0

Đánh giá hiện trạng môi trường làng nghề nấu rượu Vân Hà, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang và đề xuất giải pháp cải thiện

105 1,340 8

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/03/2015, 13:39

. NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN Nguyễn Thị Huế ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG LÀNG NGHỀ NẤU RƯỢU VÂN HÀ, HUYỆN VIỆT YÊN, TỈNH BẮC GIANG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP CẢI THIỆN. NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN Nguyễn Thị Huế ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG LÀNG NGHỀ NẤU RƯỢU VÂN HÀ, HUYỆN VIỆT YÊN, TỈNH BẮC GIANG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP CẢI THIỆN. sát thực hiện trạng môi trường và ảnh hưởng của hoạt động sản xuất rượu đến môi trường làng nghề và sức khỏe cộng đồng. Từ đó đưa ra một số giải pháp cải thiện môi trường làng nghề Vân Hà. 
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá hiện trạng môi trường làng nghề nấu rượu Vân Hà, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang và đề xuất giải pháp cải thiện, Đánh giá hiện trạng môi trường làng nghề nấu rượu Vân Hà, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang và đề xuất giải pháp cải thiện, , Chương 1 - CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU LÀNG NGHỀ, Chương 2 - ĐIỀU KIỆN ĐỊA LÝ VÀ HOẠT ĐỘNG NẤU RƯỢU Ở LÀNG NGHỀ VÂN HÀ, Chương 3 - CÁC NGUỒN THẢI VÀ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG LÀNG NGHỀ, Chương 4 – CÁC GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU ẢNH HƯỞNG TIÊU CỰC TỪ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT RƯỢU VÀ CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG LÀNG NGHỀ VÂN HÀ, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm