0

thực trạng công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên ở xã hương lâm

63 1,071 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/02/2015, 20:36

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 MỤC LỤC Trang LỜI NÓI ĐẦU 3 Chương I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA CÔNG TÁC GIÁO DỤC LÝ TƯỞNG CÁCH MẠNG TRONG THANH NIÊN I. Một số khái niệm cơ bản 5 1) Lý tưởng 2)Lý tưởng cách mạng II. Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh 6 và của Đảng cộng sản Việt Nam về thanh niên và công tác giáo dục lý tưởng cách mạng trong thanh niên 1) Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin 6 2) Tư tưởng Hồ Chí Minh 9 3) Quan điểm của Đảng cộng sản Việt Nam 11 III. Lý tưởng cách mạng trong thời kỳ CNH - HĐH 12 Chương II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC GIÁO DỤC 15 LÝ TƯỞNG CÁCH MẠNG CHO THANH NIÊN Ở Xà HƯƠNG LÂM I. Thực trạng tình hình thanh niên Việt Nam 15 trong những năm đổi mới II. Đặc điểm, tình hình xã Hương Lâm và thanh niên 17 xã Hương Lâm. 1) Tình hình,đặc điểm xã Hương Lâm Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2) Tình hình, đặc điểm thanh niên xã Hương Lâm III. Thực trạng công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên xã Hương Lâm trong giai đoạn hiện nay 18 1) Cấp uỷ Đảng, Chính quyền địa phương với công tác giáo dục truyền thống và lý tưởng cách mạng cho thanh niên 2) Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên Chương III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC GIÁO DỤC LÝ TƯỞNG CÁCH MẠNG CHO THANH NIÊN Xà HƯƠNG LÂM – HUYỆN HIỆP HOÀ TỈNH BẮC GIANG 26 I. Một số giải pháp 26 II. Kiến nghị 31 1) Về chủ trương chính sách của xã 2) Đối với các tổ chức Đảng 3) Đối với tổ chức chính quyền các cấp 4) Đối với Đoàn thanh niên KẾT LUẬN 34 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO CHÍNH 37 PHỤ LỤC Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LỜI NÓI ĐẦU Một nguồn lực mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đặc biệt quan tâm trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là lực lượng thanh niên. Một trong những vấn đề quan trọng của công tác thanh niên là giáo dục, truyền thụ lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ. Đây là nội dung cực kỳ quan trọng trong lãnh đạo cách mạng của Đảng. Lý tưởng cách mạng thực chất là lý tưởng Xã hội chủ nghĩa, là lý tưởng của Đảng ta, của Bác Hồ, của giai cấp công nhân Việt Nam đồng thời cũng là lý tưởng của nhân dân ta, của dân tộc ta. Ngay từ khi ra đời đến nay, lý tưởng của Đảng ta là nhất quán:”Xây dựng một nước Việt Nam độc lập, dân chủ giàu mạnh, xã hội công bằng văn minh, thực hiện thành công Chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là Chủ nghĩa cộng sản”. Có thể nói, tuỳ từng thời Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 kỳ lịch sử, từng giai đoạn cách mạng, nội dung cụ thể có thể khác nhau nhưng độc lập dân tộc gắn với Chủ nghĩa xã hội luôn là mục tiêu phấn đấu, là lý tưởng cao cả của Đảng và dân tộc ta. Hơn 70 năm chiến đấu và trưởng thành, trải qua bao khó khăn, gian khổ, hy sinh, Đảng ta luôn kiên trì phấn đấu cho lý tưởng cao đẹp đó. Thế hệ trẻ Việt Nam ngày nay có may mắn được thừa hưởng một gia tài khổng lồ - đó là lý tưởng cách mạng, truyền thống, kinh nghiệm đấu tranh của Đảng, của các lớp cha ông để lại. Đây là một lợi thế to lớn cho công tác thanh niên hiện nay.Song lý tưởng cách mạng không tự nhiên đến với lớp trẻ. Việc thanh niên tiếp thu, lĩnh hội được lý tưởng cách mạng là một quá trình tự giác, dưới sự lãnh đạo của Đảng thông qua công tác giáo dục chính trị - tư tưởng, hoạt động thực tiễn phong phú, những tấm gương phấn đấu, hy sinh của các nhà cách mạng tiền bối, của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và biết bao cán bộ đảng viên trung kiên của Đảng. Trong sự nghiệp đổi mới ngày nay, Đảng ta luôn luôn xác định Thanh niên là lực lượng trụ cột. Bàn về động lực của sự nghiệp CNH-HĐH, Hội nghị lần thứ 4 BCH TW khoá VII đã khẳng định:”Sự nghiệp đổi mới có thành công hay không, đất nước bước vào thế kỷ XXI có vị trí xứng đáng trong cộng đồng thế giới hay không phần lớn tuỳ thuộc vào lực lượng thanh niên”. Là lớp người sinh ra và trưởng thành sau chiến tranh, được sống trong những điều kiện vật chất và tinh thần đầy đủ hơn, tuy rất nhạy cảm vói cái mới, được đào tạo bài bản, nhưng vốn sống và sự từng trải chưa nhiều, trước những tiêu cực và cám dỗ của nền kinh tế thị trường, trước những biến động về chính trị quốc tế, đặc biệt do ảnh hưởng tiêu cực của Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 sự thái hoá, biến chất của một bộ phận cán bộ, đảng viên, một số thanh niên có sự dao động, khủng hoảng niềm tin, lý tưởng cách mạng. Thực trạng đó đòi hỏi càng phải đề cao công tác giáo dục đạo đức và lý tưởng cách mạng trong thanh thiếu niên. Vì thời gian đi thực tế không nhiều và với vốn kiến thức còn ít ỏi, vì vậy bài tiểu luận tốt nghiệp của tôi xin được trình bày nội dung công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên trong phạm vi thành phố Hà Nội. Do đây là lần đầu tiên nghiên cứu một mảng đề tài tương đối lớn và hết sức phong phú nên bài tiểu luận sẽ có rất nhiều thiếu sót, rất mong các thầy, cô giáo tạo điều kiện hướng dẫn, chỉ bảo, giúp đỡ để bài tiểu luận được hoàn thiện hơn. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 CHƯƠNG I : CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA CÔNG TÁC GIÁO DỤC LÝ CÁCH MẠNG TRONG THANH NIÊN I. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN 1) LÝ TƯỞNG Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lý tưởng là cái mà vì nó mà người ta sống và dưới ánh sáng của nó ta thấy được hết ý nghĩa của cuộc đời. Nhà tâm lý học XôViết I-Va-Nốp đã có một định nghĩa như vậy về lý tưởng. ở một con người bình thường ai cũng có lý tưởng. Nếu không có lý tưởng sự sống tồn tại ở con người chỉ là vô nghĩa. Lý tưởng là một phạm trù phổ biến. Lý tưởng, theo Từ điển tiếng Việt, là “Mục đích cao nhất, tốt đẹp nhất mà người ta phấn đấu đạt tới” Lý tưởng là mục tiêu hướng tới của con người, là động lực thúc đẩy con người vươn tới. Lý tưởng của con người sẽ làm cho họ có thái độ tích cực trong nhận thức, nồng nhiệt trong tình cảm, mãnh liệt trong ý chí, quyết tâm trong hành động. Do đó, lý tưởng là điều rất quan trọng của mỗi người. Trong thực tiễn, đã là người ai cũng cần có lý tưởng để phấn đấu Khi bước vào tuổi trưởng thành, ai cũng có một sự lựa chọn quan trọng là lựa chọn lý tưởng, hướng tới mục đích cao nhất và đẹp nhất của đời mình. đó là yêu cầu tất yếu, tự thân. Đảng có trách nhiệm giáo dục, hướng dẫn thanh niên chọn lựa đúng lý tưởng, trong đó quan trọng nhất là lý tưởng cách mạng vì tiền đồ của cách mạng XHCN, tương lai của dân tộc. Cuộc phấn đấu để đạt tới lý tưởng bao giờ cũng là cuộc phấn đấu lâu dài, đầy gian nan. Thanh niên cần có ý chí cao và Đảng cần có trách nhiệm cao trong việc giúp đỡ thanh niên thực hiện lý tưởng đúng đắn của mình. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2) LÝ TƯỞNG CÁCH MẠNG Lý tưởng cách mạng là một nội dung cụ thể của lý tưởng nói chung. Nó có đặc điểm là chỉ có ở những nhân cách đã và đang trưởng thành, có vai trò chi phối mạnh mẽ các nội dung lý tưởng khác. Nó là cơ sở động lực của hoài bão lớn trong thanh niên. Tuy nhiên lý tưởng cách mạng không tự nhiên hình thành mà là kết quả của một quá trình giáo dục có tính định hướng cao, thông qua những môi trường cụ thể. Lý tưởng cách mạng mang tính tự giác, thể hiện rõ nét vai trò quá trình tự giáo dục của mỗi cá nhân. Lý tưởng của Thanh niên Việt Nam không thể tách rời lý tưởng cách mạng của Đảng, của dân tộc. Mục tiêu lý tưởng của chúng ta giai đoạn hiện nay là”Dân giàu- nước mạnh, xã hội công bằng văn minh theo định huớng Xã hội chủ nghĩa”. Vì lý tưởng độc lập tự do cho Tổ quốc, hàng triệu Thanh niên Việt Nam đã không sờn lòng, không tiếc xương máu góp phần làm nên những chiến thắng vĩ đại của dân tộc. Ngày nay, trong công cuộc đổi mới, Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá quê hương, đất nước, lý tưởng cách mạng của Thanh niên Việt Nam là chiến thắng đói nghèo lạc hậu, vươn lên ngang tầm thời đại vì sự phồn vinh của đất nước, những công bằng hạnh phúc cho nhân dân và vì chính tương lai tươi sáng của Tuổi trẻ. Đó chính là sự cụ thể hoá mục tiêu lý tưởng của Đảng, của dân tộc trong lực lượng tiên phong : Thanh niên Việt Nam. II. QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VÀ CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VỀ THANH NIÊN Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 VÀ CÔNG TÁC GIÁO DỤC LÝ TƯỞNG CÁCH MẠNG TRONG THANH NIÊN. 1) QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN Theo Mác, giai cấp vô sản chỉ được hình thành với tư cách là một giai cấp khi ý thức được địa vị và tương lai của mình. Những công nhân tiên tiến nhất hoàn toàn hiểu rõ rằng, tương lai của giai cấp công nhân và do đó tương lai của nhân loại, hoàn toàn phụ thuộc vào việc giáo dục thế hệ công nhân đang lớn lên. Cuối thế kỷ XIX, trong bối cảnh của xã hội tư bản, Mác cho rằng, cần phải giải thoát cho thanh niên khỏi sự tác động có tính chất phá hoại của hệ thống hiện đại. Chính Mác đã gọi thanh niên là cội nguồn của sự sống của dân tộc và giai cấp công nhân là bộ xương của mỗi cơ thể dân tộc. Khi nói về vai trò giáo dục thanh niên, Mác đã nhấn mạnh:”Công tác giáo dục sẽ làm cho những người trẻ tuổi có khả năng nắm vững nhanh chóng toàn bộ hệ thống sản xuất trong thực tiễn”. Tư tưởng của Mác là phải tổ chức giáo dục các tầng lớp thanh niên để họ nắm vững kỹ năng, kỹ xảo, quy trình quản lý sản xuất, sẽ hỗ trợ cho việc phát triển toàn diện những năng lực của tất cả thành viên của xã hội được xây dựng trên nguyên lý cộng sản chủ nghĩa. Việc giáo dục đó phải làm thường xuyên, liên tục, giáo dục ở trường, lớp và giáo dục trong thực tế lao động. Ănggen đã nêu rõ rằng: Thanh niên không thể đứng ngoài chính trị, chính hiện thực cuộc sống đã, đang và sẽ cuốn hút tuổi trẻ vào đời sống chính trị. Ngay khi 19- 20 tuổi, trong các thư gửi cho bạn bè, Ănggen đã chế nhạo cái nguyện vọng Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 của những chàng trai, cô gái muốn sống bình lặng, muốn “giam mình trong vương quốc của điền viên” với thái độ “mũ ni che tai” bàng quan trước thời cuộc. Với lòng hứng khởi, với niềm tin vô hạn vào tiềm năng của thế hệ trẻ ở Đức, ông nhấn mạnh rằng, thanh niên không bao giờ thoả mãn với lý tưởng trước đây, họ muốn được tự do hơn trong hành động, họ khao khát lập chiến công và vì sự đổi mới, họ sẵn sàng hiến dâng cả cuộc đời mình. Thanh niên sẽ có đủ sức lực và tài năng để giải quyết những mâu thuẫn đang nảy sinh trong đời sống đất nước. Điều đáng lưu ý là niềm tin ấy đã được nhen lên trong tâm trí của Ănggen trong điều kiện của chế độ quân chủ chuyên chế. Vào năm 1845, Ănggen đã viết rằng, chính thanh niên Đức đòi hỏi phải thực hiện cuộc cách mạng trong tương lai ở nước này. Nguyên tắc của giáo dục thế hệ trẻ là gắn lý luận với thực tiễn, kết hợp học và hành. Việc hình thành thế giới quan khoa học cho thanh niên thông qua sự tham gia của họ vào cuộc đấu tranh xã hội, vào lao động sản xuất, vào những công việc thực tế cụ thể hàng ngày. Chính Ănggen là người đầu tiên sử dụng thuật ngữ”giáo dục thực tiễn”. Ông cho rằng, đây là cơ sở quan trọng của giáo dục khoa học-là công cụ mạnh nhất để cải tạo xã hội và Ănggen dự báo rằng “một xã hội tổ chức theo nguyên tắc cộng sản chủ nghĩa sẽ làm cho những thành viên trong xã hội đó có khả năng sử dụng một cách toàn diện năng lực phát triển của mình” Ănggen là người đầu tiên đưa ra quan niệm như:”đội quân xung kích quyết định của đạo quân vô sản quốc tế”, “đội hậu bị của Đảng” để gắn với thanh niên. Vào năm 1853, khi “Đảng của Mác” đã khẳng định vị trí của mình trên vũ đài lịch sử, trong cuộc đấu tranh quyết liệt chống lại những đạo luật đặc biệt của Bítmác, Ănggen đã [...]... thiếu nhiệt tình trong công việc tham gia công tác giáo dục truyền thống và lý tưởng cách mạng 2) ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH VỚI CÔNG TÁC GIÁO DỤC LÝ TƯỞNG CÁCH MẠNG HIỆN NAY Đối với Đoàn thanh niên xã Hương Lâm, đã có một chương trình tập hợp giáo dục truyền thống cách mạng và định hướng lý tưởng xã hội chủ nghĩa, xây dựng đời sống văn hoá trong thanh thiếu niên Chương trình này được Website:... niên nhìn chung còn nhiều hạn chế Mặt khác, cho thấy đúng là một qua trình phong phú, đa dạng và rất hấp dẫn cả đối với các nhà giáo dục và tầng lớp thanh niên ngày nay Giáo dục lý tưởng Cách mạng cho thanh niên là nhiệm vụ cơ bản quan trọng nhất của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC GIÁO DỤC LÝ TƯỞNG CÁCH MẠNG CHO THANH NIÊN Ở Xà HƯƠNG LÂM – HUYỆN HIỆP HOÀ - TỈNH BẮC GIANG Website:... cách mạng cho thanh niên trong thời kỳ Công nghiệp hoá, Hiện đại hoá đất nước là một công việc vô cùng quan trọng Lý tưởng cách mạng của thanh niên, là một khái niệm có nội hàm khá rộng, bao gồm lý tưởng chính trị, lý tưởng đạo đức, lý tưởng lao động nghề nghiệp và lý tưởng thẩm mỹ Do nhận thức chưa đầy đủ về vấn đề này mà trên thực tế việ định hướng và tổ chức quá trình giáo dục lý tưởng cho thanh niên. .. sách đầu tư cho việc bồi dưỡng giáo dục thanh thiếu nhi được các ngành các cấp ở xã quan tâm đạt hiệu quả cao hơn 1) CẤP UỶ ĐẢNG, CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VỚI CÔNG TÁC GIÁO DỤC TRUYỀN THỐNG VÀ LÝ TƯỞNG CÁCH MẠNG CHO THANH NIÊN Theo kết quả khảo sát trong báo cáo khoa học với đề tài "Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương thức giáo dục truyền thống trong công tác tư tưởng văn hoá ở xã Hương Lâm" (2006 -... trong thực hiện 2 phong trào lớn Thanh niên lập nghiệp - Tuổi trẻ giữ nước” và sự xuất hiện ngày càng nhiều hơn, đa dạng hơn những gương thanh niên tiên tiến, đã cho thấy rõ nội dung nêu trên của lý tưởng chính trị của tuyệt đạI đa số thanh niên Việt Nam Lý tưởng chính trị là hạt nhân cốt lõi của lý tưởng Cách mạng Giáo dục hình thành lý tưởng chính trị cho thanh niên là nhiệm vụ cơ bản nhất b) Lý tưởng. .. đánh giá cũng ở tỷ lệ thấp, trong đó hơn cả là về lý tưởng cách mạng (14%) Tỷ lệ quan tâm ở mức độ bình thường chiếm đa số Tỷ lệ số người thờ ơ về lý tưởng cách mạng cao hơn tỷ lệ người quan tâm (20%) Về tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống và lý tưởng cách mạng của địa phương cho thanh thiếu niên, hoạt động giáo dục truyền thống và lý tưởng cách mạng được tổ chức thường xuyên, nổi trội thông qua... địch tiếp tục phá hoại tư tưởng, đạo đức, lối sống của thanh niên thông qua các tổ chức tôn giáo để lôi kéo, lợi dụng thanh niên đặc biệt là học sinh sinh viên Yêu cầu việc làm cho thanh niên vẫn đặt ra hết sức bức xúc II THỰC TRẠNG CÔNG TÁC GIÁO DỤC LÝ TƯỞNG CÁCH MẠNG CHO THANH NIÊN Xà HƯƠNG LÂM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY Đất nước ta đang bước vào giai đoạn đẩy mạnh sự nghiệp Công nghiệp hoá, Hiện đại... cách thanh niên, và đó chính là nguy cơ đánh mất bản sắc hoặc nhận thức sai lệch, thậm trí đối lập với tình cảm thẩm mỹ của chính cha anh Có thể nói đó là 4 nội dung cơ bản nhất của lý tưởng Cách mạng mà người thanh niên Việt Nam nói chung hiện nay cần có Nhận thức về nội dung giáo dục lý tưởng nêu trên cho thấy quá trình định hướng và tổ chức giáo dục nhằm hình thành lý tưởng Cách mạng cho thanh niên. .. không tốt đến tư tưởng, nhận thức, niềm tin lý tưởng, lối sống của thanh niên, cản trở việc phát huy tính tích cực xã hội của thanh niên Mặt khác, một bộ phạn cán bộ, công chức thoái hoá, biến chất, tham nhũng, quan liêu, cơ hội ảnh hưởng không nhỏ tới niềm tin, lý tưởng của thanh niên Trong báo cáo về tình hình thanh niên và công tác vận động thanh niên của Ban Dân vận đảng uỷ xã Thương Lâm đã chỉ rõ:... cấp uỷ Đảng, chính quyền và các đoàn thể chính trị ở cơ sở tổ chức giáo dục truyền thống và lý tưởng cách mạng (2006): Đoàn thể Hội cựu chiến binh được đánh giá là tổ chức hoạt động giáo dục truyền thống và lý tưởng cách mạng tốt nhất Ngoài ra cấp uỷ Đảng, Hội phụ nữ tương đối tốt Việc giáo dục truyền thống và lý tưởng cách mạng ở các cấp chính quyền, công đoàn và đoàn thể khác còn thiếu sự quan tâm . 11 III. Lý tưởng cách mạng trong thời kỳ CNH - HĐH 12 Chương II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC GIÁO DỤC 15 LÝ TƯỞNG CÁCH MẠNG CHO THANH NIÊN Ở Xà HƯƠNG LÂM I. Thực trạng tình hình thanh niên Việt Nam 15 trong. Chương I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA CÔNG TÁC GIÁO DỤC LÝ TƯỞNG CÁCH MẠNG TRONG THANH NIÊN I. Một số khái niệm cơ bản 5 1) Lý tưởng 2 )Lý tưởng cách mạng II. Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng. xã Hương Lâm III. Thực trạng công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên xã Hương Lâm trong giai đoạn hiện nay 18 1) Cấp uỷ Đảng, Chính quyền địa phương với công tác giáo dục truyền
- Xem thêm -

Xem thêm: thực trạng công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên ở xã hương lâm, thực trạng công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên ở xã hương lâm,

Từ khóa liên quan