0

bước đầu tìm hiểu thể loại fantasy

84 620 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/02/2015, 21:32

Khãa luËn tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ Ph¬ng Thóy A. PHẦN MỞ ĐẦU I. Lí do chọn đề tài   The Lords of the Rings (Cha t nhng chic nhn !"#$%&'()'"#$* '+'',-.'/"0) 12%3''( '45#6* '7.''#83'*'!9!:*")99;<=>?9@ The Chronicles of Narnia (Biên niên sử Narnia);AB!C"D %"#$E%F)"#$:G'HE'I1EJJ>%"&* F)E>=5K'LAlice in Wonderland (Alice ở xứ thần tiên) B!C;"#$%",FME5:7')'' '1'"N',O"#$%<J?PQ)'R%S'I'"@F) T'UQKK'& 'V"G'IK'U-'W@'U-"0 ''#7@MXF'('1M'"-Y'U-fantasy'Z FZ'R&"0#$K'L"#$[,%\"-I ]T'R '^_'',IK'U"-'*'U -)`aK'L"#$-O@T'UQG@ :F)''Z"bN)'R"QQK+'c'XF'('1M '"-d'\']'#MM"@'1'eQI'f-'W "FM#6M;Q'U)@'U-F'#8"&2Xc %7Q"@c1K"1cK'U0'_+#7#$F)#M8 g!F)#6M')'*I'h!"D'Z[ij “k'(FM#')@'U-Q ')"@#6 "(@'-'Wk)'R"@[f)Q"1 '\ "8'&)+'%'#F'('"--Q''#7 "1X''3FX@c'F(#M8F)e')' #6” <J? 9l2'R'0 ''21%*)'#[i"1 2'F'(Y"'Y2"0)+:'+''cK' UI:_:)#7'#F\Z'U-m9'0,f "b#'U-)Q3',K:n) '1%'**&%f Bíc ®Çu t×m hiÓu thÓ lo¹i fantasy 1 E Khãa luËn tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ Ph¬ng Thóy F)\%'*"@#"Q"(m'*I@'"f"N F)'1FX"b#,f'U- '\']fK+ *'0%)*I:_:)'U-)*F")'1 M)e7@UF("oK'FK'U'U- XF'(k'"- d'[![i2'R''ZF)"6'G'+) 'RK'LQ1FM"#$'X&MK"@"Q'Z- '\"#$"''#'RK'L''Z"+''ck'( pO%G']+')'@"V,KF'('I''f%G)'R K'L'*FX+K'TFT'G'1"\'#! 9 "DK'%'R']+')'#j q'R#6[! '#F'(-''']:)''g'#6)'R#6 '\"('b '\'U'f\QFM'(S@K'L 'K')c 1'$KRc\K'l-[D'@FM' U' ''#K'L !;AB!C'R0'FX[IrsF) 'XK'L ';'N'N)'R)[@'1M #7#$'#'R'1M#7#$"QK'''+''f Q'%1'R"XFX%'03''R"X&"#$QF)', 'Ut"DF#$2M'-Q@K'-FM'8%, 3- F'(F1)u<>=?'R'Z"G''XFXG%@ 'fK'"'''+'[F)\%SFXFG+'U-) XF'('1M'"-d'V"G'"#$FG+[I"'U -XF'('1MWQKK'&'f"LcK'U'U -FX',F)#$ k3FZ 'QZ“Bước đầu tìm hiểu thể loại fantasy” "#$'3'')' #M'1"U']'R"b#8%',FX,f'U- 'V"G'FG+'U-)XF'('1M'"-d'\ 'R'1'f\F,"X"#$"XZK 'QZW) 'R$v%^+'''R\3' ''(7k'*I@ ''1]]'8RFX'U- Bíc ®Çu t×m hiÓu thÓ lo¹i fantasy 2  Khãa luËn tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ Ph¬ng Thóy II. Lịch sử vấn đề 9'0"DOq%G"[w'#@K'''@' K'K&'ZF)"\ 'Qe%G[!'#@-U'1Q+'\ 'I'))u<>>?'* '#$K'L))"_@ "DQKK'&[0:c,f-'-F) '\O')']' fK' 'l2p"U"G''3'')'@'U-h8 R '"#$"G''3''#@'U-))K'U7 ')'@'U-M'Z'+F#$2M'-@'U--:c @FG'1FR'NXF'Q'1Mx"QF'*IFX, fF)23'K'U'U-)@'FT,2("D '\ O:y13'F'('1M 'U-)@U-F'(zF'( 3{ "X)"D"#$M'*IK'*%3'F'(*'1M'','O 'Z:"Q'X\3''*IFXF'('U- Q"#$"XZK"17"\'aDn luận về văn chương kì ảos!F:F"D'N"1'U-Qqkhuynh hướng cái siêu nhiên được chấp nhậnu'I"cqthần diệu thuần tyu'R0' 3"b"U'#*"#$[1KF)qth loại của cái thần diệuu<4|5?PX)$'}"1'U-F)"b"U8% Q'*"b#'U-M']"#$"XZK"1@' 8'_F)1K ;~FMFK'L"6_-'R\3''* IFXF'(p[,'))'X-')'@'* )'*'U-)G'w'*IF'(_- 'X'#M'*I ''%^'';Bridges to fantasy [,%EJ>ZK'$K'X%)'*I'XFX '+ -' '''U-"Q"'fv)qC:'! tuh:9"#'R"G''} ''FX'U- ;Other worlds: The Fantasy genre'h![,% EJ>"D[0:c#8"'1F)"&"FX"b#,f'U- Bíc ®Çu t×m hiÓu thÓ lo¹i fantasy 3  Khóa luận tốt nghiệp Nguyễn Thị Phơng Thúy ,%EJJ5Fantasy Literature for Children and Young Adults: An Annotated Bibliography':!B)@'# T '^_"XZK"1FK'0-F'(')''XU-Q "b#*<>4?'!@' *'#"&"'*'1MQ '*''*IFXF'(FM'R@: K'K'f":- '')eK' U"1%)K'*%3'%3' Z'lg[,'*'XC!%F)-K'+'*)'Ac:_ :)\3''*IF'(*'1M"D-''f \'X'Z$FX#$7''f\'Xv#723' 1')''c' 'QZ)'*"I#M@ '#$# %X%@'#FZ'FT'f\)K'[![i]]'(('+' ['R#QG', k'R\3''*IFXF'( 3"D%N"& [,'F)&"0'1:#M:-%)'*IK'*%3' *-K'+'*)'Q'U U"1%)qhX'-F) ' '(Fy#7u9~k**-K'+Vn hc @ EJ>>qke 3F)U'1ku Pb.'P)*-K'+Nghiờn cu vn hc >=q'#8'I 'X'-F'(u'~kw"*-K'+ Nghiờn cu vn hE4%)qk'( 3j'3O''3''1 M2u BD*"*-K'+Vn hc nc ngoi = 4) Cỏi kỡ o trong tỏc phm Balzac B* *;Lz[%:TEJJJQ'U"#$[!'#@'R\ 3'"&*'*I\K'FXF'( 3 '*'R\3''*I@''*f'* %"U[0:c@87+Z*''U-7k'&'# '#',[,';QWB**B)"&*7k"D '+''I'N"1 'qu%)'*IqkX ' 3F)F'( 3'*IF'(u"*-K'+ Nghiờn cu vn hcJ=\"bF,"X'*I Bớc đầu tìm hiểu thể loại fantasy 4 H Khãa luËn tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ Ph¬ng Thóy 2''FM'#c'*IFXM']:O- 7"Q'U-)'#'cc)'"#$c#0MF) '*IK'*%3'kPX"QQKK'&+'F'G#6' K'K'fk%GK'L#M)"@'1e K'LF'(#M'#Q',#$h-*7 @8'@F)p)'''I''f\ '1')''c'"X) “Bước đầu tìm hiểu thể loại fantasy” '#FZ2F '@'8%@\3'%)F1 '*IFX'U-Q''f\%#M"&'Z',c2 0F)'"@'*f'1MF'*I"X )K'K'f',K:n)P_'6'f\p'ZF'*I 'U-)7k)@'wFne%ll,'R'Z$ F) 'Q '* '+''f\-':-'c'"X)“Bước đầu tìm hiểu thể loại fantasy”FMT"+'&"&*'*I'U-)OQ "@v'1 III. Nhiệm vụ, phạm vi nghiên cứu 1. Nhiệm vụ nghiên cứu 'S[0:c87+Z8%'U-7k 'QZ“Bước đầu tìm hiểu thể loại fantasy” "X%'FT'*I '1F)"F)21%'FT) 'I','\2F'"'1R"b#'U- FM"b#'U- '"b%)'Z:Q' '":-F)K'K'fF'( ƒ'f\N["G''- '0'U-"Q)qu)F')fK'f\ 3'U&p'#2'RFM@ 'U-&p ' 'I' ' '+',#6K'LF'(^1 ','f\*@F)i,f8%'U-'R18 %'@FX,f'U-QKK'&-:c@'3#8"'+' Bíc ®Çu t×m hiÓu thÓ lo¹i fantasy 5 5 Khãa luËn tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ Ph¬ng Thóy [FX:-'U-fK'f\Q87"U'Z@ K'L'@F'( '"#$1KZFMF%K'L"Q 'FT'*I'I% 'QZ)3'UFX'' 'U-G'wF'('1M"b%)"6' "-k["G'"#$G'w"6'3'')'F)K'UF'( QKK'&"''+'[F)\%SFXFG+'U-X F'('"- Q-%'FT'*I*"XQI"@2(', "G'Q2''b'WFM'F))'R%#M8%"&* 23'3'U'U- 2. Phạm vi nghiên cứu 'R&"07kF:G'F)M'K'L ))K'UA#$K'L#M)"#$[, %-#M"DF#$25"Q"X)K'LQ', #$'@F)') '"U"DF)")'R'%'- ')"&'1M•'-F'*I'f\#M'1ZK'1 F)'RK'L"D2!'@FM%-"(kK'-F) -'X'Z$'F"G''3',f'U-7k x'T'RK'L:~"U ' 'Z[[! K'&Thư mục tham khảo IV. Phương pháp nghiên cứu  'QZ'K)'f\c'(F)w:T@ K'#8K'K'*I8%"0j 1. •'#8K'K,f 2. •'#8K'KG'w 3. •'#8K'K '' * 4. •'#8K'K'''Q '2'Q 5. •'#8K'K'"'1 6. •'#8K'KK'0+' Bíc ®Çu t×m hiÓu thÓ lo¹i fantasy 6 = Khóa luận tốt nghiệp Nguyễn Thị Phơng Thúy "QK'#8K'K,fF)K'#8K'KG'wS'Q K'#8K'K'*I"b#'U-"Q)'K'#8K'K2( ',fK'f\')')'"#$'FT'+'1 'QZj'] "b#8%F)[ZK,f8%'U- V. Cu trỳc khoỏ lun d'Z"#$')%K'&jK'&7"&K'&@:F)K'& 1Z'&@:_Q%'#8j ;'#8jh-'0'U-Y ;'#8j'U-'3OK'#8:,f ;'#8j'U-"6'"- Bớc đầu tìm hiểu thể loại fantasy 7 4 Khãa luËn tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ Ph¬ng Thóy B. PHẦN NỘI DUNG Chương I HẠT NHÂN CỦA THỂ LOẠI – CÁI FANTASY I. Vấn đề khái niệm  ;~FMF 'V"G')@U-F'( 3 z'f\1')''"'1F  :G'  '  '   F)1k2"QQ'R"'%#M"&FXI "@1KZ' ')7k 1. Khảo sát những cách dịch về thuật ngữ fantastic trong tiếng Việt EEk'*IFXF'(z2!7k"D[, ' ''X'R&"0*F,"X '"#$'U F):G''#'1)p0'X'Zx"QQ'X':G':n "1FQ'X'ZR1k~"U'] ') E;'f\"D^'$K"#$@'Q*(&'' '1ktO"#$:G')q;'Xu <=?'b"#$:G')q;'"#6ujqh"#6)K''#6 3 *'*K'+ '\Q'cu<HE?)@'#•'~ kw<4J?9~k*<5>?w:T 'qhX'-uFM@ i'}"D[,''#'c1F'("D'I' '\'U"_', 'FM'ZR'X'-F3'ZR )&FM 'q'Y1.'…'!{1•'K…'Y\ R^hB-Ku<4J?kZq'X'-u '\"#$[1KF)'Q'Z R:~"U(*1k  E;':G'K'^%1', '*IK'*%3' F'( 7k'+')w:T'ZRq; 3u"U(* ' B**;L 'V"G'jq;'f\:~ cái kì ảo "U 'U:G''ZR#8"#8%S1•'KjB!t2!z1 B'j  •'|  1  h  B-Kj •' u  <J|EE?  ;      BD *B**B"X:~'ZRq 3u%)'* I  FX F  '(      3' d' :G'   ' The fantastic: A Bíc ®Çu t×m hiÓu thÓ lo¹i fantasy 8 > Khãa luËn tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ Ph¬ng Thóy Structural Appoach to a Literary Genres!F:F1k :G'Pb.'P)F)B*h_A0"D')'FM'ZRq 3 u)'F)*'"#$:G')Dn luận về văn chương kì ảoQ-'f\"_vFM2"UPb.'P)qw :T'ZRcái kì ảo'#@2#M"D"#$',K'Zu<=? 2. Khảo sát những cách dịch về thuật ngữ fantasy trong tiếng Việt 'U-'#"#$'Z:F'(kk3'1 F'*IF'(7#M '\Q+''' ' qu"#$'N"1FM'R''U8'_'#†'};'f '#Q':G'*'U-)@''',:"Q'#Q'R 'ZR#8"#81k' '']M[,' @'R'ZR$c*#7"1'# '\'U"#$ ',K'Z'#'ZR(*' ') 2.1. Fantasy và “Cái thần diệu thuần túy” :F'S '#6"(q21"G'S#6K'',K 'Z'R2ZMc'*'+'''#$,z7"0)' #$ 3'f"F)'U-'&:u<4|5?'6 3 U'1"!z'!'F!Y@'6 3MF'( 3[,' '''#Mq*'*"#$',K'Zuzq'&:'&fu'! :Fq'&:'&fu)@K'0'' 3;'& :'&fQ'R"b#qu'# 3'c-) qKF!u<>J?x"Q '\'U:~'ZRq'&:'& fu"U(*' '1k#8c'#FZ '\ 'U:~'ZRq'X:uq'Xu"U(*' F3'f&FMqF!u'qu'8)&FM 2.2. Fantasy và “cái phóng túng” (fantaisie) và “cái phóng túng hư huyễn thuần túy” qOK'Qf']%, 3K'L#7#$)2#-FM'c -F)2#-FMcQ'U'ZK'L' 'l'R *N"b%' 'l*NK'Qf{%SFF) Bíc ®Çu t×m hiÓu thÓ lo¹i fantasy 9 J Khãa luËn tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ Ph¬ng Thóy 'R 1'$K '1#6%,6',•'Qf"1'#6@ ,#$FX%U@%@K'FXc:FXc"@"F)FXcFFg<=|E>?PG' '}):#6'#' 'l'()cái phóng tngW),""b#%', ')'ZRqK'Q fu'#(f*%','U- B**B#6"&*20MF"G' '}pbKff 'K'3@'ZR#8"#8"U( * ')1k‡(%S'X*jq K'Qf'#'y'&fuq#7#$'y'b#7#$ K'Qfuq'R#7#$'#'yK'QfQ+'', 3 u<5?'#'R*(\*M'0Q"#$:',@"b #*\ '\3"#$'ZR*' ' 1k 2.3. Fantasy và “truyện thần tiên hiện đại” BO2'RF)!Q'U(%S 'ZRq'&*'"-u' '\m'ZR)QFg'l" 'K:T'F"G':''U-'RK'L '"U "-'1 ]•„•"&'1 ]••'#Cuộc phiêu lưu của Alice ở xứ sở thần tiênzB!C;'Peter Panz!`'!C9!'*FM 'R    K'L    R  '1  ]  ••  '# Cha của chic nhn z !Biên niên sửNarnia zC.S. LewisPháp sư xứ Hải địazˆ dB!Bóng tối trỗi dậyzA;K!Eragonz;• '\'U (*'f)'R'&*'"-k3'1:~'ZRq '&*'"-u)''oK%','U- 2.4. Fantasy và “cái kì ảo” hay “cái huyễn ảo” *B*h9N-Q2 'FXF) %)F1q; 3F)F'('yu<H?'Sq'ZR 3"#$:G'O'RuF)qF'( 3u)'ZR']' ' fantastic literature'bliterature of fantasy'#FZ"_', F)2"U)7@ '%',F)K'-F'U Bíc ®Çu t×m hiÓu thÓ lo¹i fantasy 1 0 E  [...]... fantasy Bớc đầu tìm hiểu thể loại fantasy 1 6 Khóa luận tốt nghiệp Thị Phơng Thúy Nguyễn V ni dung, ca fantasy va fairy tale u phan anh c m, khat vong t do, hanh phỳc cua con ngi, chỳng u cú gia tr nhõn vn va gia tr giao dc V hỡnh thc, ca fantasy va fairy tale u la san phm cua trớ tng tng, s dng m c cac yờu tụ hoang ng thuõn tỳy c ngi oc chõp nhn Fantasy hoc tp fairy tale nhiu yờu tụ: Fantasy kờ tha... khi ú, fantasy la nhng tiu thuyờt cú dung lng ln, thm chớ cũn kộo dai thanh nhng b tiu thuyờt liờn hoan, ni dung phc tap, phõn tuyờn a dang S phong phỳ phc tap trong ni dung fantasy c lớ giai Bớc đầu tìm hiểu thể loại fantasy 1 8 Khóa luận tốt nghiệp Thị Phơng Thúy Nguyễn bng vic fantasy la san phm cua chu ngha lóng man vụn luụn hng ờn s pha cach, s c ao, s sang taoHn na c trng nay cua ni dung fantasy. .. tale), tiu thuyờt lóng man, phiờu lu (the Romance) va truyn ng ngụn (the fable) [91] Cựng vi s so sanh cai fantasy vi cai kỡ ao, nhng c trng quan trong cua cai fantasy dõn c kham pha Bớc đầu tìm hiểu thể loại fantasy 2 6 Khóa luận tốt nghiệp Thị Phơng Thúy Nguyễn Va, cai fantasy ó c nh hỡnh: Cỏi fantasy ra i t ci ngun vn húa thờ gii, kờ tha v phỏt triờn nhiu c trng quan trng ca cỏc thờ loi khỏc ờ hỡnh... nhng c gia khụn ngoan cua thi vn minh, hin ai tin vao nhng yờu tụ hoang ng, thõn diu trong fantasy giai quyờt võn nay, J.R.R.Tolkien cho rng vn hoc fantasy da trờn the suspension of Bớc đầu tìm hiểu thể loại fantasy 2 1 Khóa luận tốt nghiệp Thị Phơng Thúy Nguyễn disbelief (s ngng lai cua ni hoai nghi) Khi oc fantasy, ngi ta nhn thõy ớt nhõt hai phng din cú kha nng giai thớch cho cac s kin hoang ng... chung ngi loai vt [25;143] nh Gregor Samsa 2.2 Cỏi fantasy 2.2.1 Vỡ la mt tiu loai cua cai kỡ ao, cai fantasy cng cp ờn cai siờu nhiờn, cai khac la, phi thng, khụng th xay ra Nhng cac yờu tụ nay Bớc đầu tìm hiểu thể loại fantasy 1 2 Khóa luận tốt nghiệp Thị Phơng Thúy Nguyễn khụng h an cai vi hin thc ma tach riờng ra trong thờ ụi lp vi hin thc: Cai fantasy ch la nhng tng tng huyn hoc, khụng cú trong... nm bt v p cua khụng gian fantasy diu kỡ Vỡ ch dng lai nhng gi ý mt hng tiờp cn, nờn cụng tac khao sat va miờu ta cac khụng gian thõn tiờn s c chỳng tụi sp xờp va a vao phõn Ph Lc 2.1.2 c iờm ca khụng gian thn tiờn Khụng gian thõn tiờn la mt kiu khụng gian tiờu biu va ph biờn cua khụng gian fantasy, nú bao am c hai c trng cua khụng gian fantasy la vụ Bớc đầu tìm hiểu thể loại fantasy 3 0 Khóa luận tốt... thụng tao ra s liờn thụng gia khụng gian fantasy va khụng gian thc tai, cac nha vn chon giai phap thiờt lp gia hai khụng gian õy mt trm trung chuyn Con ngi cú th t khụng gian thc tai i qua tram trung chuyn ờn vi khụng gian fantasy, ri lai t khụng gian fantasy i qua tram trung chuyn ú tr v hin thc Tram trung chuyn vụn la mt san phm tng Bớc đầu tìm hiểu thể loại fantasy 3 5 Khóa luận tốt nghiệp Thị Phơng... rng vi mi th loai, s tac ng nay la khụng giụng nhau im tng ng d nhn thõy nhõt gia fantasy va truyn khoa hoc vin tng la ca hai th loai nay u phat huy cao trớ tng tng.Trong thờ gii cua fantasy va thờ gii cua khoa hoc vin tng, trớ tng tng khụng b gii han, la nn tang cho moi chi tiờt, s kin khac Bớc đầu tìm hiểu thể loại fantasy 2 2 Khóa luận tốt nghiệp Thị Phơng Thúy Nguyễn 3.3.2 S khỏc bit Truyn khoa... cai fantasy, cai fantasy la s tớch hp c trng cua nhiu th loai va phat trin chỳng lờn mt trỡnh cao hn Nh vy, vn hoc fantasy ch cú th thc s ra i khi cac th loai vn hoc khac ó hỡnh thanh va at thanh tu 3.4.1 Fantasy v truyn ng ngụn, truyn phung d (fable, allegory) Bớc đầu tìm hiểu thể loại fantasy 2 4 Khóa luận tốt nghiệp Thị Phơng Thúy Nguyễn Truyn ng ngụn, truyn phỳng d dõn gian la nhng th loai triờt... ngoan va khiờm tụn [18] Vỡ thờ, fantasy khụng phai la vn chng giai trớ n thuõn, gia tr cua nú nm nhng tõng ý ngha sõu xa nh nhng qung vang n trong lũng õt Tac phm fantasy Chuyn di bt tn (Michael Ende) c nhn nh: Trc hờt, cuụn truyn la cua tr con vi nhng cuc phiờu lu k thỳ; nhng vi k nng cua Michael Ende, cõu chuyn ó tr thanh mt ng ngụn sõu Bớc đầu tìm hiểu thể loại fantasy 2 5 Khóa luận tốt nghiệp . 1Z'&@:_Q%'#8j ;'#8jh-'0'U-Y ;'#8j'U-'3OK'#8:,f ;'#8j'U-"6'"- Bớc đầu tìm hiểu thể loại fantasy 7 4 Khãa luËn tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ Ph¬ng Thóy B. PHẦN NỘI DUNG Chương I HẠT NHÂN CỦA THỂ LOẠI – CÁI FANTASY I. Vấn đề khái niệm . Thóy 2''FM'#c'*IFXM']:O- 7"Q'U-)'#'cc)'"#$c#0MF) '*IK'*%3'kPX"QQKK'&+'F'G#6' K'K'fk%GK'L#M)"@'1e K'LF'(#M'#Q',#$h-*7 @8'@F)p)'''I''f '1')''c'"X) Bước đầu tìm hiểu thể loại fantasy  '#FZ2F '@'8%@3'%)F1 '*IFX'U-Q''f%#M"&'Z',c2 0F)'"@'*f'1MF'*I"X )K'K'f',K:n)P_'6'fp'ZF'*I 'U-)7k)@'wFne%ll,'R'Z$ F). '* '+''f-':-'c'"X) Bước đầu tìm hiểu thể loại fantasy FMT"+'&"&*'*I'U-)OQ "@v'1 III.
- Xem thêm -

Xem thêm: bước đầu tìm hiểu thể loại fantasy, bước đầu tìm hiểu thể loại fantasy, , HẠT NHÂN CỦA THỂ LOẠI – CÁI FANTASY, Tiến trình nghiên cứu, Fantasy trong cội nguồn văn hóa thế giới, THỂ LOẠI FANTASY NHÌN TỪ PHƯƠNG DIỆN CẤU TRÚC, Các kiểu không gian fantasy tiêu biểu, Không gian fantasy trong mối quan hệ với không gian thực tại, Nhân vật đối nghịch, Một số kiểu cốt truyện fantasy tiêu biểu, THỂ LOẠI FANTASY TRONG ĐỜI SỐNG HIỆN ĐẠI, Thể loại fantasy qua những chặng đường phát triển, Ảnh hưởng của fantasy trong nền văn hóa thế giới hiện nay, III. Thể loại fantasy nhìn từ phương Đông, THƯ MỤC THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm