skkn HƯỚNG dẫn học SINH kỹ NĂNG sử DỤNG ATLAT địa lí VIỆT NAM, BIỂU đồ, BẢNG số LIỆU để đạt HIỆU QUẢ CAO TRONG kỳ THI TRUNG học PHỔ THÔNG QUỐC GIA

25 348 0
skkn HƯỚNG dẫn học SINH kỹ NĂNG sử DỤNG ATLAT địa lí VIỆT NAM, BIỂU đồ, BẢNG số LIỆU để đạt HIỆU QUẢ CAO TRONG kỳ THI TRUNG học PHỔ THÔNG QUỐC GIA

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

... đến kỹ sử dụng Atlat, biểu đồ, nhận xét bảng số liệu việc giảng dạy Địa lí Ít hướng dẫn học sinh sử dụng Atlat nên chưa nắm vai trò Atlat việc giảng dạy mơn Địa lí, nên hiệu thấp Về phía học sinh. .. NAM, BIỂU ĐỒ, BẢNG SỐ LIỆU ĐỂ ĐẠT HIỆU QUẢ CAO TRONG KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THƠNG QUỐC GIA để đồng nghiệp tham khảo, góp ý chia sẻ kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng giáo dục nói chung mơn Địa. .. chấm thi tốt nghiệp mơn Địa có thí sinh viết Tây Ngun giáp biển… Trong đó, mơn Địa để đạt điểm - dễ Học sinh muốn đạt kết cao kiểm tra thi Địa lí, cần nắm vững phần kỹ sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam,

Ngày đăng: 05/09/2018, 08:56

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan