0

skkn nâng cao kết quả học tập môn sinh học lớp 7a2 trường thcs nguyễn văn linh thông qua sử dụng sơ đồ tư duy trong dạy học

39 1,001 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/02/2015, 21:09

sử dụng sơ đồ tư duy dạy sinh      !"# $%& '()*     !"#$%&'()!* +,-.&#/#012 +,-()!* .%!&/0 30#45 !& 1 #&223 23  452467 8928 $ 5:25;<="( 9>?52@$&AB";7C 2DE 2<@ 4>52"#6;7F  6( 789:;<G,E /06&'DH56!I'JK"#4>5GL 9MNH/E7O(P7;<="( (Q6 =><?<7@ABGL14=?";  !CDE"#4>5GL9MNR1BS,G /=F@ GH:8I <J:H BK7?L 0MI! TE45CJQUVM!&'!& ',-W7 7XE<Y<DAE"EC( 67 /Z G@(";[ \WVM]Y^W <=#( ,D!-_<`F`(& $<M<N?ON :?K:?P 5O(P7;<="( (Q6DH56!I'JEa !I' %9>?5b 'Q89 ?<7@AB RS<JB@T:?U :?B8=V@ <M:?BKP: ?<7@AB 9*7O(P7;<="( (Q6DH56A!%D M/06&'TE67!I'JE"#4>5GL 9MNHc /0_%DE7E6B !I'2W!"d"W_e 7WD  >AW$*7O(P7;<="( (Q6DH56A !%D M /0 6&' TE 6 7!I'JE "# 4>5 GL9MN +?<P:WP DE"I<@$%7E<@<C$IAD"; <"; ?TX <UX::=F@ :O@8I O@8I <UX:YB :O@8I GG aJEb f ? f G> aJEb f  f 3!GS=> .%DETE67"I$%7E<@ D<@&TE_%DE7E<@_g '";''DEh!i D<@1TE_%DE_g# $ B& Z?L:[@? 5O(P'j'D[7<@!&'$%D<@0"F \P:]BM /0<C$I$k<hAlVEHc GAlVEWD<@0"F"% c  !"#  ";56F"#4>5W_@DH56J$hT <h<@$&,!%D@I$Hm<E(Q$%' 'X<"nEE!%Dh %Wh!I'Wh! %oi$hDPX'67DH0<"n (QWkQ W<Y<D7!-TE<Q(*p%Wp!I'qH0<"n-<E $ (Q$%' 'XW<"n<Y<D$%$EeTEDr%WDr!I' s $%<#7C "#H/E<A_',-W7 7<Y<DkQ < DE<"n"IAETE<@$&9<,<"nB[D!%D@";] Y^<etE $h-I-B<Y<DTEp%Wp!I' ?j$hDY,D!-W67!I'JF<@`RW<,!%E< Q[D_"I$% `(&Ah_<@$h,D7!l9W0MI! "EE   D@6$I7s\_1< $h<=(m(Q6TE $"Du$&W DHWE0E_%0<OAh0<v'67X EDE6&'WF67E<E7C67H@_%CW i45',-<Y<DkQ  %$%kQ  *7s-TE <@$&<C$IDH"#7C Y7 7;/EwE<Y<DAETE <@$&e_@!@khQ psQ!%D@ $A,D$IhWHkMF$%C mH<SDE<"n0''<x'PQ<A!%7O(P7;<="(  (Q6!I' %<@$&AB";7Ca9>?5bgDX'[D ,E 0MI! <QDPTE";<=#,E /0 6&'_@DH G<"n%EAD";<";24E!I'J"#4>5 GL9MNNI'JEa67b<"n6!%D!I's*DUNI'JKa36 7b!%D!I'<CNI's*D<"n$&(P7;<="( (Q6 !I'2W!"d"W_e7WDTE%9>?5a$#EAQH !I'Xb /0 k<@A0"FSF</06&'TE67D _7E<@TE!I's*D!%\e!I'<C!%Z$3$%/0 D[7 kN^_`___$\t<@!%AlVEh% Dg$*$&(P_0<="($% (Q6DH56!I'JF"#4>5 GL9MN<S!%DM/06&'TE67 $%& 4*E% E6<S7x'B'I<@$&$% ;y% "; 56J67<"n6%T2 zG%<@$&7 zG%@ E ' z>%28(v'U8eU8<C zG%,DhD zG%,I' zG%<@$&AB";7C=Dh!I'2>W!"d"W_e7W!I'D$% X [ \{MWDP$hF%";<CC E <AF%<@$&AB";7CAhiE ;7 $I% |k0!I'<@$&W67'0<"n<Y<DkQ 'mn'$I MTEp*;/EU>wE<"n)<Y<DkQ -$I<h* 7CTEDH"#H/E <Q(*_%<"n-<E(QW<Y<D $%$EeTEp!I'<C$Is$%<#7C "#H/E<A_7 7 DE<Y<DAETE!I'<@$& %9>?5 .0,H!%D@ $E"#hMDW<"n',H0(Q<X DHHAh*D $*$&(P'";''<`DI '-T<@-sTE67 (Q6.0,Z"#B (PH*H_%0<*Ok'h0W$([ gD,E k!"n(Q6ED@6}s'0(QW0 7"I <@H&k67A-sEDE Q<@6&'(  $`W EDE<AA'lB,(s_%W_'*$%0/$k<h<E 7C67!*@7  E0!#,tW0MI! QW kh67/@(TE_%$pE6E 7E{M!&'!&', -W7 7XE<Y<DAE"EC( 67/ E<`*QW <h%%<"EE<M<N?ON:?K:?P2 5O(P7;<="( (Q6!I'<@$&@%9>?5: #EA QHw&'_C!I'<iTE%9>?5  9k<h7O(P7;<="( (Q6<SAkhH I`!%0.~E"#K$%F9*ED!%i 4 % 4<<•<1!%%H5E<,B-(uD@7Cl_%!&$h$k <h%2 ]E!-!&$%s*D(Q6FD@7C"# kW7O(P 5: (Q6DIX'456&'D@T<@W-s$% <@<"nk045EDEB,(s_%D@% 9I70'\D<@< ] + z@6E^!%hD$7Q %%TE45$%Z!%hD$TE-i H $%'P67%/0!E <@TE6eTED >6%e'<"nM!sTEp67Hw$h-*a$€W $5:bW*CAEa<@)<h<S6"I<A<6 !6l<bW0M@6Ea_%Wn'$€W)$WD% 7xbW7s$&(P<"n6/E7$F$% @7C^aGAD'(sb E<AWEk29*$&(P5: (Q6AZ"F_@DH 56J7€(i% 45{M"(DQ!QW_$k<hD@ 7,7xWA$k<hD@*CW E65O(P5:n'$I '";''(Q6-s"$k<'nDFW0 !&ADWA-0 E A''i<`DI'";''(Q6W<Y_*!%<C$I!I'Fk'4>5$% 4+ 7Vi>,W9P"FW8D<C:s+ (P _2 E7/E(s#H g2]N,E $DIX6k' -B$%<i<T[ 7  ED%"EXl"I(u'";'']6 6^*/0ITE67"EE 9D@7C67e]6 $v^W]<6j'^HI7,7xW( $&W!%D@ ), (u<*"n]/EA'^O>e$I$*6[ '";'' 5:W/0 k<E7C67W067_( Ik 7,7€]!H^ <ikEWZ(L(%!%D_%<"n3 <DWHi]/EA'^)E^W67t7€<Q/06&'E W!Q<"n&' ("n E6$%%(i$&(PC<"n6/E7 $F$% @7C7E%^ C$I!s!"n $WAkh0<h%W7 *D$h$k<h7O(P7;<="( (Q6F_@DH "#4>5 Z"k'62 h%2]5O(P_0<="( (Q9M6F"#4+G64=^4% G@TE0GL1•G*R8 $DH$M h%2]+Cn'D@7C'";''(Q6$I'";''7O(P_0<=" ( (Q6!17O3"#4>5.E>PD.xW'e8:$%5;TE 09Z1} 3 ><h%%<h<h&'<$*',-"<DTE$*7O(P5:  (Q6W7;<="(WE$*7O(P5: H&'W 'iTC<*CAE G E67"'QD(P[ DuDITE.@ (P$%<% Q W _0,HDCAD@<h%P$%<<"n*/0TE$*7O (P5: (Q6_@DH56JEF"#4>5GL9MN p/0s$%/E%!*ED0 WHB<1DQ89?<7 @AB"7E29*7O(P7;<="( (Q6DH56A!%DM/0 6&'TE67!I'JE"#4>5GL9MNHc <M:?BKP:?<7@AB25O(P7;<="( (Q6DH56A!%D M/06&'TE67!I'JE"#4>5GL9MN RS<JBYa8=V@:?B:?bN/0_%DE7E6B !I'2W!"d "W_e7WD '()* '?O@?:?U?<7@AB H!sE6E!I'JK$%JK<s*$<A!%E!I'A7s"; <";$h<@$%7V7C!I'W<iMD<S<"n_ED*B'!I'(sE$% 6!s$% QDTE!I'3";<=E>P"7E2 Z .02>AD452  c@O@?TX L:I@ `7C GED G)  :,@ FN\ 3   3 y FN\$     y  4;)EW<,!%E!I'H<"n',Hs'0(Q MD6% G)C!%<h*&!n $* E67"'QD(P TEH '$?<P:WP?<7@AB >6k067TEE!I'JK$%JK<s*NI'JK<"n 6!%DAD<CW!I'JK!%ADs*DH(m_%DE0 7 k!"n)E6‚aDER++>2b!%D_%DE"I<@7 7$I_%DE7E<@aDED@7E6B !I'Db( Hs '_7 Q$%`DEa9E_%DE";<";E$h#<D <i6}$%#!"nDEb /0DE"I<@W<D_TEEADA7sEW( <A H(m'j'D[7<D7s!*<D7C_TE ADW<"n/07E2 .0281_ <O:E:Bde? ?TX:?f@?<JX ?TX8c<@?A 3gZ Z' N _$g$\  +ƒyWJ„yWyp<A!&7s!*<D7C_TEEADs *D$%AD<C!%HAlVE: <AWEAD<"nB[D!%"; <"; 5O(P2DE"I$%7E<@<C$IAD";<";  \ .022 ?TX :=F@:O@ 8I O@8I YB:O@ 8I s*D aJKb f 5O(P5: (Q6 f C aJKb f H7O(P5: (Q6 f |%WH7O(P'j'D[7<@!&' ''1B<:e??<7@AB …>\_1_%TE $2.0,Hs'0(Q0!I'<C$%!I' s*D7 Q02 zC$I!I'<CH H7O(P5:WH$&(P '";''-sTE_@DHW_"I!!I'$%\_1"_"# zC$I!I's*D2H A7O(P5: (Q6>M $% \W{MHB,(s7;<="(<1"I !I'  %9>?5 Sơ đồ định hướng chung cho các lớp Động vật có xương sống h p7;<=WHB,(s%7;<= Dr!I'a,[ kX" 7;<="m$% <Y<DTEDr!I'A7s<hw n'!-b,!% 7;<=<1"I@(-45i<Q<"n/EDr!I'<@$&>7;<=% <"nE 67I*Dr!I' 9-(P(Q!I'WH7O(P7;<=<1"ID!I'"7E2  Dr6TEp!I'<@$&WH` 45D@(p WH/E <1"I29-(PF]s%2E7kQ  %$% Q<@7CTEj'^H` 45s%D<#7C$% kQ  %[  <1"Ia7;<=b45/E Q<@s% %w [ 7;<=<1"IWH'P 45D<Y<DkQ -$IDH "#7CE7;<=aC$I! Q7;<=$hkQ  %$%kQ  b ";s"WH$%` 456k0!I' %9>?5 _g7;<="(a* 'i'P!Pb g G %7O(P5:(QDIWHe,tW_%&'T C(Q5:gDH&'*C$%!*&' 679-(P25E (QB _%]E(Q$%<Y<DTE!I'!"d"^H<Y,tTC2Hãy chỉ rõ sự đa dạng của lưỡng cư về số lượng, thành phần loài và môi trường sống ? p{M6<"nW45$€<"n5:7E2 G %EWH/E5:<1"IWH"I(u45D_%DIX' [D\_1< ; 7;<="(WH(PH*Ha'iDhDq(DE'b< $€7;<=<1"ITE%$%p!I'W7E<AE'A =[  45 _ [...]... sinh lớp 7a2 trường THCS Nguyễn Văn Linh hay khơng ?” thì giờ đây đã được kiểm chứng trong thực tế và cho thấy rằng việc sử dụng SĐTD trong dạy học mơn Sinh học lớp 7a2 ở trường THCS Nguyễn Văn Linh có làm tăng kết qua học tập của học sinh mà mức độ ảnh hưởng của nó là lớn * Hạn chế: Sử dụng sơ đồ tư duy trong dạy học Sinh học 7 là một giải pháp rất tốt nhưng để sử dụng có hiệu qua người... ảnh hưởng của việc sử dụng SĐTD trong q trình học tập của nhóm thực nghiệm là lớn Giả thuyết của đề tài Sử dụng sơ đồ tư duy trong dạy học sẽ làm tăng kết qua học tập mơn Sinh học của học sinh lớp 7A2 trường THCS Nguyễn Văn Linh đã được kiểm chứng Trang 12 Biểu đồ so sánh ĐTB trước tác động và sau tác động của nhóm thực nghiệm và nhóm đối chứng 4.2 Bàn ḷn kết quả: Kết qua của bài kiểm... giáo viên Trong q trình nghiên cứu, học sinh lớp thực nghiệm khá đơng đòi hỏi giáo viên phải bao qt học sinh tốt hơn, quan tâm đến đối tư ng học sinh yếu nhiều hơn Đặt biệt cần rèn kỹ năng cơ bản về kỹ tḥt vẽ SĐTD và học từ SĐTD thì học sinh yếu mới tiếp thu tốt 5 KẾT ḶN VÀ KHUYẾN NGHI : 5.1 Kết ḷn : Trang 13 Việc sử dụng sơ đồ tư duy trong dạy học mơn Sinh học đã nâng cao được kết qua học tập... nghiên cứu KHSP ứng dụng - Nhà xuất bản ĐHQG Hà Nội 8 Dạy tốt – học tốt các mơn bằng BĐTD - Nhà xuất bản GD Việt Nam Phụ lục 1: Một sơ sơ đồ tư duy sử dụng trong dạy học lớp thực nghiệm Trang 16 Sơ đồ tư duy định hướng chung cho các lớp ĐVCXS Trang 17 Sơ đồ tìm hiểu đặc điểm chung của lớp lưỡng cư Trang 18 Sơ đồ tìm hiểu vai trò của lớp bò sát Trang 19 Sơ đồ tư duy cấu tạo trong chim bồ câu Phụ... tập của học sinh lớp 7a2 trường THCS Nguyễn Văn Linh Thơng qua sử dụng sơ đồ tư duy định hướng để tổ chức cho học sinh học tập tìm hiểu kiến thức của các lớp động vật ngành ĐVCXS, học sinh được rèn lụn kỹ năng ghi nhớ logic, chính xác Từ đó HS có kỹ năng lập ḷn phân tích, so sánh rút ra đặc điểm tiến hóa tốt hơn do có vốn kiến thức phong phú Ngoài ra, các em học được kĩ năng tự học, biết... là kết qua của q trình tác động mang lại, nghiêng về nhóm thực nghiệm Theo bảng tiêu chí Cohen, chênh lệch giá trị trung bình chuẩn (SMD) = 0.87 cho thấy mức độ ảnh hưởng của việc sử dụng SĐTD trong dạy học là có ảnh hưởng và kết qua mà nó mang lại là lớn Như vậy giả thiết của đề tài là “Việc sử dụng SĐTD trong dạy học mơn Sinh học có làm tăng kết qua học tập của học sinh lớp 7a2. .. thống nhất hơn cho việc vận dụng sơ đồ tư duy trong dạy học * Đối với giáo viên, khi sử dụng sơ đồ tư duy trong dạy học giáo viên cần phải định hướng cho HS vẽ cái gì ? vẽ những gì ? vẽ để làm gì ? Bởi vì còn nhiều học sinh chưa xác định được khi cầm bút vẽ Khi đã hình thành được kỹ năng học bằng SĐTD cho HS chúng ta cần rèn lụn thường xun nhằm giúp các em nâng cao được kỹ năng đạt được và... hẳn các bạn sẽ cảm thấy nhiều thú vị với cơng cụ dạy học này Với kết qua của đề tài này, tơi mong rằng các bạn đồng nghiệp quan tâm, chia sẻ và đặc biệt có thể ứng dụng trong q trình dạy học mơn Sinh học cũng như các bộ mơn khác Trang 14 để tạo hứng thú và nâng cao kết qua học tập cho học sinh Rất mong được sự đóng góp ý kiến của Hội đồng khoa học các cấp để đề tài hoàn thiện hơn Xin chân... hướng nghiệp, BVMT theo quy định + GV cần gọi học sinh nêu thêm các ví dụ các em biết ( phần I) - Phương pháp: Giáo viên nên kết hợp nhuần nhuyễn hơn giữa vấn đáp với sử dụng cơng cụ sơ đồ tư duy ( phần II ) - Sử dụng đồ dùng, thiết bị dạy học: Nên thiết kế bài giảng điện tử để tiết học sinh động hơn Bài 43-Tiết 45: Tuần dạy: 24 Ngày dạy: 29.01.2013 CẤU TẠO TRONG CỦA CHIM BỒ CÂU 1 MỤC TIÊU: 1.1 Kiến... cần tìm hiểu ở lớp động vật mới, bước đầu tập dượt kĩ năng nghiên cứu khoa học Qua đó tạo cho các em niềm say mê, hứng khởi học tập, giải quyết được tình trạng học thụ động, ức chế tiếp thu ở nhiều em Đồng thời HS có thể vẽ SĐTD nhanh hơn, nhuần nhuyễn hơn Quan trọng hơn HS biết “vẽ để học và học từ vẽ” đó là vấn đề cốt lõi khi nhà sư phạm sử dụng cơng cụ sơ đồ tư duy trong dạy học Chính vì . W{MHB,(s7;<="(<1"I !I'  %9>?5 Sơ đồ định hướng chung cho các lớp Động vật có xương sống h p7;<=WHB,(s%7;<=. _%]E(Q$%<Y<DTE!I'!"d"^H<Y,tTC2Hãy chỉ rõ sự đa dạng của lưỡng cư về số lượng, thành phần loài và môi trường sống ? p{M6<"nW45$€<"n5:7E2 G %EWH/E5:<1"IWH"I(u45D_%DIX' [D_1<. (Q67€!%DM/06 &'DH56TE67!I'JK"#4>5GL9MN^<S<"nD  $ Biểu đồ so sánh ĐTB trước tác động và sau tác động của nhóm thực nghiệm và nhóm đối chứng +$/;SBbWP:]BM /0TE_%DE7E<@<C$IADs*D<D_!%` <C$IAD<C<D_!%Z$3@!*<D7C)EEAD!%_hZ h<A
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn nâng cao kết quả học tập môn sinh học lớp 7a2 trường thcs nguyễn văn linh thông qua sử dụng sơ đồ tư duy trong dạy học,

Từ khóa liên quan