skkn tổ chức quản lý, giải quyết văn bản đi, văn bản đến và lưu trữ hồ sơ thpt chuyên lương thế vinh

38 746 0
skkn tổ chức quản lý, giải quyết văn bản đi, văn bản đến và lưu trữ hồ sơ thpt chuyên lương thế vinh

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

. và trích yếu nội dung văn bản Võ Thị Minh Thùy Trường THPT Trấn Biên 8 Tổ chức quản lý, giải quyết văn bản đi, văn bản đến và lưu trữ hồ sơ + Tên loại và trích yếu nội dung của các loại văn bản. Minh Thùy Trường THPT Trấn Biên 15 Tổ chức quản lý, giải quyết văn bản đi, văn bản đến và lưu trữ hồ sơ Mẫu bìa loại: 220mm x 109mm: * Chuyển phát văn bản đi Việc chuyển giao văn bản đi phải đảm. Biên: Võ Thị Minh Thùy Trường THPT Trấn Biên 12 Tổ chức quản lý, giải quyết văn bản đi, văn bản đến và lưu trữ hồ sơ + Trang nội dung: Phần dùng để đăng ký văn bản đi, được trình bày trên trang

Ngày đăng: 02/03/2015, 13:53

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan