0

Công tác xây dựng tổ chức đoàn, mở rộng mặt trận tập hợp đoàn kết thanh niên trên địa bàn xã Song Hồ huyện Thuận Thành_tiểu luận tốt nghiệp lớp trung cấp chính trị

32 6,807 71

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/02/2015, 10:37

MỤC LỤC Mở đầu ………………………………………………………………3 1.Lý do chọn đề tài……………………………………………………2 2.Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu……………………………….…4 3.Đối tượng và phạm vi nghiên cứu………………………………… 5 4. Phương pháp nghiên cứu………………………………………… 5 5. Kết cấu của tiểu luận……………………………………………….5 Nội dung …………………………………………………………… 7 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ CƠ SỞ THỰC TIỄN CỦA CÔNG TÁC TẬP HỢP, ĐOÀN KẾT THANH NIÊN 1.1. Cơ sở lý luận của Công tác tập hợp đoàn kết Thanh niên …….…7 1.1.1. Quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin về Thanh niên và Công tác thanh niên ……………………………………………….………………7 1.1.2. Tư tưởng của chủ tịch Hồ Chí Minh về thanh niên ………… 9 1.1.3. Quan điểm của Đảng cộng sản về thanh niên …………….…10 1.2. Cơ sở thực tiễn của Công tác tập hợp đoàn kết Thanh niên … 11 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TẬP HỢP, ĐOÀN KẾT THANH NIÊN TRÊN ĐỊA BÀN XÃ SONG HỒ HUYỆN THUẬN THÀNH GIAI ĐOẠN 2006-2011. 2.1 Đặc điểm tình hình xã Song Hồ huyện Thuận Thành ………… 14 2.1.1 Đặc điểm chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội …………………14 2.1.2 Đặc điểm tình hình Thanh niên và tổ chức Đoàn thanh niên tại xã Song Hồ huyện Thuận Thành ………………………………………… 15 2.2 Thực trạng công tác tập hợp, đoàn kết Thanh niên trên địa bàn xã Song Hồ huyện Thuận Thành giai đoạn 2006 – 2011 …………………… 16 1 2.2.1. Công tác tập hợp, đoàn kết thanh niên ……………………….16 2.2.2.Thực trạng về công tác xây dựng tổ chức Đoàn………………17 2.3. Thuận lợi và khó khăn của công tác tập hợp, đoàn kết Thanh niên ở hiện tại …………………………………………………… …………….18 2.4. Nguyên nhân đạt được thành công và tồn tại hạn chế trong công tác tập hợp đoàn kết thanh niên ………………………………………… 19 2.4.1. Nguyên nhân đạt được thành tựu ……….………………… 19 2.4.2. Nguyên nhân tồn tại hạn chế …………………………………21 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TẬP HỢP, ĐOÀN KẾT THANH NIÊN TRÊN ĐỊA BÀN XÃ SONG HỒ HUYỆN THUẬN THÀNH GIAI ĐOẠN 2012-2017. 3.1 Phương hướng ………………………………………………… 23 3.2 Một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả công tác tập hợp, đoàn kết Thanh niên trên địa bàn xã Song Hồ huyện Thuận Thành giai đoạn 2012-2017 ………………………………………………………………….23 3.2.1. Về công tác tổ chức ………………………………………… 23 3.2.2 Về công tác cán bộ ……………………………………………24 3.2.3. Giải pháp về chế độ chính sách đối với đội ngũ cán bộ Đoàn – Hội - Đội ………………………………………………………………… 26 3.2.4. Giải pháp về tăng cường cơ sở vật chất, kinh phí cho hoạt động của thanh niên …………………………………………………………… 27 Kết luận …………………………………………………………….29 2 MỞ ĐẦU 1.Lý do chọn đề tài: Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà, nước nhà có thịnh hay suy, yếu hay mạnh phần lớn là do Thanh niên”.Vâng! Trong cuộc đấu tranh giành lại độc lập cũng như phát triển, thanh niên luôn là lực lượng tiên phong trong mọi lĩnh vưc. Trong thời chiến, khi những thế lực đến xâm chiếm thuộc địa, thanh niên đã bước đi theo tiếng gọi của Tổ quốc, theo nhu cầu hoà bình của dân tộc, nhu cầu hoà bình của chính mình. Họ đã để sang một bên những hạnh phúc riêng để đi tìm hạnh phúc chung cho nhân loại. Họ tham gia ở các chiến trường, đi trên mọi mặt trận. Họ không ngại khó khăn, gian khổ: “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”. Biết bao con người ấy đã hi sinh thân mình để giành lại độc lập, hạnh phúc. Đến thời bình, thanh niên không ngừng phát huy tính xung kích, sáng tạo của mình, thanh niên tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong các trường học, họ không ngừng tìm tòi, xây dựng lối đi phát triển cho đất nước. Trong các lực lượng vũ trang, họ luôn luôn học hỏi, rèn luyện với mục tiêu bảo vệ sự bình yên cho sự phát triển ấy. Các phong trào như “sáng tạo trẻ ” đã thúc đẩy các hoạt động sáng tạo, ứng dụng tiến bộ khoa học kĩ thuật vào sản xuất. Bên cạnh đó thanh niên tham gia các hoạt động do Đoàn phát động như: “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, “Thanh niên tình nguyện”. Có thể nói màu áo xanh tình nguyện ngày càng thân thuộc, in đậm trong lòng mỗi con người trong xã hội về sự nhiệt tình, năng động, sáng tạo, bước trên mọi khó khăn vượt qua mọi gian khổ. Cũng như tất cả mọi nơi, Thanh niên xã Song Hồ đón chờ Đại Hội Đoàn các cấp với một tâm trạng náo nức và phấn khởi. Ở nơi đây thanh niên là lực lượng đông đảo trong xã hội. Phần lớn đó là những người trẻ, khoẻ, 3 nhiệt tình tham gia các phong trào và tích cực trong các hoạt động. Đây là những người luôn xung kích đi đầu trong việc thực hiện những đường lối, chủ trương của Đảng. Xung kích tình nguyện đến những nơi xa xôi khó khăn với tinh thần “Đâu cần là Thanh niên có, đâu khó có thanh niên”. Đó là những người có ước mơ, hoài bão, sáng tạo dám nghĩ dám làm vì sự phát triển của đất nước. Tuy nhiên vẫn còn tồn tại những hạn chế, yếu kém : Hiệu quả giáo dục Đoàn chưa cao, không ít thanh niên chưa xác định đúng mục tiêu và lý tưởng phấn đấu còn mơ hồ. Một số Thanh niên ngại học tập, lười lao động, buông thả, chạy theo lối sống thực dụng dẫn đến suy thoái giá trị đạo đức… Lênin cho rằng : Ai có được Thanh niên người đó làm chủ thế giới. Chính vì vậy cần có những phương pháp thiết thực để thực sự đưa Thanh niên vào hoạt động từ đó phát huy được tính sáng tạo của mình để họ góp sức mình cho Tổ quốc. Từ những lí do trên chúng ta thấy rằng công tác xây dựng tổ chức đoàn, tập hợp đoàn kết thanh niên là vấn đề mang tính cấp thiết. Cùng với quá trình đi vào thực tiễn để kết hợp giữa lý luận và thực tiễn em quyết định chọn đề tài: “Công tác xây dựng tổ chức đoàn, mở rộng mặt trận tập hợp đoàn kết Thanh niên trên địa bàn xã Song Hồ huyện Thuận Thành ” để nghiên cứu và làm tiểu luận tốt nghiệp. 2.Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 2.1. Mục đích Đưa ra một số giải pháp khả thi, kiến nghị cụ thể để nâng cao công tác xây dựng, tập hợp, đoàn kết Thanh niên trong thời gian tới tai xã Song Hồ huyện Thuận Thành. 2.2 Nhiệm vụ Chuyên đề cần thực hiện những nhiêm vụ sau: 4 - Làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của vấn đề “công tác xây dựng tổ chức đoàn, mở rộng mặt trận tập hợp đoàn kết thanh niên ” hiện nay. - Khảo sát thực trạng “công tác tập hợp đoàn kết thanh niên trên địa bàn xã Song Hồ huyện Thuận Thành”. - Đề xuất các giải pháp thiết thực, các kiến nghị cụ thể nhằm làm tốt công tác tập hợp đoàn kết trong thanh niên. 3.Đối tượng nghiên cứu 3.1. Đối tượng - Công tác xây dựng tổ chức Đoàn mở rộng mặt trận tập hợp đoàn kết thanh niên trên địa bàn xã Song Hồ huyện Thuận Thành . 3.2. Phạm vi nghiên cứu -Về không gian: Trên địa bàn xã Song Hồ. - Về thời gian : Từ năm 2006 đến năm 2011. 4.Phương pháp nghiên cứu Sử dụng các phương pháp điều tra xã hội học. - Phương pháp phân tích tài liệu. - Sử dụng phiếu trưng cầu ý kiến đối với một số đối tượng Đoàn viên thanh niên, cán bộ Đoàn tại cơ sở về phương thức tập hợp Đoàn viên thanh niên cơ sở mình. - Phỏng vấn, quan sát dự hội nghị công tác Đoàn, toạ đàm tham khảo ý kiến các cấp ủyĐảng, chính quyền. 5.Kết cấu của tiểu luận Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung tiểu luận gồm 3 chương : CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ CƠ SỞ THỰC TIỄN CỦA CÔNG TÁC TẬP HỢP, ĐOÀN KẾT THANH NIÊN 5 CHƯƠNG 2:THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TẬP HỢP,ĐOÀN KẾT THANH NIÊN TRÊN ĐỊA BÀN XÃ SONG HỒ HUYỆN THUẬN THÀNH GIAI ĐOẠN 2006-2011 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TẬP HỢP, ĐOÀN KẾT THANH NIÊN TRÊN ĐỊA BÀN XÃ SONG HỒ HUYỆN THUẬN THÀNH GIAI ĐOẠN 2012-2017. 6 NỘI DUNG CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ CƠ SỞ THƯC TIỄN CỦA CÔNG TÁC TÂP HỢP ĐOÀN KẾT THANH NIÊN 1.1. Cơ sở lý luận của công tác tập hợp đoàn kết thanh niên - Khái niệm thanh niên : Thanh niên là một khái niệm xã hội học dùng để chỉ một nhóm nhân khẩu trong xã hội với một độ tuổi xác định ( 15 đến 35 ) với những đặc điểm tâm sinh lý đặc thù và có một vai trò quan trọng trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. - Khái niệm Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh : Là tổ chức chính trị – xã hội của Thanh niên Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Đoàn bao gồm những thanh niên tiên tiến phấn đấu vì mục tiêu lý tưởng của Đảng là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. - Tập hợp Đoàn kết Thanh niên : Công tác tập hợp đoàn kết thanh niên là sự liên kết tập hợp nhiều thanh niên riêng lẻ hoặc tổ chức nhóm thanh niên để đưa thanh niên vào một tổ chức nhất dịnh nhằm đoàn kết, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau để xây dựng mục tiêu riêng của cá nhân và mục tiêu chung của quốc gia dân tộc mình, xây dựng xã hội ngày càng phồn vinh, giàu mạnh. 1.1.1. Quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin về Thanh niên và Công tác thanh niên : 1.1. 1.1. Mác - Ăngghen đánh giá về Thanh niên Chính Mác đã gọi thanh niên là cội nguồn sự sống dân tộc và giai cấp công nhân là bộ xương của mỗi cơ thể dân tộc. 7 Ăngghen đã đề xuất tư tưởng : Thanh niên không đứng ngoài chính trị, chính hiện thực cuộc sống đã đang và sẽ cuốn hút tuổi trẻ vào đời sống chính trị. Ngay khi mới 19, 20 tuổi trong các thư gửi bạn bè, Ăghghen đã chế nhạo các nguyện vọng của những chàng trai, cô gái muốn sống bình lặng, hay nói cách khác là muốn giam cầm mình trong vương quốc của điền viên với thái độ “mũ ni che tai”, bàng quang trước thời cuộc với lòng hứng khởi. Ông nhấn mạnh rằng : Thanh niên không bao giờ thoả mãn lý tưởng trước đây, họ muốn tự do hơn trong hành động, họ khao khát lập công vì sự đổi mới, họ sẵn sàng hiến dâng cả máu cả cuộc đời mình. Thanh niên sẽ có đủ sức lực và tài năng để giải quyết những mâu thuẫn nảy đang sinh trong đời sống của đất nước. 1.1.1.2. Lênin đánh giá về Thanh niên : Lênin chỉ cho chúng ta thấy rõ vai trò cách mạng to lớn của thanh niên và để tập hợp, đoàn kết thanh niên cần phải xây dựng những tổ chức tâp hợp rộng rãi thanh niên. Khi nói đến vai trò, vị trí của Thanh niên, Lênin đã nêu ra luận điểm sau : “ Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng được tổ chức lại”.Luận điểm cách mạng là luận điểm của quần chúng. Là một trong những luận điểm cơ bản của học thuyết Mác – Lênin về vai trò quần chúng trong lịch sử. Điều đáng lưu ý là sức mạnh của quần chúng với tư cách là người sáng tạo ra lịch sử, không thể là sức mạnh tự phát hay mù quáng mà là sức mạnh tự giác có tổ chức. Chính vì thế V. I .Lênin đã nêu rất sớm khẩu hiệu : Hãy tổ chức lại ! Người cho rằng khẩu hiệu đó phải được thực hiện lập tức bởi vì : Nếu chúng ta không tỏ ra mạnh dạn. có sáng kiến thành lập những tổ chức mới thì chúng ta phải tự loại bỏ những tham vọng rỗng tuếch của thanh niên. Phải “tổ chức và đoàn kết” toàn thể thế hệ thanh niên.Khi bàn về nhiệm vụ của Đoàn thanh niên, V.I. Lênin đã nêu luận điểm rằng: “Là người 8 cộng sản tức là phải tổ chức và đoàn kết thế hệ thanh niên”. Bởi vì “Phải có ý chí của hàng chục triệu người công dân lẻ loi, rời rạc, phân tán mà xây dựng nên một ý chí thống nhất…”. Đồng thời người khẳng định: “Không có sự đoàn kết đó, không có kỷ kuật tự giác đó thì sự nghiệp của chúng ta sẽ không hi vọng gì cả”. 1.1.2. Tư tưởng của chủ tịch Hồ Chí Minh về thanh niên : Hồ Chí Minh – vị lãnh tụ của dân tộc - Người đã đi bôn ba khắp thế giới để tìm ra lối đi cho đất nước mình. Để rồi đến ngày hôm nay Người chỉ còn tồn tại trong tiềm thức của con người. Người không chỉ để lại hình ảnh của mình mà Người còn để lại cả kho tàng văn hoá cho dân tộc. Kho tàng ấy bao gồm mọi mặt của đời sống xã hội trong đó có tư tưởng về vị trí, vai trò của thanh niên và công tác thanh niên. Trong quá trình tìm đường cứu nước của mình trong tâm trí người đã hiện lên hai chữ: thanh niên. Với sự hiểu biết về lý luận và kết hợp với thực tiễn Người nhận thấy thanh niên thực sự mang một tiềm năng về sức mạnh to lớn. Đó sẽ là điều kiện cần cho để đi đến thắng lợi cho cuộc cách mạng ấy. Bên cạnh đó, người đề cao khẩu hiệu “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công” điều đó nhấn mạnh một chân lý rằng phải đoàn kết chúng ta mới thành công. Hồ Chí Minh không chỉ dừng lại ở việc đánh giá thanh niên là một lực lượng đông đảo góp phần quan trọng trong mọi hoạt động của xã hội mà còn nhìn nhận thanh niên như một lực lượng mới đang lớn lên, đang trưởng thành có khả năng thích ứng nhanh nhẹn trước những biến động của xã hội. Phản ảnh sinh lực của một xã hội đang phát triển, có khả năng tiếp thu cái mới, cái tiến bộ, những kiến thức khoa học kỹ thuật và công nghệ hiện đại, vươn lên cải tạo thiên nhiên và xã hội với những sáng tạo không ngừng. Người nói thanh niên là: rường cột của nước nhà, là mùa xuân của xã hội , “ Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh 9 phần lớn là do thanh niên”. Cùng với quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin, của Đảng Cộng sản và Tư tưởng của chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng tập hợp, đoàn kết thanh niên thực sự có giá trị trong lịch sử cách mạng. Từ đó đã cho ta hiểu rằng trong lối đi giải phóng đất nước có vai trò của thanh niên và vai trò ấy vẫn đang tiếp tục trong công cuộc đổi mới đất nước của ngày hôm nay. Chỉ khi tập hợp, đoàn kết được thanh niên dưói một sự lãnh đạo sáng suốt là xã hội sẽ có một sức mạnh to lớn. Điều đó giành cho việc bảo vệ, điều đó là giành cho xây dựng đi lên, và điều đó thực sự gành cho một dân tộc, một đất nước. 1.1.3. Quan điểm của Đảng cộng sản về thanh niên: 1.1.3.1 Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là tổ chức do Đảng trực tiếp sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Đoàn bao gồm những thanh niên tiên tiến tự nguyện phấn đấu thực hiện lý tưởng của Đảng đó là những Đoàn viên cộng sản trẻ tuổi, nguồn bổ sung quan trọng, đảm bảo cho Đảng phát triển không ngừng.Đoàn luôn tuyên truyền giáo dục, giới thiệu để thanh niên ngày càng hiểu sâu sắc về bản chất của Đảng đóng góp ý kiến cho Đảng, phê bình cán bộ Đảng viên, tích cực tham gia cuộc vận động xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh theo tinh thần nghị quyết TW khoá VI . 1.1.3.2 Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh là lực lượng nòng cốt trong công cuộc Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá đất nước: Đứng trước yêu cầu to lớn của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước ; đứng trước thử thách của kinh tế thị trường và xu hướng hội nhập quốc tế, thanh niên có khả năng phấn đấu để đáp ứng những đòi hỏi khách quan đó. Hiện nay phổ biến trong thanh niên đang có ý thức học tập, nâng cao trình độ học vấn và tay nghề, rèn luyện, bồi dưỡng chuyên môn và 10 [...]... học tập, rèn luyện, tích cực lao động, xung kích tình nguyện, đẩy mạnh công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển” 3.2 Một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả công tác tập hợp đoàn kết thanh niên trên địa bàn xã Song Hồ huyện thuận thành giai đoạn 2012-2017 3.2.1 Về công tác tổ chức Từ công tác tập hợp đoàn kết thanh niên trên địa bàn xã Song Hồ. .. bảo sự quản lý nhà nước về thanh niên và công tác thanh niên là điều kiện quan trọng để vận động, tập hợp và đoàn kết thanh niên; xã hội hóa công tác thanh niên là giải pháp quan trọng để phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc chăm lo, bồi dưỡng và đào tạo thanh niên 13 CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐOÀN, ĐOÀN KẾT TẬP HỢP THANH NIÊN TRÊN ĐỊA BÀN XÃ SONG HỒ HUYỆN THUẬN THÀNH GIAI ĐOẠN 2006-2011... hoại giá trị đạo đức của con người Nguyên nhân của những tình trạng trên xuất phát từ việc lười lao động, thu nhập kém, chưa ý thức về xã hội cũng như chưa ý thức về bản thân mình 2.2.Thực trạng công tác tập hợp, đoàn kết thanh niên và công tác xây dựng tổ chức đoàn trên địa bàn xã song hồ huyện thuận thành giai đoạn 2006-2011 2.2.1 Công tác tập hợp, đoàn kết thanh niên: Năm 2006, cùng với thanh niên cả... khăn Chính vì vậy cần khuyến khích thanh niên công tác tốt thì khi chuyển công tác mới không bị hẫng hụt Thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ Đoàn cấp cơ sở Đồng thời với việc bồi dưỡng vận động thanh niên, hàng năm tổ chức chất lượng hội thi “Bí thư đoàn giỏi”, tổ chức tham gia học tập các mô hình mới có hiệu quả về công tác đoàn kết thanh niên Công tác tập hợp đoàn. .. 2.1.2 Đặc điểm tình hình thanh niên và tổ chức Đoàn thanh niên tại xã Song Hồ huyện Thuận Thành: Đoàn xã Song hồ có 7 chi Đoàn, trong đó có 4 chi Đoàn nông thôn và 3 chi Đoàn nhà trờng Tổng số Đoàn viên là 138 Đoàn viên Tổng số thanh niên trong độ tuổi từ (16-30) hiện nay là 1457 thanh niên Đội TNTP Hồ Chí Minh có 2 liên Đội ở 2 nhà trờng, tổng số Đội viên là 1050 Ban chấp hành đoàn xã có 10 đồng chí, trong... không thành lập xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh tại cơ sở thì sự nghiệp xây dựng Đảng, chính quyền tất yếu sẽ khó khăn vấn đề đảm bảo an ninh quốc phòng khó được đảm bảo Vậy để đảm bảo tốt công tác thu hút tập hợp thanh niên và tổ chức Đoàn vững mạnh thì các tổ chức đoàn phải có sự phối kết hợp chặt chẽ với các chi Đoàn, gặp mặt trao đổi với các cấp uỷ Đảng, ban quản lý thôn: mặt trận tổ quốc, Hội phụ... tại cơ sở Trên cơ sở tầm quan trọng của tổ chức Đoàn và vấn đề thu hút tập hợp thanh niên ngại giao tiếp tổ chức Đoàn, Hội, Đội, đòi hỏi Đoàn xã phải có sự đánh giá, rà soát toàn bộ hệ thống cơ sở mình theo tinh thần nghị quyết 07/BCHTW Đoàn khóa VIII về tăng cường củng cố và mở rộng mặt trận 17 đoàn kết, tập hợp thanh niên vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh” Đoàn chính là đội... thành lập tổ chức hội đặc biệt có tinh thần cách mạng cao, phẩm chất chính trị vững vàng giữ những vị trí chủ chốt để từ đó thu hút thanh niên vào tổ chức để bồi dưỡng cho họ vào tổ chức Đoàn Năm 2008 và 2009 Đoàn xã đã mở 02 lớp cảm tình Đoàn cho 82 thanh niên, số lượng kết nạp vào Đoàn là 73 Các chi đoàn làm tốt công tác rèn luyện Đoàn viên thông qua chương trình rèn luyện đoàn viên Công tác tập huấn... tại là quyền lợi của cán bộ Đoàn là công tác vận động quần chúng thanh niên chưa được áp dụng thoả đáng, điều đáng nói là mặt trận tập hợp đoàn kết thanh niên là mặt trận hàng đầu thế nhưng chính sách chi trả và đáp ứng nhu cầu quyền lợi của cán bộ làm công tác Đoàn lại thấp Để công tác đoàn và phong trào thanh niên xã Song Hồ ngày càng phát triển, chất lượng đoàn viên được nâng lên thì yếu tố cần... cáo công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi xã Song 1 Hồ nhiệm kỳ 2006-2011 2 Báo cáo chính trị BCH Đảng bộ xã Song Hồ khóa XX 3 4 5 Điều lệ đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tháng 8 năm 2008 Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia – năm 2002 Lênin toàn tập, tập 41 Những nội dung cơ bản Nghị quyết Đại hội đoàn toàn quốc 6 7 8 9 10 lần thứ IX NXB thanh niên tháng 6 năm 2008 Giáo trình Trung cấp Lý luận Chính . làm tốt công tác tập hợp đoàn kết trong thanh niên. 3.Đối tượng nghiên cứu 3.1. Đối tượng - Công tác xây dựng tổ chức Đoàn mở rộng mặt trận tập hợp đoàn kết thanh niên trên địa bàn xã Song Hồ huyện. trạng công tác tập hợp, đoàn kết thanh niên và công tác xây dựng tổ chức đoàn trên địa bàn xã song hồ huyện thuận thành giai đoạn 2006-2011 2.2.1. Công tác tập hợp, đoàn kết thanh niên: Năm 2006,. hình Thanh niên và tổ chức Đoàn thanh niên tại xã Song Hồ huyện Thuận Thành ………………………………………… 15 2.2 Thực trạng công tác tập hợp, đoàn kết Thanh niên trên địa bàn xã Song Hồ huyện Thuận Thành
- Xem thêm -

Xem thêm: Công tác xây dựng tổ chức đoàn, mở rộng mặt trận tập hợp đoàn kết thanh niên trên địa bàn xã Song Hồ huyện Thuận Thành_tiểu luận tốt nghiệp lớp trung cấp chính trị, Công tác xây dựng tổ chức đoàn, mở rộng mặt trận tập hợp đoàn kết thanh niên trên địa bàn xã Song Hồ huyện Thuận Thành_tiểu luận tốt nghiệp lớp trung cấp chính trị,

Từ khóa liên quan