0

Vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp ở huyện Tân Uyên hiện nay, thực trạng, phương hướng và giải pháp

28 1,132 4

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/02/2015, 10:35

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp huyện Tân Uyên - Trương Thị Huế MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Nông nghiệp là ngành sản xuất vật chất cơ bản của xã hội cung cấp nhiều loại sản phẩm thiết yếu cho đời sống xã hội, là thị trường rộng lớn của nền kinh tế, cung cấp nguồn nhân lực và tạo nên tích luỹ ban đầu cho sự ngiệp phát triển của đất nước. Lý luận và thực tiễn đã chứng minh rằng, nông nghịêp đóng vai trò to lớn trong sự phát triển kinh tế. Hầu hết các nước phải dựa vào sản xuất nông nghiệp để tạo sản lượng lương thực, thực phẩm cần thiết đủ để nuôi sống dân tộc mình và tạo nền tảng cho các ngành, các hoạt động kinh tế khác phát triển. Việt Nam là một nước nông nghiệp với điểm xuất phát thấp, trên 70% dân số sống ở nông thôn và 56% lao động xã hội làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp, sáng tạo ra 68% tổng giá trị kinh tế nông thôn, năng suất khai thác ruộng đất và năng suất lao động còn thấp… Để giải quyết những vấn đề này thì thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp có ý nghĩa vô cùng quan trọng với nước ta. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp nhằm tạo dựng một ngành nông nghiệp có cơ cấu kinh tế hợp lý, qua đó phát huy mọi tiềm năng sản xuất, phát triển nền nông nghiệp sản xuất hàng hoá lớn, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập và cải thiện mức sống cho người nông dân. Do đó, thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp trên phạm vi cả nước cũng như với từng địa phương là rất cần thiết. Tân Uyên là một huyện thuần nông thuộc tỉnh Lai Châu với 84% dân cư sống ở nông thôn và trên 80% lao động nông nghiệp. Đời sống của nông dân còn khó khăn, thu nhập thấp, tỷ lệ hộ nghèo gần 39,2%. Trong những năm qua, vấn đề tăng cường quản lý Nhà nước để phục vụ chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp tại huyện luôn được quan tâm và từng bước hoàn thiện. Tuy nhiên, thực trạng chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp tại huyện Tân Uyên còn chậm, cơ cấu nông nghiệp còn bất hợp lý, trồng trọt vẫn chiếm tỷ trọng cao, tình trạng độc canh cây lương thực vẫn tồn tại trong khi đó nhiều tiềm năng phát triển chăn nuôi và thuỷ sản chưa được khai thác tốt. Thực trạng này đòi hỏi phải có giải pháp thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp tại huyện Tân Uyên một cách hợp lý. Từ vấn đề cấp thiết nêu trên, tôi chọn đề tài " Vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp ở huyện Tân Uyên hiện nay. Thực trạng, phương hướng và giải pháp " làm đề tài tiểu luận tốt nghiệp Lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính khóa 17 huyện Tân Uyên. 2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu - Mục tiêu: Trên cơ sở lý luận về cơ cấu kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, áp dụng vào thực tiễn đánh giá khách quan thực trạng chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp huyện Tân Uyên thời gian qua, từ đó đề ra phương hướng và các giải pháp đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp huyện Tân Uyên thời gian tới. - Nhiệm vụ: Với mục tiêu trên, luận văn tốt nghiệp có nhiệm vụ nghiên cứu tổng quan về cơ cấu kinh tế; cơ cấu kinh tế nông nghiệp; thực trạng chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp của huyện Tân Uyên đưa ra phương hướng và giải pháp chủ yếu để thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp của huyện Tân Uyên đến năm 2015. 3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu - Đối tượng: Đối tượng nghiên cứu của luận văn tốt nghiệp là vấn đề cơ cấu kinh tế nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp. Đối tượng nghiên cứu cụ thể là cơ cấu kinh tế nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo phương diện ngành, lĩnh vực, không nghiên cứu theo các phương diện khác. - Phạm vi nghiên cứu: Thực trạng chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp của huyện Tân Uyên giai đoạn 2009 - 2011 và một số giải pháp thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp trên địa bàn huyện Tân Uyên đến năm 2015. 4. Phương pháp nghiên cứu - Về phương pháp luận: Phương pháp nghiên cứu chủ yếu dựa trên cơ sở phương pháp luận của Chủ nghĩa Mác - Lênin như: duy vật biện chứng, duy vật lịch sử và các quan điểm đường lối phát triển kinh tế của Đảng Cộng sản Việt Nam. - Về phương pháp chuyên môn: Đề tài vận dụng các phương pháp thống kê và phân tích, so sánh và tổng hợp một cách có hệ thống, phương pháp nghiên cứu chuyên khảo và một số phương pháp nghiệp vụ khác nhằm phân tích và làm rõ hơn những vấn đề được nêu. CHƯƠNG 1 NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NÔNG NGHIỆP I. KHÁI NIỆM VÀ VAI TRÒ CỦA KINH TẾ NÔNG NGHIỆP 1. Khái niệm: * Cơ cấu kinh tế (CCKT): Cơ cấu kinh tế là một phạm trù kinh tế đặc biệt, 2 gắn liền với quá trình hình thành và phát triển của nền kinh tế trong giới hạn một địa phương, một quốc gia hay một khu vực. Nền kinh tế là một hệ thống phức tạp, bao gồm nhiều thành phần, nhiều nhân tố có mối quan hệ, chặt chẽ với nhau, tác động qua lại lẫn nhau. Cơ cấu kinh tế thể hiện mối tương quan giữa các thành phần, các nhân tố đó. Trong bất kỳ một nền kinh tế quốc dân nào, người ta cũng có thể định tính hoặc định lượng được mức độ phát triển của CCKT. Các mối quan hệ này một mặt biểu tượng sự tương quan về mặt số lượng, mặt khác nó biểu hiện mối quan hệ hữu cơ của chúng về mặt chất lượng và được xác lập trong điều kiện cụ thể với những giai đoạn phát triển nhất định, phù hợp với đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội cụ thể của mỗi nền kinh tế. Cơ cấu kinh tế không chỉ giới hạn về các mối quan hệ tỷ lệ giữa các ngành có tính chất cố định mà luôn luôn vận động, thay đổi để phù hợp với yêu cầu phát triển của nền kinh tế trong từng thời kỳ, nhằm mục tiêu phát triển, tăng trưởng kinh tế, nâng cao hiệu quả sản xuất. Để cơ cấu kinh tế phát huy hiệu quả thì cần phải có một quá trình, một thời gian nhất định. Thời gian ấy dài hay ngắn phải tuỳ thuộc vào đặc thù riêng của từng loại CCKT. Tuy nhiên trạng thái của các điều kiện tự nhiên, xã hội luôn luôn vận động không ngừng. Do vậy việc duy trì quá lâu một cơ cấu kinh tế sẽ làm giảm đi tính hiệu quả do bản thân cơ cấu mang lại. Điều đó đòi hỏi những nhà quản lý phải có tầm nhìn chiến lược, cập nhập thông tin phục vụ cho việc hoạch định những chính sách mới và có những điều chỉnh phù hợp kịp thời với yêu cầu của tình hình mới. Mặt khác sự thay đổi đột ngột và nhanh chóng sẽ gây ra những tác động tiêu cực, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự tăng trưởng và phát triển của nền kinh tế. Cần phải thấy rõ rằng cơ cấu kinh tế không phải là một mục tiêu được đặt ra do sự nhận thức của chủ quan, mà phải hiểu đó là một phương tiện để đưa nền kinh tế đặt được sự tăng trưởng ổn định, bền vững. Từ đó phải có những xem xét đánh giá dựa vào mục tiêu đạt hiệu quả kinh tế xã hội mà CCKT đó mang lại như thế nào. Điều này cần thiết cho việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế cả nước, riêng các vùng, các doanh nghiệp, trong đó có tồn tại cơ cấu kinh tế nông thôn. * Cơ cấu kinh tế nông nghiệp: Cơ cấu kinh tế nông nghiệp là thuật ngữ chỉ mối quan hệ hợp thành của các sản phẩm nông nghiệp tuỳ theo mục tiêu sản xuất của con người ở từng địa bàn cụ thể trong một khoảng thời gian nhất định. Cơ cấu kinh tế - kỹ thuật của nông nghiệp được xem xét theo nghĩa rộng và nghĩa hẹp: - Ngành nông nghiệp (theo nghĩa rộng) là tổ hợp các ngành gắn liền với quá trình sinh học gồm nông nghiệp, lâm nghiệp và ngư nghiệp. Khi phân tích 3 đánh giá cơ cấu kinh tế thì tiêu chí, cơ cấu ngành thường được xem trọng nhất bởi vì nó phản ánh trình độ phát triển của phân công lao động xã hội. Lực lượng sản xuất càng phát triển, phân công lao động xã hội càng sâu sắc, tỷ mỉ thì càng có nhiều ngành kinh tế hình thành và phát triển đa dạng khác nhau. Ở nước ta cho đến nay, về cơ bản vẫn là một nước nông nghiệp cho nên sự phát triển của nó giữ vai trò quyết định trong kinh tế nông thôn, đồng thời là một trong những ngành cơ bản của nền kinh tế quốc dân. Vì vậy, nó vừa chịu sự chi phối của nền kinh tế quốc dân vừa gắn bó chặt chẽ với các ngành khác, vừa phản ánh những nét riêng biệt mang tính đặc thù của một ngành mà đối tượng sản xuất là những cơ thể sống. 2. Vai trò của kinh tế nông nghiệp Nông nghiệp là một ngành sản xuất vật chất được hình thành sớm nhất trong lịch sử phát triển kinh tế của nhân loại. Vì vậy, nó luôn có vai trò quan trọng trong hoạt động của nền kinh tế quốc dân của hầu hết các nước trên thế giới, đặc biệt là đối với các nước đang phát triển như nước ta hiện nay. Cho nên phát triển nông nghiệp là một bộ phận quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội nước ta hiện nay. Theo phân ngành kinh tế quốc dân của quốc tế cũng như của nước ta, nền kinh tế quốc dân được chia thành 3 khu vực chính: - Khu vực I: bao gồm nông nghiệp, lâm nghiệp và ngư nghiệp. - Khu vực II: gồm công nghiệp và xây dựng. - Khu vực III: gồm tất cả các ngành dịch vụ phục vụ cho sản xuất và tiêu dùng cá nhân. Từ đó cho thấy, nông nghiệp là một bộ phận cấu thành quan trọng trong hệ thống nền kinh tế quốc dân. Nhưng đồng thời bản thân nông nghiệp cũng là một hệ thống nhỏ được cấu thành bởi các bộ phận khác nằm trong tổng thể hệ thống kinh tế quốc dân. Quá trình phát triển dẫn đến sự thay đổi của nông nghiệp trong cơ cấu kinh tế nói chung, đòi hỏi bản thân ngành nông nghiệp cũng phải có sự chuyển đổi phù hợp với các điều kiện và xu thế phát triển chung. II. CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NÔNG NGHIỆP 1. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp 1.1. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế Chuyển dịch cơ cấu kinh tế là quá trình vận động của các bộ phận, thành phần trong nền kinh tế, là sự biến đổi phá vỡ cơ cấu cũ và sự điều chỉnh để tạo ra cơ cấu kinh tế mới ổn định, cân đối. * Để đánh giá mức độ, kết quả của quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, người ta thường căn cứ vào các tiêu chí: - Tỷ trọng và vị trí, tác động của các ngành phi nông nghiệp (công nghiệp, 4 xây dựng và dịch vụ) trong nền kinh tế. Tỷ trọng các ngành phi nông nghiệp càng cao thì cơ cấu kinh tế có trình độ càng cao. Hiện nay, người ta thường cho rằng một nền kinh tế đang phát triển muốn trở thành một nền kinh tế công nghiệp hoá thì phải giảm được tỷ trọng nông nghiệp xuống dưới 20% GDP, nâng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ mỗi ngành lên mức trên dưới 40% GDP. Đối với các nền kinh tế công nghiệp hoá cao thì tỷ trọng nông nghiệp phải giảm dưới 10%, thậm chí dưới 5%. - Sự liên kết giữa các ngành, giữa các lãnh thổ: Sự liên kết được thể hiện qua mối quan hệ phối hợp hoặc cung cấp thiết bị, công nghệ, nguyên vật liệu, dịch vụ, cũng như kết hợp tạo ra sản phẩm cuối cùng một cách có hiệu quả. Sự thay đổi cơ cấu vùng theo hướng công nghiệp hoá có thể được đo bằng các tiêu chí như: Mức độ đô thị hoá, sự tăng trưởng thực tế của các khu vực công nghiệp, sự chuyển dịch cơ cấu lao động và dân cư. - Trình độ công nghệ và sức cạnh tranh giữa các ngành: Trong nội bộ ngành nông nghiệp, tính chất công nghiệp hóa nông nghiệp thể hiện ở mức độ chuyển hướng các phương pháp canh tác thủ công cổ truyền, giảm các phương pháp canh tác thô sơ, tăng các hoạt động canh tác bằng phương pháp công nghiệp, áp dụng cách mạng xanh, cách mạng trắng, cơ khí hoá, điện khí hoá, tự động hoá, vi sinh hoá… Trong công nghiệp, đó là mức độ ứng dụng khoa học – kỹ thuật, công nghệ hiện đại vào sản xuất. * Cơ cấu kinh tế ở nước ta và các nước trên thế giới chuyển dịch theo các xu hướng sau: - Xu hướng chuyển dịch từ nền kinh tế tự cung, tự cấp sang nền kinh tế hàng hoá. - Xu hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng nhanh tỷ trọng trong công nghiệp và dịch vụ, giảm dần tỷ trọng trong nông nghiệp. - Xu hướng chuyển dịch từ cơ cấu nền kinh tế khép kín sang nền kinh tế mở, hướng xuất khẩu. - Xu hướng chuyển dịch từ nền kinh tế với công nghệ cũ, lạc hậu, năng suất lao động thấp, chất lượng sản phẩm kém sang nền kinh tế cơ giới hoá với công nghệ tiên tiến, kỹ thuật hiện đại, năng suất lao động và chất lượng sản phẩm cao hơn, từng bước chuyển sang nền kinh tế tri thức với công nghệ cao, điện tử hoá, tin học hoá, tự động hoá… và đội ngũ lao động trí tuệ đông đảo. 1.2. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp Cơ cấu kinh tế nói chung và cơ cấu kinh tế nông nghiệp nói riêng luôn thay đổi theo từng thời kỳ phát triển bởi các yếu tố hợp thành cơ cấu kinh tế không cố định. Đó là sự thay đổi số lượng các ngành (nông, lâm, ngư nghiệp) hoặc sự thay đổi về quan hệ tỷ lệ giữa các ngành, các vùng, các thành phần do 5 sự xuất hiện hoặc biến mất của một số ngành và tốc độ tăng trưởng giữa các yếu tố cấu thành cơ cấu kinh tế là không đồng đều. Có thể nói, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp là sự thay đổi của cơ cấu kinh tế nông nghiệp từ trạng thái này sang trạng thái khác cho phù hợp với môi trường phát triển. Đây không đơn thuần là sự thay đổi vị trí mà là sự biến đổi cả về lượng và chất trong nội bộ cơ cấu. Việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp phải dựa trên cơ sở một cơ cấu hiện có, do đó nội dung của chuyển dịch cơ cấu là cải tạo cơ cấu cũ, lạc hậu hoặc chưa phù hợp để xây dựng cơ cấu kinh tế mới tiên tiến, hoàn thiện và bổ sung cơ cấu kinh tế cũ nhằm biến cơ cấu cũ thành cơ cấu mới hiện đại và phù hợp hơn. Như vậy, chuyển dịch cơ cấu kinh tế thực chất là sự điều chỉnh cơ cấu trên 3 mặt biểu hiện của cơ cấu (ngành, vùng, thành phần) nhằm hướng sự phát triển của toàn bộ nền kinh tế theo các mục tiêu kinh tế - xã hội đã xác định cho từng thời kỳ phát triển. - Mục đích của việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp: Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp cần được tiến hành khẩn trương. Mục đích của chuyển dịch là tạo ra sự cân đối giữa nông nghiệp và các ngành kinh tế khác trong nền kinh tế quốc dân. Đồng thời tạo dựng một ngành nông nghiệp có cơ cấu hợp lý, qua đó phát huy mọi tiềm năng sản xuất, lợi thế so sánh của từng vùng, từng miền và trên cả nước nhằm phát triển nền nông nghiệp sản xuất hàng hoá lớn, giải quyết công ăn việc làm cho nông dân, nâng cao thu nhập và mức sống cho người nông dân ở nông thôn. - Các điều kiện đảm bảo cơ cấu kinh tế nông nghiệp hợp lý: + Cơ cấu kinh tế phải phù hợp với các quy luật khách quan; + Cơ cấu kinh tế nông nghiệp phải phản ánh khả năng khai thác các điều kiện tự nhiên và lợi thế so sánh của từng vùng, từng miền và trong cả nước, đáp ứng được yêu cầu hội nhập với quốc tế và khu vực nhằm tạo ra sự cân đối, phát triển bền vững. + Cơ cấu kinh tế nông nghiệp phải phù hợp với xu thế kinh tế chính trị của khu vực và trên thế giới. Bối cảnh thế giới và trong nước hiện nay đòi hỏi nền nông nghiệp Việt Nam phải chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp nhằm thích ứng với sự biến động của quan hệ cung - cầu nông sản hàng hoá ở cả thị trường trong nước và thế giới trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. 2. Những nhân tố tác động đến quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp: Cơ cấu kinh tế, cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn luôn luôn biến đổi, chuyển dịch dưới tác động của nhiều nhân tố: nhân tố bên trong - bên ngoài, nhân tố khách quan - chủ quan. Trong những nhân tố tác động, có những nhân tố 6 tích cực thúc đẩy phát triển, song cũng có những nhân tố hạn chế, kìm hãm sự chuyển dịch và phát triển. Các nhân tố ảnh hưởng đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn có thể chia thành các nhóm sau: 2.1. Nhóm nhân tố tác động từ bên trong - Nhân tố thị trường và nhu cầu tiêu dùng hàng hoá, dịch vụ của xã hội: Thị trường là yếu tố quyết định sự phát triển kinh tế, ảnh hưởng đến sự hình thành và chuyển dịch cơ cấu kinh tế nói chung, cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn nói riêng. Thị trường và nhu cầu tiêu dùng của xã hội là người đặt hàng cho tất cả các ngành, lĩnh vực kinh tế. Nó không chỉ qui định số lượng mà cả chất lượng các sản phẩm hàng hoá, dịch vụ nên nó có tác động trực tiếp đến quy mô, trình độ phát triển của các ngành, lĩnh vực ở địa phương… - Nhân tố các nguồn lực: Các nguồn lực của một quốc gia, một vùng lãnh thổ có vai trò quan trọng trong việc hình thành và tạo ra sự chuyển dịch cơ cấu các ngành kinh tế, nhất là ở khu vực nông thôn. Như về vị trí địa lý, tài nguyên thiên nhiên, dân số, sức lao động, vốn đầu tư, - Trình độ phát triển của lực lượng sản xuất tại khu vực nông thôn: Lực lượng sản xuất bao gồm tư liệu lao động và con người có khả năng sử dụng tư liệu lao động để tác động vào các đối tượng lao động, tạo ra sản phẩm hàng hoá, dịch vụ, đáp ứng nhu cầu của xã hội. Lực lượng sản xuất phát triển sẽ làm thay đổi quy mô sản xuất, công nghệ, trang thiết bị… làm hình thành và phát triển các ngành nghề mới, chuyển lao động từ đơn giản thành phức tạp, từ ngành nghề này sang ngành nghề khác… Làm phá vỡ những cơ cấu cũ, thiết lập một cơ cấu kinh tế mới phù hợp hơn. - Cơ chế quản lý của Nhà nước: Cơ chế quản lý của Nhà nước có ảnh hưởng mạnh mẽ đến quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nói chung và cơ cấu kinh tế nông thôn nói riêng. Cơ chế quản lý khoa học, phù hợp với quy luật khách quan và tình hình thực tiễn thì nó sẽ thúc đẩy nền kinh tế phát triển tạo điều kiện cho quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế diễn ra nhanh và hiệu quả. Ngược lại nó sẽ kìm hãm, làm chậm lại quá trình phát triển và chuyển dịch cơ cấu kinh tế. - Định hướng chiến lược, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước trong từng giai đoạn: Mặc dù cơ cấu kinh tế mang tính khách quan và tính lịch sử xã hội, nhưng nó lại chịu sự tác động, chi phối của Nhà nước. Nhà nước tác động gián tiếp thông qua định hướng chiến lược, đặt ra các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội và khuyến khích mọi thành phần kinh tế phát triển nhằm đạt các mục tiêu đề ra. 2.2. Nhóm nhân tố tác động từ bên ngoài - Xu thế toàn cầu hoá kinh tế và quốc tế hoá lực lượng sản xuất: Xu hướng toàn cầu hoá kinh tế đã hình thành mạng lưới sản xuất quốc tế, cùng với 7 việc ứng dụng các công nghệ mới và sự phát triển mạnh mẽ của các công ty đa quốc gia đã thúc đẩy quá trình chuyển dịch sản xuất kinh doanh vượt xa hơn biên giới của một vùng lãnh thổ. - Xu hướng chính trị xã hội của khu vực và thế giới: Xét đến cùng, chính trị là biểu hiện tập trung của kinh tế. Sự biến động về chính trị – xã hội của một nước, một khu vực hoặc thế giới sẽ tác động mạnh mẽ đến hoạt động ngoại thương, đầu tư, chuyển giao công nghệ…buộc các nước phải điều chỉnh chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phù hợp, đảm bảo cho nền kinh tế ổn định và phát triển. - Sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ: Khoa học kỹ thuật hiện đại và công nghệ tiên tiến được coi là nhân tố quyết định đối với quá trình sản xuất, làm tăng mạnh giá trị kinh tế các ngành, lĩnh vực, tạo ra những bước đột phá lớn thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Như vậy, các nhân tố bên ngoài có vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, là nhân tố tác động đến việc hình thành và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu kinh tế nông thôn. Tuy nhiên, chính các nhân tố bên trong mới giữ vai trò then chốt và quyết định đối với quá trình chuyển dịch trên. CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NÔNG NGHIỆP HUYỆN TÂN UYÊN TỈNH LAI CHÂU 2009-2011 I. ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN - KINH TẾ - XÃ HỘI HUYỆN TÂN UYÊN, TỈNH LAI CHÂU 1. Điều kiện tự nhiên huyện Tân Uyên 1.1. Về vị trí địa lý: Huyện Tân Uyên được tách từ huyện Than Uyên là một trong số những huyện nghèo nhất của cả nước, tại thời điểm thành lập huyện có tỷ lệ hộ nghèo là 44,59%, trong đó số hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 95%, là huyện vùng sâu, vùng xa của tỉnh Lai Châu, diện tích tự nhiên là 90.319,65 ha, phía Đông giáp huyện Sa Pa tỉnh Lào Cai, phía Tây giáp huyện Sìn Hồ, phía Nam giáp huyện Than Uyên, phía Bắc giáp huyện Tam Đường. 1.2. Đặc điểm địa hình, thổ nhưỡng, khí tượng thuỷ văn: * Địa hình: Địa hình phức tạp chia cắt bởi đồi núi, sông suối, giao thông đi lại hết sức khó khăn, cơ sở hạ tầng yếu kém. * Khí hậu, thời tiết: Điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, lượng mưa hàng năm lớn nhưng không đều do vậy thường xuyên xảy ra lũ lụt vào mùa mưa, hạn hán cháy rừng vào mùa khô. Nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa nóng ẩm, mưa nhiều. 8 Về mùa đông nhiệt độ xuống thấp nên thường có rét đậm, rét hại xảy ra, mùa hè thường xuyên có mưa rào gây lũ tập trung vào tháng 5-7. Vào mùa khô do địa hình đồi núi dốc nên hầu hết chân ruộng 1 vụ và đất bãi thiếu nước sản xuất. 2. Tài nguyên thiên nhiên và nhân lực 2.1. Tài nguyên thiên nhiên: - Tài nguyên đất: Sau khi được thành lập, huyện Tân Uyên có diện tích tự nhiên là 90.319,65 trong đó gồm các loại đất, đất nông nghiệp 7.325,12ha, đất lâm nghiệp 25.430,44ha, đất phi nông nghiệp 2.184,95 ha, đất chưa sử dụng 55.379,14ha. Chủ yếu là nhóm đất đỏ vùng núi cao từ 900 đến 1300m có độ dốc lớn từ 25 0 – 35 0 ít đá lẫn thành phần cơ giới nhẹ, độ PH từ: 4,5 – 5,5 nghèo dinh dưỡng. Đất Feralit màu vàng, tầng dày ở độ cao từ 700 – 1000m độ dốc từ 20 0 – 25 0 phù hợp cho sản xuất lâm nghiệp. Đất phù sa suối nằm ở ven các con suối được tận dụng triệt để trồng lúa, cây lương thực. Đất Feralit đỏ vàng ở độ cao 600m được phân bố dưới chân dãy núi có độ dày tầng canh tác cao thích hợp cho việc phát triển cây chè và các loại cây ăn quả khác. - Tài nguyên nước: Huyện Tân Uyên thuộc lưu vực sông Nậm Mu (Phụ lưu cấp 1 của sông Đà) tuy chỉ với một hệ thống sông nhưng bù lại Tân Uyên có hệ thống khe, suối khá phong phú trải đều trên địa bàn toàn huyện (có mật độ sông suối từ 1,5 – 1,7 km/km 2 ) như Suối Hô Bon, Hô Tra, Hô Be, Nậm Chăng, Nậm Lao, Nậm Cưởm, Nậm Pầu, Nậm Sỏ, Nậm Ni, Mít Luông, Mít Nọi Cùng với đó, còn có mạng lưới khe, lạch nhỏ dày đặc đã và đang góp phần quan trọng cho môi trường sống, sản xuất nông nghiệp của nhân dân trên địa bàn huyện. - Tài nguyên khoáng sản: Trên địa bàn huyện có mỏ quặng vàng thuộc xã Pắc Ta, được phát hiện vào cuối tháng 8 năm 2007 với diện tích ước tính có quặng ban đầu là 500ha. Khu vục có quặng đang được các doanh nghiệp thăm dò và khai thác là 182ha nhưng trữ lượng vàng, tuổi vàng chưa được xác định, dự kiến thăm dò khai thác từ 3 – 7 năm. Ngoài ra còn có cát, đá tận thu tại địa bàn xã Mường Khoa, Thân Thuộc. Đây là nguồn khoáng sản quan trọng cung cấp vật liệu xây dựng trên địa bàn huyện. - Tài nguyên rừng: Tân Uyên là huyện miền núi cao với tổng diện tích tự nhiên toàn huyện là 90.319,65ha, diện tích đất để phát triển lâm nghiệp là 65.127,7ha chiếm 72% diện tích toàn huyện. Diện tích có rừng là 22.548,3ha với độ che phủ là 25% tập trung chủ yếu trên những dãy núi cao thuộc khu vực rừng đặc dụng, rừng phòng hộ trên các xã Phúc Khoa, Mường Khoa, Thân Thuộc, Hố Mít, Pắc Ta và thị trấn Tân Uyên. Trong đó: Diện tích rừng đặc dụng là 5.906,6ha, diện tích rừng phòng hộ là 12.056,5ha, diện tích rừng sản xuất là 4.621,2ha. Diện tích đất chưa có rừng là 42.543,4ha. Nhìn chung độ che phủ của Tân Uyên còn thấp so với độ che phủ của tỉnh. - Nguồn nguyên liệu: Tân Uyên có diện tích đất lâm nghiệp 25.430,4ha có 9 lợi thế cho việc phát triến kinh tế rừng. Đặc biệt có một số diện tích rừng phù hợp với việc phát triển trồng cây thảo quả loại cây có giá trị kinh tế cao, tập trung ở các xã Hố Mít, Phúc Khoa, Mường Khoa, Thân Thuộc, Trung Đồng, có vùng nguyên liệu chè lớn nhất tỉnh với diện tích trên 1.000 ha. Đây là điều kiện để huyện Tân Uyên phát triển ngành công nghiệp chế biến. 2.2. Nhân Lực: Năm 2011 dân số của Tân Uyên là 44.951 người, số hộ là 9.022 hộ, số người bình quân/ hộ là 5 người , xét về quy mô huyện Tân Uyên có mật độ dân số trung bình thấp (48 người/km 2 ) với 10 dân tộc anh em sinh sống, trong đó: dân tộc Thái 22.126 người chiếm trên 49,28%, dân tộc Kinh 6.733 người chiếm 15%, dân tộc Mông 7.988 người chiếm 17,79%, dân tộc Khơ Mú 3.361 người chiếm 7,48% , dân tộc Dao 2.101 người chiếm 4,68%, dân tộc Lào 2.015 người chiếm 4,48%, dân tộc Giáy 476 người chiếm 1,06%, dân tộc khác 38 người chiếm 0.084%. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên của huyện 1,7%; tổng số người trong độ tuổi lao động của huyện khá chiếm khoảng 42% tổng dân số, phần lớn là lao động trẻ, khoẻ, toàn huyện có khoảng 26.368 người trong độ tuổi lao động, đây là nguồn nhân lực lớn cung cấp cho phát triển kinh tế - xã hội. 3. Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội 3.1. Tình hình phát triển kinh tế huyện Tân Uyên Những năm qua, nhờ có sự đổi mới về cơ chế quản lý và chính sách kinh tế của Nhà nước, cùng với sự chỉ đạo của Đảng bộ, chính quyền, kinh tế huyện Tân Uyên ngày một phát triển, duy trì nhịp độ tăng trưởng cao. Trong 3 năm (2009 - 2011) kinh tế phát triển khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng tăng giá trị và thu nhập, giảm tỷ trọng nhóm ngành nông - lâm - ngư nghiệp; năm 2011 tỷ trọng ngành công nghiệp – xây dựng và dịch vụ chiếm 58%, tỷ trọng ngành nông – lâm – ngư nghiệp còn 42%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2011 đạt 6,8 triệu đồng/người/năm. + Sản xuất nông – lâm – ngư nghiệp: từng bước phát triển theo hướng sản xuất hàng hoá và tăng giá trị trên 1 đơn vị diện tích đất canh tác. Tổng sản lượng lương thực bình quân: 22.961 tấn/năm. Cơ cấu giá trị sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp có sự chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng chăn nuôi và thuỷ sản. + Sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp: Sản xuất CN-TTCN có bước tăng trưởng khá, mức tăng trưởng bình quân 16%/năm, quy mô sản xuất của các doanh nghiệp từng bước được mở rộng ` + Các ngành dịch vụ: Tổng mức bán lẻ hàng hoá năm 2011 ước đạt 85 tỷ đồng, tăng 180,8% so với năm 2009. Thị trường hàng hoá phong phú, sôi động đáp ứng đủ các yêu cầu của sản xuất và đời sống. Các ngành dịch vụ vận tải, bưu chính - viễn thông, tài chính - tín dụng, du lịch - thương mại phát triển mạnh. Trong đó dịch vụ du lịch, khách sạn, nhà hàng đạt doanh thu bình quân 10 [...]... bão lũ như kè đạt khoảng 36% II THỰC TRẠNG CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NÔNG NGHIỆP HUYỆN TÂN UYÊN 1 Tình hình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của huyện Sau hơn 20 năm đổi mới, kinh tế nông thôn ở nước ta nói chung và ở huyện Tân Uyên nói riêng có sự chuyển dịch theo hướng: giảm tỷ trọng nông- lâm- ngư nghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ; hướng chuyển dịch trong nông nghiệp là giảm tỷ trọng ngành trồng... PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NÔNG NGHIỆP HUYỆN TÂN UYÊN ĐẾN NĂM 2015 Thực hiện Nghị quyết TW 5 khóa IX về “Đẩy nhanh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn thời kỳ 2001-2010”, Nghị quyết Trung ương 7 khoá X về nông nghiệp, nông dân và nông thôn và các Nghị quyết của Tỉnh ủy Lai Châu về việc thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế, huyện Tân Uyên tiếp tục thực hiện. .. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THÚC ĐẨY CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NÔNG NGHIỆP HUYỆN TÂN UYÊN TỈNH LAI CHÂU Xuất phát từ những khó khăn, tồn tại trong quá trình phát triển và chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp thời gian qua cũng như mục tiêu, phương hướng phát triển và chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp từ nay đến năm 2015 tại huyện Tân Uyên trong thời gian tới cần tập trung vào một số giải pháp chủ... cấu kinh tế huyện Cùng với sự chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế, cơ cấu lao động của huyện cũng có những thay đổi Theo số liệu tổng điều tra dân số và nhà ở 01/4/2011, dân số huyện Tân Uyên 44.951 người, trong đó có 26.368 trong độ tuổi lao động lao động, chiếm 58,66 % tổng dân số, tạo cho huyện lực lượng lao động xã hội dồi dào 2 Chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nội bộ ngành nông nghiệp huyện Tân Uyên. .. những giải pháp hữu hiệu nhằm thúc đẩy sự phát triển và quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp tại huyện Tân Uyên là rất cần thiết Trong đó, có thể kể đến một số giải pháp quan trọng như đổi mới và kiện toàn bộ máy tổ chức của các cơ quan quản lý Nhà nước về nông nghiệp ở huyện, xã; xây dựng và nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, công chức; xây dựng quy hoạch phát triển và chuyển dịch cơ cấu kinh. .. cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá, đa dạng hoá sản phẩm, ứng dụng những thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến để nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh cho nông sản Trong 3 năm qua, huyện Tân Uyên tỉnh Lai Châu đã đạt được những thành tựu quan trọng trong phát triển và chuyển dịch cơ cấu kinh tế Sản xuất nông nghiệp của huyện tăng trưởng cao và cơ cấu kinh tế nông. .. hưởng không tốt đến quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế chung của toàn huyện. Về phía người dân chưa chủ động, mạnh dạn đầu tư chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi Sản xuất còn mang tính nhỏ lẻ, quy mô không lớn do vốn đầu tư ít, tâm lý sợ rủi ro, CHƯƠNG 3 PHƯƠNG HƯỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THÚC ĐẨY QUÁ TRÌNH CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NÔNG NGHIỆP HUYỆN TÂN UYÊN TỈNH LAI CHÂU ĐẾN NĂM 2015 I PHƯƠNG... thiện cơ cấu tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống cơ quan quản lý Nhà nước 21 Nhằm thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội toàn huyện nói chung và quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp nói riêng Đặc biệt, nâng cao hiệu quả hoạt động của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn– cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, trực tiếp thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về Nông. .. Chính sách đất đai là một vấn đề quan trọng trong hệ thống chính sách phát triển nông nghiệp như Nghị quyết TW4 khoá VIII đã nêu: Thực hiện chính sách ruộng đất phù hợp với sự phát triển nông nghiệp hàng hoá và chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, tạo việc làm và thu nhập cho người dân nghèo” Để thực hiện tốt chính sách đất đai, huyện Tân Uyên cần tập trung vào những giải pháp cơ bản như: Tạo điều kiện... thiện, bộ mặt nông thôn từng bước được đổi mới Tuy nhiên, tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm Tỷ trọng ngành nông nghiệp, công nghiệp – xây dựng tăng, giảm không đều do ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh và suy thoái kinh tế toàn cầu Tỷ trọng ngành nông nghiệp còn cao (42%).Vì vậy, đây là vấn đề quan trọng đòi hỏi chính quyền huyện quan tâm, có biện pháp nhằm thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ . CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NÔNG NGHIỆP 1. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp 1.1. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế Chuyển dịch cơ cấu kinh tế là quá trình vận động. tốt nghiệp có nhiệm vụ nghiên cứu tổng quan về cơ cấu kinh tế; cơ cấu kinh tế nông nghiệp; thực trạng chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp của huyện Tân Uyên đưa ra phương hướng và giải pháp. thực trạng chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp huyện Tân Uyên thời gian qua, từ đó đề ra phương hướng và các giải pháp đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp huyện Tân Uyên thời gian
- Xem thêm -

Xem thêm: Vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp ở huyện Tân Uyên hiện nay, thực trạng, phương hướng và giải pháp, Vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp ở huyện Tân Uyên hiện nay, thực trạng, phương hướng và giải pháp,

Từ khóa liên quan