0

Xây dựng gia đình văn hóa trong dân tộc mường ở huyện Thanh Sơn - tỉnh Phú Thọ hiện nay_tiểu luận tốt nghiệp lớp trung cấp chính trị

47 2,482 10

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/02/2015, 10:34

TRUNG ƯƠNG ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH HỌC VIỆN THANH THIẾU NIÊN VIỆT NAM TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ-HÀNH CHÍNH XÂY DỰNG GIA ĐÌNH VĂN HOÁ TRONG DÂN TỘC MƯỜNG Ở HUYỆN THANH SƠN - TỈNH PHÚ THỌ HIỆN NAY Người hướng dẫn : Tiến sĩ Lê Hữu Tuấn Ngêi thùc hiÖn : Đinh Mạnh Tuấn Lớp : TCLL Chính trị- Hành chính Khóa : K4 Phú Thọ -2010 MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN Trang 1 mở đầu 1. Lý do chọn đề tài 2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 3. Đối tượng và khách thể nghiên cứu 4. Phạm vi nghiên cứu 5. Phương pháp nghiên cứu 6. Kết cấu của tiểu luận 1 2 3 3 3 3 Chương 1: Gia đình văn hóa và những yếu tố tác động đến quá trình xây dựng gia đình văn hoá trong dân tộc Mường ở huyện Thanh Sơn - tỉnh Phú Thọ hiện nay 1.1. Gia đình và gia đình văn hoá 1.1.1. Gia đình 1.1.2. Gia đình văn hoá 1.2. Những yếu tố tác động đến quá trình xây dựng gia đình văn hóa trong dân tộc Mường ở huyện Thanh Sơn - tỉnh Phú Thọ 1.2.1. Đặc điểm vị trí địa lý, kinh tế - xã hội 1.2.2. Tác động của gia đình truyền thống 1.2.3. Tác động của nền kinh tế thị trường 1.2.4. Quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước trong chiến lược xây dựng gia đình văn hóa Chương 2: Thực trạng xây dựng gia đình văn hoá trong dân tộc Mường huyện Thanh Sơn - tỉnh Phú Thọ hiện nay 2.1. Nội dung và những hoạt động xây dựng gia đình văn hoá trong dân tộc Mường huyện Thanh Sơn - tỉnh Phú Thọ 2.2. Thực trạng của công tác xây dựng gia đình văn hoá trong dân tộc Mường ở huyện Thanh Sơn - tỉnh Phú Thọ 2.2.1. Những thành tựu đạt được trong công tác xây dựng gia đình văn hoá trong dân tộc Mường ở huyện Thanh Sơn - tỉnh Phú Thọ 2.2.2. Những hạn chế trong công tác xây dựng gia đình văn hoá trong dân tộc Mường ở huyện Thanh Sơn - tỉnh Phú Thọ Chương 3: Một số giải pháp và kiến nghị nhằm đẩy mạnh công tác xây dựng gia đình văn hoá trong dân tộc Mường ở huyện Thanh Sơn tỉnh Phú Thọ hiện nay 3.1. Một số giải pháp cơ bản 3.2. Một số kiến nghị 4 4 4 5 8 8 11 13 16 18 18 21 21 28 33 33 41 KẾT LUẬN 43 LỜI CẢM ƠN 2 Nhân dịp hoàn thành Tiểu luận Tốt nghiệp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính với tình cảm chân thành, Tôi xin gửi lời cảm ơn đến Ban Giám đốc Học Viện Thanh thiếu niên Việt Nam, các Thầy giáo, Cô giáo của Học Viện đã nhiệt tình giảng dạy, cung cấp cho tôi những kiến thức quý giá, giúp đỡ tôi trong quá trình học tập và làm tiểu luận. Xin gửi lời cảm ơn đến Phòng văn hoá - Huyện Thanh Sơn - Phú Thọ đã tạo điều kiện thuận lợi cho tôi trong thời gian học tập và thực hiện tiểu luận. Đặc biệt tôi xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Thầy giáo. tiến sỹ Lê Hữu Tuấn Thầy giáo - người hướng dẫn khoa học đã tận tình chỉ bảo, khích lệ, cung cấp những tri thức sâu rộng và giúp tôi trong suốt quá trình nghiên cứu để hoàn thành Tiểu luận. Trong quá trình hoàn thiện tiểu luận, mặc dù đã có nhiều cố gắng, song thời gian nghiên cứu còn hạn chế, bản thân vừa công tác vừa tham gia học tập nên chắc chắn tôi không tránh khỏi những thiếu sót. Kính mong quý Thầy Cô cùng bạn bè đồng nghiệp góp ý để Tiểu luận tốt nghiệp này hoàn thiện hơn. Cuối cùng, tôi xin trân trọng cảm ơn! Phú Thọ, ngày 06 tháng 1 năm 2011 HỌC VIÊN Đinh Mạnh Tuấn 3 MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Gia đình là một thiết chế xã hội mang đậm bản sắc dân tộc và in rõ dấu ấn của tiến trình văn hóa. Với gia đình Việt Nam, bản sắc ấy, dấu ấn ấy được xác định bởi nhiều yếu tố, song nét nổi bật dễ nhận thấy nhất là gia đình giữ một vị trí đặc biệt trong đời sống Việt Nam và tâm hồn Việt Nam. Sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta hiện nay đang đặt ra nhiều vấn đề, trong đó mục tiêu xây dựng gia đình văn hóa là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Hiện nay, Việt Nam đang trong thời kỳ đổi mới, bên cạnh những biến đổi xã hội tích cực nhằm duy trì sự tồn tại, củng cố và phát huy truyền thống của dân tộc, tôn vinh những chức năng đáng quý của gia đình, đồng thời cũng nảy sinh nhiều vấn đề tiêu cực gây nhức nhối trong xã hội. Tình hình trên dẫn đến tình trạng thiếu sự phù hợp giữa gia đình và xã hội, ít nhiều gây trở ngại cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy, tất cả những giá trị truyền thống tốt đẹp phải được phục hồi từ mỗi gia đình và việc xây dựng gia đình văn hóa là sự hỗ trợ tích cực cho việc giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam. Nằm ở phía Tây Nam tỉnh Phú Thọ, huyện Thanh Sơn có 01 thị trấn và 22 xã - nơi hội tụ của 14 dân tộc anh em sinh sống. Là một huyện miền núi có đông người Mường sinh sống (chiếm 55,8% dân số toàn huyện), họ đóng vai trò là lực lượng chủ đạo và tập trung nhất. Gia đình dân tộc Mường huyện Thanh Sơn - tỉnh Phú Thọ là gia đình có bề dày về các truyền thống văn hóa tốt đẹp nhưng đang có nguy cơ bị mai một, đồng thời vẫn còn tồn tại những hủ tục lạc hậu cần phải xóa bỏ. Thực tế cho thấy, các gia đình dân tộc Mường huyện Thanh Sơn - tỉnh Phú Thọ vẫn còn nghèo khổ, lạc hậu, đời sống vật chất, tinh thần còn thấp kém và việc xây dựng gia đình văn hóa trong đồng 4 bào dân tộc Mường huyện Thanh Sơn - tỉnh Phú Thọ sẽ là động lực thúc đẩy các gia đình dân tộc Mường được nâng lên cả về đời sống vật chất lẫn đời sống tinh thần. Cho nên, việc xây dựng gia đình văn hóa trong dân tộc Mường huyện Thanh Sơn - tỉnh Phú Thọ là việc làm cấp bách. Với ý nghĩa đó cùng với việc nhận thức được tầm quan trọng của công cuộc xây dựng gia đình văn hóa trong sự nghiệp đổi mới của đất nước nói chung và trong đồng bào dân tộc Mường huyện Thanh Sơn - tỉnh Phú Thọ nói riêng, tôi đã chọn vấn đề: “Xây dựng gia đình văn hóa trong dân tộc Mường ở huyện Thanh Sơn - tỉnh Phú Thọ hiện nay” làm đề tài nghiên cứu tiểu luận của mình. 2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu Mục đích nghiên cứu: Tìm hiểu thực trạng công tác xây dựng gia đình văn hóa trong dân tộc Mường ở huyện Thanh Sơn - tỉnh Phú Thọ hiện nay. Từ đó, đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng cuộc vận động xây dựng gia đình văn hóa trong dân tộc Mường ở huyện Thanh Sơn - tỉnh Phú Thọ hiện nay. Để đạt được mục đích trên, tiểu luận thực hiện những nhiệm vụ sau: - Làm rõ khái niệm gia đình và gia đình văn hóa. - Trình bày những yếu tố tác động đến quá trình xây dựng gia đình văn hóa ở huyện Thanh Sơn - tỉnh Phú Thọ hiện nay. - Nội dung và các hoạt động trong công tác xây dựng gia đình văn hóa trong dân tộc Mường ở huyện Thanh Sơn - tỉnh Phú Thọ hiện nay. - Khái quát những thành tựu, hạn chế và nguyên nhân của những thành tựu, hạn chế đó trong việc thực hiện công tác xây dựng gia đình văn hóa trong dân tộc Mường ở huyện Thanh Sơn - tỉnh Phú Thọ hiện nay. 5 - Đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm đẩy mạnh công tác xây dựng gia đình văn hóa trong dân tộc Mường ở huyện Thanh Sơn - tỉnh Phú Thọ hiện nay. 3. Đối tượng và khách thể nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Công tác xây dựng gia đình văn hóa trong dân tộc Mường ở huyện Thanh Sơn - tỉnh Phú Thọ. - Khách thể nghiên cứu: Công tác xây dựng gia đình văn hóa ở huyện Thanh Sơn - tỉnh Phú Thọ. 4. Phạm vi nghiên cứu Công tác xây dựng gia đình văn hóa trong dân tộc Mường ở huyện Thanh Sơn - tỉnh Phú Thọ hiện nay (từ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI đến nay). 5. Phương pháp nghiên cứu Sử dụng phương pháp lôgíc và lịch sử, thống kê, phân tích - tổng hợp, tổng kết thực tiễn, quy nạp, diễn dịch, so sánh… 6. Kết cấu của tiểu luận Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục, tiểu luận gồm 3 chương và 6 tiết. 6 CHƯƠNG 1 GIA ĐÌNH VĂN HOÁ VÀ NHỮNG YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN GIA ĐÌNH VĂN HOÁ TRONG DÂN TỘC MƯỜNG Ở HUYỆN THANH SƠN TỈNH PHÚ THỌ HIỆN NAY 1.1. Gia đình và gia đình văn hóa 1.1.1. Gia đình Gia đình là một khái niệm mở, có nội dung phức tạp, đa dạng và có tính lịch sử. Do đứng từ những góc độ khoa học khác nhau nên các nhà khoa học thuộc các chuyên ngành khác nhau lại có những định nghĩa không giống nhau. Tuy nhiên, có một điểm chung thống nhất giữa các nhà khoa học đó là: gia đình là một thiết chế xã hội, một tế bào xã hội, một cộng đồng huyết thống dựa trên quan hệ hôn nhân… Đó là điểm đầu tiên phải được nhìn nhận trước khi xem xét gia đình qua những lăng kính khoa học khác nhau. Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, vấn đề gia đình được xem xét trên quan điểm duy vật biện chứng. Ph.Ăngghen vạch rõ nguồn gốc phát triển của các hình thức gia đình trong lịch sử là do sự tác động của quy luật đào thải tự nhiên và do sự phát triển của những điều kiện kinh tế - xã hội, sự phát triển của tâm lý đạo đức, tình cảm của con người. Ngoài ra, gia đình bao giờ cũng được duy trì và củng cố trên cơ sở hôn nhân và huyết thống. Mác coi gia đình là một trong những nhân tố đầu tiên tham gia quyết định sự hình thành và phát triển của lịch sử, quan hệ giữa gia đình và xã hội như quan hệ giữa tế bào sống với cơ thể sống. Đó là một khái niệm cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin về gia đình. Thực tế đã chứng minh rằng, những luận điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin về gia đình cho đến nay đã và đang được sự vận động của hiện thực chứng minh là hoàn toàn có cơ sở khoa học, có giá trị thực tiễn cao, nhất là tư tưởng về những biến đổi của gia đình phụ thuộc và 7 gắn liền với sự biến đổi của các điều kiện kinh tế - xã hội và có tác động quan trọng đối với những biến đổi kinh tế - xã hội ấy. Nghiên cứu những tác phẩm của Hồ Chí Minh để lại, chúng ta thấy: Người đề cập đến lĩnh vực gia đình không nhiều, nhưng những luận điểm cơ bản mà Người đề cập đang là kim chỉ nam cho việc định hướng xây dựng gia đình mới - gia đình văn hóa ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Tư tưởng của Người đã khắc đậm mối quan hệ chặt chẽ giữa gia đình và xã hội, giữa chế độ với việc hình thành con người có nhân cách xã hội chủ nghĩa. Như vậy, qua việc tìm hiểu khái niệm gia đình với nhiều nghĩa khác nhau ta có thể định nghĩa một cách khái quát nhất về gia đình như sau: Gia đình là một cộng đồng xã hội được hình thành, củng cố trên cơ sở quan hệ hôn nhân và huyết thống, đồng thời có sự cố kết nhất định về kinh tế vật chất, qua đó nảy sinh những nghĩa vụ và quyền lợi cho các thành viên của mình (hay nói cách khác: gia đình chính là nơi duy trì nòi giống con người, giáo dục con người về nhân cách, tình cảm, đạo đức, trí tuệ, nghề nghiệp, chuẩn bị hành trang cho cá nhân hòa nhập vào cộng đồng xã hội). Đồng thời, gia đình là nơi tổ chức sinh hoạt văn hóa cho con người bắt đầu bằng tiếng ru của người mẹ và làn điệu dân ca của quê hương, là nơi lưu giữ, bảo tồn và truyền thụ các giá trị văn hóa, truyền thống văn hóa, truyền thống tinh thần của dân tộc, của đất nước. 1.1.2. Gia đình văn hóa Gia đình văn hóa là một thuật ngữ dùng để chỉ một danh hiệu, một kiểu mẫu phong tặng cho những gia đình thực hiện tốt những tiêu chuẩn như trong mẫu mô hình ấy đặt ra. Bản thể của gia đình văn hóa là gia đình, nó chỉ tính chất hay phẩm chất của gia đình. 8 Gia đình văn hóa là gia đình phát triển về vật chất và tinh thần, thể hiện qua: nền nếp, kỷ cương, thuận hòa, êm ấm, yêu thương và có trách nhiệm với nhau giữa các thành viên, có hướng xây dựng gia đình giàu có, ít con, tiến bộ, hạnh phúc. Ngoài ra, gia đình văn hóa còn là gia đình biết gìn giữ, phát huy những giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp và tiếp thu, học hỏi những giá trị tiến bộ của thời đại mới. Xây dựng gia đình văn hóa tức là xây dựng những tình cảm, tâm hồn đạo đức mới, quan hệ mới của mỗi người trong gia đình, trong xã hội, góp phần tích cực xây dựng con người mới, nếp sống mới. Mỗi thành viên trong gia đình đều có trách nhiệm cộng đồng trong việc tổ chức tốt nếp sống văn minh và xây dựng mối quan hệ mới trong gia đình. Xây dựng gia đình văn hóa là một hình thức văn hóa có tính chất quần chúng rộng rãi và tập trung nhất, biểu hiện rõ nhất tính chân - thiện - mỹ của nghệ thuật. Bên cạnh đó, xây dựng gia đình văn hóa còn có nghĩa là “xây dựng các quan hệ nhân tính tạo nên một môi trường cho sự phát triển lâu bền của xã hội. Các giá trị văn hóa được hình thành từ môi trường gia đình gắn rất chặt với toàn bộ sự phát triển nhân cách”[4,tr.251]. Gia đình văn hóa mà chúng ta đang xây dựng nằm trong bối cảnh của nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, bởi vậy gia đình cũng phải gánh vác những chức năng, trọng trách cao hơn để có thể chống lại những hiện tượng xã hội tiêu cực (tức mặt trái của nền kinh tế thị trường). Do đó, xây dựng gia đình văn hóa ở nước ta hiện nay mang tính chiến lược nhằm xây dựng các cộng đồng dân cư, xây dựng con người mới và cuộc sống mới trong một xã hội hướng tới nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Việc xây dựng một nền văn hóa như vậy, sẽ ngày càng giúp ta nhận thức rõ hơn trước hết phải xây dựng cho được gia đình văn hóa. Gia đình là cái nôi văn hóa đầu tiên, trường học văn hóa đầu tiên tích 9 lũy, giữ gìn và truyền bá những giá trị văn hóa là điểm xuất phát và cũng là kết quả của xây dựng nền văn hóa mới trong quan hệ cá nhân - gia đình cộng đồng và đất nước. Gia đình văn hóa có vị trí quan trọng đối với cuộc sống của mỗi cá nhân. Con người sinh ra trong gia đình, lớn lên trong gia đình và được nuôi dưỡng giáo dục trong không khí văn hóa của gia đình. Các quan hệ xã hội đều bắt đầu hình thành từ trong gia đình; các thói quen, cá tính, nhân cách đều hình thành trước tiên trong gia đình. Dĩ nhiên, con người chịu tác động và ảnh hưởng của cộng đồng, nhưng không có một cộng đồng nào, một đoàn thể nào có thể có vai trò quan trọng thay thế cho gia đình. Gia đình văn hóa còn tạo ra một môi trường trong sáng, lành mạnh, ở đó mỗi thành viên phải phấn đấu học tập, công tác để tự khẳng định mình và đóng góp một phần công sức bé nhỏ của mình vào sự phát triển của đất nước đang trên đà hội nhập quốc tế. Như vậy, xây dựng gia đình văn hóa có vai trò làm ổn định tình hình kinh tế - xã hội, tạo điều kiện để phát triển kinh tế, đem lại hạnh phúc cho mỗi thành viên trong gia đình cũng như trong xã hội. Đây là việc làm có ý nghĩa chiến lược để xây dựng con người Việt Nam tiến bộ, văn minh. Gia đình văn hóa có trách nhiệm bảo đảm nhu cầu vật chất, nhu cầu hưởng thụ văn hóa cho các thành viên. Xây dựng gia đình văn hóa là một bước tiến mới của sự nghiệp xây dựng con người mới. Bởi vì hiện nay trong sản xuất và đời sống xã hội, mọi người đã được bình đẳng. Nhưng thực tế cuộc sống của mỗi gia đình hiện vẫn còn tồn tại đầy rẫy những lề thói cũ của chế độ gia trưởng. Việc xây dựng gia đình văn hóa sẽ từng bước làm cho kiểu gia đình cũ ấy tan biến và làm cho mỗi người sống trong gia đình cảm thấy thoải mái, phấn khởi đi trên con đường tiến bộ mà Đảng và Nhà nước ta đã chọn. Xây dựng gia đình văn hóa còn có vai trò làm cho sinh hoạt chính trị, văn hóa trong cán bộ và quần chúng đi vào nề nếp và trở thành một nhân tố 10 [...]... sắc dân tộc 20 CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG CỦA CÔNG TÁC XÂY DỰNG GIA ĐÌNH VĂN HOÁ TRONG DÂN TỘC MƯỜNG Ở HUYỆN THANH SƠN - TỈNH PHÚ THỌ HIỆN NAY 2.1 Nội dung và những hoạt động trong công tác xây dựng gia đình văn hóa trong dân tộc Mường ở huyện Thanh Sơn - tỉnh Phú Thọ Căn cứ Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ khóa 14 kỳ họp thứ 3 ngày 14/08/1997 về cuộc vận động xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư,... gốc tốt đẹp này các gia đình đồng bào dân tộc Mường tự phấn đấu sản xuất, nâng cao dân trí, cải thiện đời sống để chất lượng cuộc sống gia đình được nâng lên cả về vật chất lẫn văn hóa tinh thần 2.2 Thực trạng của công tác xây dựng gia đình văn hóa trong dân tộc Mường ở huyện Thanh Sơn - tỉnh Phú Thọ hiện nay 2.2.1 Những thành tựu đạt được trong công tác xây dựng gia đình văn hóa trong dân tộc Mường ở. .. của công tác xây dựng gia đình văn hóa trong dân tộc Mường ở huyện Thanh Sơn - tỉnh Phú Thọ Trong xã hội hiện nay, xây dựng gia đình văn hóa ở nước ta nói chung và ở huyện Thanh Sơn - tỉnh Phú Thọ nói riêng đang đóng một vai trò quan trọng Tuy nhiên, trong cán bộ, đảng viên và đồng bào vẫn còn có những người chưa nhận thức hết ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện xây dựng gia đình văn hóa đối với... dựng gia đình văn hóa trong gia đình dân tộc Mường huyện Thanh Sơn - tỉnh Phú Thọ có thuận lợi riêng Cái gốc của đạo đức cổ truyền, của nhân tính hầu như còn nguyên vẹn ở đồng bào dân tộc Mường Sự bền vững, ổn định, tin cậy giữa các thành viên gia đình, giữa các thế hệ trong gia đình đồng bào dân tộc Mường huyện Thanh Sơn - tỉnh Phú Thọ thực sự là cái gốc để xây dựng gia đình có nếp sống văn hóa Từ... để có quan niệm đúng đắn về vấn đề xây dựng gia đình văn hóa trong đồng bào dân tộc Mường huyện Thanh Sơn tỉnh Phú Thọ là cần thiết, cấp bách, muốn vậy cần phải: Làm cho các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và đông đảo quần chúng nhân dân trong huyện Thanh Sơn - tỉnh Phú Thọ (trong đó có dân tộc Mường) nhận thức được rằng: xây dựng gia đình văn hóa là nhằm ổn định và phát triển toàn... Thực hiện Dân số - Kế hoạch hóa gia đình 2) Xây dựng gia đình hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ 3) Đoàn kết xóm giềng 4) Thực hiện tốt nghĩa vụ công dân Các Nghị quyết của Đảng và nhiều văn bản của Nhà nước đã đề cập vị trí, vai trò của gia đình trong công cuộc bảo tồn và phát triển nền văn hóa dân 19 tộc, trong việc xây dựng văn hóa gia đình, văn hóa con người, văn hóa xã hội Hoạt động văn hóa ở cơ sở bao... lối, chính sách của Đảng và Nhà nước một cách cụ thể và rõ ràng Mọi người đã ý thức được vai trò của mình trong việc xây dựng gia đình và cộng đồng xã hội, từ đó đã làm cho cuộc sống của nhân dân (trong đó có dân tộc Mường) tốt đẹp hơn và tiến bộ hơn 2.2.2 Những hạn chế trong công tác xây dựng gia đình văn hóa trong dân tộc Mường ở huyện Thanh Sơn - tỉnh Phú Thọ hiện nay Phong trào xây dựng gia đình văn. .. dân tộc ta nói chung và dân tộc Mường huyện Thanh Sơn - tỉnh Phú Thọ nói riêng, vừa phù hợp với quy luật phát triển tự nhiên của xã hội CHƯƠNG 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC XÂY DỰNG GIA ĐÌNH VĂN HÓA TRONG DÂN TỘC MƯỜNG Ở HUYỆN THANH SƠN - TỈNH PHÚ THỌ HIỆN NAY 3.1 Một số giải pháp cơ bản Gia đình văn hóa là kết quả tổng hợp của sự phát triển tổng thể các lĩnh vực kinh tế, chính. .. dân tộc Mường ở huyện Thanh Sơn - tỉnh Phú Thọ Xác định văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển kinh tế - xã hội Dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp, những năm qua phong trào Xây dựng gia đình văn hóa gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trong dân tộc Mường huyện Thanh Sơn - tỉnh Phú Thọ hiện nay đã được... phù hợp với điều kiện của một gia đình trong xã hội mới - gia đình kiểu dân chủ XHCN - gia đình văn hóa Xét về mặt lý luận, đây là sự kết thừa những giá trị văn hóa gia đình truyền thống nâng lên thành giá trị văn hóa gia đình hiện đại Gia đình truyền thống người Mường ở huyện Thanh Sơn - tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục chuyển biến và vượt qua mặt lạc hậu, vượt qua những tha hóa mới, những khủng hoảng cục . trạng xây dựng gia đình văn hoá trong dân tộc Mường huyện Thanh Sơn - tỉnh Phú Thọ hiện nay 2.1. Nội dung và những hoạt động xây dựng gia đình văn hoá trong dân tộc Mường huyện Thanh Sơn - tỉnh Phú. nói chung và trong đồng bào dân tộc Mường huyện Thanh Sơn - tỉnh Phú Thọ nói riêng, tôi đã chọn vấn đề: Xây dựng gia đình văn hóa trong dân tộc Mường ở huyện Thanh Sơn - tỉnh Phú Thọ hiện nay làm. Thọ. - Khách thể nghiên cứu: Công tác xây dựng gia đình văn hóa ở huyện Thanh Sơn - tỉnh Phú Thọ. 4. Phạm vi nghiên cứu Công tác xây dựng gia đình văn hóa trong dân tộc Mường ở huyện Thanh Sơn -
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng gia đình văn hóa trong dân tộc mường ở huyện Thanh Sơn - tỉnh Phú Thọ hiện nay_tiểu luận tốt nghiệp lớp trung cấp chính trị, Xây dựng gia đình văn hóa trong dân tộc mường ở huyện Thanh Sơn - tỉnh Phú Thọ hiện nay_tiểu luận tốt nghiệp lớp trung cấp chính trị, , Kết cấu của tiểu luận

Từ khóa liên quan