0

Đánh giá tác động môi trường thủy điện krông hnăng

181 395 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/02/2015, 17:12

Thuỷ điện Krông Hnăng TKKT MỤC LỤC MỞ ĐẦU 12 MỞ ĐẦU 12 Bảng 1: Sơ đồ khai thác bậc thang thủy điện sông Ba 12 Bảng 1: Sơ đồ khai thác bậc thang thủy điện sông Ba 12 - Hồ An Khê 12 Bảng 2: Danh sách những người tham gia thực hiện 15 Bảng 2: Danh sách những người tham gia thực hiện 15 CHƯƠNG 1 16 CHƯƠNG 1 16 MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN 16 MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN 16 1.1. TÊN DỰ ÁN 16 1.1. TÊN DỰ ÁN 16 1.2. TÊN CƠ QUAN CHỦ DỰ ÁN 16 1.2. TÊN CƠ QUAN CHỦ DỰ ÁN 16 1.3. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ CỦA DỰ ÁN 16 1.3. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ CỦA DỰ ÁN 16 1.3.1. Hồ chứa 16 1.3.2. Khu mặt bằng xây dựng công trình 16 1.3.3. Mỏ vật liệu 17 1.3.4. Khu tái định canh, định cư 17 1.4. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ ÁN 18 1.4. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ ÁN 18 1.4.1. Quy mô hạng mục công trình và công nghệ: 18 - Ngoài ra còn các bãi trữ cát nhỏ phục vụ nhu cầu bê tông tại các trạm trộn bê tông thời gian trữ 5 ÷ 7 ngày 22 Bảng 1.1: Các thông số chính dự án thuỷ điện Krông Hnăng 24 Bảng 1.1: Các thông số chính dự án thuỷ điện Krông Hnăng 24 Thông số 24 Dung tích chết Wc 24 Bảng 1.2: Một số thông số đặc trưng của phương án dự kiến 26 Bảng 1.2: Một số thông số đặc trưng của phương án dự kiến 26 1.4.2. Biện pháp thi công chính 26 1.4.3. Khối lượng thi công chính xây dựng công trình 28 Bảng 1.3. Bảng tổng hợp khối lượng công tác chính phương án kiến nghị 26 Bảng 1.3. Bảng tổng hợp khối lượng công tác chính phương án kiến nghị 26 1.4.4. Mô tả quá trình vận hành công trình 28 1.4.5. Các hạng mục công trình khác 29 Bảng 1.4. Hiện trạng sử dụng đất khu TĐC - ĐC 29 Bảng 1.4. Hiện trạng sử dụng đất khu TĐC - ĐC 29 1.5. VỐN ĐẦU TƯ 30 1.5. VỐN ĐẦU TƯ 30 1.6. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN 30 1.6. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN 30 CHƯƠNG 2 31 CHƯƠNG 2 31 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, MÔI TRƯỜNG VÀ KINH TẾ - XÃ HỘI 31 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, MÔI TRƯỜNG VÀ KINH TẾ - XÃ HỘI 31 2.1. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 31 2.1. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 31 2.1.1. Điều kiện địa lý, địa chất 31 Bảng 2.1. Bảng tổng hợp kết quả thí nghiệm thấm tại hiện trường 35 Bảng 2.1. Bảng tổng hợp kết quả thí nghiệm thấm tại hiện trường 35 2.1.2. Đặc trưng khí tượng - thủy văn 39 Bảng 2.2. Đặc trưng nhiệt độ không khí lưu vực sông Ea Krông Hnăng (0C) 40 Bảng 2.2. Đặc trưng nhiệt độ không khí lưu vực sông Ea Krông Hnăng (0C) 40 Bảng 2.3. Đặc trưng độ ẩm không khí tương đối tại các trạm khí tượng 41 Báo cáo đánh giá tác động môi trường 1 Thuỷ điện Krông Hnăng TKKT Bảng 2.3. Đặc trưng độ ẩm không khí tương đối tại các trạm khí tượng 41 trong và lân cận lưu vực sông Ea Krông Hnăng (%) 41 trong và lân cận lưu vực sông Ea Krông Hnăng (%) 41 Bảng 2.4: Lượng mưa trung bình nhiều năm lưu vực Ea Krông Hnăng 41 Bảng 2.4: Lượng mưa trung bình nhiều năm lưu vực Ea Krông Hnăng 41 Bảng 2.5: Số ngày mưa trung bình tháng tại trạm khí tượng M’Đrăk 42 Bảng 2.5: Số ngày mưa trung bình tháng tại trạm khí tượng M’Đrăk 42 Bảng 2.6: Vận tốc gió ứng với các tần suất tại trạm Khí tượng M'Đrăk 42 Bảng 2.6: Vận tốc gió ứng với các tần suất tại trạm Khí tượng M'Đrăk 42 Bảng 2.7: Lượng bốc hơi trung bình tháng tại các trạm khí tượng 43 Bảng 2.7: Lượng bốc hơi trung bình tháng tại các trạm khí tượng 43 trên lưu vực Sông Ea Krông Hnăng (mm) 43 trên lưu vực Sông Ea Krông Hnăng (mm) 43 Bảng 2.8: Tổn thất bốc hơi lưu vực ứng với tuyến đập I 43 Bảng 2.8: Tổn thất bốc hơi lưu vực ứng với tuyến đập I 43 Bảng 2.9: Các đặc trưng hình thái lưu vực sông tính đến tuyến đập 43 Bảng 2.9: Các đặc trưng hình thái lưu vực sông tính đến tuyến đập 43 sông Ea Krông Hnăng 43 sông Ea Krông Hnăng 43 Bảng 2.10: Đặc trưng dòng chảy năm tại tuyến đập thuỷ điện Krông Hnăng 44 Bảng 2.10: Đặc trưng dòng chảy năm tại tuyến đập thuỷ điện Krông Hnăng 44 Bảng 2.11: Dòng chảy bình quân tháng, năm tuyến đập I thuỷ điện Krông Hnăng 45 Bảng 2.11: Dòng chảy bình quân tháng, năm tuyến đập I thuỷ điện Krông Hnăng 45 Bảng 2.12: Lưu lượng đỉnh lũ thiết kế tại các trạm thuỷ văn lân cận 47 Bảng 2.12: Lưu lượng đỉnh lũ thiết kế tại các trạm thuỷ văn lân cận 47 Bảng 2.13: Lưu lượng đỉnh lũ thiết kế tại tuyến đập I 47 Bảng 2.13: Lưu lượng đỉnh lũ thiết kế tại tuyến đập I 47 Bảng 2.14: Đỉnh lũ thiết kế các tháng mùa kiệt tại tuyến đập I 47 Bảng 2.14: Đỉnh lũ thiết kế các tháng mùa kiệt tại tuyến đập I 47 Bảng 2.15: Lượng bùn cát đến hồ Krông Hnăng 48 Bảng 2.15: Lượng bùn cát đến hồ Krông Hnăng 48 2.1.3. Hiện trạng các thành phần môi trường tự nhiên 48 Bảng 2.16: Kết quả phân tích tiếng ồn khu vực dự án 48 Bảng 2.16: Kết quả phân tích tiếng ồn khu vực dự án 48 Bảng 2.17: Kết quả phân tích chất lượng không khí khu vực dự án 50 Bảng 2.17: Kết quả phân tích chất lượng không khí khu vực dự án 50 Bảng 2.18: Kết quả phân tích chất lượng nước khu vực dự án 50 Bảng 2.18: Kết quả phân tích chất lượng nước khu vực dự án 50 Bảng 2.18 (tiếp): Kết quả phân tích chất lượng nước khu vực dự án 51 Bảng 2.18 (tiếp): Kết quả phân tích chất lượng nước khu vực dự án 51 Bảng 2.19: Bảng phân cấp xói mòn của Whischmeier và Smith 54 Bảng 2.19: Bảng phân cấp xói mòn của Whischmeier và Smith 54 Bảng 2.20: Lượng đất mất do xói mòn trên lưu vực thuỷ điện Krông Hnăng 54 Bảng 2.20: Lượng đất mất do xói mòn trên lưu vực thuỷ điện Krông Hnăng 54 2.1.4. Hiện trạng môi trường sinh thái 55 Bảng 2.21: Danh mục một số loài thực vật quý hiếm trong lưu vực 59 Bảng 2.21: Danh mục một số loài thực vật quý hiếm trong lưu vực 59 của công trình thuỷ điện Krông Hnăng 59 của công trình thuỷ điện Krông Hnăng 59 Afzelia xylocarpa 59 Bảng 2.22: Phân loại động vật lưu vực thuỷ điện Krông Hnăng 60 Bảng 2.22: Phân loại động vật lưu vực thuỷ điện Krông Hnăng 60 Bảng 2.23: Danh sách các loài động vật rừng quý hiếm trong lưu vực 61 Bảng 2.23: Danh sách các loài động vật rừng quý hiếm trong lưu vực 61 Macaca fascicularis 61 M. nemetrima 61 Macaca mulatta 61 Hylobates concolor 61 Cuon alpinus 62 Ursus malayanus 62 Báo cáo đánh giá tác động môi trường 2 Thuỷ điện Krông Hnăng TKKT Ursus thibetanus 62 Lutra perspicillata 62 Arctictis binturong 62 P. pardus 62 Tragulus javanicus 62 Cervus eldi 62 Cervus porcinus 62 Bos banteng 63 Bos gaurus 63 Capricornis sumatraensis 63 Manis pentadactyla 63 Petaurista petaurista 63 Ratufa bicolor 63 Lophura diardi 63 Nettpus coromandelianus 63 Rheinartia ocellata 64 Pavo muticus imperator 64 Columba punicea 64 Buceros bicornis 64 Reptilia 64 Gekko gecko 64 Physignathus cocincinus 64 Varanus salvator 64 Python molurus 64 Python reticulatus 64 Ptyas korros 65 Bungarus fasciatus 65 Najanaja 65 Ophiophagus hannah 65 Indotestudo elongata 65 Pelodiscus sinensis 65 Palea steindachneri 65 Bảng 2.24: Danh sách thực vật nổi khu vực thuỷ điện Krông Hnăng (6/2003) 67 Bảng 2.24: Danh sách thực vật nổi khu vực thuỷ điện Krông Hnăng (6/2003) 67 Lyngbya birgei G.M.S.Smith 67 Bảng 2.25: Danh sách động vật nổi khu vực 67 Bảng 2.25: Danh sách động vật nổi khu vực 67 thuỷ điện Krông Hnăng (tháng 6/2003) 67 thuỷ điện Krông Hnăng (tháng 6/2003) 67 Trùng bánh xe Rotatoria 67 Giáp xác chân chèo Copepoda 67 Bảng 2.26: Danh sách động vật đáy sông Ea Krông Hnăng tháng 6/2003 68 Bảng 2.26: Danh sách động vật đáy sông Ea Krông Hnăng tháng 6/2003 68 8. Macrobrachium pilimanus 68 2.2. ĐIỀU KIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI 70 2.2. ĐIỀU KIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI 70 2.2.1. Điều kiện kinh tế 70 Bảng 2.27: Sản xuất nông nghiệp các xã 71 Bảng 2.27: Sản xuất nông nghiệp các xã 71 thuộc khu vực dự án thuỷ điện Krông Hnăng (năm 2005) 71 thuộc khu vực dự án thuỷ điện Krông Hnăng (năm 2005) 71 Bảng 2.28: Hiện trạng sử dụng đất các xã vùng dự án 72 Bảng 2.28: Hiện trạng sử dụng đất các xã vùng dự án 72 2.2.2. Điều kiện xã hội 73 Bảng 2.29: Số liệu về diện tích dân cư các xã vùng dự án 73 Bảng 2.29: Số liệu về diện tích dân cư các xã vùng dự án 73 CHƯƠNG 3 74 CHƯƠNG 3 74 Báo cáo đánh giá tác động môi trường 3 Thuỷ điện Krông Hnăng TKKT ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 74 ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 74 3.1. NGUỒN GÂY TÁC ĐỘNG 74 3.1. NGUỒN GÂY TÁC ĐỘNG 74 3.1.1. Nguồn gây tác động trong giai đoạn thi công 74 Bảng 3.1: Hệ số phát thải do các phương tiện giao thông trên công trường 74 Bảng 3.1: Hệ số phát thải do các phương tiện giao thông trên công trường 74 theo trọng tải 74 theo trọng tải 74 Bảng 3.2: Hệ số phát thải các khí thải 75 Bảng 3.2: Hệ số phát thải các khí thải 75 Bảng 3.3: Thải lượng khí phái thải do các hoạt động đào đắp đất đá 75 Bảng 3.3: Thải lượng khí phái thải do các hoạt động đào đắp đất đá 75 Bảng 3.4: Tiếng ồn phát sinh bởi một số máy móc, phương tiện 77 Bảng 3.4: Tiếng ồn phát sinh bởi một số máy móc, phương tiện 77 trong quá trình thi công công trình ở khoảng cách 15m 77 trong quá trình thi công công trình ở khoảng cách 15m 77 Bảng 3.5: Độ ồn cần bổ sung khi có nhiều hoạt động xảy ra tại một vị trí 78 Bảng 3.5: Độ ồn cần bổ sung khi có nhiều hoạt động xảy ra tại một vị trí 78 Bảng 3.6: Tiếng ồn của các máy móc, phương tiện khi có sự cộng hưởng ở mức lớn nhất tại khoảng cách 15m 78 Bảng 3.6: Tiếng ồn của các máy móc, phương tiện khi có sự cộng hưởng ở mức lớn nhất tại khoảng cách 15m 78 Bảng 3.7: Tiêu chuẩn tiếp xúc với tiếng ồn (TCVN 3985-1999) 78 Bảng 3.7: Tiêu chuẩn tiếp xúc với tiếng ồn (TCVN 3985-1999) 78 Bảng 3.8: Nguồn phát sinh chất thải khí, bụi, tiếng ồn giai đoạn thi công 79 Bảng 3.8: Nguồn phát sinh chất thải khí, bụi, tiếng ồn giai đoạn thi công 79 Bảng 3.9: Thành phần và chất lượng nước thải sinh hoạt 80 Bảng 3.9: Thành phần và chất lượng nước thải sinh hoạt 80 Bảng 3.10: Dự báo thải lượng các chất ô nhiễm có trong nước thải sinh hoạt 81 Bảng 3.10: Dự báo thải lượng các chất ô nhiễm có trong nước thải sinh hoạt 81 Bảng 3.11 : Bảng tổng hợp nguồn phát sinh, đối tượng, quy mô và mức độ tác động của các chất thải rắn, lỏng, khí 75 Bảng 3.11 : Bảng tổng hợp nguồn phát sinh, đối tượng, quy mô và mức độ tác động của các chất thải rắn, lỏng, khí 75 Bảng 3.12: Thống kê hiện trạng sử dụng đất trong vùng ảnh hưởng 77 Bảng 3.12: Thống kê hiện trạng sử dụng đất trong vùng ảnh hưởng 77 thuỷ điện Krông Hnăng 77 thuỷ điện Krông Hnăng 77 3.1.2. Nguồn gây tác động giai đoạn đầu tích nước và vận hành công trình 79 Bảng 3.13: Tổng sinh khối trong vùng lòng hồ Krông Hnăng (tấn) 81 Bảng 3.13: Tổng sinh khối trong vùng lòng hồ Krông Hnăng (tấn) 81 Bảng 3.14: Lượng bùn cát đến hồ Krông Hnăng 82 Bảng 3.14: Lượng bùn cát đến hồ Krông Hnăng 82 Bảng 3.15: Lượng bùn cát lắng đọng cho hoạt động hồ chứa tuyến đập I 82 Bảng 3.15: Lượng bùn cát lắng đọng cho hoạt động hồ chứa tuyến đập I 82 Bảng 3.16: Kết quả tính toán dự báo sạt lở hồ công trình thuỷ điện Krông Hnăng 83 Bảng 3.16: Kết quả tính toán dự báo sạt lở hồ công trình thuỷ điện Krông Hnăng 83 3.1.3. Sự cố môi trường do dự án gây ra 89 - Các nguyên nhân có thể làm vỡ đê quai: 90 - Các nguyên nhân có thể làm vỡ đập khi vận hành: 90 3.2. ĐỐI TƯỢNG, QUY MÔ BỊ TÁC ĐỘNG 90 3.2. ĐỐI TƯỢNG, QUY MÔ BỊ TÁC ĐỘNG 90 3.2.1. Đối tượng, quy mô bị tác động giai đoạn thi công 90 Bảng 3.17: Kết quả tính độ ồn của hoạt động nổ mìn và 91 Bảng 3.17: Kết quả tính độ ồn của hoạt động nổ mìn và 91 các thiết bị máy móc theo khoảng cách tới nguồn 91 các thiết bị máy móc theo khoảng cách tới nguồn 91 3.2.2. Đối tượng, quy mô bị tác động giai đoạn đầu tích nước và vận hành 93 3.2.3. Đối tượng, quy mô bị tác động do sự cố môi trường 95 Báo cáo đánh giá tác động môi trường 4 Thuỷ điện Krông Hnăng TKKT 3.3. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG 95 3.3. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG 95 3.3.1. Đánh giá tác động 95 Bảng 3.18: Tổng hợp cơ cấu dân tộc các hộ bị ảnh hưởng 99 Bảng 3.18: Tổng hợp cơ cấu dân tộc các hộ bị ảnh hưởng 99 phải TĐC - ĐC khu vực dự án thuỷ điện Krông Hnăng 99 phải TĐC - ĐC khu vực dự án thuỷ điện Krông Hnăng 99 Bảng 3.19: Bảng khối lượng thiệt hại về nhà cửa, công trình kiến trúc 100 Bảng 3.19: Bảng khối lượng thiệt hại về nhà cửa, công trình kiến trúc 100 dự án thuỷ điện Krông Hnăng 100 dự án thuỷ điện Krông Hnăng 100 Bảng 3.20: Kết quả phân hạng thích nghi khu TĐC 1 104 Bảng 3.20: Kết quả phân hạng thích nghi khu TĐC 1 104 Bảng 3.21: Kết quả phân hạng thích nghi khu TĐC 2 104 Bảng 3.21: Kết quả phân hạng thích nghi khu TĐC 2 104 Bảng 3.22: Quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp khu TĐC - ĐC 4 buôn công trình thuỷ điện Krông Hnăng đến năm 2010 104 Bảng 3.22: Quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp khu TĐC - ĐC 4 buôn công trình thuỷ điện Krông Hnăng đến năm 2010 104 Bảng 3.23: Dự báo hàm lượng BOD5, N, P 111 Bảng 3.23: Dự báo hàm lượng BOD5, N, P 111 trong hồ Krông Hnăng khi phân huỷ sinh khối 111 trong hồ Krông Hnăng khi phân huỷ sinh khối 111 Bảng 3.24: Dự báo hàm lượng BOD5, N, P 111 Bảng 3.24: Dự báo hàm lượng BOD5, N, P 111 trong nước hồ Krông Hnăng khi hồ tích nước 111 trong nước hồ Krông Hnăng khi hồ tích nước 111 3.3.2. Kết luận 117 Bảng 3.25: Diễn biến tổng hợp về môi trường trong trường hợp thực hiện dự án 121 Bảng 3.25: Diễn biến tổng hợp về môi trường trong trường hợp thực hiện dự án 121 3.4. ĐÁNH GIÁ VỀ PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG 125 3.4. ĐÁNH GIÁ VỀ PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG 125 3.4.1. Đánh giá độ tin cậy của các phương pháp 125 3.4.2. Những điều còn chưa chắc chắn trong đánh giá, đề xuất 127 CHƯƠNG 4 129 CHƯƠNG 4 129 BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG XẤU 129 BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG XẤU 129 PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG 129 PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG 129 4.1. CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TRONG GIAI ĐOẠN THI CÔNG CÔNG TRÌNH 129 4.1. CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TRONG GIAI ĐOẠN THI CÔNG CÔNG TRÌNH 129 4.1.1. Biện pháp giảm thiểu tác động liên quan đến chất thải 129 Nguồn tiếp nhận nước thải là sông Ea Krông Hnăng. Vì vậy, để hạn chế ô nhiễm môi trường nước, nước thải này được thu gom vào bể phốt để xử lý, lắng lọc trước khi thải ra sông. 130 4.1.2. Biện pháp giảm thiểu tác động không liên quan đến chất thải 133 Bảng 4.1: Khối lượng đầu tư xây dựng tái định cư - định canh 135 Bảng 4.1: Khối lượng đầu tư xây dựng tái định cư - định canh 135 Bảng 4.2: Chi phí bồi thường, hỗ trợ và TĐC - ĐC 136 Bảng 4.2: Chi phí bồi thường, hỗ trợ và TĐC - ĐC 136 4.1.3. Biện pháp giảm thiều môi trường nước 141 4.1.3.2. Chương xử lý bom mìn, vật nổ 142 4.2. CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TRONG GIAI ĐOẠN TÍCH NƯỚC VÀ VẬN HÀNH CÔNG TRÌNH 142 4.2. CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TRONG GIAI ĐOẠN TÍCH NƯỚC VÀ VẬN HÀNH CÔNG TRÌNH 142 4.2.1. Biện pháp giảm thiểu tác động do thay đổi chế độ dòng chảy 142 4.2.3. Biện pháp giảm thiểu tác động do sạt lở, tái tạo bờ hồ, bồi lắng lòng hồ 143 4.2.4. Xói lở bờ và đáy sông khu vực sau nhà máy 143 Báo cáo đánh giá tác động môi trường 5 Thuỷ điện Krông Hnăng TKKT 4.3. CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU ĐỐI VỚI SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG 143 4.3. CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU ĐỐI VỚI SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG 143 4.3.1. Tác động do cháy nổ 143 4.3.2. Tác động do vỡ đê quai, vỡ đập 143 4.4. NHỮNG VẤN ĐỀ BẤT KHẢ KHÁNG 144 4.4. NHỮNG VẤN ĐỀ BẤT KHẢ KHÁNG 144 CHƯƠNG 5 145 CHƯƠNG 5 145 CAM KẾT THỰC HIỆN 145 CAM KẾT THỰC HIỆN 145 CÁC BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 145 CÁC BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 145 5.1. TUÂN THỦ CÁC ĐIỀU LUẬT 145 5.1. TUÂN THỦ CÁC ĐIỀU LUẬT 145 5.2. THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 145 5.2. THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 145 CHƯƠNG 6 147 CHƯƠNG 6 147 CÁC CÔNG TRÌNH XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG, 147 CÁC CÔNG TRÌNH XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG, 147 CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG 147 CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG 147 6.1. DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG 147 6.1. DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG 147 6.1.1. Công tình xử lý chất thải rắn 147 - Công trình xử lý chất thải sinh hoạt: hố chôn thải sinh hoạt đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, việc xử lý rác thải sinh hoạt phải được tiến hành đúng theo quy trình công nghệ. Tiến độ thực hiện: Trong năm chuẩn bị xây dựng 147 - Công trình xử lý hất thải công nghiệp xây dựng: Xây dựng các bãi trữ và bãi thải vật liệu xây dựng đạt tiêu chuẩn kỹ thuật. Tiến độ thực hiện thực hiện năm chuẩn bị xây dựng 147 6.1.2. Chương trình giảm thiểu ô nhiễm chất lượng nước 147 - Công trình xử lý nước thải sinh hoạt: Nước thải sinh hoạt được thu gom, xử lý, sau đó thải ra hệ thống thoát nước chung của dự án ra sông. Tiến độ thực hiện công trình xử lý nước thải sinh hoạt đồng thời với tiến độ thi công các hạng mục công trình phụ trợ (nhà ở công nhân, nhà quản lý vận hành) 147 - Công trình xử lý nước thải sinh hoạt: Nước thải sinh hoạt được thu gom, xử lý, sau đó thải ra hệ thống thoát nước chung của dự án ra sông. Tiến độ thực hiện công trình xử lý nước thải sinh hoạt đồng thời với tiến độ thi công các hạng mục công trình phụ trợ (nhà ở công nhân, nhà quản lý vận hành) 147 - Chương trình thu dọn vệ sinh khu vực lòng hồ: Thực hiện các biện pháp thu dọn vệ sinh khu vực lòng hồ trước khi tích nước. 147 - Chương trình thu dọn vệ sinh khu vực lòng hồ: Thực hiện các biện pháp thu dọn vệ sinh khu vực lòng hồ trước khi tích nước. 147 6.2. CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG 147 6.2. CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG 147 6.2.1. Chương trình quản lý môi trường 147 6.2.2. Chương trình giám sát môi trường 148 CHƯƠNG 7 153 CHƯƠNG 7 153 DỰ TOÁN KINH PHÍ CHO CÁC CÔNG TRÌNH MÔI TRƯỜNG 153 DỰ TOÁN KINH PHÍ CHO CÁC CÔNG TRÌNH MÔI TRƯỜNG 153 7.1. CÁC CÔNG TRÌNH XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG 153 7.1. CÁC CÔNG TRÌNH XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG 153 7.1.1. Công trình xử lý nước thải sinh hoạt 153 7.1.2. Công trình xử lý chất thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp xây dựng 153 7.1.3. Chương trình thu dọn lòng hồ 153 7.1.4. Công trình xử lý bom mìn, vật nổ 153 7.2. CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG 153 7.2. CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG 153 7.2.1. Chương trình giám sát môi trường giai đoạn thi công công trình 153 Báo cáo đánh giá tác động môi trường 6 Thuỷ điện Krông Hnăng TKKT 7.2.2. Chương trình giám sát môi trường giai đoạn vận hành công trình 155 Bảng 7.1: Khái toán chi phí các hoạt động bảo vệ môi trường 155 Bảng 7.1: Khái toán chi phí các hoạt động bảo vệ môi trường 155 CHƯƠNG 8 157 CHƯƠNG 8 157 THAM VẤN Ý KIẾN CỘNG ĐỒNG 157 THAM VẤN Ý KIẾN CỘNG ĐỒNG 157 8.1. Ý kiến của UBND các xã và UBMTTQ các xã và Ban Quản Lý KBTTN EA SÔ 157 8.1. Ý kiến của UBND các xã và UBMTTQ các xã và Ban Quản Lý KBTTN EA SÔ 157 UBND xã Ea Ly ; UBMTTQ xã Ea Ly 157 UBND xã Ea Sô; UBMTTQ xã Ea Sô 157 CHƯƠNG 9 159 CHƯƠNG 9 159 CHỈ DẪN NGUỒN CUNG CẤP SỐ LIỆU, DỮ LIỆU 159 CHỈ DẪN NGUỒN CUNG CẤP SỐ LIỆU, DỮ LIỆU 159 VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ 159 VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ 159 9.1. NGUỒN CUNG CẤP SỐ LIỆU, DỮ LIỆU 159 9.1. NGUỒN CUNG CẤP SỐ LIỆU, DỮ LIỆU 159 9.1.1. Nguồn tài liệu, dữ liệu tham khảo 159 9.1.2. Nguồn tài liệu, dữ liệu do chủ dự án, tư vấn tạo lập 159 9.2. PHƯƠNG PHÁP ÁP DỤNG TRONG QUÁ TRÌNH ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 160 9.2. PHƯƠNG PHÁP ÁP DỤNG TRONG QUÁ TRÌNH ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 160 9.2.1. Danh mục các phương pháp sử dụng 160 9.2.2. Đánh giá mức độ tin cậy của các phương pháp đã sử dụng 161 9.3. NHẬN XÉT VỀ MỨC ĐỘ CHI TIẾT, ĐỘ TIN CẬY CỦA CÁC ĐÁNH GIÁ 162 9.3. NHẬN XÉT VỀ MỨC ĐỘ CHI TIẾT, ĐỘ TIN CẬY CỦA CÁC ĐÁNH GIÁ 162 9.3.1. Nhận xét chung 162 9.3.2. Các rủi ro về sự cố môi trường khi không triển khai dự án và thực hiện dự án 162 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 164 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 164 PHỤ LỤC 167 PHỤ LỤC 167 Báo cáo đánh giá tác động môi trường 7 Thuỷ điện Krông Hnăng TKKT DANH MỤC BẢNG BẢNG 1: SƠ ĐỒ KHAI THÁC BẬC THANG THỦY ĐIỆN SÔNG BA 12 BẢNG 2: DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI THAM GIA THỰC HIỆN 15 BẢNG 1.1: CÁC THÔNG SỐ CHÍNH DỰ ÁN THUỶ ĐIỆN KRÔNG HNĂNG 24 BẢNG 1.2: MỘT SỐ THÔNG SỐ ĐẶC TRƯNG CỦA PHƯƠNG ÁN DỰ KIẾN 26 BẢNG 1.3. BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG CÔNG TÁC CHÍNH PHƯƠNG ÁN KIẾN NGHỊ 26 BẢNG 1.4. HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT KHU TĐC - ĐC 29 BẢNG 2.1. BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM THẤM TẠI HIỆN TRƯỜNG 35 BẢNG 2.2. ĐẶC TRƯNG NHIỆT ĐỘ KHÔNG KHÍ LƯU VỰC SÔNG EA KRÔNG HNĂNG (0C) 40 BẢNG 2.3. ĐẶC TRƯNG ĐỘ ẨM KHÔNG KHÍ TƯƠNG ĐỐI TẠI CÁC TRẠM KHÍ TƯỢNG 41 TRONG VÀ LÂN CẬN LƯU VỰC SÔNG EA KRÔNG HNĂNG (%) 41 BẢNG 2.4: LƯỢNG MƯA TRUNG BÌNH NHIỀU NĂM LƯU VỰC EA KRÔNG HNĂNG 41 BẢNG 2.5: SỐ NGÀY MƯA TRUNG BÌNH THÁNG TẠI TRẠM KHÍ TƯỢNG M’ĐRĂK 42 BẢNG 2.6: VẬN TỐC GIÓ ỨNG VỚI CÁC TẦN SUẤT TẠI TRẠM KHÍ TƯỢNG M'ĐRĂK 42 BẢNG 2.7: LƯỢNG BỐC HƠI TRUNG BÌNH THÁNG TẠI CÁC TRẠM KHÍ TƯỢNG 43 TRÊN LƯU VỰC SÔNG EA KRÔNG HNĂNG (MM) 43 BẢNG 2.8: TỔN THẤT BỐC HƠI LƯU VỰC ỨNG VỚI TUYẾN ĐẬP I 43 BẢNG 2.9: CÁC ĐẶC TRƯNG HÌNH THÁI LƯU VỰC SÔNG TÍNH ĐẾN TUYẾN ĐẬP 43 SÔNG EA KRÔNG HNĂNG 43 BẢNG 2.10: ĐẶC TRƯNG DÒNG CHẢY NĂM TẠI TUYẾN ĐẬP THUỶ ĐIỆN KRÔNG HNĂNG 44 BẢNG 2.11: DÒNG CHẢY BÌNH QUÂN THÁNG, NĂM TUYẾN ĐẬP I THUỶ ĐIỆN KRÔNG HNĂNG 45 BẢNG 2.12: LƯU LƯỢNG ĐỈNH LŨ THIẾT KẾ TẠI CÁC TRẠM THUỶ VĂN LÂN CẬN 47 BẢNG 2.13: LƯU LƯỢNG ĐỈNH LŨ THIẾT KẾ TẠI TUYẾN ĐẬP I 47 BẢNG 2.14: ĐỈNH LŨ THIẾT KẾ CÁC THÁNG MÙA KIỆT TẠI TUYẾN ĐẬP I 47 BẢNG 2.15: LƯỢNG BÙN CÁT ĐẾN HỒ KRÔNG HNĂNG 48 BẢNG 2.16: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH TIẾNG ỒN KHU VỰC DỰ ÁN 48 BẢNG 2.17: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ KHU VỰC DỰ ÁN 50 BẢNG 2.18: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG NƯỚC KHU VỰC DỰ ÁN 50 BẢNG 2.18 (TIẾP): KẾT QUẢ PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG NƯỚC KHU VỰC DỰ ÁN 51 BẢNG 2.19: BẢNG PHÂN CẤP XÓI MÒN CỦA WHISCHMEIER VÀ SMITH 54 BẢNG 2.20: LƯỢNG ĐẤT MẤT DO XÓI MÒN TRÊN LƯU VỰC THUỶ ĐIỆN KRÔNG HNĂNG 54 BẢNG 2.21: DANH MỤC MỘT SỐ LOÀI THỰC VẬT QUÝ HIẾM TRONG LƯU VỰC 59 CỦA CÔNG TRÌNH THUỶ ĐIỆN KRÔNG HNĂNG 59 BẢNG 2.22: PHÂN LOẠI ĐỘNG VẬT LƯU VỰC THUỶ ĐIỆN KRÔNG HNĂNG 60 BẢNG 2.23: DANH SÁCH CÁC LOÀI ĐỘNG VẬT RỪNG QUÝ HIẾM TRONG LƯU VỰC 61 BẢNG 2.24: DANH SÁCH THỰC VẬT NỔI KHU VỰC THUỶ ĐIỆN KRÔNG HNĂNG (6/2003) 67 BẢNG 2.25: DANH SÁCH ĐỘNG VẬT NỔI KHU VỰC 67 THUỶ ĐIỆN KRÔNG HNĂNG (THÁNG 6/2003) 67 BẢNG 2.26: DANH SÁCH ĐỘNG VẬT ĐÁY SÔNG EA KRÔNG HNĂNG THÁNG 6/2003 68 BẢNG 2.27: SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP CÁC XÃ 71 THUỘC KHU VỰC DỰ ÁN THUỶ ĐIỆN KRÔNG HNĂNG (NĂM 2005) 71 BẢNG 2.28: HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT CÁC XÃ VÙNG DỰ ÁN 72 BẢNG 2.29: SỐ LIỆU VỀ DIỆN TÍCH DÂN CƯ CÁC XÃ VÙNG DỰ ÁN 73 BẢNG 3.1: HỆ SỐ PHÁT THẢI DO CÁC PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG TRÊN CÔNG TRƯỜNG 74 THEO TRỌNG TẢI 74 BẢNG 3.2: HỆ SỐ PHÁT THẢI CÁC KHÍ THẢI 75 BẢNG 3.3: THẢI LƯỢNG KHÍ PHÁI THẢI DO CÁC HOẠT ĐỘNG ĐÀO ĐẮP ĐẤT ĐÁ 75 BẢNG 3.4: TIẾNG ỒN PHÁT SINH BỞI MỘT SỐ MÁY MÓC, PHƯƠNG TIỆN 77 TRONG QUÁ TRÌNH THI CÔNG CÔNG TRÌNH Ở KHOẢNG CÁCH 15M 77 BẢNG 3.5: ĐỘ ỒN CẦN BỔ SUNG KHI CÓ NHIỀU HOẠT ĐỘNG XẢY RA TẠI MỘT VỊ TRÍ 78 BẢNG 3.6: TIẾNG ỒN CỦA CÁC MÁY MÓC, PHƯƠNG TIỆN KHI CÓ SỰ CỘNG HƯỞNG Ở MỨC LỚN NHẤT TẠI KHOẢNG CÁCH 15M 78 BẢNG 3.7: TIÊU CHUẨN TIẾP XÚC VỚI TIẾNG ỒN (TCVN 3985-1999) 78 BẢNG 3.8: NGUỒN PHÁT SINH CHẤT THẢI KHÍ, BỤI, TIẾNG ỒN GIAI ĐOẠN THI CÔNG 79 BẢNG 3.9: THÀNH PHẦN VÀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC THẢI SINH HOẠT 80 Báo cáo đánh giá tác động môi trường 8 Thuỷ điện Krông Hnăng TKKT BẢNG 3.10: DỰ BÁO THẢI LƯỢNG CÁC CHẤT Ô NHIỄM CÓ TRONG NƯỚC THẢI SINH HOẠT 81 BẢNG 3.11 : BẢNG TỔNG HỢP NGUỒN PHÁT SINH, ĐỐI TƯỢNG, QUY MÔ VÀ MỨC ĐỘ TÁC ĐỘNG CỦA CÁC CHẤT THẢI RẮN, LỎNG, KHÍ 75 BẢNG 3.12: THỐNG KÊ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT TRONG VÙNG ẢNH HƯỞNG 77 THUỶ ĐIỆN KRÔNG HNĂNG 77 BẢNG 3.13: TỔNG SINH KHỐI TRONG VÙNG LÒNG HỒ KRÔNG HNĂNG (TẤN) 81 BẢNG 3.14: LƯỢNG BÙN CÁT ĐẾN HỒ KRÔNG HNĂNG 82 BẢNG 3.15: LƯỢNG BÙN CÁT LẮNG ĐỌNG CHO HOẠT ĐỘNG HỒ CHỨA TUYẾN ĐẬP I 82 BẢNG 3.16: KẾT QUẢ TÍNH TOÁN DỰ BÁO SẠT LỞ HỒ CÔNG TRÌNH THUỶ ĐIỆN KRÔNG HNĂNG 83 BẢNG 3.17: KẾT QUẢ TÍNH ĐỘ ỒN CỦA HOẠT ĐỘNG NỔ MÌN VÀ 91 CÁC THIẾT BỊ MÁY MÓC THEO KHOẢNG CÁCH TỚI NGUỒN 91 BẢNG 3.18: TỔNG HỢP CƠ CẤU DÂN TỘC CÁC HỘ BỊ ẢNH HƯỞNG 99 PHẢI TĐC - ĐC KHU VỰC DỰ ÁN THUỶ ĐIỆN KRÔNG HNĂNG 99 BẢNG 3.19: BẢNG KHỐI LƯỢNG THIỆT HẠI VỀ NHÀ CỬA, CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC 100 DỰ ÁN THUỶ ĐIỆN KRÔNG HNĂNG 100 BẢNG 3.20: KẾT QUẢ PHÂN HẠNG THÍCH NGHI KHU TĐC 1 104 BẢNG 3.21: KẾT QUẢ PHÂN HẠNG THÍCH NGHI KHU TĐC 2 104 BẢNG 3.22: QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP KHU TĐC - ĐC 4 BUÔN CÔNG TRÌNH THUỶ ĐIỆN KRÔNG HNĂNG ĐẾN NĂM 2010 104 BẢNG 3.23: DỰ BÁO HÀM LƯỢNG BOD5, N, P 111 TRONG HỒ KRÔNG HNĂNG KHI PHÂN HUỶ SINH KHỐI 111 BẢNG 3.24: DỰ BÁO HÀM LƯỢNG BOD5, N, P 111 TRONG NƯỚC HỒ KRÔNG HNĂNG KHI HỒ TÍCH NƯỚC 111 BẢNG 3.25: DIỄN BIẾN TỔNG HỢP VỀ MÔI TRƯỜNG TRONG TRƯỜNG HỢP THỰC HIỆN DỰ ÁN 121 BẢNG 4.1: KHỐI LƯỢNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TÁI ĐỊNH CƯ - ĐỊNH CANH 135 BẢNG 4.2: CHI PHÍ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TĐC - ĐC 136 BẢNG 7.1: KHÁI TOÁN CHI PHÍ CÁC HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 155 Báo cáo đánh giá tác động môi trường 9 Thuỷ điện Krông Hnăng TKKT DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ HÌNH VẼ Hình 1 : Sơ đồ vị trí công trình thuỷ điện Krông Hnăng. Hình 2 : Tổng mặt bằng xây dựng công trình. Hình 3: Bảng kê các hạng mục khu phụ trợ Hình 4 : Sơ đồ vị trí - liên hệ vùng quy hoạch điểm dân cư nông thôn các khu TĐC - ĐC. Hình 5 : Sơ đồ mặt bằng quy hoạch sử dụng đất khu tái định cư Buôn Zô. Hình 6 : Sơ đồ mặt bằng quy hoạch sử dụng đất khu tái định cư Buôn Hoang, Buôn Pa, Buôn Năng. Hình 7 : Sơ đồ địa chất khu vực công trình. Hình 8 : Bản đồ đẳng trị mưa năm lưu vực sông Ea Krông Hnăng. Hình 9 : Sơ đồ vị trí lấy mẫu nước, không khí công trình. Hình 10 : Sơ đồ hiện trạng sử dụng đất vùng lòng hồ. Hình 11 : Sơ đồ các khu bảo tồn thiên nhiên khu vực công trình. Hình 11a : Ranh giới và phạm vi khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô trong khu vực lòng hồ Hình 12 Sơ đồ phân vùng ổn định và tái tạo bờ hồ. Hình 13 Sơ đồ tính toán trượt lở bờ hồ. Hình 14 Sơ đồ vị trí quan trắc, giám sát môi trường. Báo cáo đánh giá tác động môi trường 10 [...]... Luật Bảo vệ môi trường - Thông tư số 08/2006/TT-BTNMT ngày 08/09/2006 của Bộ Tài nguyên Môi trường v/v hướng dẫn về đánh giá tác động môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường Báo cáo đánh giá tác động môi trường 13 Thuỷ điện Krông Hnăng TKKT - Quyết định số 35/2002/QĐ ngày 25/06/2002 của Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường (nay là Bộ Tài nguyên Môi trường) v/v... 490,00 18,0 6 Thủy điện H’Chan 410,00 12,0 Báo cáo đánh giá tác động môi trường 12 Thuỷ điện Krông Hnăng TT 7 8 9 10 TKKT Tên công trình MNDBT (m) Nlm (MW) Ghi chú Thủy điện H’Mun 320,00 15,0 Thủy điện Iayun hạ 3,0 Đã được xây dựng Thủy điện Krông Hnăng 255,00 64,0 TKKT Thủy điện sông Hinh 209,00 70,0 Đã được xây dựng Với sản lượng điện trung bình hàng năm 247,72 triệu kWh, thủy điện Krông Hnăng sẽ góp... thuỷ điện Tiêu chuẩn Việt Nam Báo cáo đánh giá tác động môi trường 11 Thuỷ điện Krông Hnăng TKKT MỞ ĐẦU Báo cáo này thay thế cho báo cáo Đánh giá tác động môi trường thuỷ điện Krông Hnăng xuất bản tháng 12 năm 2006 Báo cáo này đã được chỉnh sửa theo nội dung công văn số 1706/BTNMT-TĐ ngày 09/05/2007 về việc “Sửa chữa, bổ sung báo cáo ĐTM Dự án thuỷ điện Krông Hnăng của Bộ Tài nguyên và Môi trường. .. Nguyễn Khắc Tuấn Báo cáo đánh giá tác động môi trường 15 ĐƠN VỊ Viện Địa chất và Môi trường Viện Địa lý Viện Địa lý Viện Địa chất và Môi trường Viện Địa lý Viện Địa lý Viện Địa chất và Môi trường Viện Địa lý Viện Địa chất và Môi trường Viện ST - TNSV Viện ST - TNSV Công ty TVXD Điện 4 Công ty TVXD Điện 4 Công ty TVXD Điện 4 Công ty TVXD Điện 4 Công ty TVXD Điện 4 Thuỷ điện Krông Hnăng TKKT Chương 1 MÔ... dựng thuỷ điện Krông Hnăng - Công văn số 1181/UBND-NLN ngày 17/04/2007 của UBND tỉnh Đăk Lăk v/v ý kiến đối với phương án TĐC - ĐC công trình thuỷ điện Krông Hnăng - Công văn số 399/BCH-TH ngày 17/05/2007 của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Đăk Lăk v/v trả lời khả năng tồn lưu chất độc hoá học trong vùng dự án Krông Hnăng 3 Tổ chức thực hiện ĐTM Báo cáo đánh giá tác động môi trường thuỷ điện Krông Hnăng giai... tư thủy điện Krông Hnăng và giao cho Công ty Đầu tư và Phát triển Điện sông Ba là chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án Giai đoạn DAĐT của Dự án (trước đây là giai đoạn BCNCKT) đã được Bộ Công nghiệp phê duyệt tại quyết định số 2840/QĐ-NLDK ngày 29/10/2004 “V/v phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thủy điện Krông Hnăng 2 Cơ sở pháp lý của việc đánh giá tác động môi trường - Luật Bảo vệ môi trường. .. triển Điện sông Ba - chủ Dự án - chủ trì Báo cáo đánh giá tác động môi trường 14 Thuỷ điện Krông Hnăng TKKT thực hiện Cơ quan tư vấn cho chủ đầu tư là Công ty Tư vấn Xây dựng Điện 4 phối hợp với các chuyên gia chuyên ngành khác thuộc: Viện Địa lý, Viện Địa chất và Môi trường, Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam Cơ quan tư vấn: Công ty Tư vấn Xây dựng Điện 4 Giám... 35/22kV - 3.200kVA Krông Hnăng Sau trạm biến áp sẽ xây dựng đường dây 22 kV đến công trường xây dựng thủy điện Krông Hnăng Nguồn điện dự phòng cho các thiết bị thi công trong trường hợp sự cố nguồn điện lưới sẽ được cấp từ các máy phát điện Diesel, dự kiến 03 máy c) Đường giao thông trong công trường - Hệ thống đường thi công vận hành trong công trường: Đường thi công vận hành trong công trường là các đường... - Công tác chuẩn bị: quý I, II năm 2005 - Tháng 06/2005 : Khởi công công trình - Tháng 01/2009 : Lấp sông - Tháng 07/2009 : Đóng nút cống dẫn dòng, hồ bắt đầu tích nước - Tháng 08/2009 : Căn chỉnh và thử thiết bị đồng bộ - Tháng 09/2009 : Khởi động tổ máy 1 - Tháng 12/2009 : Khởi động tổ máy 2 Báo cáo đánh giá tác động môi trường 30 Thuỷ điện Krông Hnăng TKKT Chương 2 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, MÔI TRƯỜNG... Công trình thuỷ điện Krông Hnăng 1.2 TÊN CƠ QUAN CHỦ DỰ ÁN Chủ dự án: Công ty Đầu tư và Phát triển Điện sông Ba Giám đốc: Phạm Phong Địa chỉ liên hệ: số 230 - Đường Nguyễn Tri Phương - Thành phố Đà Nẵng Điện thoại: 0511.653592 Fax: 0511.617767 1.3 VỊ TRÍ ĐỊA LÝ CỦA DỰ ÁN Dự án thuỷ điện Krông Hnăng là dự án thuỷ điện độc lập nằm trên sông Ea Krông Hnăng Dự án là một trong 10 bậc thang thuỷ điện trên hệ . 74 Báo cáo đánh giá tác động môi trường 3 Thuỷ điện Krông Hnăng TKKT ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 74 ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 74 3.1. NGUỒN GÂY TÁC ĐỘNG 74 3.1. NGUỒN GÂY TÁC ĐỘNG 74 3.1.1 thuỷ điện TCVN : Tiêu chuẩn Việt Nam Báo cáo đánh giá tác động môi trường 11 Thuỷ điện Krông Hnăng TKKT MỞ ĐẦU Báo cáo này thay thế cho báo cáo Đánh giá tác động môi trường” thuỷ điện Krông Hnăng. bị tác động giai đoạn đầu tích nước và vận hành 93 3.2.3. Đối tượng, quy mô bị tác động do sự cố môi trường 95 Báo cáo đánh giá tác động môi trường 4 Thuỷ điện Krông Hnăng TKKT 3.3. ĐÁNH GIÁ TÁC
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá tác động môi trường thủy điện krông hnăng, Đánh giá tác động môi trường thủy điện krông hnăng,

Từ khóa liên quan