SKKN giải pháp để thực hiện tốt công tác tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục ở trường tiểu học bồng sơn

26 7.2K 64
SKKN giải pháp để thực hiện tốt công tác tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục ở trường tiểu học bồng sơn

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Công tác tự đánh giá KĐCLGD của nhà trường hiện nay là công việc hết sức quan trọng nhưng lại cực kỳ khó khăn, qua thực tế ở trường đã được Sở GDĐT Bình Định về kiểm tra và công nhận. Chính vì thế, tập thể Ban giám hiệu nhà trường chọn đề tài sáng kiến kinh nghiệm: “Giải pháp để thực hiện tốt công tác tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục ở trường Tiểu học trong huyện Hoài Nhơn” nhằm góp phần vào việc tìm ra lời giải đáp cho những khó khăn để công tác này những năm tiếp theo được bền vững, đồng thời phần nào đó làm cơ sở cho các trường tiểu học trong huyện có thể tham khảo áp dụng cho trường mình vào thời gian đến.

SKKN: Giải pháp để thực hiện tốt công tác: “Tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục ở trường tiểu học Bồng Sơn” TÊN ĐỀ TÀI: GIẢI PHÁP ĐỂ THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC: GIẢI PHÁP ĐỂ THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC: “TỰ ĐÁNH GIÁ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC Ở “TỰ ĐÁNH GIÁ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC BỒNG SƠN ” TRƯỜNG TIỂU HỌC BỒNG SƠN ” PHẦN I : MỞ ĐẦU I. Sự cần thiết và tính khả thi của đề tài đề tài: Để đáp ứng được yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục thì cần phải triển khai công tác thu thập thông tin về chất lượng dạy- học của nhà trường, trên cơ sở đó có các biện pháp cải tiến và nâng cao chất lượng giáo dục. Bộ GD- ĐT đang triển khai đổi mới mục tiêu, nội dung, phương pháp giáo dục, tiếp tục đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, tăng cường cơ sở vật chất, đẩy mạnh công tác đánh giá KĐCLGD ở các cấp học và trình độ đào tạo nhằm nhanh chóng tạo bước chuyển biến lớn về chất lượng giáo dục. Trong đó, có công tác triển khai thực hiện tự đánh giá KĐCLGD phổ thông được bắt đầu từ năm học 2009–2010 với chủ đề: “Năm học đổi mới công tác quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục”. (Chỉ thị số 46/2008/CT-BG-ĐT ngày 05/08/2008 của Bộ GD - ĐT). Công tác tự đánh giá KĐCLGD của nhà trường hiện nay là công việc hết sức quan trọng nhưng lại cực kỳ khó khăn, qua thực tế ở trường đã được Sở GD- ĐT Bình Định về kiểm tra và công nhận. Chính vì thế, tập thể Ban giám hiệu nhà trường chọn đề tài sáng kiến kinh nghiệm: “Giải pháp để thực hiện tốt công tác tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục ở trường Tiểu học trong huyện Hoài Nhơn” nhằm góp phần vào việc tìm ra lời giải đáp cho những khó khăn để công tác này những năm tiếp theo được bền vững, đồng thời phần nào đó làm cơ sở cho các trường tiểu học trong huyện có thể tham khảo áp dụng cho trường mình vào thời gian đến. Tác giả: Tập thể Ban giám hiệu trường tiểu học Bồng Sơn – Huyện Hoài Nhơn 1 SKKN: Giải pháp để thực hiện tốt công tác: “Tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục ở trường tiểu học Bồng Sơn” II. Nhiệm vụ của đề tài: 1. Định hướng cho công tác xây dựng hồ sơ minh chứng cho mỗi năm học có khoảng trên 200 tài liệu minh chứng không thể thiếu. Từng bộ phận xây dựng hồ sơ minh chứng cần thiết theo quy định của bộ chỉ số đánh giá trên tinh thần công văn số 115/KTKĐCLGD; cách lưu trữ và sắp xếp hồ sơ minh chứng sao cho khoa học nhất; mã hóa hồ sơ tài liệu minh chứng một cách cụ thể. 2. Qua đó định hướng cho việc viết báo cáo tự kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục theo quy định của Bộ GD&ĐT một cách cụ thể. 3.Thông qua việc nghiên cứu đề tài nhằm mục đích tìm ra những giải pháp tốt để các trường Tiểu học tự xem xét, tự kiểm tra, chỉ ra các điểm mạnh, điểm yếu của từng tiêu chí, báo cáo tự đánh giá này sẽ được sử dụng như một công cụ để cải tiến và nâng cao quản lý chất lượng giáo dục của nhà trường, đề ra các biện pháp thực hiện đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng giáo dục do Bộ GD-ĐT ban hành nhằm không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục và đăng ký KĐCLGD. III. Phương pháp tiến hành: 1. Phương pháp tích luỹ kinh nghiệm. 2. Phương pháp điều tra, thống kê. 3. Phương pháp phân tích, tổng hợp. IV. Phạm vi, cơ sở và thời gian nghiên cứu: 1. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu 1.1. Phạm vi nghiên cứu: Đề tài không nghiên cứu toàn bộ công tác tự đánh giá KĐCLGD phổ thông mà chỉ nghiên cứu giải pháp để thực hiện tốt công tác xây dựng hồ sơ tự đánh giá KĐCLGD của trường Tiểu học theo Quyết định số 04/2008/QĐ-BGDĐT, ban hành Tác giả: Tập thể Ban giám hiệu trường tiểu học Bồng Sơn – Huyện Hoài Nhơn 2 SKKN: Giải pháp để thực hiện tốt công tác: “Tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục ở trường tiểu học Bồng Sơn” quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học ra ngày 04/02/2008. 1.2.Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu và thực hiện tại trường Tiểu học Bồng Sơn Huyện Hoài Nhơn. 2. Cơ sở: 2.1. Cơ sở lý luận: - Theo Luật số 38/2005/QH 11 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 7 từ ngày 05/05 đến ngày 14/06/2005 đã thông qua Luật Giáo dục và Điều 3 của Quyết định số 04/2008/QĐ-BGDĐT, ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học ra ngày 04/02/2008 có nêu: Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học được ban hành làm công cụ để trường tiểu học tự đánh giá nhằm không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục và để giải trình các cơ quan chức năng, xã hội về thực trạng chất lượng giáo dục tiểu học; để cơ quan chức năng đánh giá và công nhận trường tiểu học đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục; để cha mẹ học sinh lựa chọn trường cho con em của họ. - Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BGDĐT ngày 31/12/2008 của Bộ GD-ĐT: “ Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục phổ thông” là hoạt động đánh giá cơ sở giáo dục phổ thông về mức độ đáp ứng các Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục đối với từng loại cơ sở giáo dục phổ thông do Bộ GD-ĐT ban hành. “Tự đánh giá của cơ sở giáo dục phổ thông” là hoạt động tự xem xét, tự kiểm tra, đánh giá của cơ sở giáo dục phổ thông căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục do Bộ GD-ĐT ban hành để chỉ ra các điểm mạnh, điểm yếu, xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng và các biện pháp thực hiện nhằm đáp Tác giả: Tập thể Ban giám hiệu trường tiểu học Bồng Sơn – Huyện Hoài Nhơn 3 SKKN: Giải pháp để thực hiện tốt công tác: “Tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục ở trường tiểu học Bồng Sơn” ứng các tiêu chuẩn chất lượng giáo dục. - Quyết định số 04/2008/QĐ-BGDĐT, ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học ra ngày 04/02/2008. - Công văn số 115/2010/KTKĐCLGD ngày 09/02/2010 của Cục khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục Bộ GD-ĐT về việc hướng dẫn xác định nội hàm, tìm thông tin và minh chứng để đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học. Công văn số 7880/BGD&ĐT-KTKĐCLGD, về hướng dẫn tự đánh giá cơ sở giáo dục phổ thông, ngày 08/9/2009. 1.2. Cơ sở thực tiễn: Trong nhiều năm qua, việc chỉ đạo của ngành cũng chưa thật sự quyết liệt và chặt chẽ; nhà trường, chính quyền chưa quan tâm, còn làm mang tính chất lấy có. Việc lưu trữ, lựa chọn sắp xếp hồ sơ minh chứng chưa hợp lý, chưa thật sự khoa học, có những minh chứng mà lâu nay nhà trường cho rằng không quan trọng thuộc về giáo viên cho nên sau mỗi năm học thì giáo viên đem về nhà cất lấy hoặc vứt đi, không thu vào đưa vào lưu trữ… Yêu cầu cao trong công tác chất lượng giáo dục toàn diện trong tình hình hiện nay là hết sức cần thiết trong nhà trường. 2. Thời gian nghiên cứu: Trong 2 năm học từ năm 2010-2011 và 2011-2012. PHẦN II : KẾT QUẢ I.Thực trạng: 1. Những thuận lợi và khó khăn của nhà trường trong thực hiện công tác tự đánh giá KĐCLGD 1.1 Những thuận lợi: Tác giả: Tập thể Ban giám hiệu trường tiểu học Bồng Sơn – Huyện Hoài Nhơn 4 SKKN: Giải pháp để thực hiện tốt công tác: “Tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục ở trường tiểu học Bồng Sơn” - Trường đã đạt trường chuẩn Quốc gia giai đoạn 1. Có đầy đủ các văn bản chỉ đạo thực hiện công tác tự đánh giá KĐCLGD từ trung ương đến địa phương. -Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên có sự đoàn kết nhất trí, trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững vàng và nhất là các thành viên Hội đồng tự đánh giá có tinh thần trách nhiệm cao, biết phân tích, tổng hợp, đánh giá khách quan chất lượng giáo dục của nhà trường. -Hội đồng tự đánh giá của trường đã có kế hoạch tự đánh giá một cách cụ thể như: Phân công phân nhiệm từng thành viên, chi phí cho các hoạt động tự đánh giá, cơ sở vật chất phục vụ tự đánh giá, dự kiến thông tin minh chứng cần thu thập, thời gian biểu hoạt động tự đánh giá . . . 1.2 Những khó khăn -Công tác tự đánh giá KĐCLGD là công tác hoàn toàn mới, được triển khai và thực hiện với thời gian tương đối ngắn nên ít nhiều cũng dẫn đến những thiếu sót trong quá trình tự đánh giá KĐCLGD ở cơ sở. -Có những thông tin minh chứng phục vụ cho công tác tự đánh giá chất lượng của đơn vị mà trước đây ngành giáo dục không quy định lưu trữ lâu dài nên Hội đồng tự đánh giá vừa tự đánh giá song song với việc bổ sung hoàn thiện các thông tin minh chứng đó. -Kinh phí cấp cho hoạt động tự đánh giá được quy định tại Điều 33 của Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục phổ thông được ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ.BGD- ĐT ngày 31/12/2008 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT nhưng trong thực tế chưa thực hiện nên các trường gặp nhiều khó khăn để chi cho các hoạt động có liên quan đến công tác tự đánh giá KĐCLGD. 1.2.1 Đối với cấp quản lý: Tác giả: Tập thể Ban giám hiệu trường tiểu học Bồng Sơn – Huyện Hoài Nhơn 5 SKKN: Giải pháp để thực hiện tốt công tác: “Tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục ở trường tiểu học Bồng Sơn” Bộ GD&ĐT chỉ mới ban hành một loạt các Quyết định, thông tư, công văn nói về kiểm định chất lượng giáo dục và đưa ra các minh chứng cần có… Song đối với Sở GD&ĐT cũng như phòng GD&ĐT việc tập huấn một cách chi tiết, cụ thể cách làm ra sao? Quản lý xây dựng hồ sơ thế nào? Cách thu thập minh chứng và viết báo cáo ra làm sao? Kinh phí lấy từ đâu? thì chưa có hướng dẫn cụ thể để cơ sở thực hiện. 1.2.2. Đối với lãnh đạo nhà trường: Chưa thấy được tầm quan trọng của việc tự kiểm tra đánh giá chất lượng giáo dục. Đồng thời việc cấp trên chưa hướng dẫn cụ thể, chi tiết để làm nên trong 2 năm qua làm mang tính chất lấy có. 1.2.3. Đối với giáo viên và học sinh: Chưa thấu hiểu được tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục là kiểm tra cụ thể những nội dung gì và cách làm ra sao, chỉ quan tâm đến việc giảng dạy cho tốt nhất trên lớp, chưa quan tâm đến nội dung cụ thể trong kiểm định. 1.2.4. Đối với chính quyền địa phương và cha mẹ học sinh: Coi việc tự kiểm tra đánh giá chất lượng giáo dục ở nhà trường là việc làm của trường, của ngành giáo dục. Xem cụm từ “chất lượng giáo dục” chỉ là kết quả học tập của học sinh. II. Biện pháp, giải pháp thực hiện: Tự đánh giá của nhà trường được thực hiện đúng quy trình mà Bộ GD&ĐT đã hướng dẫn, theo 7 bước: 1. Xác định mục đích, phạm vi tự đánh giá. 2. Thành lập hội đồng tự đánh giá. 3. Xây dựng kế hoạch tự đánh giá. 4. Thu thập, xử lý và phân tích các thông tin, minh chứng. Tác giả: Tập thể Ban giám hiệu trường tiểu học Bồng Sơn – Huyện Hoài Nhơn 6 SKKN: Giải pháp để thực hiện tốt công tác: “Tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục ở trường tiểu học Bồng Sơn” 5. Mã hóa hồ sơ minh chứng đánh giá mức độ đạt được và viết báo cáo theo từng tiêu chí. 6. Viết báo cáo tự đánh giá. 7. Công bố báo cáo tự đánh giá. 1. Xác định mục đích đánh giá và triển khai hệ thống các văn bản làm cơ sở cho việc đánh giá: Sau khi nghiên cứu các văn bản chỉ đạo của Bộ GD-ĐT và Sở GD-ĐT Bình Định cũng như các thông báo của phòng GD&ĐT Hoài Nhơn về công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục cơ sở, hiệu trưởng cần nghiên cứu để nắm những yêu cầu cơ bản của công tác này nhằm xác định: -Mục đích KĐCLGD của đơn vị. -Quy trình KĐCLGD. -Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục. -Điều kiện đăng ký KĐCLGD. -Chu kỳ KĐCLGD. Trên cơ sở những yêu cầu trên, Hiệu trưởng triển khai các văn bản sau đây đến Hội đồng giáo viên toàn trường: -Chỉ thị số 46/2008/CT-BGDĐT ngày 05/06/2008 của Bộ trưởng Bộ GD- ĐT về việc tăng cường công tác đánh giá và KĐCLGD. -Quyết định số 83/2008/QĐ/BGD- ĐT ngày 31/12/2008 của Bộ GD-ĐT về quy trình và chu kỳ KĐCLGD trường tiểu học. - Quyết định số 04/2008/QĐ-BGDĐT, ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học ra ngày 04/02/2008. - Công văn số 115/2010/KTKĐCLGD ngày 09/02/2010 của Cục khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục Bộ GD-ĐT về việc hướng dẫn xác định nội hàm, tìm thông tin và minh chứng để đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học. Tác giả: Tập thể Ban giám hiệu trường tiểu học Bồng Sơn – Huyện Hoài Nhơn 7 SKKN: Giải pháp để thực hiện tốt công tác: “Tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục ở trường tiểu học Bồng Sơn” Công văn số 7880/BGD&ĐT-KTKĐCLGD, về hướng dẫn tự đánh giá cơ sở giáo dục phổ thông, ngày 08/9/2009. Hội đồng giáo viên nhà trường sau khi tiếp thu những văn bản trên đã hiểu được tầm quan trọng của công tác tự đánh giá KĐCLGD tại cơ sở nên đồng thuận cung cấp những thông tin minh chứng, cũng như những đóng góp ý kiến khách quan, trung thực của họ vào báo cáo tự đánh giá của Hội đồng tự đánh giá nhà trường. 2. Thành lập hội đồng tự đánh giá, phân công nhiệm vụ và xác định phạm vi và công cụ, dụng cụ phục vụ tự đánh giá: 2.1. Thành lập hội đồng tự đánh giá, phân công nhiệm vụ: Hiệu trưởng triệu tập phiên họp của Ban lãnh đạo nhà trường gồm: Ban giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng trường, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Công đoàn và Bí thư Chi Đoàn trường để xin ý kiến thành lập Hội đồng tự đánh giá cơ sở có 13 thành viên: - Hiệu trưởng là Chủ tịch Hội đồng. -01 Phó Hiệu trưởng là Phó Chủ tịch Hội đồng. -10 cán bộ chủ chốt gồm: Chủ tịch Công đoàn, 5 tổ trưởng chuyên môn; 01 tổ trưởng hành chính; 01 kế toán; 01 Tổng phụ trách Đội; 01 Bí thư Chi đoàn là Ủy viên Hội đồng. -01 thư ký Hội đồng nhà trường là Ủy viên và thư ký Hội đồng tự đánh giá. Sau đó, Hiệu trưởng ra Quyết định [Phụ lục 1] theo thẩm quyền để thành lập Hội đồng tự đánh giá và thực hiện phân công: Hội đồng đánh giá đã họp để triển khai thống nhất quy trình công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục của nhà trường, phân công nhiệm vụ, trách nhiệm tới từng thành viên trong Hội đồng. Hội đồng gồm 5 nhóm, mỗi nhóm 2 thành viên được phân công thu thập tài liệu nghiên cứu đánh giá từ 1 đến 2 tiêu chuẩn, chịu Tác giả: Tập thể Ban giám hiệu trường tiểu học Bồng Sơn – Huyện Hoài Nhơn 8 SKKN: Giải pháp để thực hiện tốt công tác: “Tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục ở trường tiểu học Bồng Sơn” trách nhiệm viết báo cáo cho từng tiêu chí của từng tiêu chuẩn và tự đánh giá mức độ đạt hay chưa đạt. Chủ tịch Hội đồng phân công cụ thể các thành viên Hội đồng tự đánh giá: -Chủ tịch Hội đồng chịu trách nhiệm chính trước Phòng GD-ĐT Hoài Nhơn về hoạt động tự đánh giá, viết báo cáo phần đánh giá đặt vấn đề, tổng quan chung, kết luận của báo cáo tự đánh giá và bản báo cáo tự đánh giá cuối cùng của nhà trường. Bên cạnh đó, Chủ tịch Hội đồng còn chịu trách nhiệm về tổ chức hoạt động tự đánh giá, điều động nhân lực, tài chính, tổ chức các cuộc họp của Hội đồng tự đánh giá. -Phó Chủ tịch Hội đồng thực hiện các nhiệm vụ do Chủ tịch Hội đồng phân công, giúp Chủ tịch Hội đồng quản lý công việc khi Chủ tịch Hội đồng vắng mặt, kiểm tra tiến độ công việc của các nhóm thư ký, nhóm công tác, góp ý cho bản báo cáo các tiêu chí, tiêu chuẩn và báo cáo chung, tham gia tự đánh giá các tiêu chuẩn. -Ủy viên thực hiện các nhiệm vụ do Chủ tịch Hội đồng phân công, viết báo cáo theo từng tiêu chuẩn của tiêu chí đã được phân công do nhóm mình phụ trách, góp ý cho bản báo cáo các tiêu chuẩn, tiêu chí và báo cáo chung. Hội đồng tự đánh giá họp khoảng 8-10 lần trong suốt cả quá trình tự đánh giá, có trách nhiệm góp ý cho bản báo cáo các đánh giá sơ thảo và báo cáo cuối cùng, tư vấn cho Chủ tịch Hội đồng khi xây dựng kế hoạch tự đánh giá. Nhiệm vụ của nhóm thư ký: chịu trách nhiệm thu thập các dữ liệu thông tin minh chứng, in ấn các phiếu tiêu chí, bảng tổng hợp kết quả tự đánh giá của trường, lập danh mục mã thông tin minh chứng, trình bày bản báo cáo tự đánh giá. Nhiệm vụ của các nhóm công tác: nhóm trưởng chịu trách nhiệm của nhóm, cùng nhóm thư ký tìm các thông tin minh chứng, viết tự đánh giá và tham gia góp ý báo cáo sơ thảo, báo cáo cuối cùng bản tự đánh giá của trường cụ thể như sau: Tác giả: Tập thể Ban giám hiệu trường tiểu học Bồng Sơn – Huyện Hoài Nhơn 9 SKKN: Giải pháp để thực hiện tốt công tác: “Tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục ở trường tiểu học Bồng Sơn” + Nhóm 1: tự đánh giá tiêu chuẩn 1. + Nhóm 2: tự đánh giá tiêu chuẩn 2. + Nhóm 3: tự đánh giá tiêu chuẩn 3. + Nhóm 4: tự đánh giá tiêu chuẩn 4. + Nhóm 5: Tự đánh giá tiêu chuẩn 5 và 6. Trong quá trình tự đánh giá báo cáo sơ thảo, các nhóm có sự tương tác qua lại lẫn nhau vì có khi những minh chứng ở tiêu chí thuộc tiêu chuẩn này lại trùng với minh chứng của tiêu chí thuộc tiêu chuẩn khác. Chủ tịch Hội đồng tự đánh giá xây dựng kế hoạch tự đánh giá của đơn vị trong năm học 2011-2012 [thời điểm mà Sở GD-ĐT về kiểm tra] trong đó xác định cho được: 2.2. Phạm vi và nguồn lực đánh giá: - Đánh giá toàn bộ 6 tiêu chuẩn; 33 tiêu chí và 99 chỉ số có liên quan trong vòng 5 năm học từ năm học 2007-2008 đến năm học 2011-2012. -Dự kiến các nguồn lực cần huy động: Xác định các nguồn cơ sở vật chất và tài chính cần huy động, từng hoạt động đánh giá chất lượng giáo dục của trường và thời gian được cung cấp, cơ sở vật chất phục vụ cho tự đánh giá. 2.3.Công cụ, dụng cụ phục vụ tự đánh giá: Sử dụng bộ công cụ tự đánh giá theo Công văn số 115/2010/KTKĐCLGD ngày 09/02/2010 của Cục khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục Bộ GD-ĐT về việc hướng dẫn xác định nội hàm, tìm thông tin và minh chứng để đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học. Máy chụp hình, máy vi tính, máy pho to coppy…. Và các dụng cụ cần thiết khác để giúp cho việc đánh giá có hiệu quả và chính xác cao. 3.Xây dựng kế hoạch tự đánh giá: Tác giả: Tập thể Ban giám hiệu trường tiểu học Bồng Sơn – Huyện Hoài Nhơn 10 [...]... đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục phổ thông Qua quá trình tổ chức thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục ở trường phổ thông nói chung và trường tiểu học chúng tôi nói riêng, nhà trường đã Tác giả: Tập thể Ban giám hiệu trường tiểu học Bồng Sơn – Huyện Hoài Nhơn 22 SKKN: Giải pháp để thực hiện tốt công tác: Tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục ở trường tiểu học Bồng Sơn áp dụng vào làm... 15,15% Cơ sở giáo dục tự đánh giá: Đạt hay không đạt ở mức độ nào Tác giả: Tập thể Ban giám hiệu trường tiểu học Bồng Sơn – Huyện Hoài Nhơn 20 SKKN: Giải pháp để thực hiện tốt công tác: Tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục ở trường tiểu học Bồng Sơn Căn cứ điều 24 của quyết định số 83/2008/QĐ/BGD&ĐT ngày 31 tháng 12 năm 2008; căn cứ kết quả tự đánh giá của nhà trường, trường tiểu học Bồng Sơn Huyện... thực hiện công tác này và cung cấp cơ sở vật chất như tủ đựng hồ sơ riêng… 2 Đối với địa phương: Tác giả: Tập thể Ban giám hiệu trường tiểu học Bồng Sơn – Huyện Hoài Nhơn 23 SKKN: Giải pháp để thực hiện tốt công tác: Tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục ở trường tiểu học Bồng Sơn - Mọi chỉ đạo trong công tác giáo dục đều phải có văn bản để minh chứng cho một số nội dung trong công việc - Các.. .SKKN: Giải pháp để thực hiện tốt công tác: Tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục ở trường tiểu học Bồng Sơn Để báo cáo tự đánh giá đảm bảo chính xác, trung thực, khách quan, Hội đồng tự đánh gía nhà trường đã phân chia thành các tiểu ban đánh giá khác nhau tiến hành đánh giá bằng nhiều phương pháp khác nhau, trong đó chủ yếu là bằng phương pháp khảo sát thực tế tất cả các mặt... Nhơn III Kết quả thực hiện: Như trên đã nêu kết quả cách làm đó nhà trường đã được sở GD-ĐT Bình Định về kiểm tra nhà trường đạt được 28/33 tiêu chí, tỷ lệ 84,85% và được UBND Tác giả: Tập thể Ban giám hiệu trường tiểu học Bồng Sơn – Huyện Hoài Nhơn 21 SKKN: Giải pháp để thực hiện tốt công tác: Tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục ở trường tiểu học Bồng Sơn tỉnh Bình Định ra quyết định số 2753/QĐ-CTUBND... yếu: Tác giả: Tập thể Ban giám hiệu trường tiểu học Bồng Sơn – Huyện Hoài Nhơn 19 SKKN: Giải pháp để thực hiện tốt công tác: Tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục ở trường tiểu học Bồng Sơn Số lượng Đảng viên chưa ngang tầm với quy định, mới đạt 22,9% so với tổng số CBCC 4 Kế hoạch cải tiến chất lượng: Tăng cường giáo dục ý thức trách nhiệm, bồi dưỡng nâng cao trình độ nhận thức chính trị, tư tưởng;... ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Tác giả: Tập thể Ban giám hiệu trường tiểu học Bồng Sơn – Huyện Hoài Nhơn 25 SKKN: Giải pháp để thực hiện tốt công tác: Tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục ở trường tiểu học Bồng Sơn Tác giả: Tập thể Ban giám hiệu trường tiểu học Bồng Sơn – Huyện Hoài Nhơn 26 ... Nhơn 14 SKKN: Giải pháp để thực hiện tốt công tác: Tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục ở trường tiểu học Bồng Sơn đạt của các tiêu chí trong tiêu chuẩn Cũng qua đó khẳng định được điểm mạnh, điểm yếu, kế hoạch cải tiến chất lượng .Trên cơ sở đó từng nhóm công tác được phân công viết báo cáo cho từng tiêu chí của từng tiêu chuẩn để báo cáo trước Hội đồng tự đánh giá Sau đây là phiếu đánh giá 1... Chỉ số b ý Đạt: Chỉ số c ý Đạt: Tác giả: Tập thể Ban giám hiệu trường tiểu học Bồng Sơn – Huyện Hoài Nhơn ý 16 SKKN: Giải pháp để thực hiện tốt công tác: Tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục ở trường tiểu học Bồng Sơn Không đạt: 5.2 Tự đánh giá tiêu chí: Đạt: ý ; Không đạt: Người viết báo cáo: Đặng Thị Bích Hòa – Phạm Thị Ngọc Liên( Ký tên) 6 Viết báo cáo tự đánh giá Sau khi có những thông tin... đồng như: Hội đồng trường; Hội đồng thi đua khen thưởng, Hội đồng kỷ luật, Hội đồng tư vấn, thực hiện đúng theo Điều lệ trường Tiểu học. ; [H1.1.01.02- Quyết định Tác giả: Tập thể Ban giám hiệu trường tiểu học Bồng Sơn – Huyện Hoài Nhơn 18 SKKN: Giải pháp để thực hiện tốt công tác: Tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục ở trường tiểu học Bồng Sơn thành lập Hội đồng trường];[H1.1.01.03- Quyết . SKKN: Giải pháp để thực hiện tốt công tác: Tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục ở trường tiểu học Bồng Sơn TÊN ĐỀ TÀI: GIẢI PHÁP ĐỂ THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC: GIẢI PHÁP ĐỂ THỰC HIỆN TỐT. hành Tác giả: Tập thể Ban giám hiệu trường tiểu học Bồng Sơn – Huyện Hoài Nhơn 2 SKKN: Giải pháp để thực hiện tốt công tác: Tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục ở trường tiểu học Bồng Sơn . học. Tác giả: Tập thể Ban giám hiệu trường tiểu học Bồng Sơn – Huyện Hoài Nhơn 7 SKKN: Giải pháp để thực hiện tốt công tác: Tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục ở trường tiểu học Bồng Sơn

Ngày đăng: 18/09/2014, 19:25

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan