Rèn luyện kỹ năng lập niên biểu trong môn lịch sử cho học sinh lớp 8

19 4K 9

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2015, 14:50

. 2012-2013 như sau: - kết quả kĩ năng niên biểu: HỌC KÌ I HỌC KÌ II 42% 89 % - kết quả học sinh hiểu bài: HỌC KÌ I HỌC KÌ II 63% 95% - kết quả học tập: Tổng số học sinh HỌC KÌ I CẢ NĂM Trên trung bình Dưới. toàn Một số tiết học giáo viên chỉ huy động một số học sinh khá, giỏi trình bày kĩ năng lập niên biểu mà chưa giành cho đối tượng học sinh yếu kém. Cho nên đối tượng học sinh yếu kém ít được. của việc lập niên biểu trong sách giáo khoa Lịch sử 8 thì kĩ năng lập niên biểu của giáo viên đóng vai trò quyết định. Vì vậy nắm được những kĩ năng cơ bản để lập niên biểu phục vụ cho việc giảng

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan