0

Vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng CNH, HĐH ở nước ta hiện nay_chuyên đề tốt nghiệp lớp trung cấp chính trị

27 4,349 24

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/02/2015, 16:59

PHẦN MỞ ĐẦU 1.Lý do chọn đề tài. Trong giai đoạn hiện nay, Việt Nam đang đẩy mạnh công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá nền kinh tế quốc dân, với nội dung cơ bản của tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá là : Xây dựng một cơ cấu kinh tế hợp lý. Do đó , tất yếu chúng ta phải thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng CNH – HĐH. Từ khi Việt Nam tiến hành sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước ( năm 1986 đến nay, cơ cấu kinh tế ở nước ta đã có những bước thay đổi quan trọng. Trong chiến lược phát triển kinh tế- xã hội đến năm 2010 được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng thông qua, Đảng ta tiếp tục khẳng định: Phải đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Để thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong thời gian tới vừa phù hợp với yêu cầu hội nhập, khai thác lợi thế của đất nước, nâng cao hiệu quả nền kinh tế quốc dân, vừa đảm bảo được định hướng chính trị- xã hội và cải thiện môi trường sinh thái, cần tiếp tục nâng cao những nhận thức lý luận, quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước về chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Đối với mỗi địa phương, chuyển dịch cơ cấu kinh tế là một vấn đề có ý nghĩa rất quan trọng trong quá trình đẩy mạnh Công nghiệp hoá- Hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn, là một nội dung trọng tâm trong hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng trong giai đoạn hiện nay. Xuất phát từ vị trí, vai trò của vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong giai đoạn hiện nay tôi chọn nghiên cứu đề tài: “Vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng CNH, HĐH ở nước ta hiện nay" làm tiểu luận tốt nghiệp lớp trung cấp lý luận chính trị do Trường chính trị Nguyễn Văn Linh mở tại huyện Ân Thi. Mục đích nghiên cứu của đề tài : Nhằm góp phần củng cố lý luận, tìm ra những giải pháp cơ bản, chủ yếu, có tính khả thi để xây dựng cơ cấu kinh - 1 - tế phù hợp, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. 2. Cơ sở lý luận và thực tiễn : * Cơ sở lý luận : Tiểu luận dựa trên lý luận của Chủ nghĩa Mác Lê Nin, lý luận chung về cơ cấu kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách, Nghị quyết của Đảng ta v chuyển dịch cơ cấu kinh tế. * Cơ sở thực tiễn : Dựa trên thực tiễn của quá trình CDCCKT ở nước ta và địa phương tỉnh Hưng Yên trong thời kỳ đẩy mạnh CNH- HĐH. 3. Tình hình nghiên cứu. Trong những năm qua, vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế đã thu hút nhiều công trình nghiên cứu ở trong nước và ngoài nước. Nhiều ấn phẩm khoa học đã được xuất bản trong đó có đề tài “Chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong điều kiện hội nhập với khu vực và thế giới” của tập thể tác giả thuộc Viện nghiên cứu kinh tế và phát triển- Trường Đại học kinh tế quốc dân. Qua các kết quả nghiên cứu đó, nhiều vấn đề lý luận, quan điểm, định hướng đã từng bước được luận giải và làm sáng tỏ. Nhiều chính sách, giải pháp đã được triển khai và áp dụng trong thực tế. Tuy nhiên, chưa có một đề tài nào bàn về vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở nước ta gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở tỉnh Hưng Yên . Mặt khác, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng CNH, HĐH trong giai đoạn hiện nay là một vấn đề có nội dung phong phú và phức tạp, mục tiêu, yêu cầu và bước đi của nó phải được xem xét gắn với mỗi giai đoạn phát triển của nền kinh tế. 4. Phạm vi nghiên cứu của đề tài. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế là một vấn đề rộng, lớn. Trong khuôn khổ của tiểu luận, chúng tôi tập trung đi sâu vào làm sáng tỏ 3 vấn đề cơ bản: - Lý luận về cơ cấu kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế. - 2 - - Thực trạng của việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở Việt Nam và Hưng Yên. - Một số giải pháp cơ bản thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở nước ta hiện nay. 5. Phương pháp nghiên cứu. - Phương pháp định hướng. - Phương pháp logic- lịch sử. - Phương pháp gắn lý luận với thực tiễn. - Phương pháp phân tích- tổng hợp. - Phương pháp thống kê, phương pháp so sánh… * Nội dung của đề tài gồm : - Phần mở đầu - Phần nội dung - Phần kết luận - Danh mục tài liệu tham khảo - Mục lục - 3 - PHẦN NỘI DUNG I. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN : 1- Một số khái niệm cơ bản về cơ cấu kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế. * Cơ cấu kinh tế là cơ cấu các bộ phận hợp thành của nền kinh tế quốc dân và mối quan hệ giữa chúng. Nền kinh tế có nhiêù bộ phận hợp thành. Việc xác định quy mô, vị trí, mối quan hệ giữa các bộ phận hợp thành của nền kinh tế dựa vào nhiều căn cứ, bị chi phối bởi hàng loạt các nhân tố khách quan, chủ quan. Nói cách khác: Cơ cấu kinh tế là một tổng thể hệ thống kinh tế bao gồm nhiều yếu tố có quan hệ chặt chẽ với nhau, trong những không gian và thời gian nhất định, trong những điều kiện kinh tế nhất định, được thể hiện cả về mặt định tính lẫn định lượng, cả về số lượng lẫn chất lượng, phù hợp với mục tiêu được xác định của nền kinh tế. * Về cấu trúc của Cơ cấu kinh tế Cơ cấu kinh tế gồm 3 phương diện, 3 bộ phận hợp thành. Đó là: - Cơ cấu ngành, lĩnh vực kinh tế. - Cơ cấu thành phần kinh tế. - Cơ cấu vùng, lãnh thổ. Trong đó: + Cơ cấu ngành, lĩnh vực kinh tế giữ vai trò quan trọng nhất, được coi là bộ xương cuả Cơ cấu kinh tế. Cơ cấu ngành, lĩnh vực kinh tế cho biết tỷ - 4 - trọng của từng ngành, lĩnh vực tham gia vào Cơ cấu kinh tế, và mối quan hệ liên ngành giữa chúng cho biết những thông tin kinh tế quan trọng, là tiêu chuẩn quan trọng trong việc đánh giá trình độ phát triển cuả một nền kinh tế. Bao gồm 3 ngành, lĩnh vực chính: nông- lâm nghiệp- thủy sản: còn gọi là nông nghiệp; công nghiệp-xây dựng : còn gọi là công nghiệp; và dịch vụ. + Cơ cấu kinh tế theo vùng: Coi mỗi vùng là một bộ phận hợp thành của nền kinh tế. Tỷ lệ về lượng, mối liên kết kinh tế giữa các vùng cũng thể hiện trình độ phát triển của nền kinh tế. (Nếu liên kết kinh tế giữa các vùng chặt chẽ, phù hợp, thì nền kinh tế phát triển). + Cơ cấu kinh tế theo các thành phần kinh tế: cũng có vai trò rất quan trọng. Cơ cấu các thành phần kinh tế thường được xem xét dưới góc độ chính trị, xã hội để xác định vị trí, vai trò của từng thành phần kinh tế, để các nhà hoạch định chính sách đề ra chính sách, chiến lược phù hợp phát triển kinh tế- xã hội. Đặc biệt là ở nước ta, Đảng ta định hướng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế: Là quá trình thay đổi cấu trúc của các bộ phận hợp thành nền kinh tế và mối quan hệ giữa chúng có tính hướng đích, mục tiêu. * Về nội dung Chuyển dịch cơ cấu kinh tế : Chuyển dịch cơ cấu kinh tế bao gồm 3 nội dung cơ bản: Chuyển dịch theo ngành, lĩnh vực, chuyển dịch theo vùng, lãnh thổ và chuyển dịch theo thành phần kinh tế. * Về mục tiêu Chuyển dịch cơ cấu kinh tế: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế phải nhằm thực hiện 3 nhóm mục tiêu: Kinh tế, chính trị- xã hội, môi trường sinh thái. 2- Cơ sở thực tiễn của Chuyển dịch cơ cấu kinh tế Dựa trên quan điểm chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận về cơ cấu kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, Đảng và Nhà nước ta trong các kỳ Đại hội đã nêu ra các quan điểm về chuyển dịch cơ cấu kinh tế, từ nền - 5 - kinh tế nông nghiệp với 2 thành phần kinh tế là: kinh tế quốc doanh và tập thể là chủ yếu, sang nền kinh tế nhiều thành phần với cơ cấu nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ, bắt đầu từ sự chuyển đổi cơ chế kinh tế tháng 12 năm 1986. Đại hội Đảng VI có ý nghĩa thúc đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế công- nông nghiệp bằng nhiều Nghị quyết, lưu thông phân phối và chuyển dịch đơn vị kinh tế quốc doanh sang hạch toán kinh doanh XHCN, đổi mới quản lý nhà nước về kinh tế. Đại hội Đảng VII, tiếp tục đi sâu đổi mới tư duy lý luận về phát triển cơ cấu kinh tế công - nông nghiệp và thực hiện chính sách kinh tế hàng hoá nhiều thành phần để thúc đẩy sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng CNH-HĐH. Đại hội Đảng VIII đã kế thừa các Đại hội trước đó về phát triển và chuyển dịch cơ cấu kinh tế công- nông nghiệp. Đại hội Đảng IX, đã nêu ra định hướng phát triển nhanh có hiệu quả và bền vững, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng CNH- HĐH. Đồng thời, Đảng ta đã điều chỉnh, bổ sung nhiều chủ trương chính sách, đi sâu đổi mới và mở cửa ngày càng phù hợp với quá trình có tính quy luật của chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo giai đoạn mới. Đại hội Đảng X, đã nêu và chỉ ra cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng phát huy tiềm năng của các thành phần kinh tế, đan xen nhiều hình thức sở hữu. Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI, VII, VIII, XI, X về vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế, Đảng bộ tỉnh Hưng Yên thông qua các kỳ Đại hội, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội lần thứ XV, XVI đã đề ra phương hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Đặc biệt là chú trọng chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn, từ đó đã thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế – xã hội trên phạm vi toàn tỉnh, trong đó kinh tế – xã hội của huyện Ân Thi cũng có nhiều khởi sắc. - 6 - II- THỰC TRẠNG CỦA VIỆC CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ Ở NƯỚC TA VÀ TỈNH HƯNG YÊN, HUYỆN ÂN THI 1.Những thành tựu đã đạt được trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng CNH – HĐH ở nước ta. a, Cơ cấu ngành : Quá trình chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế ở nước ta đã trải qua nhiều giai đoạn lịch sử khác nhau và đạt được những kết quả quan trọng trong công cuộc đổi mới. Chúng ta đã khắc phục được sai lầm, khiếm khuyết của tư duy dũ trong cơ chế tập trung , bao cấp : Đó là khắc phục bệnh chủ quan, duy ý chí, bấp chấp quy luật, khắc phục được tình trạng đu tư lãng phí, không đem lại hiệu quả kinh tế, khi cố gắng hình thành cơ cấu ngành kinh tế dựa trên ý chí chủ quan. Nhờ vậy, chỉ sau 3 năm của thời kỳ phôi thai về kinh tế thị trường, từ năm 1987 – 1989, nền kinh tế nước ta đã đạt tốc độ tăng trưởng khá, tăng trưởng liên tục và ổn định. Cơ cấu ngành kinh tế đã có sự thay đổi theo hướng tích cực. Đó là tỷ trọng trong GDP của ngành nông nghiệp đã giảm nhanh, từ 38,74 % năm 1990 , xuống 27,18 năm 1995 ; 24,53 % năm 2000, 20,97 % năm 2005 và 20,66 % năm 2009. Tỷ trọng công nghiệp trong GDP đã tăng nhanh năm 1990 : 22,67 %, năm 1995 tăng lên 28,76 %, năm 2000 : 36,73 %, năm 2005 : 41,02 % và năm 2009 : 40,24 %. Tỷ trọng dịch vụ trong GDP chưa biến động nhiều, năm 1990 là 38,59 %, năm 1995 : 44,06 %, năm 2000 : 38,74 %, năm 2005 : 38,01 % và năm 2009 : 39,1 %. Trong từng ngành kinh tế đã có những chuyển dịch tích cực về cơ cấu sản xuất, cơ cấu công nghệ theo hướng tiến bộ, hiệu quả, gắn sản xuất với thị trường. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế đã làm thay đổi cơ cấu lao động nước ta theo hướng CNH –HĐH. Theo đó, số lao động trong các ngành công nghiệp và dịch vụ ngày càng tăng lên, số lao động ngành nông nghiệp ngày càng giảm - 7 - đi. Tỷ trọng lao động của ngành công nghiệp trong tổng số lao động xã hội tăng từ 12,1 % năm 2000, lên 17,9 % năm 2005, 20,8 % năm 2008, lao động trong các ngành dịch vụ tăng từ 19,7 % năm 2000 lên 25,3 % năm 2005, năm 2008 : 26,6 % , lao động nông nghiệp giảm từ 68,2 % năm 2000 xuống còn 56,8 % năm 2005 và năm 2008 là 52,6 %. Ngành Năm 1990 1995 2000 2005 2008 2009 N. nghiệp 38,74% 27,18% 24,53% 20,97% 21,70% 20,66% CN và XD 22,67 28,76 36,73 41,02 40,0 40,24 Dịch vụ 38,59 44,06 38,74 38,01 38,30 39,1 b, Cơ cấu kinh tế vùng Kinh tế vùng cũng có sự chuyển dịch tích cực theo hướng : Quy hoạch các vùng KT gắn với quy hoạch phát triển KT-XH của các địa phương, các đô thị, các địa bàn, lãnh thổ, đặc biệt là các vùng KT trọng điểm ở 3 miền đang được xây dựng và hình thành từng bước. Đến năm 2000, các tỉnh vùng núi phía Bắc đóng góp khoảng trên 9% GDP của cả nước; vùng đồng bàng sông Hồng khoảng 19%; Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung khoảng gần 15%; vùng Tây Nguyên gần 3%; vùng Đông Nam Bộ khoảng 35% và đồng bằng sông Cửu Long khoảng 19%. Các vùng KT trọng điểm đóng góp khoảng 50% giá trị GDP cả nước; 75-80% giá trị gia tăng công nghiệp và 60-65% giá trị gia tăng khu vực dịch vụ. Nhịp độ tăng trưởng của các vùng trọng điểm đều đạt trên mức trung bình cả nước, đóng vai trò tích cực lôi cuốn và kích thích các vùng khác cùng phát triển. c,Thành phần kinh tế : Với chính sách kinh tế nhiều thành phần , đa dạng hoá các hình thức sở hữu hiện nay : Khu vực KT nhà nước đang được tổ chức lại, đổi mới và - 8 - chiếm khoảng 40% GDP , chi phối nhiều ngành KT then chốt và tập trung hơn vào các lĩnh vực chủ yếu của nền KT. Kinh tế dân doanh phát triển khá nhanh, hoạt động có hiệu quả trên nhiều lĩnh vực, chiếm 45,7% GDP, đóng góp quan trọng cho phát triển KT-XH, nhất là giảI quyết việc làm và cải thiện đời sống nhân dân; trong đó ,KT hợp tác và hợp tác xã phát triển khá đa dạng, đóng góp 6,8% GDP. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài có tốc độ tăng trưởng tương đối cao, chiếm 15,9% GDP, là cầu nối quan trọng với thế giới về chuyển giao công nghệ, giao thương quốc tế. 2.Những tồn tại hạn chế. Mặc dù đạt được những kết quả quan trọng, song nhìn chung, ở nước ta cơ cấu KT chuyển dịch chậm. Cụ thể là : - Về chuyển dịch cơ cấu ngành : Mặc dù có tốc độ tăng cao trong những năm gần đây, nhưng tỷ trọng dịch vụ trong GDP còn thấp, các loại dịch vụ cao cấp, có giá trị tăng thêm lớn chưa phát triển mạnh. Trong nông nghiệp, sản xuất chưa gắn kết chặt chẽ và có hiệu quả cao với thị trường; việc đưa tiến bộ khoa học, công nghệ vào sản xuất còn chậm; công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn vẫn còn lúng túng. Trong công nghiệp, ít sản phẩm có hàm lượng công nghệ và tri thức cao; công nghiệp công nghệ cao phát triển chậm; một số sản phẩm công nghiệp có sản lượng lớn còn mang tính gia công, lắp ráp, giá trị nội địa tăng chậm; công nghiệp bổ trợ kém phát triển; tốc độ đổi mới công nghệ còn chậm. - Các vùng KT trọng điểm chưa phát huy được các thế mạnh để đi nhanh hơn vào cơ cấu KT hiện đại. Chính sách hỗ trợ các vùng kém phát triển chưa đáp ứng được yêu cầu. Sự liên kết vùng chưa được quan tâm đúng mức, hiệu quả thấp. - Các thành phần KT phát triển chưa tương xứng với tiềm năng. Chưa tạo được đầy đủ môi trường hợp tác, cạnh tranh bình đẳng giữa các thành phần KT; chưa khai thác tốt các nguồn lực trong nước và của người Việt Nam ở nước ngoài để đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh. Việc sắp xếp, đổi mới, - 9 - phát triển doanh nghiệp nhà nước còn chậm, hiệu quả hoạt động còn thấp. Kinh tế tư nhân chưa được tạo đủ điều kiện thuận lợi để phát triển, quy mô còn nhỏ, sức cạnh tranh còn yếu và chưa đuợc quản lý tốt. Kinh tế tập thể kém hấp dẫn và phát triển chậm, còn nhiều lúng túng. Kinh té có vốn đầu tư nước ngoài phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, việc thu hút đầu tư nước ngoài còn kém so với một số nước trong khu vực. 3. Nguyên nhân của thực trạng. a, Nguyên nhân của những thành tựu : Đạt được những thành tựu quan trọng trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế là do những nguyên nhân chủ yếu đây : - Cơ cấu KT tiếp tục chuyển dịch theo hướng CNH, HĐH. - Thể chế KT thị trường định hướng XHCN được xây dựng bước đầu. - Hội nhập KT quốc tế và KT đối ngoại có bước tiến mới. - Tiềm lực KT, cơ sở vật chất- kỹ thuật được tăng cường đáng kể, khả năng độc lập tự chủ của nền KT được nâng lên. b, Nguyên nhân của những hạn chế : Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở nước ta còn chậm là do : - Việc huy động và sử dụng các nguồn lực, cả nội lực và ngoại lực, vào công cuộc phát triển KT-XH còn kém hiệu quả và chưa tương xứng với tiềm năng, hạn chế sự phát triển. - Trình độ phát triển KT và công nghệ vẫn tụt hậu so với nhiều nước xung quanh. - Sức cạnh tranh của nền KT, chất lượng và tính bền vững của sự phát triển còn kém. - Kết cấu hạ tầng KT-XH chưa đáp ứng kịp yêu cầu phát triển. - Hội nhập KT quốc tế còn hạn chế - 10 - [...]... truyền ở một số xã, thị trấn bị xuống cấp nhng không đợc sửa chữa, ảnh hởng đến công tác tuyên truyền các chủ trơng chính sách của Đảng,Nhà nớc tới nhân dân Từ thực trạng của quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở nớc ta nói chung, chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn tỉnh Hng Yên và huyện Ân Thi nói riêng, cần có một hệ thống giải pháp chủ yếu, đồng bộ Nhằm đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo. .. 1.471.567 379.696 83.591 Bảng 3 : Giá trị sản xuất ngành công nghiệp theo giá thực tế ( phân theo loại hình kinh tế) của huyện Ân Thi Năm 2005 2006 2007 2008 2009 Tổng số 864.03 109.392 184.047 294.110 335.699 Bảng 4: Cơ cấu ngành Năm 2005 Ngành N Nghiệp 72% CN và Xây dựng 11% Dịch vụ 17% Ngoài nhà nớc 864.03 109.392 161.047 206.260 256.821 Giá trị: triệu đồng Đầu t nớc ngoài 12.5 29.87 55.77 2006 2007... theo hớng CNH HĐH ở nớc ta hiện nay, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế đất nớc thời kỳ hội nhập III- NHNG GII PHP C BN NHM Y MNH CHUYN DCH C CU KINH T THEO HNG CNH HH NC TA HIN NAY : 1 V nhn thc : Cn nõng cao hn na nhn thc v v trớ, vai trũ, tm quan trng ca chuyn dch c cu kinh t trờn c 3 b phn cu thnh : Chuyn dch c cu ngnh, lnh vc, Chuyn dch c cu vựng, lónh th, Chuyn dch c cu cỏc thnh phn kinh t La chn... bn v c cu kinh t v CDCCKT 2 C s thc tin ca chuyn dch c cu kinh t II- Thc trng ca vic chuyn dch c cu kinh t nc ta, v tnh Hng Yờn, huyn n Thi 4 4 5 6 - 25 - 1 Nhng thnh tu ó t c trong CDCCKT theo hng CNH HH nc ta 2 Nhng tn ti hn ch 3 Nguyờn nhõn ca thc trng * Liờn h vi chuyn dch c cu kinh t tnh Hng Yờn v Huyn n Thi III Nhng gii phỏp c bn nhm y mnh chuyn dch c cu kinh t theo hng CNH HH nc ta hin nay... 55.77 2006 2007 2008 2009 68% 14.5% 17.5% 68% 15% 17% 58% 17% 25% 57% 17% 26% * Đánh giá chung : Huyện đã chú trọng việc thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, sản xuất nông nghiệp đã có nhiều cố gắng và thu đợc nhiêù kết quả khá Công tác chỉ đạo,điều hành của các cấp uỷ Đảng, Chính quyền địa phơng mang lại hiệu quả thiết thực, sự ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, đã giúp nông dân chủ động nguồn... liệu theo phòng thống kê huyện Ân Thi cung cấp) - 14 - S lng 8 8 6 6 4 9 6 5 7 9 6 6 6 3 5 5 8 5 7 7 5 Bảng 2: Giá trị sản xuất nông nghiệp phân theo ngành kinh tế của huyện Ân Thi A- Ngành Nông nghiệp B- Chăn nuôi C- Dch v 2005 557.472 133.665 2006 688.907 165.075 45.839 Đơn vị tính: triệu đồng 2007 2008 937.303 1.182.122 237.317 348.111 65.021 77.840 2009 1.471.567 379.696 83.591 Bảng 3 : Giá trị. .. khó khăn, cơ sở vật chất của một số trờng xuống cấp, nhất là cơ sở vật chất của trờng Mầm non nhng cha đợc địa phơng quan tâm sửa chữa kịp thời - Một số trạm xã xã bị xuống cấp, trang thiết bị thiếu, cũ cha đợc đầu t đã ảnh hởng đến chất lợng khám, chữa bệnh cho nhân dân - Công tác truyền thông dân số kế hoạch hoá gia đình còn nhiều bất cập, một số xã, thị trấn xem nhẹ việc tuyên truyền Hiện tợng sinh... nề nếp theo quy định của Luật đất đai Công tác vệ sinh môi trờng đã có chuyển biến tích cực, nhiều xã, thị trấn đã quan tâm, chỉ đạo và thực hiện tốt vệ sinh môi trờng Công tác giải phóng mặt bằng dự án đờng ô tô cao tốc Hà Nội Hải Phòng qua địa bàn huyện đợc chỉ đạo tập trung bảo dảm đúng tiến độ Đang tập trung hoàn chỉnh hồ sơ và các điêù kiện đền bù đất thổ c để bàn giao mặt bằng cho dự án theo kế... trấn vẫn để cho thôn, ấp bán đất trái thẩm quyền, chuyển đổi đất sai mục đích hoặc khoán đấu thầu dài hạn nhiều năm thu tiền một lần cha đợc x lý triệt để Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn chậm do công tác tuyên truyền và trách nhiệm của lãnh đạo quản lý cơ sở còn xem nhẹ, cha tập trung cao, một số cơ sở cán bộ chuyên môn còn có biểu hiện gây phiền nhiễu với công dân Công tác vệ sinh... thông Hiện tợng lạng lách, đánh võng, không đội mũ bảo hiểm, chạy quá tốc độ, đặc biệt vào bam đêm ở các tuyến đờng giao thông chính của huyện vẫn còn tiếp diễn Các tuyến đờng trong huyện hiện nay đã xuống cấp nhiều ảnh hởng đến việc đi lại của nhân dân, đồng thời là nguyên nhân gây tai nạn giao thông nhng cha có giải pháp khắc phục - Công tác xây dựng trờng đạt chuẩn Quốc Gia còn chậm, do việc đầu t kinh . thực tế. Tuy nhiên, chưa có một đề tài nào bàn về vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở nước ta gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở tỉnh Hưng Yên . Mặt khác, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng. vực, chuyển dịch theo vùng, lãnh thổ và chuyển dịch theo thành phần kinh tế. * Về mục tiêu Chuyển dịch cơ cấu kinh tế: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế phải nhằm thực hiện 3 nhóm mục tiêu: Kinh tế, chính. dịch cơ cấu kinh tế. - 2 - - Thực trạng của việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở Việt Nam và Hưng Yên. - Một số giải pháp cơ bản thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở nước ta hiện nay.
- Xem thêm -

Xem thêm: Vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng CNH, HĐH ở nước ta hiện nay_chuyên đề tốt nghiệp lớp trung cấp chính trị, Vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng CNH, HĐH ở nước ta hiện nay_chuyên đề tốt nghiệp lớp trung cấp chính trị,

Từ khóa liên quan