0

Vấn đề quyền nữ giới trong quốc triều hình luật

21 1,085 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/02/2015, 20:36

VẤN ĐỀ QUYỀN NỮ GIỚI TRONG QUỐC TRIỀU HÌNH LUẬT Trịnh Thị Hà * Quyền con người hay nhân quyền (human rights) là phạm trù chỉ các quyền tự do của con người, đó là “những quyền tự nhiên của con người và không bị tước bỏ bởi bất cứ ai và bất cứ chính thể nào” 1 . Nghĩa là khi mọi người sinh ra, đã được tạo hóa ban cho các quyền tất yếu không thể tước bỏ như quyền sống, quyền tự do ngôn luận, quyền làm giàu, quyền mưu cầu hạnh phúc; chính họ có quyền bình đẳng trong việc được hưởng các quyền đó. Thuật ngữ Quyền con người xuất hiện chính thức từ nửa sau thế kỷ XVIII, và nó được ghi nhận trong những văn bản pháp lý quan trọng, mở đầu là bản Tuyên ngôn độc lập năm 1776 của Hoa Kỳ, tiếp đến là bản Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của nước Pháp năm 1791; tuyên ngôn thế giới về quyền con người năm 1948 của Liên hợp quốc và sau đó một loạt Hiến pháp của nhiều quốc gia đã ghi nhận các quyền con người như một bộ phận cấu thành của hiến pháp, như mục tiêu cần phải thực hiện của chính nhà nước đó. Quyền nữ giới là một trong những nội dung quan trọng dung quyền con người. Năm 1979 cộng đồng quốc tế đã thông qua bản Công ước xoá bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử chống lại phụ nữ nhằm quy định những biện pháp đảm bảo cho phụ nữ ở mọi nơi có thể được hưởng thụ các quyền mà họ được ghi nhân, đồng thời từng bước xóa bỏ sự phân biệt trong đối xử, tạo ra sự bình đẳng người phụ nữ như chính bản công ước đã khẳng định: “Quyền con người của phụ nữ và trẻ em gái là không thể chuyển nhượng và là cấu phần không thể tách rời của các quyền con người phổ quát. Sự tham gia bình đẳng và đầy đủ của phụ nữ vào đời sống chính trị, dân sự, kinh tế, xã hội và văn hoá hoá ở cấp độ quốc gia và khu vực quốc tế, và việc xoá bỏ tất cả các hình thức phân biệt đối xử… là những mục tiêu ưu tiên của cộng đồng quốc tế” 2 . Ở nước ta, năm 2006 Luật bình đẳng giới chính thức ra đời; đây vừa là cơ sở pháp lý quan trọng trong việc thừa nhận và bảo vệ các quyền của phụ nữ, vừa * Thạc sỹ, Viện Sử học - Viện Khoa học xã hội Việt Nam 1 Dẫn theo Võ Khánh Vinh (chủ biên), Quyền con người tiếp cận đa ngành và liên ngành, Nxb KHXH, Hà Nội, 2009, tr.35. 2 Dẫn theo Đại học Quốc gia Hà Nội, Khoa Luật, Quyền con người (Tập tài liệu chuyên đề của Liên hợp quốc), Nxb Công an nhân dân, 2010, tr. 400. có ý nghĩa như sợi chỉ đỏ xuyên suốt cho quá trình thực hiện bình đẳng giới vì phụ nữ, vì sự phát triển và tiến bộ của xã hội. Song nội hàm ý nghĩa và những mặt biểu hiện của nó đã được thể hiện trên một số bình diện của đời sống xã hội từ khi có nhà nước, đặc biệt là khi có luật pháp. Quốc triều hình luật thời Lê hay còn gọi là Bộ luật Hồng Đức ra đời trong thế kỷ XV khi Nho giáo trở thành hệ tư tưởng chính thống và giữ vai trò chủ đạo chi phối mọi mặt của đời sống xã hội. Mặc dù vậy các nhà lập pháp thời Lê đã biết kết hợp những ưu điểm của Nho giáo với những giá trị truyền thống của dân tộc để tạo ra một bộ luật mà cho đến ngày nay vẫn còn nhiều giá trị. Một trong những giá trị cơ bản và quan trọng của bộ luật là quyền con người. Quyền con người được phản ánh ở nhiều góc độ với nhiều đối tượng khác nhau: quyền bình đẳng thực thi pháp luật của các thành viên trong xã hội, quyền bình đẳng nam - nữ, bình đẳng vợ - chồng; quyền được chăm sóc sức khỏe của trẻ em, người già, người tàn tật; quyền được giáo dục học tập Ở bài viết này, chúng tôi muốn đề cập tới vấn đề quyền phụ nữ thông qua việc tìm hiểu các điều luật của Quốc triều Hình luật thời Lê sơ. Từ đó góp phần khẳng định, ngay từ thế kỷ XV nhà nước phong kiến thời Lê sơ đã đặc biệt quan tâm tới vấn đề quyền của con người, trong đó có quyền của phụ nữ. Quyền nữ giới được thể hiện qua những nội dung nào? Cũng như bản Công ước xoá bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử chống lại phụ nữ của Hội đồng Liên hợp quốc thông qua năm 1979, luật Bình đẳng giới của Việt Nam ra đời dựa trên cơ sở những điều khoản của bản công ước trên, đều nhằm mục đích cuối cùng là đảm bảo quyền bình đẳng của nam và nữ trong việc hưởng thụ tất cả các quyền con người, loại bỏ các hành vi bất bình đẳng đảm bảo cho phụ nữ các quyền trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội ở cấp quốc gia, cấp khu vực và quốc tế. Như bản Tuyên ngôn về quyền phụ nữ và công dân nữ do bà Olympe de Gouges (người Pháp) soạn thảo năm 1789 đã khẳng định: “Phụ nữ sinh ra được tự do và hưởng các quyền bình đẳng như nam giới trong mọi lĩnh vực” 3 . Cụ thể: phụ nữ có quyền bình đẳng trong đời sống chính trị và công cộng ở cấp quốc gia cũng như cấp độ quốc tế, bình đẳng về luật định, về giáo dục, về quyền trong lao động - việc làm; có quyền bình đẳng trong việc tiếp cận với các 3 Dẫn theo Tìm hiểu về quyền con người (Tài liệu hướng dẫn về giáo dục quyền con người, Nxb Tư pháp, Hà Nội, 2008, tr. 158 dịch vụ y tế, về đảm bảo xã hội và tài chính, các vấn đề dân sự và pháp lý và trong mối quan hệ gia đình 4 . Thực tiễn hiện nay đã khẳng định, ở Việt Nam không chỉ nam giới mà vị thế của người phụ nữ ngày càng được khẳng định ở tất cả các mặt này, nhất là về chính trị, kinh tế và giáo dục. Đó là kết quả của cả một quá trình đấu tranh lâu dài và bền bỉ nhằm loại bỏ những giáo lý khắt khe và tồn dư của xã hội phong kiến đối với người phụ nữ, tạo cơ hội cho họ được phát triển toàn diện. Đặt những tiêu chí này vào trong bối cảnh lịch sử xã hội Việt Nam cách đây hơn 600 năm trước có thể chưa thật đầy đủ, nhưng phân tích kỹ thì những nội dung này ở xã hội nào cũng tồn tại, chỉ khác là ở mỗi xã hội cụ thể, vấn đề này có được quan tâm và chú trọng hay không mà thôi. Vì điều này nó phụ thuộc rất nhiều vào ý thức hệ của giai cấp thống trị. Quyền nữ giới thể hiện qua luật Quốc triều hình luật như thế nào? Quốc triều hình luật (hay còn gọi là Lê triều hình luật) được xây dựng, bổ sung, hoàn chỉnh trong các triều vua thời Lê sơ. Bộ luật này được vua Lê Thánh Tông ban hành năm 1483 vào niên hiệu Hồng Đức (1470-1497), nên còn gọi là bộ Luật Hồng Đức. Mặc dù bộ luật ra đời phục vụ chủ yếu cho quyền lợi của giai cấp phong kiến, nhưng nội dung của nó đã chứa đựng nhiều yếu tố tiến bộ bảo vệ quyền lợi của người dân, của các tầng lớp dưới của xã hội, đặc biệt là bênh vực, bảo vệ quyền lợi của người phụ nữ. Đây là một trong những biểu hiện cụ thể và sinh động của quyền con người. Luật Hồng Đức có 12 chương, 722 điều gồm nhiều điều luật quy định về các mặt khác nhau của đời sống xã hội. Cũng như các triều đại Lý Trần, dưới thời Lê khi xây dựng pháp luật đều có tham khảo các bộ luật của Trung Quốc nhưng đều giữ tính độc lập không sao chép. Điều này càng thể hiện rất rõ trong Quốc triều hình luật. Các nhà luật học nước ta và nhiều nước khác khi nghiên cứu đều thấy ở bộ luật Hồng Đức nhiều điều hoàn toàn là của Việt Nam, không có hoặc không hoàn toàn như thực định trong luật của Trung Quốc. Năm 1990, Ynsun Yu (người Hàn Quốc, chủ nhiệm khoa lịch sử Á Châu, Đại học Quốc gia Sêun trong cuốn sách “ Luật và xã hội Việt Nam thế kỷ XVII –XVIII” đã cho thấy trong 722 4 Dẫn theo Đại học Quốc gia Hà Nội, Khoa Luật, Quyền con người (Tập tài liệu chuyên đề của Liên hợp quốc), Nxb Công an nhân dân, 2010, Các điều luật 7, 8 (tr. 412); điều 9, 10 (tr.413 -414); điều 11 (tr.416); điều 12 (tr. 418 -419); điều 13 (tr. 421); điều 15 (tr.423); điều 16 (tr.424). điều luật của Hồng Đức có 422 điều hoàn toàn Việt Nam. Riêng về vấn đề quyền nữ giới, bộ luật cũng đã dành khá nhiều điều luật trên nhiều góc độ khác nhau, trong đó vấn đề này được cụ thể hoá rất rõ ở hai chương “”Hộ hôn” và “Điền sản’ với những quy định về hôn nhân, hương hỏa, tế lễ, thừa kế và sở hữu tài sản. 1.Quyền nữ giới trong quan hệ hôn nhân gia đình Trong xã hội Việt Nam trước khi xuất hiện bộ Quốc triều hình luật thì người phụ nữ chưa được xã hội, nhất là những nhà lập pháp nhìn nhận một cách thích đáng bởi tư tưởng“trọng nam khinh nữ”.Trong hôn nhân, họ không được tự do yêu đương và kết hôn; vì vậy hiện tượng “cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy” đã trở thành phổ biến trong xã hội. Hiện tượng này phản ánh sự bất bình đẳng giữa nam và nữ; nam thì có quyền “năm thê bảy thiếp”, nhưng “gái chính chuyên chỉ có một chồng” hoặc “nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô” (sinh một con trai thì coi là có, sinh 10 con gái cũng coi như không có). Vì rất nhiều những trói buộc ấy nên người phụ nữ trong xã hội phong kiến hầu như không có vai trò gì. Từ khi bộ luật Hồng Đức ra đời, đã có khá nhiều điều luật thể hiện sự nới lỏng những ràng buộc đối với người phụ nữ mà trước kia họ chưa được hưởng. Với bộ luật này thì người phụ nữ đã ít nhiều có vai trò, quyền hạn nhất định trong việc lựa chọn, định đoạt và bảo vệ hôn nhân cũng như hạnh phúc của mình; họ có quyền có tài sản riêng, có quyền xin ly hôn (ở một số trường hợp nhất định), có quyền được tái hôn, được pháp luật bảo vệ không bị cưỡng ép mà những quyền này chỉ thực sự phổ biến trong xã hội hiện nay. a. Quyền được lựa chọn, định đoạt hôn nhân Trong xã hội phong kiến nói chung và xã hội thời Lê nói riêng, quan hệ hôn nhân của con cái là do cha mẹ sắp đặt và định đoạt. Song theo quy định của luật Hồng Đức, trong trường hợp người con trai bị ác tật, hoặc phá tán gia sản thì người con gái được quyền huỷ hôn: “ Người con gái nào đã hứa gả chồng mà chưa thành hôn, nếu người con trai bị ác tật hay phạm tội hoặc phá tán gia sản thì cho phép người con gái được kêu quan mà trả đồ lễ…” (điều 322; chương Hộ Hôn) 5 5 Từ điều luật này đến các điều luật trích dẫn về sau chúng tôi trích ra từ cuốn Quốc triều hình luật (luật hình triều Lê), do tập thể cán bộ Viện Sử học Việt Nam dịch,Nxb Pháp lý, Hà Nội, 1991. Chúng tôi xin không chú trích thêm số trang của các điều luật nữa, Điều tr. 123. Quy định của điều luật này tuy xuất phát từ lợi ích của gia đình phong kiến song nó phần nào thể hiện quan điểm tiến bộ của nhà lập pháp vì đã dành cho người con gái cũng có quyền từ hôn như người con trai nên đã ít nhiều bảo vệ được lợi ích của người con gái. Đặc biệt là người con gái khi đã thoái hôn vẫn không bị đối xử phân biệt như các quy định của luật pháp Trung Hoa, “đây là điểm tiến bộ của pháp luật triều Lê so với luật pháp nhà Đường chỉ quy định hình phạt cho bên nhà gái, hình phạt là 60 trượng” 6 Để bảo vệ quyền tự do hôn nhân, hạnh phúc của người phụ nữ, các nhà lập pháp thời Lê sơ còn đưa ra nhiều điều luật nhằm nghiêm trị những đối tượng có hành vi xúc phạm tới danh dự, nhân phẩm hoặc cậy quyền thế cưỡng ép, ức hiếp hôn nhân: “Những nhà quyền thế mà ức hiếp để lấy con gái kẻ lương dân, thì xử tội phạt, biếm hay đồ* 7 ” (Điều 338; chương Hộ hôn). Những tôi tớ của công hầu, công chúa cậy quyền thế bắt ép lấy con gái nhà dân thì bị xử tội đồ. Chủ nhà dung túng thì tội biếm tuỳ theo việc nặng nhẹ (điều 336; chương Hộ hôn) Đối với trường hợp cưỡng ép phụ nữ kết hôn cũng bị tội, điều 320 quy định như sau: “Mãn tang chồng nhưng người vợ thủ tiết, nếu ngoài ông bà, cha mẹ, kẻ nào khác gả ép người phụ nữ đó thì bị biếm ba tư và buộc phải ly dị, trả người đàn bà về chồng cũ ” (chương Hộ hôn) Hoặc kẻ nào có hành vi hiếp dâm thì bị xử tội “ lưu hay chết. Phải nộp tiền tạ tội hơn một bậc đối với tiền tạ tội gian dâm thường. Nếu gây thương tích cho người đàn bà thì xử nặng hơn một bậc đánh người bị thương Nếu làm chết người đàn bà thì điền sản kẻ phạm tội phải giao cho người bị chết” (điều 403; chương Thông gian); hoặc “gian dâm với con gái nhỏ 12 tuổi trở xuống, dù nó thuận tình thì vẫn xử như tội hiếp dâm” (điều 404; chương Thông gian). Ngoài những điều luật cấm quan lại, người có quyền thế bắt ép để lấy con gái của lương dân, ngăn cấm người ngoài nài ép những người vợ thủ tiết như trên, Luật Hồng Đức còn nghiêm cấm anh, em, học trò lấy vợ của em, của anh, của thầy 6 Dẫn theo Lê Thị Sơn (chủ biên), Quốc triều hình luật lịch sử hình thành, nội dung và giá trị, Nxb KHXH, Hà Nội, 2004, tr. 412. 7 Theo Lịch triều hiến chương của Phan Huy Chú, phần Hình luật, quyển XXXIIII, tr. 191: Biếm: tức là giáng thấp tư cách; Đồ: đồ hình, tội giam cấm bắt làm việc khổ sai đã chết (điều 324; chương Hộ Hôn); hoặc điều 319 quy định việc trừng trị những kẻ loạn luân, cùng tất cả những hành động gả, bán vợ cho người khác khi không được sự đồng ý của người phụ nữ. Những điều luật trên phần nào thể hiện thái độ của các nhà làm luật thời Lê trừng phạt nghiêm khắc các hành vi cậy quyền, cậy thế để lộng hành, ức hiếp người dân đặc biệt là người phụ nữ; từ đó nhằm bảo vệ lợi ích và tôn trọng nhân phẩm của người phụ nữ. Pháp luật nhà Lê rất coi trọng việc đính hôn, do đó trong trường hợp không chuẩn bị chu đáo cho hôn ước, thì sẽ bị xử phạt. Tại điều 314 (chương Hộ hôn)quy định khi người kết hôn (người con trai) mà không đủ sính lễ đến nhà cha mẹ để xin, mà thành hôn với nhau một cách cẩu thả thì phải biếm một tư và theo lệ sang hèn, bắt phải nộp tiền tạ cho cha mẹ, người con gái phải phạt 50 roi. Ngược lại, trong trường hợp cha mẹ (người con gái) đã nhận đồ lễ cuới mà lại thôi không gả nữa thì người cha mẹ đó “phải phạt 80 trượng”; hoặc đem người con gái đã thành hôn cho người khác thì bị “xử tội đồ làm khao đinh”. Còn người con gái phải lấy người hỏi trước và sẽ phải bồi thường sính lễ gấp hai lần cho nhà trai khi người con trai không muốn lấy (điều 315; chương Hộ hôn). Trong trường hợp cha mẹ đã gả con gái rồi nhưng vì thấy người chồng nghèo khó mà bắt con gái về thì “bị xử phạt 60 trượng, biếm hai tư, con gái phải bắt trở về nhà chồng” (điều 333; chương Hộ hôn). Luật Hồng Đức cũng nghiêm cấm các hành vi gây ảnh hưởng tới sức khỏe, tới thiên chức làm mẹ của người phụ nữ; nếu ai vi phạm sẽ bị xử phạt mà mức phạt cao nhất là bị chém đầu: “Đem thuốc đọa thai làm cho người đọa thai, hay là người xin thuốc đọa thai, cũng đều bị xử tội đồ. Vì bị đọa thai mà chết thì kẻ cho thuốc phải tội giết người” (điều 424; chương Đạo Tặc). Nếu người phụ nữ phạm tội đang trong quá trình thi hành án nhưng lại đang mang thai, sẽ được hoãn thời gian thi hành như điều luật 680 quy định: “Đàn bà phải tội tử hình trở xuống, nếu đang có thai, thì phải để sinh đẻ sau một trăm ngày mới đem hành hình. Nếu chưa sinh mà đem hành hình, thì ngục quan phải xử biếm hai tư ”(chương Đoán ngục) Các quy định này đã phản ánh tính nhân đạo, nhân văn của luật Hồng Đức trong việc bảo vệ người phụ nữ. Đó là những giá trị mà chúng ta cấn kế thừa. Ngày nay, ngoài việc khẳng định quyền của phụ nữ, chúng ta còn phải quan tâm tới những quyền thiên chức đặc biệt cửa họ.Thông qua chính sách xã hội có chế độ đãi ngộ thỏa đáng mà điều kiện xã hội cho phép để họ thực hiện quyền thiên chức của mình như được chăm sóc y tế khi mang thai, quyền làm mẹ, chăm sóc trẻ thơ. b. Quyền và nghĩa vụ nhân thân trong mối quan hệ vợ chồng Mặc dù thiên về quyền lợi pháp lý của người chồng với tư cách là gia trưởng, nhưng bộ luật Hồng Đức cũng có một số quy định nhằm ràng buộc trách nhiệm của người chồng đối với gia đình. Theo quy định của luật Hồng Đức, vợ chồng phải có nghĩa vụ cùng chung sống với nhau tại một nơi, đã kết hôn với nhau thì người vợ không được tự ý rời bỏ nhà chồng, nếu vi phạm sẽ bị xử phạt như quy định của điều 321: “Vợ cả, vợ lẽ tự tiện bỏ nhà chồng đi thì xử tội đồ làm xuy thất tỳ; đi rồi lấy chồng khác thì phải đồ làm thung thất tỳ; người và gia sản phải trả về nhà chồng cũ ” (chương Hộ hôn). Người chồng trong gia đình không chỉ là trụ cột chính trong việc nuôi sống gia đình, mà còn phải có nghĩa vụ chăm lo tới vợ con đặc biệt là đối với người vợ cả; vì vậy để bảo vệ quyền lợi của nguời vợ cả, pháp luật quy định: “Ai lấy nàng hầu lên làm vợ thì xử tội phạt; vì quá say đắm nàng hầu mà thờ ơ với vợ thì xử tội biếm”(Điều 309; chương Hộ hôn). Đây là những quy định đặc biệt chỉ có trong bộ luật thời Lê mà không có trong những văn bản cổ luật khác. Những quy định này đã ràng buộc người chồng phải có trách nhiệm với gia đình đồng thời bảo vệ lợi ích chính đáng của người vợ. Cũng như các bộ luật cổ khác, luật Hồng Đức rất đề cao sự chung thủy của vợ chồng. Vì thế khi người vợ hoặc người chồng có hành vi quan hệ hôn nhân bất chính thì bị pháp luật quy định hình thức xử phạt rất nặng. Theo điều 401(chương Thông gian), những người đàn ông “gian dâm vợ người khác thì sẽ bị xử tội lưu 8 hoặc chết ”, còn phụ nữ phạm tội này sẽ bị lưu đày, điền sản trả lại cho chồng, có trường hợp để cho chồng đem bán hoặc bắt làm nô lệ trong nhà. Trong trường hợp người đàn ông đã đi lại với vợ người khác nhưng chưa bị bắt được gian dâm thì sẽ bị xử phạt ở mức nhẹ hơn như điều 405 chỉ rõ: 8 Quốc triều hình luật, Sách đã dẫn, tr 33 thì Lưu: lưu phóng, đày người có tội đi nơi xa “Thông gian với vợ người, thì xử phạt 60 trượng, biếm hai tư bắt nộp tiền tạ nhiều ít theo bậc cao thấp [của người đàn bà] nếu sang hèn cách nhau xa, thì lại xử khác” (chương Thông gian) Mặc dù những điều luật này chưa phản ánh một cách đầy đủ các góc độ khác nhau của quan hệ hôn nhân trong gia đình nhưng đây lại là một bước tiến bộ của bộ luật Hồng Đức trong việc bảo vệ và bênh vực người phụ nữ, đảm bảo sự bình đẳng về vị trí của người vợ trong gia đình, là cơ sở pháp lý buộc người chồng sống phải có trách nhiệm với gia đình, với vợ con. Tuy nhiên, khi người phụ nữ, người vợ có những hành vi không chung thủy, trái với những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc thì họ cũng bị pháp luật xử phạt rất nặng, có thể bị “xử tội chém” như điều 408 đã quy định: “Đương có tang cha mẹ hay tang chồng mà gian dâm cũng xử tội chém” (chương Thông gian). Các quy định xử phạt trên đây của pháp luật đối với người vợ và người chồng khi có hành vi ngoại tình, hành vi gian dâm hay thông gian có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo vệ quyền lợi, hạnh phúc của gia đình, của người vợ cũng như nhằm ngăn chặn hành vi đó tiếp diễn trong tương lai, như Tiến sĩ Lê Thị Sơn đã đánh giá: “việc áp dụng chế tài hình sự nghiêm khắc trong các trường hợp này có tác dụng răn đe thiết thực, có hiệu quả trong việc ngăn chặn tệ nạn ngoại tình” 9 . Có lẽ khi hiện tượng ngoại tình và vi phạm chế độ một vợ một chồng còn tồn tại khá phổ biến như hiện nay, thì đây là biện pháp đáng để suy nghĩ và có thể cần kế thừa trong việc xây dựng pháp luật nhằm ngăn chặn hiện tượng này. Gia đình là tế bào của xã hội, gia đình có thịnh vượng, hạnh phúc thì xã hội mới thực sự ổn định và phát triển. Vì thế bộ luật thời Lê sơ còn đề ra những hình phạt đối với các trường hợp vợ chồng có hành vi làm tổn hại tới sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của nhau. Trong gia đình, dù người chồng giữ quyền gia trưởng nhưng không được tùy tiện đánh đập, đối xử tàn bạo đối với vợ; nếu có hành vi đó, người chồng sẽ bị xử phạt. Theo điều 482 của luật Hồng Đức thì hành vi chồng đánh chết vợ là bất mục – một trong mười tội ác nặng nhất trong xã hội phong kiến nhưng mức hình phạt thấp hơn ba bậc so với các trường hợp phạm tội thông thường: “Chồng đánh vợ bị thương, thì xử nhẹ hơn tội đánh bị thương người thường ba bậc; nếu đánh chết thì xử nhẹ hơn tội đánh giết người ba bậc, tiền đền mạng được bớt ba phần ” (chương Đấu tụng) 9 Lê Thị Sơn, Sđd, tr. 423. Các quy định xử phạt của pháp luật đối với người chồng khi có những hành vi xâm phạm quyền được bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nguời vợ là một cách thức nhằm hạn chế quyền gia trưởng của người chồng, bảo vệ được quyền của người vợ và đó là “đòi hỏi tất yếu, rất cần thiết không chỉ trong xã hội phong kiến thời Lê mà ngay trong hoàn cảnh xã hội hiện nay để chống bạo lực trong gia đình” 10 . Tuy nhiên khi người vợ có các hành vi tương tự đối với người chồng cũng không tránh khỏi những hình thức xử phạt nghiêm khắc (hành vi nhẹ thì bị lưu đày, hành vi gây chết người thì cũng bị hình phạt cao nhất là tử hình) như các điều luật 481 và 504 đã quy định: “… Vợ tố cáo chồng thì bị xử tội đi châu xa ” (Điều 504;chương Đấu tụng) “Nếu vợ đánh chồng thì xử đi châu ngoài 11 đánh bị thương, què gãy thì lưu đi châu xa 12 ; điền sản trả lại cho chồng (chồng cáo quan mới bắt tội). Vợ lẽ mà phạm tội trên, thì xử nặng hơn một bậc. Đánh chết thì đều phải tội giảo 13 ; điền sản trả lại cho con cháu hay người thừa tự của chồng. Nếu vợ lẽ mà đánh vợ cả thì cũng bị xử như tội đánh chồng” (điều 481; chương Đấu tụng). Trong bối cảnh xã hội phong kiến đương thời, những điều luật này có ý nghĩa vô cùng quan trọng, nó là những căn cứ pháp lý để bảo vệ người phụ nữ trước nạn bạo hành trong gia đình, góp phần duy trì sự ổn định của mỗi gia đình; thông qua đó chúng ta thấy chủ trương xây dựng một xã hội bình đẳng, không có bạo lực gia đình bắt đầu được nhen nhóm ngay trong lòng chế độ xã hội phong kiến. Có lẽ trong hoàn cảnh bạo lực gia đình đang trở thành vấn đề nóng bỏng của xã hội như hiện nay thì những quy định trên đây của bộ luật Hồng Đức vẫn còn nguyên giá trị lịch sử. c. Quyền được xin ly hôn (quyền bỏ chồng) Theo quy định của Bộ luật Hồng Đức, người vợ có quyền chủ động được xin ly hôn trong một số trường hợp sau: thứ nhất: người chồng không thực hiện đúng nghĩa vụ của mình, người chồng không quan tâm, chăm nom, bỏ bê vợ trong một thời gian dài: 10 Lê Thị Sơn, Sđd tr. 422 11 Theo Quốc triều hình luật, SđdChâu ngoài: Đánh 90 trượng, thích vào mặt 8 chữ, bắt đeo xiềng 2 vòng, đày đi việc ở những xứ Bồ chính (nay là Quảng Bình), tr.35 12 Châu xa: Đánh 100 trượng, thích vào mặt 10 chữ, bắt đeo xiềng 3 vòng, đày đi việc ở những xứ Cao Bằng, tr.35 13 Theo Lịch triều hiến chương của Phan Huy Chú, phần Hình luật, quyển XXXIIII, tr.193. Giảo: thắt cổ chết “Phàm chồng đã bỏ lửng vợ 5 tháng không đi lại (vợ được trình với quan sở tại và xã quan làm chứng) thì mất vợ. Nếu vợ đã có con, thì cho hạn một năm…” (Điều 308; chương Hộ hôn). Điều luật này đã thể hiện địa vi tương đối bình đẳng giữa chồng và vợ trong gia đình. Người vợ không bị buộc phải lệ thuộc nhiều vào người chồng, nếu người chồng không làm tròn trách nhiệm của mình thì người vợ không cần thiết phải làm tròn nghĩa vụ đối với người chồng. Quy định này không có trong bất kỳ bộ luật nào của Trung Quốc cũng như các văn bản cổ luật trước hay sau triều Lê. Ở bộ luật Gia Long cũng cho phép người vợ được ly hôn khi người chồng bỏ phế họ nhưng thời gian người chồng không đi lại với vợ phải là ba năm. Như vậy, so với Bộ luật nhà Lê thì bộ luật nhà Nguyễn là sự thụt lùi trong việc bảo vệ quyền lợi pháp lý của người vợ. Trường hợp thứ hai: Khi người chồng vượt quá quyền của mình, vô phép đối với cha mẹ vợ thì hành động đó không chỉ được coi là bất hiếu mà còn bất nghĩa với vợ, vì thế người vợ có quyền xin ly hôn: “Nếu con rể lấy chuyện phi lý mà mắng nhiếc cha mẹ vợ, đem việc thưa quan sẽ cho li dị” (điều 333; chương Hộ hôn) Trường hợp thứ ba: Khi cả hai bên gia đình đã đồng ý hôn ước nhưng lại tự ý hủy hôn: “nhà trai đã có sính lễ rồi mà không lấy nữa thì phải phạt 80 trượng và mất đồ sính lễ” (điều 315; chương Hộ hôn) thì người con gái có quyền hủy hôn. Cuối cùng, nếu cuộc hôn nhân ấy vi phạm một trong các trường hợp cấm kết hôn theo quy định của pháp luật thì đều phải li hôn. Đó là các trường hợp khi cả hai người nam nữ đang có tang cha mẹ, hoặc cha mẹ bị giam cầm: “Người nào đang có tang cha mẹ hoặc tang chồng mà lại lấy chồng hoặc cưới vợ thì xử tội đồ” (điều 317; chương Hộ hôn). Điều 318 quy định: “Trong khi ông bà, cha mẹ bị giam cầm tù tội, mà lấy vợ lấy chồng thì đều xử biếm ba tư và đôi vợ chồng phải ly dị ” Hoặc ở trường hợp: “Là anh, là em, là học trò mà lấy vợ của em, của anh, của thầy học đã chết đều phải ly dị” (điều 324; chương Hộ hôn) [...]... luật thể hiện quyền bình đẳng của nữ giới lại phản ánh sự bất bình đẳng Đó là những điều luật liên quan đến việc phân chia tài sản của vợ chồng (các điều 374, 375, 376, 377); hoặc các điều liên quan đến vấn đề hành xử của nhà nước trước các hành vi phạm tội của cả hai giới (rõ nhất ở điều luật 477) và một số các vấn đề khác Kết luận Quốc triều hình luật – bộ luật của nhà nước Lê sơ ra đời trong thế kỷ... quyền nữ giới trong Quốc triều hình luật được phản ánh qua 54 điều (Quốc triều hình luật gồm 47 điều, Hồng Đức thiện chính thư gồm 7 điều); trong đó có 46 điều phản ánh trực tiếp các quy định của nhà nước về việc bảo vệ quyền lợi của người vợ trong gia đình và xác lập vị thế tương đối bình đẳng giữa vợ chồng trong mối quan hệ hôn nhân và quyền sở hữu tài sản, cũng như sự bảo vệ người phụ nữ liên quan... gián tiếp tới quyền nữ giới liên quan tới vấn đề bình đẳng trong việc xử phạt hành vi dân sự So với tổng số điều luật (54/722), thì các quy định về quyền nữ giới chiếm tỷ lệ chưa nhiều (chiếm 7,5 %) Nhưng qua đó chúng ta thấy pháp luật thời Lê đã thực sự quan tâm tới quyền của người phụ nữ, không chỉ trong mối quan hệ gia đình với tư cách là người vợ mà còn quan tâm tới địa vị người phụ nữ trước thời... chế) Người phụ nữ được pháp luật bảo vệ trước các hành vi xâm phạm tới sức 23 24 Vũ Văn Mẫu, Sđd, tr.55 Vũ Văn Mẫu, Sđd, tr.95 khoẻ, nhân phẩm và khi chính họ mắc lỗi, phạm tôi thì pháp luật luôn có sự giảm nhẹ mức độ hình phạt hơn người nam giới Như vậy ở góc độ pháp luật, quyền nữ giới đã được ghi nhận thành những điều luật cụ thể, còn thực tế ngoài xã hội dưới thời Lê vấn đề quyền nữ giới được thực... (chương Đấu tụng) Điều luật này phần nào phản ánh sự bất bình đẳng của luật pháp thời Lê trong việc phân biệt đối xử với người phụ nữ Trong khi cả người nam và người nữ đều có một hành vi phạm tội như nhau (giết người thân trong gia đình), thì người phụ nữ bị xử tội với mức hình phạt cao nhất là chém đầu, còn người đàn ông bị xử với mức độ nhẹ hơn Như vậy, quyền nữ giới trong bộ luật Hồng Đức không chỉ... suy trong gia đình (Điều 255)24 Rõ ràng, không chỉ xã hội mà pháp luật thời Lê rất đề cao đức tính hiền thục, phẩm hạnh và trinh tiết của người con gái Chính vì thế, trong các điều luật xung quanh vấn đề này bên cạnh những quy định chung dành cho người phụ nữ bao giờ cũng có những quy định mang tính chế tài đối với các hành vi gây tổn hại tới danh dự và sức khoẻ người phụ nữ Nhận xét Vấn đề quyền nữ giới. .. những điều luật xác lập quyền của người phụ nữ nhất là quyền bình đẳng về tài sản trong 25, 26 Đại Việt sử ký toàn thư (dịch theo bản khắc năm Chính Hòa thứ 18 (1697), tập 2, Nxb KHXH, Hà Nội, 1993, Tr 337; 398 26 27 Đại Việt sử ký toàn thư, Sđd, tr 418 Bộ luật cổ Việt Nam có: Hình thư, Hội điển nhà Lý; Thống chế, Hình luật nhà Trần; Lê triều hình luật thời Lê; Hoàng Việt luật lệ nhà Nguyễn 28 bộ luật Gia... bước tiến bộ, tính nhân văn của Quốc triều hình luật so với các bộ luật đương thời trong việc quan tâm, bảo vệ quyền lợi, danh dự, nhân phẩm của người phụ nữ; từng bước cải thiện và nâng cao địa vị của họ trong gia đình và ngoài xã hội.Nó cho thấy người phụ nữ - người vợ đã được xác lập quyền bình đẳng về tài sản với người chồng trong gia đình, họ được quyền thừa kế như nam giới và quản lý tài sản sau... cụ thể hóa ở những điều luật nhằm bênh vực, bảo vệ địa vị thân thể và danh dự của người phụ nữ trong xã hội, trong gia đình mà nó còn được phản ánh gián tiếp qua sự nới lỏng những hình thức xử phạt của nhà nước khi người phụ nữ có hành vi phạm tội 4 Quyền nữ giới trước thời kì hôn nhân Trong bộ luật Hồng Đức, không có điều luật nào phản ánh trực tiếp các nội dung về người phụ nữ trước thời kỳ kết hôn,... bộ của luật Hồng Đức trong việc bảo vệ quyền sở hữu tài sản của người phụ nữ 3 Quyền bình đẳng trong việc xử phạt các hành vi phạm tội Khi cả người phụ nữ và người đàn ông có những hành vi liên quan đến kiện tụng, có các hành động và việc làm trái với quy định luật pháp đều bị xử phạt, và tuỳ theo mức độ phạm tội khác nhau mà có hình thức xử phạt tương ứng Song để bảo vệ người phụ nữ, pháp luật bao . người phụ nữ. Nhận xét Vấn đề quyền nữ giới trong Quốc triều hình luật được phản ánh qua 54 điều (Quốc triều hình luật gồm 47 điều, Hồng Đức thiện chính thư gồm 7 điều); trong đó có 46 điều phản. VẤN ĐỀ QUYỀN NỮ GIỚI TRONG QUỐC TRIỀU HÌNH LUẬT Trịnh Thị Hà * Quyền con người hay nhân quyền (human rights) là phạm trù chỉ các quyền tự do của con người, đó là “những quyền tự nhiên. giảm nhẹ mức độ hình phạt hơn người nam giới. Như vậy ở góc độ pháp luật, quyền nữ giới đã được ghi nhận thành những điều luật cụ thể, còn thực tế ngoài xã hội dưới thời Lê vấn đề quyền nữ giới được thực
- Xem thêm -

Xem thêm: Vấn đề quyền nữ giới trong quốc triều hình luật, Vấn đề quyền nữ giới trong quốc triều hình luật,

Từ khóa liên quan