng phng phỏp trũ chi Vt chng ngi vt tip sc. III. Su tm t liu phc v bi ging: Cn c vo ni dung chớnh ca bi, ngi giỏo viờn cn su tm thờm nhng t liu khỏc b sung vo ni dung ú nhm to s a dng, phong phỳ, mi m v tng sc hp dn. Trc khi xõy dng ni dung chớnh thc, giỏo viờn cn su tm, nghiờn cu nhiu bi vit, cỏc giỏo trỡnh chuyờn mụn, su tm cỏc tranh nh, bng a hỡnh, cỏc mu chuyn v mt s vn ng viờn tiờu biu trong v ngoi nc minh ha trong bi ging. Khi nghiờn cu ti liu chỳng ta phi tỡm ra nhng ý chớnh ngn gn, sỳc tớch, cú ý ngha giỏo dc gn kt v a vo bi ging mt cỏch hp lớ. xõy dng giỏo ỏn Bi: Nhy cao - Chy bn Tụi ó su tm v tham kho mt s t liu sau. Su tm: Tranh nh (nh mt s vn ng viờn, tranh k thut nhy cao, chy bn). + nh vn ng viờn ni ting Th gii: Vn ng viờn nam J.Xụtụmayo (Cu Ba) Nhy cao qua mc x 2,45m ngy 27/7/1993 ti Salamanca. Vn ng viờn n S.Kostadinụva (Bungari) Nhy cao qua mc x 2,09m vo ngy 30/8/1987 ti Rụma. Vn ng viờn nam H.Gebselasi (ấtiụpia) chy 5000m vi thnh tớch 12.39,36 vo ngy 13/6/1998 ti Henxinhki. + nh vn ng viờn ni ting Vit Nam: Vn ng viờn n Bựi Th Nhung t Huy chng vng Nhy cao vi thnh tớch 1,94m ti gii in kinh Quc T m rng Thỏi Lan thỏng 5/2005. Tham kho: - Cỏc t liu phc v bi ging tit 26 (SGV Th dc 8). - Ti liu bi dng thng xuyờn cho giỏo viờn chu kỡ 3 (2004 - 2007) NXB Giỏo dc. - Lý lun v phng phỏp giỏo dc th cht (Nh xut bn TDTT). - Ti liu bi dng giỏo viờn dy Th dc trng THCS (H Ni 1980). Họ và tên: tạ xuân Minh đơn vị công tác: trờng thcs tuân đạo 8 ti: Xõy dng giỏo ỏn t hiu qu cao trong ging dy th dc lp 8 - in kinh trong trng ph thụng (Nh xut bn TDTT H Ni 2003). IV. Chun b dựng dy hc: Sau khi tỡm hiu bi, su tm cỏc t liu, giỏo viờn cn c vo ni dung, cỏc hỡnh thc luyn tp tin hnh chun b dựng dy hc cho bi ging ú. (C th phn bi son) V. Son giỏo ỏn: Giỏo viờn thc hin son giỏo ỏn theo cỏc bc sau: - Phn I: Mc tiờu. - Phn II: a im phng tin. - Phn III: Hot ng dy v hc (Ni dung v phng phỏp lờn lp). Cỏch trỡnh by giỏo ỏn: Phn Ni dung nh lng Phng phỏp t chc S ln Thi gian 1. M u 1- 2- 3- 2. C bn 1- 2- 3- 3. Kt thỳc 1- Cng c, nhn xột. 2- Bi tp v nh. Minh ha bng mt bi son c th : Ngy son: / /2009 Ngy dy : / /2009. Bi : NHY CAO - CHY BN Họ và tên: tạ xuân Minh đơn vị công tác: trờng thcs tuân đạo 9 ti: Xõy dng giỏo ỏn t hiu qu cao trong ging dy th dc lp 8 I. Mc tiờu: 1. Nhy cao: ễn ng tỏc b tr, 3 bc gim nhy ỏ lng, chy - t chõn vo im gim nhy, gim nhy ỏ lng. Hc giai on qua x v tip t nhy cao ( Kiu bc qua ). Yờu cu: - Hc sinh thc hin tt cỏc ng tỏc b tr, chy 3 bc t nhiờn gim nhy mnh, ỳng k thut. - Hc sinh hiu v bt u lm c k thut qua x, tip t. - Nghiờm tỳc, t giỏc, tớch cc, trung thc, an ton trong tp luyn. 2. Chy bn: * Trũ chi: Tip sc vt chng ngi vt. * Yờu cu: Hc sinh tham gia tớch cc, nhit tỡnh, sụi ni, trung thc, an ton. II. a im phng tin: Sõn tp sch, hp v sinh, 02 b ct x nhy cao, 04 bc nhy, 1 qu bụng. Chun b ca Thy: 01 b tranh nhy cao kiu bc qua, 01 cũi, 04 c nh, 1 s chng ngi vt. Chun b ca hc sinh: Trang phc gn gng ỳng quy nh. S sõn tp luyn (Phn c bn): + Nhy cao: Tranh Tranh x x m x x m x x x x x x x X x x X x x x x x x x x x x x x x x Nhúm 3 Nhúm 4 Nhúm 2 Nhúm 1 Phõn chia theo chõn gim nhy. ỏ chõn lng vo vt cao + Chy bn: Trũ chi: Chy vt qua chng ngi vt. x x x x x x x x x x Họ và tên: tạ xuân Minh đơn vị công tác: trờng thcs tuân đạo 10 [...]... Minh Lp 8B Lp 8C Khụng Cú Khụng Cú Khụng 9.5% 86 .4% 13.6% 89 .3% 10.7% đơn vị công tác: trờng thcs tuân đạo 15 ti: Xõy dng giỏo ỏn t hiu qu cao trong ging dy th dc lp 8 khụng? Gỡ hc Th dc cú 90.6% hp dn i vi em khụng? Hc Th dc cú em li li ớch cho 76.7% tng lai ca em khụng? 9.4% 85 .5% 14.5% 87 .1% 12.9% 23.3% 71 .8% 28. 2% 73.4% 26.6% Kt qu hc tp ca hc sinh lp 8 trng THCS Tuõn o b mụn Th dc nm hc 20 08 - 2009... hiu qu cao trong ging dy th dc lp 8 c.Luyn tp: + Thc hin k thut qua x tip t trờn bc cao * Nhúm 1: Cỏn s iu hnh ng tỏc Nhy qua x trờn bc cao + Chy 3 bc gim 14-15 ph v b tr chy gim nhy nhy ỏ lng ỏ lng vo vt cao + Nhy qua x trờn bc cao: + Thc tp trờn bc cao k + Chy 3 bc ỏ lng vo vt thut qua x v tip t cao + 1 bc gim nhy qua * Nhúm 2: Giỏo viờn cho hc sinh x v tip t thc hin 1-2 ln trờn bc + x cao + ... hp x x x x x x x x 7- 9ph 1-2 ph 4 hng ngang, c li x x x x x x x x x x x x x x x x 6 -7ph 2Lx8N 2Lx8N 2Lx8N 2Lx8N 2Lx8N 2L o CS - Cỏn s iu hnh - Giỏo viờn quan sỏt 4L/chõn 4L/chõn 4L/chõn đơn vị công tác: trờng thcs tuân đạo 11 ti: Xõy dng giỏo ỏn t hiu qu cao trong ging dy th dc lp 8 B Phn c bn: 1 Nhy cao: a ễn tp: + ễn t chõn vo im gim nhy + Tp ỏnh tay ti ch + ễn 1 bc gim nhy ỏ lng + i 3 bc gim... cú c nhng gi hc t hiu qu cao B Kt qu thc nghim: Trong nm qua tụi ó ỏp dng cỏch son giỏo ỏn v chun b bi ging bng phng phỏp trờn cỏc bi dy Khi lp 8 Tụi nhn thy: Vic chun b k bi ging trc khi lờn lp l mt bc quan trng quyt nh hiu qu gi dy Chớnh vỡ vy sau khi thc hin phng phỏp ny tụi ó kho sỏt li 85 hc sinh lp 8 v thỏi v nhn thc ca cỏc em i vi mụn hc th dc Kt qu nh sau: Cõu hi Lp 8A Cú Em cú thớch hc 90.5%... khụng yờu thớch hc b mụn Th dc cng ch ng, tớch cc xõy dng bi tt hn, luyn tp t thnh tớch cao hn nm ngoi d kin ca giỏo viờn Kt qu kim tra c th nh sau : Họ và tên: tạ xuân Minh đơn vị công tác: trờng thcs tuân đạo 14 ti: Xõy dng giỏo ỏn t hiu qu cao trong ging dy th dc lp 8 TSH S S hc sinh thc hin ỳng yờu cu T l 85 82 S hc sinh thc hin cha t yờu cu 96,5% T l 3,5% 3 Lý do cha t yờu cu - 1 HS chõn gim nhy... 26.6% Kt qu hc tp ca hc sinh lp 8 trng THCS Tuõn o b mụn Th dc nm hc 20 08 - 2009 nh sau: Lp Gii Khỏ Trung bỡnh Yu 8A 67,3% 25,3% 7,4% 0 8B 65,7% 25,2% 9,1% 0 8C 68, 9% 24,3% 6 ,8% 0 KT LUN cú mt gi dy tt, ngi giỏo viờn phi chun b bi tt, cỏc bc lờn lp, tin trỡnh ca bi ging c chun b chu ỏo, cn thn trong bi son s giỳp ngi giỏo viờn vng vng, t tin trc hc sinh, em n cho hc sinh mt gi hc vui ti, thoi mỏi, ú chớnh... hiu qu cao trong ging dy th dc lp 8 giỳp cỏc em khc phc im yu ú, to s ham thớch, hng thỳ hc tp, cỏc em s thy hc Th dc khụng khú, khụng ngi, iu ú giỳp cỏc em yờu thớch mụn hc hn Mun xõy dng c mt giỏo ỏn ỳng trng tõm, thớch hp vi tng i tng, ngi giỏo viờn phi tỡm hiu k bi nm c ni dung chớnh, xỏc nh c trng tõm, t ú tham kho t liu, chun b v dựng dy hc v a ra nhng bin phỏp c th ging dy t hiu qu cao Mun... bit t duy sỏng to, cú nh vy chỳng ta mi thnh cụng trong s nghip ca mỡnh Tuõn o, ngy 25 thỏng 05 nm 2009 Ngi vit T Xuõn Minh NHN XẫT CA HI NG KHOA HC CC CP Họ và tên: tạ xuân Minh đơn vị công tác: trờng thcs tuân đạo 17 ti: Xõy dng giỏo ỏn t hiu qu cao trong ging dy th dc lp 8 Họ và tên: tạ xuân Minh đơn vị công tác: trờng thcs tuân đạo 18 ... ti: Xõy dng giỏo ỏn t hiu qu cao trong ging dy th dc lp 8 ooooo ooooo Gii hn III Ni dung v phng phỏp lờn lp: NI DUNG A Phn m u: 1- Nhn lp: + Kim tra s s, sõn tp, dng c, trang phc, nm bt tỡnh hỡnh sc khe hc sinh + Ph bin ni dung, yờu cu bi hc 2- Khi ng: (Theo nhc bi Tui tr nim tin v m c Nhc v li: An Chung) a Khi ng chung: - i ỏnh tay cao - ng tỏc vn mỡnh - ng tỏc bng - Chy lng trc... Xõy dng giỏo ỏn t hiu qu cao trong ging dy th dc lp 8 + Khuyt im 3 Bi tp v nh 4-6 ln x x x x x x x + Phõn chia theo tng x x x x x x x nhúm i tng yu v k 4- 5 ph x x x x x x x thut hoc th lc ra bi x x x x x x x tp phự hp 1-2 ln 4-5 ph 2-3 ln Giỏo viờn cho mt s bi tp da trờn nhúm i tng hc sinh, s ln tp v thi gian tp cho phự hp VI D kin cỏc tỡnh hung cú th xy ra: - phn Nhy cao: Nu hc sinh ri lon nhp . sỏt li 85 hc sinh lp 8 v thỏi v nhn thc ca cỏc em i vi mụn hc th dc. Kt qu nh sau: Cõu hi Lp 8A Lp 8B Lp 8C Cú Khụng Cú Khụng Cú Khụng Em cú thớch hc mụn Th dc 90.5% 9.5% 86 .4% 13.6% 89 .3% 10.7% . hiu qu cao trong ging dy th dc lp 8 khụng? Gỡ hc Th dc cú hp dn i vi em khụng? 90.6% 9.4% 85 .5% 14.5% 87 .1% 12.9% Hc Th dc cú em li li ớch cho tng lai ca em khụng? 76.7% 23.3% 71 .8% 28. 2% 73.4%. 26.6% Kt qu hc tp ca hc sinh lp 8 trng THCS Tuõn o b mụn Th dc nm hc 20 08 - 2009 nh sau: Lp Gii Khỏ Trung bỡnh Yu 8A 67,3% 25,3% 7,4% 0 8B 65,7% 25,2% 9,1% 0 8C 68, 9% 24,3% 6 ,8% 0 KT LUN cú mt gi dy
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề tài xây dựng giáo án để đạt hiệu quả cao trong giảng dạy thể dục lớp 8, Đề tài xây dựng giáo án để đạt hiệu quả cao trong giảng dạy thể dục lớp 8, Đề tài xây dựng giáo án để đạt hiệu quả cao trong giảng dạy thể dục lớp 8

Từ khóa liên quan