0

SKKN tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục thcs

87 1,069 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/02/2015, 20:37

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ TRƯỜNG THCS NĂNG KHẢ TT Họ và tên Chức danh, chức vụ Nhiệm vụ Chữ ký 1. Ông Bùi Công Thành P.Bí thư – Hiệu trưởng Chủ tịch HĐ 2. Bà Nguyễn Thị Nhẫn Phó hiệu trưởng Phó CT TT 3. Bà Đặng Thái Hằng Thư ký tổng hợp Thư ký HĐ 4. Bà Nguyễn Thị Hoa Chủ tịch Công đoàn Uỷ viên HĐ 5. Bà Nguyễn Thị Thuận Tổ trưởng tổ KHTN Uỷ viên HĐ 6. Bà Nguyễn Kim Tiến Tổ trưởng tổ KHXH Uỷ viên HĐ 7. Ông Đoàn Quốc Ân Tổ trưởng tổ KH BC Uỷ viên HĐ 7. Bà Ma Thị Nội Tổ trưởng tổ Văn phòng Uỷ viên HĐ 8. Bà Quan Thị Thủy Bí thư chi đoàn Uỷ viên HĐ 9. Bà Hoàng Thúy Lai TPT Đội Uỷ viên HĐ DANH SÁCH NHÓM THƯ KÝ TT Họ và tên Chức danh, chức vụ Nhiệm vụ Chữ kí 1 Bà Đặng Thái Hằng Thư ký tổng hợp Nhóm trưởng 2 Bà Nguyễn Thị Len GV Tổ TN Uỷ viên 3 Bà Phạm Thị Hà GV Tổ XH Uỷ viên 4 Bà Hoàng Thị Thu Trang GV Tổ TN Uỷ viên 5 Bà Trần Thị Thêu GV Tổ BC Uỷ viên MỤC LỤC DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ 1 DANH SÁCH NHÓM THƯ KÝ 1 MỤC LỤC 1 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT 5 BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC 6 PHẦN I. CƠ SỞ DỮ LIỆU CỦA NHÀ TRƯỜNG 12 1 I- Thông tin chung của nhà trường: 12 II. Cơ sở vật chất, thư viện, tài chính: 20 PHẦN II. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA NHÀ TRƯỜNG 22 I. ĐẶT VẤN ĐỀ 22 Tiêu chuẩn 1: Chiến lược phát triển nhà trường trung học cơ sở 25 Tiêu chí 1. Chiến lược phát triển của nhà trường được xác định rõ ràng, phù hợp với mục tiêu giáo dục phổ thông cấp trung học cơ sở được quy định tại luật Giáo dục và được công bố công khai 25 Tiêu chí 2: Chiến lược phát triển phù hợp với các nguồn lực nhà trường, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và định kỳ được rà soát, bổ sung và điều chỉnh 26 Tiêu chuẩn 2: Tổ chức và quản lý nhà trường 28 Tiêu chí 1: Nhà trường có cơ cấu tổ chức phù hợp với quy định tại điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (sau đây gọi là trường trung học) và các quy định khác do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành 28 Tiêu chí 2: Thủ tục thành lập, cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động của Hội đồng trường theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo 29 Tiêu chí 3: Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Hội đồng kỷ luật đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trong nhà trường có thành phần, nhiệm vụ, hoạt động theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các quy định hiện hành khác 29 Tiêu chí 4: Hội đồng tư vấn khác do Hiệu trưởng quyết định thành lập, thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Hiệu trưởng 30 Tiêu chí 5: Tổ chuyên môn của nhà trường hoàn thành các nhiệm vụ theo quy định. 31 Tiêu chí 6: Tổ văn phòng của nhà trường (Tổ quản lý nội trú đối với trường phổ thông nội trú cấp huyện) hoàn thành các nhiệm vụ được phân công 32 Tiêu chí 7: Hiệu trưởng có biện pháp chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện kế hoạch dạy và học tập các môn học và các hoạt động giáo dục khác theo quy định tại chương trình giáo dục trung học cấp trung học cơ sở do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành 33 Tiêu chí 8: Hiệu trưởng có các biện pháp chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá hoạt động dạy thêm, học thêm và quản lý học sinh nội trú (nếu có) 34 Tiêu chí 9: Nhà trường đánh giá, xếp loại hạnh kiểm của học sinh theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo 36 Tiêu chí 10: Nhà trường đánh giá, xếp loại học lực của học sinh theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo 37 Tiêu chí 11: Nhà trường có kế hoạch và triển khai hiệu quả công tác bồi dưỡng, chuẩn hoá, nâng cao trình độ cán bộ quản lý, giáo viên 38 Tiêu chí 12: Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong nhà trường theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo và các quy định khác 39 Tiêu chí 13: Nhà trường thực hiện quản lý hành chính theo các quy định hiện hành 40 Tiêu chí 14: Công tác thông tin của nhà trường phục vụ tốt các hoạt động giáo dục. 41 2 Tiêu chí 15: Nhà trường thực hiện công tác khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh theo các quy định hiện hành 42 Tiêu chuẩn 3: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh 43 Tiêu chí 1: Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng đạt các yêu cầu theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo 43 Tiêu chí 2: Giáo viên của nhà trường đạt các yêu cầu theo quy định do Bộ Giáo dục và Đào tạo và các quy định khác 44 Tiêu chí 3: Các giáo viên của nhà trường phụ trách công tác Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tổng phụ trách Đội thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu theo quy định và hoàn thành các nhiệm vụ được giao 47 Tiêu chí 4: Nhân viên hoặc giáo viên kiêm nhiệm của tổ văn phòng (nhân viên hoặc giáo viên kiêm nhiệm tổ Quản lý nội trú đối với trường phổ thông nội trú cấp huyện) đạt các yêu cầu theo quy định và được đảm bảo các quyền theo chế độ chính sách hiện hành 48 Tiêu chí 5: Học sinh của nhà trường đáp ứng yêu cầu theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo và các quy định hiện hành 49 Tiêu chí 6: Nội bộ nhà trường đoàn kết, không có cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên bị xử lý kỷ luật trong 4 năm liên tiếp tính từ năm được đánh giá trở về trước 50 Tiêu chuẩn 4: Thực hiện chương trình giáo dục và hoạt động giáo dục 52 Tiêu chí 1: Nhà trường thực hiện kế hoạch thời gian năm học, kế hoạch giảng dạy và học tập theo quy định của Bộ GD-ĐT và các cơ quan có thẩm quyền 52 Tiêu chí 2: Mỗi năm học, nhà trường thực hiện hiệu quả các hoạt động dự giờ, hội giảng, thao giảng và thi giáo viên dạy giỏi các cấp 53 Tiêu chí 3: Sử dụng thiết bị trong dạy học và viết, đánh giá, vận dụng sáng kiến, kinh nghiệm về các hoạt động giáo dục của giáo viên thực hiện kế hoạch của nhà trường.55 Tiêu chí 4: Mỗi năm học, nhà trường thực hiện đầy đủ các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp theo kế hoạch của nhà trường hoặc theo quy định của phòng giáo dục đào tạo, sở giáo dục và đào tạo và bộ giáo dục và đào tạo 56 Tiêu chí 5: Giáo viên chủ nhiệm lớp trong nhà trường hoàn thành các nhiệm vụ được giao 57 Tiêu chí 6: Hoạt động giúp đỡ học sinh học lực yếu, kém đạt hiệu quả theo kế hoạch của nhà trường, theo quy định của phòng giáo dục và đào tạo, Sở giáo dục và đào tạo, Bộ giáo dục và đào tạo 58 Tiêu chí 7: Hoạt động giữ gìn phát huy truyền thống nhà trường, địa phương theo kế hoạch của nhà trường theo quy định của bộ giáo dục và đào tạo và quy định khác của cấp có thẩm quyền 60 Tiêu chí 8: Nhà trường thực hiện đầy đủ các hoạt động giáo dục thể chất và y tế trường học theo quy định của Bộ giáo dục và đào tạo và các quy định khác của các cấp có thẩm quyền 61 Tiêu chí 9: Nhà trường thực hiện đầy đủ nội dung giáo dục địa phương theo quy định của Bộ giáo dục và đào tạo 62 Tiêu chí 10: Hoạt động dạy thêm, học thêm của nhà trường theo quy định của Bộ giáo dục và đào tạo và cấp có thẩm quyền 63 3 Tiêu chí 11- Hàng năm nhà trường thực hiện tốt chủ đề năm học và các cuộc vận động, phong trào thi đua do các cấp, các ngành phát động 64 Tiêu chí 12- Học sinh được giáo dục về kỹ năng sống thông qua học tập trong các chương trình chính khoá và rèn luyện trong các hoạt động xã hội theo kế hoạch của nhà trường, theo quy định của Phòng, Sở và Bộ GD-ĐT 66 Tiêu chuẩn 5: Tài chính cơ sở vật chất 68 Tiêu chí 1: Nhà trường thực hiện kế hoạch quản lý tài chính theo quy định và huy động hiệu quả các nguồn kinh phí hợp pháp để hỗ trợ hoạt động giáo dục 68 Tiêu chí 2: Nhà trường có khuôn viên riêng biệt, tường bao, cổng trường, biển trường và xây dựng được môi trường xanh, sạch đẹp theo quy định của Bộ Giáo dục đào tạo 71 Tiêu chí 3: Nhà trường có khối phòng học thông thường, phòng học bộ môn trong đó có phòng máy tính kết nối Internet phục vụ dạy học, khối phòng phục vụ học tập, khối phòng hành chính đảm bảo quy cách theo quy định của Bộ GD và ĐT 72 Tiêu chí 4: Thư viện của nhà trường đáp ứng được nhu cầu nghiên cứu, học tập của cán bộ quản lý giáo viên, nhân viên và học sinh 73 Tiêu chí 5: Nhà trường có đủ thiết bị, giáo dục đồ dùng dạy học và quản lý sử dụng theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo 74 Tiêu chí 6: Khu sân chơi, bãi tập, khu để xe khu vệ sinh và hệ thống cấp thoát nước theo quy định của Bộ Giáo dục - đào tạo và các quy định khác 75 Tiêu chuẩn 6: Quan hệ nhà trường gia đình và xã hội 77 Tiêu chí 1- Ban đại diện cha mẹ học sinh có nhiệm vụ, quyền, trách nhiệm hoạt động theo quy định; Nhà trường phối hợp hiệu quả với cha mẹ học sinh, Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp, Ban đại diện cha mẹ học sinh trường để nâng cao chất lượng giáo dục 77 Tiêu chí 2: Nhà trường phối hợp có hiệu quả với tổ chức đoàn thể trong và ngoài nhà trương, tổ chức xã hội nghề nghiệp, doanh nghiệp và cá nhân khi thực hiện các hoạt động giáo dục 78 Tiêu chuẩn 7: Đánh giá xếp loại học lực của học sinh 80 Tiêu chí 1: Kết quả đánh giá, xếp loại học lực của học sinh nhà trường đáp ứng được mục tiêu giáo dục của cấp THCS 80 Tiêu chí 2: Kết quả xếp loại hạnh kiểm của các khối lớp trong nhà trường được đánh giá qua từng năm học như sau: 81 Tiêu chí 3: Kết quả về hoạt động giáo dục nghề phổ thông và hoạt động giáo dục hướng nghiệp của học sinh trong trường 83 Tiêu chí 4: Kết quả hoạt động xã hội, công tác đoàn thể, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của học sinh đáp ứng yêu cầu theo kế hoạch của nhà trường, quy định của Phòng GD-ĐT, Sở GD-ĐT, Bộ GD-ĐT 84 III. KẾT LUẬN 85 4 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Ký hiệu Nội dung BCHTW Ban chấp hành Trung ương BGH Ban giám hiệu CB Cán bộ CBGV Cán bộ giáo viên CNTT Công nghệ thông tin CNVC Công nhân viên chức CSVC Cơ sở vật chất ĐHSP, CĐSP Đại học sư phạm, Cao đẳng sư phạm GD&ĐT Giáo dục & Đào tạo HĐ Hội đồng HĐGDNGLL Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp KHKT Khoa học kỹ thuật KHTN Khoa học tự nhiên 5 KHXH Khoa học xã hội QĐ Quyết định TDTT Thể dục thể thao TĐXS Thi đua xuất sắc TPHCM Tiền phong Hồ Chí Minh TTATXH, ATGT Trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông UBND Uỷ ban nhân dân BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC THEO TỪNG CHỈ SỐ CỦA CÁC TIÊU CHÍ Tiêu chuẩn 1: Chiến lược phát triển của trường THCS. Tiêu chí Đạt Không đạt Tiêu chí Đạt Không đạt Tiêu chí 1 x Tiêu chí 2 x a) x a) x b) x b) x c) x c) x Tiêu chuẩn 2: Tổ chức và quản lý nhà trường. Tiêu chí 1 x Tiêu chí 2 x a) x a) x 6 b) x b) x c) x c) x Tiêu chí 3 x Tiêu chí 4 x a) x a) x b) x b) x c) x c) x Tiêu chí 5 x Tiêu chí 6 x a) x a) x b) x b) x c) x c) x Tiêu chí 7 x Tiêu chí 8 x a) x a) x b) x b) x c) x c) x Tiêu chí 9 x Tiêu chí 10 x a) x a) x b) x b) x c) x c) x 7 Tiêu chí 11 x Tiêu chí 12 x a) x a) x b) x b) x c) x c) x Tiêu chí 13 x Tiêu chí 14 x a) x a) x b) x b) x c) x c) x Tiêu chí 15 x a) x b) x c) x Tiêu chuẩn 3: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh. Tiêu chí 1 x Tiêu chí 2 x a) x a) x b) x b) x c) x c) x Tiêu chí 3 x Tiêu chí 4 x 8 a) x a) x b) x b) x c) x c) x Tiêu chí 5 x Tiêu chí 6 x a) x a) x b) x b) x c) x c) x Tiêu chuẩn 4: Thực hiện chương trình giáo dục và hoạt động giáo dục. Tiêu chí 1 x Tiêu chí 2 x a) x a) x b) x b) x c) x c) x Tiêu chí 3 x Tiêu chí 4 x a) x a) x b) x b) x c) x c) x Tiêu chí 5 x Tiêu chí 6 x a) x a) x 9 b) x b) x c) x c) x Tiêu chí 7 x Tiêu chí 8 x a) x a) x b) x b) x c) x c) x Tiêu chí 9 x Tiêu chí 10 x a) x a) x b) x b) x c) x c) x Tiêu chí 11 x Tiêu chí 12 x a) x a) x b) x b) x c) x c) x Tiêu chuẩn 5: Tài chính và cơ sở vật chất. Tiêu chí 1 x Tiêu chí 2 x a) x a) x b) x b) x 10 [...]... nhận là giáo viên giỏi cấp huyện 3 Mục đích lý do tự đánh giá Tự đánh giá là khâu đầu tiên trong quy trình kiểm định chất lượng giáo dục Đó là quá trình trường tự xem xét, nghiên cứu trên cơ sở các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng do Bộ GD&ĐT ban hành để báo cáo về tình trạng chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục, nghiên cứu khoa học, nhân lực, cơ sở vật chất cũng như các vấn đề liên quan khác, từ đó... chuẩn chất lượng 4 Quy trình tự đánh giá, phương pháp và công cụ đánh giá Thực hiện Quyết định số 83/2008/QĐ-BGD-ĐT ngày 31/12/2008 về ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục phổ thông của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Từ thực trạng chất lượng giáo dục và đào tạo hiện nay trong các nhà trường cả nước nói chung, đối với trường THCS Năng Khả nói riêng đòi hỏi nhu cầu về thực chất. .. chất lượng để phấn đấu đi lên theo chuẩn đánh giá kiểm định chất lượng của Bộ GD&ĐT Thực hiện tự đánh giá chất lượng giáo dục nhà trường nhằm biết mình đang ở cấp độ nào? Uy tín của nhà trường với cha mẹ học sinh, địa phương, nhân dân với ngành đến đâu? Từ đó biết rõ thực trạng chất lượng giáo dục của trường để giải trình 24 với các cơ quan chức năng, cơ quan cấp trên Nhà trường đã đăng ký kiểm định chất. .. đồng tự đánh giá chất lượng giáo dục phân công cụ thể nhiệm vụ cho từng thành viên theo chức năng, năng lực mỗi người để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao Trên cơ sở thực tế hiện nay của nhà trường, nhà trường tiến hành tự đánh giá thực trạng chất lượng giáo dục để xác định rõ trường học đạt cấp độ nào? Từ đó đăng ký kiểm định chất lượng để cấp trên công nhận, giúp trường tiếp tục duy trì và giữ vững chất. .. hỏi nhu cầu về thực chất chất lượng của học sinh, của cha mẹ học sinh và của toàn xã hội để đưa sự phát triển giáo dục đi lên thực hiện Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá của đất nước ta hiện nay Để thực hiện tự đánh giá chất lượng giáo dục đạt hiệu quả, nhà trường đã thành lập Hội đồng tự đánh giá chất lượng giáo dục gồm 14 thành viên với đầy đủ các thành phần; cấp uỷ chi bộ, Ban giám hiện, cốt cán tổ chuyên... trường 5 Tự đánh giá: Chưa đạt 35 Tiêu chí 9: Nhà trường đánh giá, xếp loại hạnh kiểm của học sinh theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo a) Đánh giá, xếp loại hạnh kiểm của học sinh theo quy định; b) Công khai kết quả đánh giá, xếp loại hạnh kiểm của học sinh; c) Hàng tháng, rà soát và đánh giá để cải tiến hoạt động xếp loại hạnh kiểm của học sinh 1 Mô tả hiện trạng - Nhà trường đã thực hiện đánh giá. .. động giáo dục khác theo quy định tại chương trình giáo dục trung học cấp trung học cơ sở do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành a) Phổ biến công khai, đầy đủ kế hoạch giảng dạy, học tập các môn học và các hoạt động giáo dục khác; b) Có các biện pháp chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện kế hoạch giảng dạy và học tập, dự giờ, thi giáo viên dạy giỏi các cấp, sinh hoạt chuyên đề, nội dung giáo dục địa... tra để đánh giá chất lượng giáo dục của từng cán bộ, giáo viên, học sinh, từng mặt hoạt động giúp cho giáo viên phấn đấu 33 vươn lên trong công tác như: hoạt động ngoài giờ lên lớp, nghề phổ thông, hướng nghiệp Kết quả thanh kiểm tra giáo viên hàng năm thường đạt như sau: * Kiểm tra toàn diện giáo viên loại tốt đạt từ 30% đến 36% + Loại khá từ 64% đến 70% + Không có giáo viên loại trung bình * Kiểm tra... tiến xuất sắc là cơ sở tốt cho tự đánh giá chất lượng giáo dục II TỰ ĐÁNH GIÁ (theo từng tiêu chuẩn, tiêu chí): Tiêu chuẩn 1: Chiến lược phát triển nhà trường trung học cơ sở Tiêu chí 1 Chiến lược phát triển của nhà trường được xác định rõ ràng, phù hợp với mục tiêu giáo dục phổ thông cấp trung học cơ sở được quy định tại luật Giáo dục và được công bố công khai a) Được xác định rõ ràng bằng văn bản và... 2009-2010 Số giáo viên chưa đạt chuẩn đào tạo 1/38 1/32 0/30 0/27 0/32 Số giáo viên đạt chuẩn đào tạo 32/38 26/32 25/30 22/27 23/32 Số giáo viên trên chuẩn đào tạo 5/38 5/32 5/30 5/27 9/32 5 3 8 Số giáo viên đạt giáo viên giỏi cấp huyện, quận, thị xã, thành phố Số giáo viên đạt giáo viên giỏi cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 1 0 19 Số giáo viên đạt giáo viên giỏi cấp Quốc gia 0 0 0 0 Số lượng bài . đạo, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện kế hoạch dạy và học tập các môn học và các hoạt động giáo dục khác theo quy định tại chương trình giáo dục trung học cấp trung học cơ sở do Bộ Giáo dục. hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp theo kế hoạch của nhà trường hoặc theo quy định của phòng giáo dục đào tạo, sở giáo dục và đào tạo và bộ giáo dục và đào tạo 56 Tiêu chí 5: Giáo viên chủ. quy định của bộ giáo dục và đào tạo và quy định khác của cấp có thẩm quyền 60 Tiêu chí 8: Nhà trường thực hiện đầy đủ các hoạt động giáo dục thể chất và y tế trường học theo quy định của Bộ giáo
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục thcs, SKKN tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục thcs, , I- Thông tin chung của nhà trường:, II. Cơ sở vật chất, thư viện, tài chính:, PHẦN II. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA NHÀ TRƯỜNG, Tiêu chí 1. Chiến lược phát triển của nhà trường được xác định rõ ràng, phù hợp với mục tiêu giáo dục phổ thông cấp trung học cơ sở được quy định tại luật Giáo dục và được công bố công khai., Tiêu chí 2: Giáo viên của nhà trường đạt các yêu cầu theo quy định do Bộ Giáo dục và Đào tạo và các quy định khác., Tiêu chí 1: Nhà trường thực hiện kế hoạch quản lý tài chính theo quy định và huy động hiệu quả các nguồn kinh phí hợp pháp để hỗ trợ hoạt động giáo dục., Tiêu chí 4: Kết quả hoạt động xã hội, công tác đoàn thể, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của học sinh đáp ứng yêu cầu theo kế hoạch của nhà trường, quy định của Phòng GD-ĐT, Sở GD-ĐT, Bộ GD-ĐT.

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm