0

bước đầu tìm hiểu mối liên hệ dân số- môi trường - phát triển bền vững

41 662 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/02/2015, 21:37

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHOA MÔI TRƯỜNG  Tiểu luận môn học: Dân số và môi trường BƯỚC ĐẦU TÌM HIỂU MỐI LIÊN HỆ DÂN SỐ- MÔI TRƯỜNG - PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG GVHD: TS. Nguyễn Kim Hồng Học viên: Nguyễn Thị Thu Thủy TP. Hồ Chí Minh, tháng 3/2008 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU I. KHÁI QUÁT VỀ DÂN SỐ 1 1.1. Dân số và sự gia tăng dân số 1 1.1.1. Gia tăng tự nhiên 1 1.1.2. Gia tăng cơ học 3 1.1.3. Gia tăng dân số 3 1.2. Gia tăng dân số trên thế giới và Việt Nam 3 1.2.1. Gia tăng dân số thế giới 3 1.2.2. Gia tăng dân số Việt Nam 4 II. TÁC ĐỘNG CỦA DÂN SỐ LÊN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG. 2.1. Mối tưong quan giữa dân số, tài nguyên và môi trường 5 2.1.1. Công thức chung 5 2.1.2. Tóm tắt các ảnh hưởng 7 2.2. Các tác động cụ thể 8 2.2.1. Cạn kiệt tài nguyên 8 2.2.1.1. Cạn kiệt tài nguyên đất 9 2.2.1.2. Cạn kiệt tài nguyên nước 11 2.2.1.3. Suy giảm tài nguyên rừng, đa dạng sinh học 14 2.2.2. Ô nhiễm môi trường 15 2.2.2.1. Ô nhiễm không khí 18 2.2.2.2. Ô nhiễm nước 20 2.2.2.3. Ô nhiễm môi trường đất 22 2.3. Chất lượng cuộc sống giảm 24 3. MỐI QUAN HỆ GIỮA DÂN SỐ, MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 28 3.1. Tổng quan về phát triển bền vững 28 3.2. Mối quan hệ giữa dân số, môi trường và phát triển bền vững 30 3.3. Dân số, môi trường và phát triển bền vững ở nước ta 32 KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO LễỉI Mễ ẹAU Dõn s, mụi trng v mụi trng trong nhng nm gn õy ó tr thnh mi quan tõm ca nhiu quc gia v cỏc t chc quc t. Gia tng dõn s ang gõy sc ộp nng n ti mụi trng ton cu. Quỏ trỡnh hot ng cụng nghip ó ngy cng lm cho cn kit ti nguyờn, ụ nhim mụi trng v hiu qu cui cựng l lm suy thoỏi cht lng sng ca cng ng. ó n lỳc phi thay i li t duy, nhn thc v th gii. Lm cỏch no ngn nga nhng him ho do chớnh con ngi gõy nờn? Phỏt trin nh th no "tho món nhng nhu cu hin ti m khụng lm phng hi n kh nng cỏc th h tng lai"? gi gỡn ti nguyờn v mụi trng trong sch cho muụn i sau? Trong gii hn bi tiu lun ny, tụi ó tỡm hiu v xin trỡnh by ni dung bc u tỡm hiu mi liờn h gia dõn s-mụi trng- phỏt trin bn vng. Ni dung vn thỡ ln nhng khuụn kh kin thc tp tiu lun ny ch cú hn nờn khú trỏnh khi nhng sai sút, hn ch nờn tụi mong c úng gúp ý kin t phớa Thy v cỏc bn. Xin chõn thnh cỏm n! Dân số và môi trường GVGD: TS. Nguyễn Kim Hồng I. KHÁI QUÁT VỀ DÂN SỐ 1.3. Dân số và sự gia tăng dân số Dân số học là khoa học về dân số, nghiên cứu các chỉ tiêu dân số và các điều kiện môi trường ảnh hưởng lên chúng. Hiện nay người ta quan tâm đặc biệt tới dân số học loài người, vì sự gia tăng quá nhanh dẫn tới sựbùng nổ dân số như hiện nay. Một trong những chỉ tiêu quan trọng nhất là tỉ lệ gia tăng dân số thường được biểu diễn bằng phần trăm (%). 1.3.1. Gia tăng tự nhiên Sự biến động dân số trên thế giới (tăng lên hoặc giảm đi) là do hai nhân tố chủ yếu quyết định: sinh đẻ và tử vong. a) Tỉ suất sinh thô Tỉ suất sinh thô là tương quan giữa số trẻ em được sinh ra trong năm so với số dân trung bình ở cùng thời điểm. Đơn vị tính là phần nghìn (‰). Đây là thước đo được sử dụng rộng rãi để đánh giá mức sinh. Trong đó: S: tỉ suất sinh thô s: số trẻ em sinh ra trong năm Dtb: dân số trung bình Có nhiều yếu tố tác động đến tỉ suất sinh làm cho nó thay đổi theo thời gian và không gian, trong đó quan trọng nhất là các yếu tố tự nhiên – sinh học, phong tục tập quán và tâm lí xã hội, trình độ phát triển kinh tế - xã hội và các chính sách phát triển dân số của từng nước. b) Tỉ suất tử thô Tỉ suất tử thô là tương quan giữa số người chết trong năm so với số dân trung bình ở cùng thời điểm. Đơn vị tính là phần nghìn (‰). Trong đó: T: tỉ suất tử thô t: tổng số người chết trong năm Dtb: dân số trung bình Bước đầu tìm hiểu mối liên hệ giữa dân số-môi trường- phát triển bền vững Học viên: Nguyễn Thị Thu Thủy 1 Dân số và môi trường GVGD: TS. Nguyễn Kim Hồng Tỉ suất tử thô trên toàn thế giới nói chung, ở các khu vực và trong từng nước nói riêng có xu hướng giảm đi rõ rệt so với thời gian trước đây nhờ các tiến bộ về mặt y tế và khoa học – kỹ thuật, nhờ sự phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là nhờ các điều kiện sống, mức sống và thu nhập ngày càng được cải thiện. Các nguyên nhân dẫn tới tỉ suất tử thô cao chủ yếu là kinh tế - xã hội (chiến tranh, đói nghèo, bệnh tật…) và thiên tai (động đất, núi lửa, hạn hán, bão lụt…). Trong tỉ suất tử thô, người ta còn lưu ý đến tỉ suất tử vong trẻ em (dưới 1 tuổi) vì đây là chỉ số dự báo nhạy cảm nhất, phản ánh trình độ nuôi dưỡng và tình hình sức khoẻ của trẻ em. Mức tử vong của dân số còn liên quan chặt chẽ đến tuổi thọ trung bình của dân số một nước. Nhìn chung, tuổi thọ trung bình của dân số trên thế giới ngày càng tăng và được coi là một trong những chỉ số cơ bản đánh giá trình độ phát triển con người. c) Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên được xác định bằng hiệu số giữa tỉ suất sinh thô và tỉ suất tử thô, đơn vị tính là phần trăm (%) Trong đó: Tg: tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên S: tỉ suất sinh thô T: tỉ suất tử thô Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên có ảnh hưởng rõ rệt đến tình hình biến động dân số và được coi là động lực phát triển dân số. Sự gia tăng dân số quá nhanh và sự phát triển dân số không hợp lí ở các nước đang phát triển đã và đang gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với kinh tế - xã hội và môi trường. Vì vậy, các nước đang phát triển phải giảm tốc độ gia tăng dân số, điều chỉnh số dân cho phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội ở nước mình. Ngược lại, một số nước phát triển có tỉ suất gia tăng tự nhiên bằng 0 và âm, không đủ mức sinh thay thế nên đang vấp phải nhiều khó khăn do không đủ lao động cho phát triển sản xuất, tỉ lệ người già cao. Ở các nước này, Nhà nước cần phải có chính sách khuyến khích sinh đẻ, các biện pháp ưu đãi cho gia đình đông con… Bước đầu tìm hiểu mối liên hệ giữa dân số-môi trường- phát triển bền vững Học viên: Nguyễn Thị Thu Thủy 2 Dân số và môi trường GVGD: TS. Nguyễn Kim Hồng 1.3.2. Gia tăng cơ học Con người không chỉ sinh sống trên một lãnh thổ cố định. Do những nguyên nhân và mục đích khác nhau, họ phải thay đổi nơi cư trú, di chuyển từ một đơn vị hành chính này sang một đơn vị hành chính khác, thay đổi chỗ ở thường xuyên trong một khoảng thời gian xác định. Gia tăng cơ học bao gồm hai bộ phận: xuất cư (những người rời khỏi nơi cư trú) và nhập cư (những người đến nơi cư trú mới). Sự chênh lệch giữa số người xuất cư và số người nhập cư được gọi là hiện tượng gia tăng cơ học. Trên phạm vi toàn thế giới, gia tăng cơ học không ảnh hưởng đến số dân, nhưng đối với từng khu vực, từng quốc gia và từng địa phương thì nhiều khi nó lại có ý nghĩa quan trọng, làm thay đổi số lượng dân cư, cơ cấu tuổi, giới và các hiện tượng kinh tế - xã hội. 1.3.3. Gia tăng dân số Đây là thước đo phản ánh trung thực, đầy đủ tinh hình biến động dân số của một quốc gia, một vùng. Nó được thể hiện bằng tổng số giữa tỉ suất gia tăng tự nhiên và tỉ suất gia tăng cơ học (tính bằng %). Mặc dù gia tăng dân số bao gồm hai bộ phận cấu thành, song động lực phát triển dân số vẫn là gia tăng tự nhiên. 1.4. Gia tăng dân số trên thế giới và Việt Nam 1.2.1. Gia tăng dân số thế giới Hiện nay, dân số thế giới gia tăng hàng năm thêm khoảng 90 triệu người, với tỉ lệ gia tăng là 1,7%. Tỉ lệ gia tăng này khác biệt lớn tùy theo trình độ phát triển của các nước. Các nước công nghiệp phát triển, tức là các nước giàu thì tỉ lệ này là 0,5%/năm; còn đa số các nước nghèo là 2,1%/năm. Năm 1950, số lượng người sống ở thành phố chỉ bằng 1/3 của năm 1990 (2,5 tỉ người). Khi ở các nước phát triển, dân số đô thị chỉ tăng gấp 2 lần thì các nước đang phát triển tăng lên 5 lần trong cùng thời gian. Bước vào thế kỉ XXI, dân số thế giới đã vượt quá 6 tỉ người. Theo ước tính 2006 của Cục Dân số LHQ, dân số thế giới sẽ tăng thêm 2,5 tỷ người trong 43 năm tới, từ mức 6,7 tỷ người hiện nay - một sự gia tăng tương đương với tổng dân số thế giới năm 1950 (http://vietnamnet.vn/thegioi/2007). Quy mô dân số giữa các nước rất khác nhau. Trong số hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới thì 11 quốc gia đông dân nhất có số dân trên 100 triệu người mỗi nước, chiếm 61% dân số toàn thế giới. Trong khi đó 17 nước ít dân nhất chỉ có số dân từ 0,01 đến 0,1 triệu người mỗi nước (1,18 triệu người, chiếm 0,018% dân số toàn thế giới). Bước đầu tìm hiểu mối liên hệ giữa dân số-môi trường- phát triển bền vững Học viên: Nguyễn Thị Thu Thủy 3 Dân số và môi trường GVGD: TS. Nguyễn Kim Hồng Sự gia tăng dân số thế giới sẽ diễn ra chủ yếu tại các nước ít phát triển hơn. Dân số của các nước này sẽ tăng từ 5,4 tỷ người trong năm 2007 lên 7,9 tỷ trong năm 2050. Dân số của các nước nghèo như Afghanistan, Burundi, Congo, Guinea- Bissau, Liberia, Niger, Đông Timor và Uganda dự đoán sẽ tăng ít nhất 3 lần vào giữa thế kỷ này. Cứ 4 ngày thì thế giới bổ sung thêm 1 triệu người hay nói cách khác thì mỗi giây có 3 người chào đời. Chính sự gia tăng dân số làm ảnh hưởng đến sản lượng lương thực, thực phẩm. Có khoảng 88 nước trên thế giới đang ở tình trạng nghèo đói, trong đó Châu Phi chiếm tới một nửa. 1.2.2. Gia tăng dân số của Việt Nam Việt Nam thuộc các nước đang phát triển, dân số gia tăng nhanh. Với sinh suất 3,8% và tử suất 1,7% như hiện nay thì tỉ lệ gia tăng dân số của nước ta là 2,1%/năm (1987). Với đà gia tăng này, 33 năm nữa, khoảng năm 2030, dân số nước ta tăng gấp đôi con số hiện nay (77 triệu), để đạt tới con số 154 triệu người! Bảng 1.1: Tăng trưởng dân số Việt Nam (1921-2005) Năm Số dân (triệu người) Số dân tăng thêm sau 10 năm (triệu người) Tỷ lệ tăng dân số trung bình hằng năm trong kỳ (%) 1921 1931 1941 1951 1955 1965 1975 1985 1995 2005 15,5 17,7 20,9 23,1 25,1 35,0 47,6 59,9 72,0 83,1 - 2,2 3,2 2,2 9,9 12,6 12,3 12,1 11,1 - 1,33 1,66 1,00 3,32 3,07 2,29 1,96 1,37 Bước đầu tìm hiểu mối liên hệ giữa dân số-môi trường- phát triển bền vững Học viên: Nguyễn Thị Thu Thủy 4 Dân số và môi trường GVGD: TS. Nguyễn Kim Hồng 2024 100,5 (Dự báo ) II. TÁC ĐỘNG CỦA DÂN SỐ LÊN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG II.1. Mối tưong quan giữa dân số, tài nguyên và môi trường II.1.1.Công thức chung Công thức 1: mô tả mối quan hệ giữa tài nguyên và ô nhiễm môi trường như sau: (1) Rt = Ro ekt Hoặc (2) Rt = Ro : Ro kt Trong đó: Rt: tài nguyên của loài người tại thời điểm t cần nghiên cứu – tính từ khi loài người xuất hiện. Ro: tài nguyên khi mới xuất hiện loài người. e: cơ số lg tự nhiên (e= 2,7183). t: thời gian loài người đã sử dụng tài nguyên. Khi t=0 có nghĩa là lúc mới xuất hiện loài người, lúc này (1) hoặc (2) sẽ có Rt = Ro đó là tính đúng đắn của công thức. k: hệ số tiết kiệm tài nguyên (3) k= PxF/ γ Trong đó: P: dân số trên hành tinh. Trong những điều kiện khác nhau nếu dân số càng đông thì tài nguyên còn lại của loài người càng ít (theo (1) và (2)). F: Mức độ ô nhiễm môi trường do con người sản sinh ra: + Khi mức độ ô nhiễm càng lớn thì F>1,0 + Khi môi trường trong lành thì F =1,0 Như vậy: F ≥ 1,0 Bước đầu tìm hiểu mối liên hệ giữa dân số-môi trường- phát triển bền vững Học viên: Nguyễn Thị Thu Thủy 5 Dân số và môi trường GVGD: TS. Nguyễn Kim Hồng γ: khả năng khai thác khoa học và tái tạo tài nguyên của con người. γ ≤ 1,0. γ = 1,0 khi con người biết khai thác tài nguyên một cách có khoa học và biết cách tái tạo tài nguyên. γ < 1,0 khi con người không biết cách tái tạo tài nguyên và khai thác tài nguyên không khoa học, không hợp lý. Công thức 2: Tác động môi trường của sự gia tăng dân số có thể mô tả bằng công thức đơn giản hơn như sau: I= C.P.E Trong đó: C: Sự gia tăng tiêu thụ tài nguyên trên đơn vị đầu người. P: Sự gia tăng tuyệt đối dân số thế giới. E: Sự gia tăng tác động đến môi trường của một đơn vị tài nguyên được loài người khai thác. I: Tác động môi trường của sự gia tăng dân số và các yếu tố liên quan đến dân số. Các tác động tiêu cực của tình trạng gia tăng dân số hiện nay trên thế giới biểu hiện ở các khía cạnh: Sức ép lớn tới tài nguyên thiên nhiên và môi trường trái đất do khai thác quá mức các nguồn tài nguyên phuc vụ cho các nhu cầu nhà ở, sản xuất lương thực, thực phẩm, sản xuất công nghiệp v.v Tạo ra các nguồn thải tập trung vượt quá khả năng tự phân huỷ của môi trường tự nhiên trong các khu vực đô thị, khu sản xuất nông nghiệp, công nghiệp. Sự chênh lệch về tốc độ phát triển dân số giữa các nước công nghiệp hoá và các nước đang phát triển gia tăng, dẫn đến sự nghèo đói ở các nước đang phát triển và sự tiêu phí dư thừa ở các nước công nghiệp hoá. Sự chênh lệch ngày càng tăng giữa đô thị và nông thôn, giữa các nước phát triển công nghiệp và các nước kém phát triển dẫn đến sự di dân ở mọi hình thức. Sự gia tăng dân số đô thị và sự hình thành các thành phố lớn - siêu đô thị làm cho môi trường khu vực đô thị có nguy cơ bị suy thoái nghiêm trọng. Nguồn cung cấp nước sạch, nhà ở, cây xanh không đáp ứng kịp cho sự phát triển dân cư. Ô nhiễm môi trường không khí, nước tăng lên. Các tệ nạn xã hội và vấn đề quản lý xã hội trong đô thị ngày càng khó khăn. Bước đầu tìm hiểu mối liên hệ giữa dân số-môi trường- phát triển bền vững Học viên: Nguyễn Thị Thu Thủy 6 [...]... ứng nhu cầu của thế hệ tương lai Bước đầu tìm hiểu mối liên hệ giữa dân số-mơi trường- phát triển bền vững Thủy Học viên: Nguyễn Thị Thu 28 Dân số và mơi trường GVGD: TS Nguyễn Kim Hồng Phát triển bền vững là sự phát triển liên tục khơng ngừng về mọi mặt kinh tế, xã hội, mơi trường nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của con người hiện tại và tương lai Và như vậy, phát triển bền vững chính là “vùng... việc chúng ta có lỗi và mắc nợ thế hệ tương lai Tun ngơn Ma-ni-la cũng đã nêu rõ: Ngày nay cần có một mơ thức phát triển Một mơ thức phát triển thực sự phải nâng cao được tính bền vững của cộng đồng Mơ thức ấy Bước đầu tìm hiểu mối liên hệ giữa dân số-mơi trường- phát triển bền vững Thủy Học viên: Nguyễn Thị Thu 31 Dân số và mơi trường GVGD: TS Nguyễn Kim Hồng phải được hiểu như là một q trình thay đổi... 1987, Uỷ ban Mơi trường và Phát triển thế giới đưa ra bản báo cáo Tương lai chung của chúng ta, trong đó khái niệm phát triển bền vững lần đầu tiên được nhắc đến Và đến năm 1992, trong Hội nghị Liên hợp quốc về mơi trường và phát triển tổ chức tại Ri-ơ đờ Gia-nê-rơ (Braxin), khái niệm phát triển bền vững chính thức được đưa ra Định nghĩa PTBV: Phát triển bền vững là phát triển có khả năng đáp ứng nhu... tính -1 06 -1 05 -1 04 0 1650 1840 1930 1994 2010 O,125 1,0 5,0 200 545 1000 2000 5000 7000 12.104 15000 3000 75 27,5 15 7,5 3,0 1,88 Dân số (triệu) Diện tích (ha/ng) Bước đầu tìm hiểu mối liên hệ giữa dân số-mơi trường- phát triển bền vững Thủy Học viên: Nguyễn Thị Thu 10 Dân số và mơi trường GVGD: TS Nguyễn Kim Hồng Bảng 2.2 Sự suy giảm diện tích đất nơng nghiệp bình qn đầu người ở Việt Nam Năm Dân số... phạm vi khơi phục được về số lượng và chất lượng bằng các con đường tự nhiên hoặc nhân tạo Bước đầu tìm hiểu mối liên hệ giữa dân số-mơi trường- phát triển bền vững Thủy Học viên: Nguyễn Thị Thu 29 Dân số và mơi trường GVGD: TS Nguyễn Kim Hồng Để xây dựng một xã hội phát triển bền vững, Chương trình Mơi trường Liên Hợp Quốc đã đề ra 9 ngun tắc: Tơn trọng và quan tâm đến cuộc sống cộng đồng Cải thiện... cộng đồng tự quản lý mơi trường của mình Tạo ra một khn mẫu quốc gia thống nhất, thuận lợi cho việc phát triển và bảo vệ Xây dựng một khối liên minh tồn cầu 3.2 Mối quan hệ giữa dân số, mơi trường và phát triển bền vững Dân số, mơi trường và phát triển có mối liên quan chặt chẽ với nhau Tăng trưởng kinh tế là điều kiện cần cho phát triển nhưng khơng đồng nghĩa với phát triển Phát triển chỉ dựa trên tăng... 1.Giaothôngvậntải - tô chảy xăng - to diezen chảy -Máy bay Cộng 2.Đốt nhiên liệu Cộng 5.Hoạt động khác Cộng Bước đầu tìm hiểu mối liên hệ giữa dân số-mơi trường- phát triển bền vững Thủy Học viên: Nguyễn Thị Thu 17 Dân số và mơi trường GVGD: TS Nguyễn Kim Hồng Ơ nhiễm mơi trường làm cho chất lượng mơi trường nói chung xuống cấp Q trình đơ thị hóa và cơng nghiệp hóa nhanh thường dẫn đến ơ nhiễm các thành phần mơi trường. .. vệ mơi trường một cách tốt nhất Bảo vệ mơi trường kết hợp bảo đảm hài hồ những mục tiêu khác của con người là cần thiết để đạt được sự phát triển bền vững Dân số và mơi trường là nền tảng cho sự phát triển bền vững Khơng thể có phát triển bền vững nếu mơi trường bị huỷ hoại, suy thối, chất lượng cuộc sống và sức khoẻ của người dân bị sa sút Sự phát triển bền vững tuỳ thuộc rất lớn vào cơng tác dân số... đại dương gia tăng với nhịp độ đáng lo ngại Tiến độ ơ nhiễm nước phản ánh trung thực tiến bộ phát triển kỹ nghệ Sau đây là vài thí dụ tiêu biểu: Bước đầu tìm hiểu mối liên hệ giữa dân số-mơi trường- phát triển bền vững Thủy Học viên: Nguyễn Thị Thu 20 Dân số và mơi trường GVGD: TS Nguyễn Kim Hồng Anh Quốc: Đầu thế kỷ 19, sơng Tamise rất sạch Nó trở thành ống cống lộ thiên vào giữa thế kỷ này Các sơng... nước đang phát triển có thể lên tới 50% ngân sách hàng năm Ngồi ra, còn thiếu cơ sở hạ tầng để xử lý an tồn chất thải Khoảng 30% đến 60% lượng chất thải rắn đơ thị khơng được thu gom và chỉ có dưới 50% dân số đơ thị được cung cấp dịch vụ thu gom 2.2.2.1 Ơ nhiễm khơng khí Bước đầu tìm hiểu mối liên hệ giữa dân số-mơi trường- phát triển bền vững Thủy Học viên: Nguyễn Thị Thu 18 Dân số và mơi trường GVGD: . QUỐC GIA TP.HCM TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHOA MÔI TRƯỜNG  Tiểu luận môn học: Dân số và môi trường BƯỚC ĐẦU TÌM HIỂU MỐI LIÊN HỆ DÂN S - MÔI TRƯỜNG - PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG GVHD: TS VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 28 3.1. Tổng quan về phát triển bền vững 28 3.2. Mối quan hệ giữa dân số, môi trường và phát triển bền vững 30 3.3. Dân số, môi trường và phát triển bền vững ở nước ta. học môi trường, người ta chia tài nguyên thiên nhiên ra làm 2 loại: Bước đầu tìm hiểu mối liên hệ giữa dân số -môi trường- phát triển bền vững Học viên: Nguyễn Thị Thu Thủy 8 Dân số và môi trường
- Xem thêm -

Xem thêm: bước đầu tìm hiểu mối liên hệ dân số- môi trường - phát triển bền vững, bước đầu tìm hiểu mối liên hệ dân số- môi trường - phát triển bền vững,