0

đánh giá sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ cải cách hành chính công trong bối cảnh xây dựng thành phố huế trở thành thành phố trực thuộc trung ương

47 807 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/02/2015, 19:43

- 1 - Cải cách hành chính nhà nước là một nhiệm vụ vừa cấp bách vừa lâu dài, để từng bước xây dựng một nền hành chính trong sạch vững mạnh phục vụ đắc lực và thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc đổi mới và phát triển đất nước, thủ tục hành chính là một bộ phận tất yếu trong đời sống xã hội, là công cụ của nhà nước trong việc quản lý xã hội và phục vụ cá nhân và tổ chức. Và cải cách hành chính được coi là một trong những giải pháp quan trọng để đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. CCHC được triển khai trên nhiều nội dung: Cải cách thể chế, cải cách tổ chức bộ máy hành chính, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, cải cách tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính. Hiện nay cải cách hành chính là một trong những chương trình trọng điểm của Quốc gia. Đang được thực thể hiện theo Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 8 tháng 11 năm 2011 của CP về ban hành ch/trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020; trên cơ sở đó tỉnh TT Huế đã ban hành quyết định 317/QĐ- UBND về ban hành Kế hoạch CCHC giai đoạn 2011-2015 với mục tiêu là xây dựng hệ thống tổ chức bộ máy của các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất năng lực và trình độ đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân và phát triển của tỉnh; tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, thuận lợi, minh bạch nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, thu hút đầu tư, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong bối cảnh Bộ Chính trị đã có Kết luận 48-KL/TW ngày 25/5/2009 về "Xây dựng, phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế và đô thị Huế đến năm 2020" và ngày 17/6/2009, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định 86/2009/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020; theo đó xác định: “Xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trong vài năm tới, là trung tâm của khu vực miền Trung và một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của cả nước về văn hóa, du lịch, khoa học - công nghệ, y tế chuyên sâu và giáo dục - đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao. Phấn đấu đến năm 2020, Thừa Thiên Huế xứng tầm là trung tâm đô thị cấp quốc gia, khu vực và quốc tế, một trong những trung tâm kinh tế văn hóa, khoa học - công nghệ, y tế, đào tạo lớn của cả nước và khu vực các nước Đông Nam Châu Á”. Tại kỳ họp HĐND tỉnh khóa V, lần thứ 14 đã tán thành và thông qua Đề án xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương; Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 4 (Khoá XIV) đã quyết định thông qua Nghị quyết về xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương giai - 2 - đoạn 2011-2015. Đây là chủ trương lớn, quan trọng để tỉnh Thừa Thiên Huế phát huy cao nhất mọi nguồn lực phát triển và bảo tồn di sản Huế; đồng thời là mục tiêu và quyết tâm lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh, nhằm phát huy lợi thế, phấn đấu đưa Thừa Thiên Huế trở thành trung tâm đô thị cấp quốc gia, khu vực và quốc tế. Chính vì vậy, đổi mới cung ứng dịch vụ công, việc cải thiện chất lượng cung ứng dịch vụ ở ngay chính khu vực nhà nước là hết sức quan trọng. Bên cạnh chức năng quản lý nhà nước, chức năng phục vụ của nhà nước nhằm cung cấp những dịch vụ cần thiết cho người dân để họ thực hiện tốt quyền lợi và nghĩa vụ của mình giờ đây cần được chú trọng hơn bao giờ hết. Vì vậy, việc “Đánh giá sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ CCHCC trong bối cảnh xây dựng Thành phố Huế trở thành Thành phố trực thuộc TW” cần được đánh giá xem chất lượng dịch vụ hành chính công tại thành phố Huế đang cung ứng cho người dân như thế nào trong bối cảnh hiện nay . Với những lý do nêu trên và trong giới hạn cho phép của thầy giáo trong bài viết tiểu luận, em xin phép phân tích dữ liệu bằng phần mềm SPSS 20 (thống kê mô tả, đánh giá độ tin cậy của các thang đo, phân tích nhân tố, phân tích phương sai và phân tích hồi quy) và kiến thức học môn phương pháp nghiên cứu khoa học phải trả lời những câu hỏi như sau: 1. Đánh giá hiện trạng đáp ứng dịch vụ hành chính công tại TP Huế như thế nào? 2. Những nhân tố nào ảnh hưởng đến sự hài lòng của người dân về dịch vụ hành chính của cơ quan hành chính khi thực hiện các thủ tục hành chính cho người dân? 3. Đo lường sự hài lòng của người dân về chất lượng dịch vụ hành chính công. 4. Trong số các dv hc công theo mẫu khảo sát thì để xem mức độ hài lòng của người dân thì cần chú trọng những nhân tố nào. 5. Những gợi ý nào làm tăng chất lượng dịch vụ hành chính công đồng thời cải thiện hơn nữa mức độ hài lòng của người dân sử dụng dịch vụ hành chính công tại TP Huế? Trước hết chúng ta tìm hiểu khái niệm chất lượng dịch vụ, dịch vụ hành chính công và sự hài lòng: Chất lượng dịch vụ là một thước đo quan trọng đối với hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, và là một trong những kết quả hoạt động chính của các cơ quan này. Tuy nhiên, lợi nhuận không phải là mục đích chính của các - 3 - cơ quan, vì họ còn phải thực hiện nhiều chức năng khác như hỗ trợ cho sự tăng trưởng, điều chỉnh nhịp độ tăng trưởng và định hướng tăng trưởng. Sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ này chính là sự hài lòng về những gì mà dịch vụ này cung cấp có thể đáp ứng trên hoặc dưới mức mong muốn của họ. Khi đề cập đến khía cạnh chất lượng dịch vụ hay mức độ hài lòng của người dân thì yêu cầu đặt ra đối với cơ quan hành chính là làm sao rút ngắn khoảng cách giữa kỳ vọng của người dân và khả năng đáp ứng thực tế của cơ quan hành chính. Mặt khác, sự hài lòng của người dân là một trạng thái chủ quan, không định lượng được nên việc đo lường sẽ là không chính xác, đòi hỏi phải lấy mẫu và phân tích thống kê. Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương hiện nay trong hệ thống biểu mẫu khảo sát ( Phụ lục 1 đính kèm) để đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức bao gồm các yếu tố cơ bản, cụ thể như sau: 1. Cơ sở vật chất 2. Năng lực của nhân viên( sự phục vụ của công chức) 3. Thủ tục (Đánh giá về chất lượng cung cấp thông tin về dịch vụ hành chính) 4. Hỏi đáp về cung cấp dịch vụ hành chính công 5. Đầu ra của dịch vụ hành chính công (Đánh giá về kết quả giải quyết công việc 6. Sự hài lòng của người dân về quy trình thủ tục, thời gian giải quyết công việc, thái độ ứng xử khi tiếp dân, kỹ năng và kiến thức chuyên môn, chất lượng của văn bản hành chính. 7. Ngoài ra xem xét các yếu tố như: Giới tính, độ tuổi và tần suất sử dụng dv hcc có ảnh hưởng như thế nào đến sự hài lòng của người dân. EM XIN TRÌNH BÀY KẾT QUẢ SAU KHI PHÂN TÍCH MẪU PHIẾU ĐIỀU TRA: * Đánh giá Frequency 1. Giới tính: Qua phân tích chúng ta thấy tỷ lệ nữ ít hơn nam không đáng kể , điều này theo xu thế hnay phụ nữ ngày càng tham gia vào công việc của xã hội. Phụ lục 2: Phân tích Frequency về “Giới tính” Statistics gioi tinh N Valid 701 Missing 2 Mean .40 - 4 - Median .00 Minimum 0 Maximum 1 Sum 278 gioi tinh Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid nam 423 60.2 60.3 60.3 nu 278 39.5 39.7 100.0 Total 701 99.7 100.0 Missing System 2 .3 Total 703 100.0 2. Nghành nghề: Hai nhóm công chức, viên chức, giáo viên và công nhân doanh nghiệp chiếm tỷ lệ khá cao (59,5% và 17%) công việc của họ liên quan nhiều đến thủ tục hành chính, do đó mức độ hiểu rõ về thủ tục hành chính tương đối cao, vì vậy góp ý của họ về dịch vụ hành chính rất quan trọng. Phụ lục 3: Phân tích Frequency về “Nghề nghiệp” Statistics Nghe nghiep cua nguoi duoc phong van N Valid 689 Missing 14 Mean 1.91 Median 1.00 Minimum 1 Maximum 6 Sum 1318 Nghe nghiep cua nguoi duoc phong van Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent - 5 - Valid cong nhan vien chuc, giao vien 410 58.3 59.5 59.5 cong nhan vien doanh nghiep 117 16.6 17.0 76.5 lam nghe tu do 45 6.4 6.5 83.0 sinh vien hoc sinh 57 8.1 8.3 91.3 buon ban 49 7.0 7.1 98.4 doi tuong khac 11 1.6 1.6 100.0 Total 689 98.0 100.0 Missing System 14 2.0 Total 703 100.0 3. Độ tuổi: Nhìn vào phân bố mẫu theo độ tuổi, tỷ lệ người tham gia giao dịch tham gia trả lời phỏng vấn có sự chênh lệch tập trung ở độ tuổi 30 đến 40 chiếm 37,6% và những người trên <30 chiếm 29,6%. Qua khảo sát những bạn trẻ độ tuổi <30 có trình độ cao hoặc những người lớn tuổi đặc biệt là các bác hưu trí mong muốn đóng góp để thúc đẩy cải cách hành chính mạnh hơn nửa. Phụ lục 4: Phân tích Frequency về “Độ tuổi” Statistics Tuoi cua nguoi phong van N Valid 697 Missing 6 Mean 2.09 Median 2.00 Minimum 1 Maximum 4 Sum 1457 Tuoi cua nguoi phong van Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid duoi 30 206 29.3 29.6 29.6 - 6 - tuoi tu 30-40 262 37.3 37.6 67.1 tu 40 den 50 189 26.9 27.1 94.3 tren 50 tuoi 40 5.7 5.7 100.0 Total 697 99.1 100.0 Missing System 6 .9 Total 703 100.0 * Đánh giá thang đo. Chúng ta cần tính toán Crombach Alpha xem câu hỏi có đóng góp vào việc đo lường khái niệm lý thuyết mà ta đang nghiên cứu. Hệ số Cronbach Alpha là một phép kiểm định thông kê về mức độ chặt chẽ mà các mục hỏi trong thang đo tương quan với nhau. Hệ số Cronbach Alpha phải có giá trị từ 0,6 đến gần 1 thì mới đảm bảo các biến trong cùng một nhân tố có tương quan với nhau . Trong mỗi thang đo, hệ số tương quan biến tổng (corrected Item – total Correlation) thể hiện sự tương quan giữa một biến quan sát với tất cả các biến khác trong thang đo. Do đó, hệ số này càng cao thì sự tương quan các biến quan sát này với các biến khác trong than đo càng cao. Theo Nunnally & Burnstein(1994) các biến có hệ số tương quan biến tổng nhỏ hơn 0,3 được xem là biến rác và bị lọai khỏi thang đo. 1. Cronbach Alpha thang đo “Cơ sở vật chất”: Thành phần Cơ sở vật chất có hệ số Cronbach Alpha là 0.591 (<0.6), hệ số này là chưa đủ tin cậy để sử dụng trong các phân tích tiếp theo. Hơn nửa, hệ số tương quan biến tổng (Corrected Item - Total Correlation) của các biến CSVC2– địa điểm làm việc của dv hcc rất thuận tiện cho người dân <0.3 (nhỏ hơn tiêu chuẩn cho phép là 0.3) nên phải loại biến này ra để tính toán lại hệ số Cronbach Alpha cho thành phần này. Sau khi loạn biến CSVC2 thì hệ số Cronbach Alpha là 0.586(<0.6) . Nhưng kiểm tra hệ số tương quan biến tổng (Corrected Item - Total Correlation) của các biến CSVC1, CSVC3, CSVC4, CSVC5 > 0.3( đúng chuẩn cho phép) và các biến (Alpha if Item deleted) đều nhỏ hơn hệ số Cronbach Alpha, cho nên sau khi nghiên cứu thì em đã quyết định không tính tiếp hệ số Cronbach Alpha mà vẫn lấy các biến CSVC1, CSVC3, CSVC4, CSVC5. Sau này dùng phân tích EFA để xem xét tiếp. Phụ lục 5: Cronbach alpha thang “Cơ sở vật chất” lần 1 Case Processing Summary N % - 7 - Cases Valid 703 100.0 Excluded a 0 .0 Total 703 100.0 a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. Reliability Statistics Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on Standardized Items N of Items .591 .619 5 Item Statistics Mean Std. Deviation N CSVC1 3.503 .8011 703 CSVC2 3.646 .8022 703 CSVC3 3.589 1.4246 703 CSVC4 3.270 .9321 703 CSVC5 3.506 .7903 703 Inter-Item Correlation Matrix CSVC1 CSVC2 CSVC3 CSVC4 CSVC5 CSVC1 1.000 .263 .185 .241 .335 CSVC2 .263 1.000 .141 .128 .154 CSVC3 .185 .141 1.000 .307 .277 CSVC4 .241 .128 .307 1.000 .422 CSVC5 .335 .154 .277 .422 1.000 Scale Statistics Mean Variance Std. Deviation N of Items 17.514 9.119 3.0198 5 - 8 - Phụ lục 6: Cronbach alpha thang “Cơ sở vật chất” lần 2 Case Processing Summary N % Cases Valid 703 100.0 Excluded a 0 .0 Total 703 100.0 a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. Reliability Statistics Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on Standardized Items N of Items .586 .625 4 Item Statistics Mean Std. Deviation N CSVC1 3.503 .8011 703 CSVC3 3.589 1.4246 703 CSVC4 3.270 .9321 703 CSVC5 3.506 .7903 703 Inter-Item Correlation Matrix CSVC1 CSVC3 CSVC4 CSVC5 CSVC1 1.000 .185 .241 .335 CSVC3 .185 1.000 .307 .277 CSVC4 .241 .307 1.000 .422 CSVC5 .335 .277 .422 1.000 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Scale Variance if Item Corrected Item-Total Correlation Squared Multiple Correlation Cronbach's Alpha if Item - 9 - Deleted Deleted Deleted CSVC1 10.365 5.583 .319 .130 .553 CSVC3 10.278 3.541 .347 .126 .595 CSVC4 10.598 4.765 .441 .224 .463 CSVC5 10.362 5.136 .466 .252 .466 Scale Statistics Mean Variance Std. Deviation N of Items 13.868 7.430 2.7258 4 2. Cronbach Alpha thang đo năng lực của nhân viên( sự phục vụ của công chức) Thành phần sự phục vụ của công chức có hệ số Cronbach Alpha là 0.863 (>0.6), hệ số này là đủ tin cậy để sử dụng trong các phân tích tiếp theo. Đồng thời hệ số tương quan biến tổng (Corrected Item - Total Correlation) của các biến NLCN1, NLCN2, NLCN3, NLCN4>0.3 (lớn hơn tiêu chuẩn cho phép là 0.3).Bên cạnh đó, hệ số Alpha nếu loại bỏ biến (Alpha if Item deleted) của các biến đều nhỏ hơn hệ số Cronbach Alpha nên các biến đo lường thành phần này đều được sử dụng trong các phân tích tiếp theo. Phụ lục 7: Cronbach alpha thang đo“sự phục vụ của công chức” Case Processing Summary N % Cases Valid 703 100.0 Excluded a 0 .0 Total 703 100.0 a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. Reliability Statistics Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on Standardized Items N of Items .863 .864 4 Item Statistics - 10 - Mean Std. Deviation N NLCN1 3.295 .8638 703 NLCN2 3.531 .7685 703 NLCN3 3.496 .7311 703 NLCN4 3.401 .8072 703 Inter-Item Correlation Matrix NLCN1 NLCN2 NLCN3 NLCN4 NLCN1 1.000 .622 .564 .666 NLCN2 .622 1.000 .605 .590 NLCN3 .564 .605 1.000 .631 NLCN4 .666 .590 .631 1.000 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item-Total Correlation Squared Multiple Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted NLCN1 10.428 3.934 .720 .532 .823 NLCN2 10.192 4.319 .701 .496 .829 NLCN3 10.227 4.476 .691 .489 .834 NLCN4 10.323 4.090 .737 .552 .814 Scale Statistics Mean Variance Std. Deviation N of Items 13.724 7.148 2.6736 4 3. Cronbach Alpha thang đo thủ tục (Đánh giá về chất lượng cung cấp thông tin về dịch vụ hành chính) [...]... HAI_LONG1, HAI_LONG3 Chất lượng dịch vụ hành chính công Fz Sự hài lòng của người - 34 dân Sơ đồ : Mô hình sự hài lòng của người dân về dịch vụ hành chính công tại TP Huế * Phân tích hồi quy: Phân tích hồi quy nhằm xây dựng mô hình, xác định mối quan hệ giữa mức độ hài lòng của người dân với các nhân tố, và khẳng định tầm quan trọng của từng nhân tố tác động đến sự hài lòng Nói cách khác, việc phân tích hồi... kiểm định Bartlett’s cho thấy giữa các biến trong tổng thể có mối tương quan dương với nhau ( sig = 000< 0.05), đồng thời hệ số KMO =0.758 Với phương pháp trích yếu tố Principal Component và phép xoay Varimax, thang đo sự hài lòng của người dân đối với chất lượng dịch vụ hành chính công đã trích được một nhân tố từ 3 biến quan sát, với hệ số tải nhân tố của 3 biến khá cao (tất cả đều lớn hơn 0.6) 3... cấp dịch vụ hành chính công Thành phần đánh giá về chất lượng cung cấp thông tin về dịch vụ hành chính có hệ số Cronbach Alpha là 0.710 (>0.6), hệ số này là đủ tin cậy để sử dụng trong các phân tích tiếp theo Hơn nửa, hệ số tương quan biến tổng (Corrected Item - Total Correlation) của biến HOI_DAP_4 – chi tiết và nội dung văn bản đã được cơ quan cung cấp dv th/hiện đúng yêu cầu chính đáng của - 12 - người. .. 476 000 2 Cronbach's Alpha if Item Deleted N of Items 2 * Điều chỉnh các giả thuyết nghiên cứu sau khi phân tích EFA: Điều chỉnh các thành phần đóng góp cho chất lượng dịch vụ có ảnh hưởng đến sự hài lòng của người dân sử dụng dịch vụ hành chính công tại Thành Phố Huế: + Nhân tố F1: NLCN1, NLCN2, NLCN3, NLCN4, THU_TUC3, THU_TUC4, THU_TUC5, HOI_DAP1, HOI_DAP2 + Nhân tố F2: DAU_RA1, DAU_RA2, DAU_RA3,... of Items 4 5 Cronbach Alpha thang đo đầu ra của dịch vụ hành chính công (Đánh giá về kết quả giải quyết công việc) Thành phần đánh giá về đánh giá về kết quả giải quyết công việc có hệ số Cronbach Alpha là 0.796 (>0.6), hệ số này là đủ tin cậy để sử dụng trong các phân tích tiếp theo Đồng thời hệ số tương quan biến tổng (Corrected Item Total Correlation) của các biến DAU_RA1, DAU_RA2, DAU_RA3, DAU_RA4... phân tích EFA, các giả thuyết nghiên cứu được điều chỉnh lại theo các nhân tố mới Phương pháp phân tích hồi quy tuyến tính bội sẽ được ứng dụng trong việc đánh giá mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến sự hài lòng của người dân 1 Nhân tố cấu thành chất lượng dịch vụ: + Lần 1: Loại 2 biến CSVC2, HOI_DAP4 Phụ lục 12: Phân tích nhân tố khám phá (EFA) lần 1 KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure... Cronbach alpha đối với các thang đo chất lượng dv hcc như trên ta có: Bảng 1: Tổng hợp các biến sau khi đánh giá Cronbach alpha - 17 - ST T Nhân tố Cronbach’ s Alpha Biến quan sát 1 Cơ sở vật chất CSVC1, CSVC5 CSVC3, CSVC4, 2 Sự phục vụ của công NLCN1, chức NLCN4 NLCN2, NLCN3, 0.586 0.863 THU_TUC2, THU_TUC4, 0.723 3 Đánh giá về chất lượng THU_TUC1, cung cấp thông tin về THU_TUC3, dịch vụ hành chính THU_TUC5... chuẩn cho phép là 0.3) Bên cạnh đó, hệ số Alpha nếu loại bỏ biến (Alpha if Item deleted) của các biến đều nhỏ hơn hệ số Cronbach Alpha nên các biến đo lường thành phần này đều được sử dụng trong các phân tích tiếp theo Phụ lục 11: Cronbach alpha thang đo“đầu ra của dịch vụ hành chính công (Đánh giá về kết quả giải quyết công việc” Case Processing Summary N Cases Valid % 703 100.0 0 0 703 100.0 Excludeda... cấp dịch HOI_DAP1, HOI_DAP2, vụ hành chính công HOI_DAP3, HOI_DAP5 0.710 4 Đánh giá về kết quả giải DAU_RA1, DAU_RA2, quyết công việc DAU_RA3, DAU_RA4 0.796 5 + Hệ số Cronbach Alpha nhỏ nhất là 0.586 ( 0.3 (lớn hơn tiêu chuẩn cho phép) + Hệ số Alpha nếu loại bỏ biến của. .. minh tính đúng đắn của mô hình khái niệm trong hoàn cảnh nghiên cứu cụ thể tại địa phương và tìm ra một mô hình thích hợp nhất có thể giải thích được quan hệ giữa các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng Từ đó có cơ sở cho gợi ý chính sách cụ thể sau này và các bước trong việc ra quyết định về chính sách Việc phân tích này được thực hiện bằng kỹ thuật hồi quy đa biến Đánh giá độ phù hợp của mô hình hồi quy . vụ CCHCC trong bối cảnh xây dựng Thành phố Huế trở thành Thành phố trực thuộc TW” cần được đánh giá xem chất lượng dịch vụ hành chính công tại thành phố Huế đang cung ứng cho người dân như thế nào trong. phục vụ của công chức) 3. Thủ tục (Đánh giá về chất lượng cung cấp thông tin về dịch vụ hành chính) 4. Hỏi đáp về cung cấp dịch vụ hành chính công 5. Đầu ra của dịch vụ hành chính công (Đánh giá. ứng dịch vụ hành chính công tại TP Huế như thế nào? 2. Những nhân tố nào ảnh hưởng đến sự hài lòng của người dân về dịch vụ hành chính của cơ quan hành chính khi thực hiện các thủ tục hành chính
- Xem thêm -

Xem thêm: đánh giá sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ cải cách hành chính công trong bối cảnh xây dựng thành phố huế trở thành thành phố trực thuộc trung ương, đánh giá sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ cải cách hành chính công trong bối cảnh xây dựng thành phố huế trở thành thành phố trực thuộc trung ương,

Từ khóa liên quan