0

Kinh nghiệm trong công tác đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục

19 1,881 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/03/2015, 14:06

. 5 2.1. Công tác tham mưu ……………… 5 2.2. Công tác xây dựng ñội ngũ 5 2.3. Công tác xây dựng kỷ cương nền nếp 7 2.4. Công tác xây nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện 8 2.5. Công tác xã hội hoá giáo. tác ñánh giá và kiểm ñịnh chất lượng giáo dục; Quyết ñịnh số 80/2008/QĐ-BGDĐT ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Quy ñịnh về tiêu chuẩn ñánh giá chất lượng giáo dục trường. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường công tác ñánh giá và kiểm ñịnh chất lượng giáo dục; [2] Quyết ñịnh số 83/2008/QĐ-BGDĐT ngày 31/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
- Xem thêm -

Xem thêm: Kinh nghiệm trong công tác đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục, Kinh nghiệm trong công tác đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục, , Phần II: NỘI DUNG, Các giải pháp, biện pháp thực hiện, Phần III: KẾT LUẬN

Từ khóa liên quan