0

ứng dụng cntt trong dạy học và quản lý ở trường thcs

14 1,400 2
  • ứng dụng cntt trong dạy học và quản lý ở trường thcs

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/01/2015, 21:20

BƯỚC ĐẦU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG QUẢN LÝ VÀ DẠY HỌC Ở TRƯỜNG THCS MỤC LỤC TT Nội dung 1. A- Phần mở đầu 2. - Cơ sở lý luận và thực tiển - Nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu 4. B- Phần nội dung đề tài 5. - Chương I: Những vấn đề nhận thức và thực tiễn đặt ra cần giải quyết. + Quan điểm, nhận thức về công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học 7. + Những vấn đề thực tiển đặt ra liên quan đến việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học - Chương II: Thực trạng ban đầu về tình hình địa phương và Nhà trường. 9. + Vài nét về tình hình chung của trường THCS Bưng Bàng. + Tình hình riêng về điều kiện để áp dụng công nghệ thông tin trong trường học. 11. - Chương III: Nội dung và những giải pháp chủ yếu để tổ chức thực hiện việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học . + Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để mọi người hiểu tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học ở trường THCS 13. + Đầu tư và xây dựng những điều kiện để ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học ở trường THCS + Bồi dưỡng đội ngũ để làm tốt nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học ở trường THCS 15. + Tổ chức thực hiện và quản lý chỉ đạo việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học + Kết quả việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học ở trường THCS Bưng Bàng 17. C- Phần Kết luận: 18. + Bài học kinh nghiệm + Những kiến nghị 20. D- Tài liệu tham khảo: óử taỡi : BặẽC ệU ặẽNG DUNG CNG NGH THNG TIN TRONG QUAN LYẽ VAè DAY HOĩC TRặèNG THCS A- PHN M U I- C S Lí LUN: Bỏo cỏo chớnh tr ca Ban chp hnh Trung ng ng (Khúa VIII) ti i hi i biu ton quc ln th IX ó xỏc nh rừ mc tiờu ca chin lc phỏt trin kinh t - xó hi 10 nm (2001 - 2010) l: a nc ta ra khi tỡnh trng kộm phỏt trin, nõng cao rừ rt i sng vt cht v tinh thn ca nhõn dõn, to nn tng n nm 2020 nc ta c bn tr thnh mt nc cụng nghip theo hng hin i. Ngun nhõn lc con ngi, nng lc khoa hc v cụng ngh, kt cu h tng, tim lc kinh t, quc phũng, an ninh c tng cng; th ch kinh t th trng nh hng xó hi ch ngha c hỡnh thnh v c bn; v th nc ta trờn trng quc t c nõng cao. thc hin mc tiờu ú, chỳng ta s tin theo con ng cụng nghip húa rỳt ngn, trờn c s kt hp linh hot v hp lý nhng bc i tun t v nhy vt, nhanh chúng t ti trỡnh tiờn tin v khoa hc v cụng ngh, c bit chỳ trng cỏc ngnh mi nhn nh cụng ngh thụng tin, cụng ngh sinh hc, cụng ngh vt liu mi, cụng ngh nng lng, cn ng dỹng ngy cng nhiu tri thc mi cụng nghip húa, hin i húa. Song, nu khụng cú ngun nhõn lc trỡnh lao ng cao phc v cho quỏ trỡnh cụng nghip húa, hin i húa t nc, nht l trong trong bi cnh quc t cú nhng bin i nhanh chúng, cỏch mng khoa hc cụng ngh phỏt trin, s phõn cụng hp tỏc, cnh tranh quc t, khu vc ngy cng din ra gay gt, thỡ ngay c nhng k thut hon thin nht cng tr nờn vụ dng. Do vy, m bo cho t nc ta phỏt trin nhanh v bn vng theo nh hng xó hi ch ngha, cn coi trng hai lnh vc trng yu l giỏo dc - o to v khoa hc cụng ngh. Vn kin i hi IX ó khng nh: Phỏt trin Giỏo dc - o to c coi l mt trong nhng ng lc quan trng thỳc y cụng nghip húa, hin i húa, l iu kin phỏt huy ngun lc con ngi - yu t c bn phỏt trin xó hi, tng trng kinh t nhanh v bn vng. Thc tin ó khng nh: Ch cú mt chin lc nõng cao dõn trớ, o to ngun nhõn lc, bi dng nhõn ti ỳng n mi giỳp cỏc nc thuc th gii th ba thoỏt khi th nụ l mi v kinh t v cụng ngh. Vỡ vy, giỏo dc v o to gi vai trũ, v trớ quan trng i vi mi quc gia. Trờn c s nghiờn cu lý lun v tip tc i mi v phỏt trin giỏo dc - o to theo tinh thn Ngh quyt TW2 (Khúa VIII), Ngh quyt i hi IX; Chin lc phỏt trin giỏo dc - o to giai on 2001 - 2010 v nghiờn cu, phõn tớch thc tin kinh t - xó hi a phng , thc trng cụng tỏc qun lý, ch o v ging dy trng hc trong nhng nm gn õy cũn cú nhng bt cp, c bit l vic ng dng nhng thnh tu v cụng ngh thụng tin trong lnh vc qun lý v i mi phng phỏp dy hc l vn ct lừi nõng cao cht lng. õy l vn mi cha c tng kt, nghiờn cu mt cỏch ỳng mc, vi t cỏch l mt nh qun lý trc tip Nh trng, tụi ó i u trong vic ỏp dng tin hc trong qun lý v ging dy nhm tỡm ra hng i ỳng, gúp phn vo vic o to nhõn ti cho quờ hng t nc. õy cng chớnh l lý do chỳng tụi chn - 2 Lờ Xuõn Long Trng THCS Bng Bng óử taỡi : BặẽC ệU ặẽNG DUNG CNG NGH THNG TIN TRONG QUAN LYẽ VAè DAY HOĩC TRặèNG THCS ti Mt s gii phỏp v ng dng cụng ngh thụng tin trong qun lý, ch o v i mi phng phỏp dy hc trng ph thụng". II- NHIM V V PHNG PHP NGHIấN CU: 1- Nhim v: Xut phỏt t nhng mc ớch, ý ngha nờu trờn, chỳng tụi t xỏc nh cho mỡnh mt s nhim v c th nh sau: - Tỡm hiu, nhn thc ỳng mc v vai trũ, v trớ ca cỏn b giỏo viờn i vi vn qun lý v ng dng nhng tin b v cụng ngh thụng tin trong mi hot ng ca Nh trng. - Nghiờn cu lý lun v cụng tỏc quaứn lý, ch o núi chung v vai trũ ca nú trong vic ng dng nhng tin b v cụng ngh thụng tin trong mi hot ng ca Nh trng. - Kho sỏt, phõn tớch, ỏnh giỏ thc trng v nng lc i ng, nhu cu v kh nng ỏp ng ca tỡnh hỡnh thc t ca a phng trong giai on hin nay. - xut nhng gii phỏp ch yu v tng cng cụng tỏc qun lý ch o vic ng dng nhng tin b v cụng ngh thụng tin trong mi hot ng ca Nh trng theo tng giai on c th. - Tng kt, ỳc rỳt kinh nghim qua tng thi k rỳt kinh nghim thc hin cỏc bc sau cao hn. lm c iu ú, bn thõn tụi khụng ch tỡm hiu nhng vn cú tớnh lý lun liờn quan m quan trng hn l qua ú phõn tớch, ỏnh giỏ mt cỏch sõu sc thc trng ng dng nhng tin b v cụng ngh thụng tin trong mi hot ng ca Nh trng ớ trng THCS Bng Bng trong nhng nm qua. 2- Phng phỏp nghiờn cu: - Phng phỏp nghiờn cu ch yu l da trờn vic ng dng trong thc tin, vn dng mt cỏch sỏng to vo iu kin c th ca trng THCS Bng Bng v khỏi quỏt thnh lý lun mi. - Quỏ trỡnh ỏp dng h thng cỏc bin phỏp u cú theo dừi v tng kt kinh nghim sau khi tham kho ý kin ca ng nghip v nhng ngi trc tip vi ni dung ca ti. - ỏnh giỏ kt qu vic ỏp dng ti da trờn kt qu cú c t thc t cụng tỏc qun lý v ging dy ca trng THCS Bng Bng. B- PHN NI DUNG TI Ni dung ti ngoi phn m u, kt lun, c kt cu thnh 3 chng chớnh: - Chng I: Nhng vn nhn thc v thc tin t ra cn gii quyt. - Chng II: Thc trng ban u v tỡnh hỡnh a phng v Nh trng. - Chng III: Ni dung v nhng gii phỏp ch yu t chc thc hin vic ng dng cụng ngh thụng tin trong qun lý v dy hc. CHNG I NHNG VN NHN THC - 3 Lờ Xuõn Long Trng THCS Bng Bng óử taỡi : BặẽC ệU ặẽNG DUNG CNG NGH THNG TIN TRONG QUAN LYẽ VAè DAY HOĩC TRặèNG THCS V THC TIN T RA CN GII QUYT. I. Quan im, nhn thc v cụng tỏc ng dng cụng ngh thụng tin trong qun lý v dy hc: i Hi IX ca ng Cng Sn Vit Nam ó khng nh mc tiờu tng quỏt ca chin lc phỏt trin kinh t xó hi 2001-2010 l" con ng cụng nghip hoỏ - hin i hoỏ ca nc ta cn v cú th rỳt ngn thi gian so vi cỏc nc i trc, va cú nhng bc tun t, va cú nhng bc nhóy vt " t c mc tiờu trờn, giỏo dc v khoa hc - cụng ngh cú vai trũ quyt nh Vn kin i Hi ng nh kim ch nam cho ch trng cn phi gp rỳt a b mụn tin hc vo ging dy v ng dng trong trng hc. Khụng th cú nn giỏo dc ỏp ng yờu cu phỏt trin kinh t xó hi m giỏo dc li i sau iu kin kinh t. ú chớnh l lý do v nguyờn nhõn buc cỏc trng hc cn a ngay b mụn tin hc vo ging dy trong trng. Mt khỏc, chin lc phỏt trin giỏo dc 2001-2010 ó ch rừ cỏc quan im phỏt trin: "Xõy dng nn giỏo dc cú tớnh nhõn dõn, dõn tc, khoa hc, hin i ; Phỏt trin giỏo dc gn vi nhu cu phỏt trin kinh t xó hi, tin b khoa hc - cụng ngh, cng c quc phũng an ninh " Mc tiờu chung n nm 2010 " u tiờn nõng cao cht lng o to nhõn lc, c bit chỳ trng nhõn lc khoa hc cụng ngh trỡnh cao " Mc tiờu phỏt trin giỏo dc ph thụng: " Thc hin giỏo dc ton din v c, trớ, th, m. Cung cp hc vn ph thụng c bn, h thng v cú tớnh hng nghip; tip cn trỡnh phỏt trin ca cỏc nc trong khu vc " Nh vy v quan in v nhn thc, ng ta v ngnh giỏo dc ó ch rừ, khụng cú lý do gỡ cỏc trng hc chm trin khai vic a tin hc vo trng hc v ỏp dng nhng tin b khoa hc cụng ngh phc v vic qun lý v ging dy nhm nõng cao cht lng giỏo dc. II. Nhng vn thc tin t ra liờn quan n vic ng dng cụng ngh thụng tin trong qun lý v dy hc: Nhn thc ỳng l vn n gin, t nhn thc ú vn dng vo iu kin ca tng trng l vic khú khn v phc tp, bi khú khn ln nht hin nay ca chung cho cỏc trng l trỡnh i ng cỏn b giỏo viờn cũn hn ch, iu kin v mỏy múc thit b cũn thiu thn. C th: - Trng THCS Bng Bng khi a tin hc vo ging dy trong trng nm u tiờn ch cú 2 mỏy tớnh v mt giỏo viờn hp ng t Hu lờn dy. - Nhn thc ca mi ngi cũn m h, nhiu ngi thiu tin tng b mụn mi - va khú, va khụng thy c li ớch thc s ca nú do cha hiu ht, trong khi ú tn kộm rt nhiu do phi u t mỏy múc thit b. Thm chớ cú ngi t thỏi chng i ch trng ny. - May mn hn, nh trng c s nht trớ cao ca ng u v chớnh quyn a phng, s tỏn tr ca phn ln ph huynh hc sinh, c bit hc sinh rt ham thớch b mụn ny nờn nh trng ó phỏt trin tt k hoch. - 4 Lờ Xuõn Long Trng THCS Bng Bng óử taỡi : BặẽC ệU ặẽNG DUNG CNG NGH THNG TIN TRONG QUAN LYẽ VAè DAY HOĩC TRặèNG THCS - Chớnh t vic ging dy, ũi hi ngi thy giỏo phi hc hi, tỡm tũi v i n ng dng vo iu kin cụng tỏc ca mỡnh. - c bit khi m cỏc c quan, n v nh: Ngõn hng, Bu in ó ng dng mỏy tớnh rt sm, khụng l mt n v ó tng mnh danh l: "Trung tõm vn hoỏ-khoa hc a phng" li m h v tin hc. - Hn th, Th trn Bng Bng l trung tõm ca khu thng mi t do trong nay mai. Nh trng cn lm gỡ ỏp ng c nhu cu ca tỡnh hỡnh kinh t xó hi trong giai on mi. - Nhim v i mi phng phỏp dy hc v cụng tỏc qun lý nh trng li t ra cho cỏn b giỏo viờn yờu cu phi s dng mỏy tớnh trong mi hot ng. T thc tin trờn, mc dự ang thiu c ngun nhõn lc v iu kin nhng nh trng vn thng nht quyt tõm a b mụn tin hc vo nh trng. Cỏn b giỏo viờn bùt u tỡm tũi hc hi, tng bc ng dng cụng ngh thụng tin trong qun lý v ging dy trng. CHNG II THC TRNG BAN U V TèNH HèNH A PHNG V NH TRNG: I- Vi nột v tỡnh hỡnh thc t Trng THCS Bng Bng : Trng THCS Bng Bng l mt trng min nỳi biờn gii, mi c thnh lp t nm 1992. Khú khn khụng ớt nh nhng trng khỏc ca mt Huyn min nỳi. - Nh trng c s quan tõm rt ln ca ng y, Chớnh quyn a phng, c bit ni õy, nhõn dõn cú truyn thng hiu hc, cỏc Ban ngnh, on th cú s phi hp, to iu kin rt ln. - i ng Cỏn b giỏo viờn nhit tỡnh, tõm huyt vi ngh nghip, chm lo cụng vic tp th nh vic ca gia ỡnh. Cú tinh thn on kt v giỳp nhau hon thnh nhim v. - Quy mụ nh, t khi thnh lp, trng ch cú 4 lp vi 98 hc sinh; hin nay ó phỏt trin c 22 lp vi 900 hc sinh. - Do xa trung tõm nờn cựng mt lỳc nh trng thc hin khỏ nhiu nhim v: ngoi vic chm súc giỏo dc hc sinh trong tui THCS, Nh trng cũn phi thc hin nhim v phỏt trin cỏc loi hỡnh o to nh: GDTX ( Dy cỏc lp BTCS, BTTH, Dy tin hc v ngoi ng); Dy ngh ph thụng cho hc sinh lp 8 & 9 - Cht lng giỏo dc ngy cng tin b, tuy khụng sỏnh kp vi cỏc trng vựng thnh ph, th xó nhng l trng u tiờn ca Huyn cú Giỏo viờn Gii v hc sinh gii cp Tnh, l trng u tiờn ca Huyn a ngoi ng v Tin hc vo ging dy trong Nh trng, l trng u tiờn kt ni mng Internet CBGV hc tp nghiờn cu, hng nm u dn u v cht lng dy hc v cỏc hot ng giỏo dc. - CSVC-KT ca nh trng ban u cng ch cú bn phũng hc cp 4 v mt khu Hiu b tm thi. Nh trng khụng cú c s u tiờn u t t cỏc chng trỡnh Quc gia, Vi phng chõm huy ng s úng gúp t ph huynh v a phng u t, xõy dng v mua sm dn, nờn trong nhng nm qua Nh trng ó tớch lu v xõy dng c khỏ nhiu iu kin m bo yờu cu xõy dng trng chun quc gia, phc v vic i mi ni dung, chng trỡnh, sỏch giỏo khoa v phng phỏp dy hc. - 5 Lờ Xuõn Long Trng THCS Bng Bng óử taỡi : BặẽC ệU ặẽNG DUNG CNG NGH THNG TIN TRONG QUAN LYẽ VAè DAY HOĩC TRặèNG THCS - c bit v vic ng dng cụng ngh thụng tin trong qun lý v dy hc cng c tin hnh tng bc nh vic xõy dng CSVC, n nay c bn khỏ hon thin cú th ỏp dng rng ri trong cỏc hot ng ca Nh trng. Tranh th c nhng thun li, tp trung khc phc nhng khú khn, trong mt thi gian ngn, tp th cỏn b giỏo viờn, nhõn viờn ca Nh trng ó huy ng cỏc ngun lc, dúc sc xõy dng trng, c bit ó i u trong vic ng dng nhng tin b v cụng ngh thụng tin trong qun lý v ging dy cú kt qu. II- Tỡnh hỡnh riờng v iu kin ỏp dng cụng ngh thụng tin trong qun lý v dy hc trng THCS Bng Bng. Xut phỏt im trng THCS Bng Bng cng nh mi trng khỏc, nm 1995 - khi bit xu hng phỏt trin ca th trn Bng Bng s tr thnh trung tõm khu thng mi t do. Nh trng mi bt u tỡm cỏch a b mụn tin hc vo ging dy trong trng. Ban u khụng cú mỏy, khụng cú giỏo viờn v khụng cú thy cụ no nhỡn thy mỏy vi tớnh, cha núi n vic s dng mỏy vi tớnh. Th nhng vi quyt tõm ca thy trũ v ph huynh nờn mi mua c 2 mỏy u tiờn v mi thy t Hu n dy cho hc sinh. C th mi nm ph huynh úng gúp mua sm dn. Hin nay ó cú mỏy cho cỏc phũng lm vic, mỏy cho giỏo viờn dy trờn lp, mỏy cho giỏo viờn v hc sinh hc tp ti th vin, mỏy cho hc sinh thc hnh ti phũng thc hnh Ngoi ra cỏc thit b v phng tin ngoi vi u c nh trng mua sm tng i y . Mi giỏo viờn ó s dng thnh tho mỏy trong phm vi cụng vic ca mỡnh, nh trng v giỏo viờn ó bit ỏp dng nhng tin b v cụng ngh thụng tin trong qun lý v ging dy, gúp phn nõng cao cht lng cụng tỏc v cht lng giỏo dc, gim thiu cụng sc lao ng ca thy trũ trong mi hot ng, c bit nh cú mỏy múc h tr, cỏc hot ng ca nh trng thờm phong phỳ, lụi cun c hc sinh tham gia hc tp l iu kin thun li nh trng tip tc phỏt trin. CHNG III NI DUNG V NHNG GII PHP CH YU T CHC THC HIN VIC NG DNG CễNG NGH THễNG TIN TRONG QUN Lí V DY HC TRNG THCS. I- Lm tt cụng tỏc tuyờn truyn, vn ng mi ngi hiu tm quan trng ca vic ng dng cụng ngh thụng tin trong qun lý v dy hc trng THCS Hn ai ht Ngi cỏn b qun lý phi thụng sut v nhn thc s cn thit phi ng dng cụng ngh thụng tin trong qun lý v dy hc trng. Trong h thng giỏo dc quc dõn, giỏo dc THCS gúp phn quan trng vo vic hỡnh thnh nhõn cỏch hc sinh, ng thi to c s cho vic o to ngun nhõn lc ỏp ng yờu cu phỏt trin kinh t - xó hi ca t nc. Trong vi thp k gn õy, do s i mi ca t nc, do nhng thnh tu to ln v s phỏt trin nh v bóo ca khoa hc cụng ngh , do yờu cu bc xỳc ca kinh t - xó hi ca t nc ta, do s bin i nhiu mt ca i tng giỏo dc Bc hc THCS ang cn i mi ton din t mc tiờu n ni dung, phng phỏp dy hc. Ch cú ng dng cụng ngh thụng tin trong qun lý v dy hc trng mi cú th a nh trng phỏt trin mt cỏch ton din, nõng cao c cht lng giỏo dc mt cỏch vng chc, ỏp ng uc yờu cu hin nay. Khụng - 6 Lờ Xuõn Long Trng THCS Bng Bng óử taỡi : BặẽC ệU ặẽNG DUNG CNG NGH THNG TIN TRONG QUAN LYẽ VAè DAY HOĩC TRặèNG THCS th núi n cht lng khi nng sut lao ng thp, khụng cú phng tin v iu kin k thut h tr - Chớnh vỡ vy m bn thõn ngi CBQL phi nhn thc ỳng n v cú thỏi hc tp, tỡm hiu, tớch ly kinh nghim nghiờm tỳc mi cú th t chc thc hin thnh cụng vic ng dng cụng ngh thụng tin trong qun lý v dy hc trng THCS . Trỏnh t tng ngi khú khi thy yờu cu quỏ cao, ng thi cng trỏnh t tng núng vi, khi mỡnh cha iu kin. - Khi nhn thc ỳng v cú quyt tõm thỡ mi khú khn cú th tng bc thỏo g v i n thnh cụng. Mt khỏc, cn lm tt cụng tỏc tuyờn truyn, vn ng mi ngi cựng nhn thc ỳng v thc hin: Bt c cụng vic gỡ nu khụng cú s ng lũng ng sc ca mi ngi liờn quan s khú thnh cụng. Vic ng dng cụng ngh thụng tin trong qun lý v dy hc trng THCS l vic lm khú khn li cng rt cn cụng sc v trớ tu ca tp th. Bi vy, cn lm tt cụng tỏc vn ng, tuyờn truyn v s cn thit vic ng dng cụng ngh thụng tin trong qun lý v dy hc trng THCS khụng nhng trong cỏn b giỏo viờn m trong c cỏc t chc, cỏc ban ngnh, cỏn b, nhõn dõn, cỏc em hc sinh v cỏc bc ph huynh. Tuyờn truyn vi cỏc i tng ngoi trng l tranh th s ng h v vt cht cng nh tinh thn, phi hp cụng tỏc tt hn. ú l cụng vic khụng th thiu. Tuy nhiờn, cỏc i tng trong trng l nhng ngi trc tip thc hin cng phi c tuyờn truyn tt nht. Khi mi ngi thy rừ s cn thit v li ớch cng nh tỏc dng ca mt trng chun quc gia thỡ mi t giỏc, ng lũng ng sc t chc thc hin cú kt qu. II- u t v xõy dng nhng iu kin ng dng cụng ngh thụng tin trong qun lý v dy hc trng THCS iu hnh mt hot ng dự n gin n õu cng khụng th thiu k hoch. Xõy dng k hoch l bc quan trng cú tớnh quyt nh s thnh cụng hoc tht bi ca mi cụng vic. u t iu kin ng dng cụng ngh thụng tin trong qun lý v dy hc trng cng phi cú k hoch khoa hc 1- xõy dng k hoch khoa hc, ngi Hiu trng cn: a) Nghiờn cu cỏc Ch th Ngh quyt ca ng, vn bn hng dn thc hin nhim v nm hc ca cp trờn, quy nh v yờu cu vic ng dng cụng ngh thụng tin trong qun lý v dy hc trng THCS . b) iu tra nm rừ tỡnh hỡnh, cỏc iu kin liờn quan n vic ng dng cụng ngh thụng tin; cht lng i ng CBGV, nhõn viờn; Tỡnh hỡnh hc tp ca hc sinh; iu kin v CSVC, thit b ca Nh trng; Cụng tỏc xó hi hoỏ Giỏo dc a phng c) Sau khi nm k tỡnh hỡnh v cỏc iu kin, ngi Hiu trng cn d bỏo c kh nng thc hin, cỏc ngun u t v ti chớnh, tranh th ý kin ca tp th chn nhng gii phỏp ti u t c kt qu cao v nhanh nht. d) Nhng im cn chỳ ý khi thc hin chc nng k hoch: - Nhng ni dung chớnh cn hoch nh thc hin. Trong cỏc ni dung u t iu kin ng dng cụng ngh thụng tin trong qun lý v dy hc trng THCS , - 7 Lờ Xuõn Long Trng THCS Bng Bng óử taỡi : BặẽC ệU ặẽNG DUNG CNG NGH THNG TIN TRONG QUAN LYẽ VAè DAY HOĩC TRặèNG THCS ni dung no cn c u tiờn, ni dung no phi tp trung cỏc ngun lc cú th xõy dng thnh cụng - Phõn cụng ngi ph trỏch tng cụng vic c th, trỏnh hỡnh thc, chung chung. - nh rừ thi gian, phi thc hin v hon thnh tng ni dung trong k hoch, c th hoỏ cỏc cụng vic ú trong k hoch hng tun, thỏng, hc k hoc nm. - Chn nhng gii phỏp kh thi, c th; Khụng nờn lm k hoch vi nhng gii phỏp chung chung. 2- Cỏc gii phỏp u t xõy dng cỏc iu kin: a- Tỡm ngun u t: Thi gian qua, tng THCS Bng Bng khụng c u t t cỏc chng trỡnh quc gia, vỡ vy nh trng buc phi tỡm nhng ngun u t ch yu l t: + Ngi hc ( Hc sinh ph thụng v cỏn b thanh niờn trờn a bn), do phi úng gúp mua sm mỏy múc thit b nờn vic hc ban u l t nguyn, ngi hc cú trỏch nhim gúp phn u t mỏy, bo dng v sa cha õy l ngun thu khỏ ln trng phỏt trin mỏy tớnh trong tng nm. + u t t ngun qu hc phớ v xõy dng: õy l ngun thu do trng ch ng chi, cn dnh phn chi thớch ỏng cho vic mua sm mỏy múc, thit b phc v cụng vic ng dng cụng ngh thụng tin trong qun lý v dy hc trng. + S ng nh mc cho phộp ca ngõn sỏch c b trớ hng nm. + Vn ng CBGV t mua thờm mỏy tớnh nh hc tp, nghiờn cu. b-Nhng gỡ cha bit cn tham quan, hc hi v rỳt kinh nghim thờm cỏc n v khỏc, trỏnh tỡnh trng mũ mm mua sm sai yờu cu, phi tu sa hoc mua sm li tn kộm. Nhng cụng vic dự nh nhng cha bit u cn hc hi, tham quan trc khi t chc thc hin. c- Nhng trang thit b t tin, thiu vn u t thỡ phi cú k hoch du t tng bc, khụng i n lỳc cú mi mua sm nh: Mỏy vi tớnh - Phi sm dn mt nm t 1 n 2 mỏy; Nm 2002 kt ni mng Internet, nm 2003 trang b mỏy tớnh cho th vin c sỏch in t, nm 2004 mua mỏy tớnh xỏch tay cho GV dy trờn lp d-Vn quan trng hn th, ú l lm th no phỏt huy hiu qu s dng, bo qun tt CSVC-Thit b: õy l vn quan trng v khụng d thc hin, bi u t nhiu nhng khụng s dng c hoc thiu s bo qun thỡ khụng em li kt qu v mt lũng tin. Bi vy, iu quan trng l ngi cỏn b qun lý phi bit t hc hi thờm qun lý c cỏc vn ny. Mt khỏc, cn tớnh toỏn tht k vn nuụi sng cỏc hot ng ny v phc v c lc cho vic thc hin mc tiờu ca nh trng. ( Ni mng Internet rt n gin, truy cp mng ai cng cú th thc hin c nhng tr tin hng thỏng l vn cn tớnh toỏn trc; Mua 1 mỏy vi tớnh trang b cho th vin l d nhng lm th no sỏch in t, lm th no mi giỏo viờn cú th c c l vic khú ) - 8 Lờ Xuõn Long Trng THCS Bng Bng óử taỡi : BặẽC ệU ặẽNG DUNG CNG NGH THNG TIN TRONG QUAN LYẽ VAè DAY HOĩC TRặèNG THCS III- Bi dng i ng lm tt nhim v ng dng cụng ngh thụng tin trong qun lý v dy hc trng THCS - Trong tt c cỏc lc lng tham gia xõy dng Nh trng, cú th núi i ng cỏn b, giỏo viờn v nhõn viờn Nh trng gi vai trũ quyt nh. Vic ng dng cụng ngh thụng tin trong qun lý v dy hc trng cn coi trng cụng tỏc bi dng, xõy dng i ng cỏn b, giỏo viờn v nhõn viờn l tt yu. - Khuyn ngh ca UNESCO v chin lc giỏo dc ó yờu cu i vi cụng tỏc o to ngi thy giỏo trong thi i mi: Thy giỏo phi c o to tr thnh Nh Giỏo dc nhiu hn l nhng chuyờn gia truyn th kin thc, Cỏc chng trỡnh o to thy giỏo cn trit s dng cỏc thit b mi nht - Chin lc phỏt trin GD-T ca Chớnh ph nhn nh v i ng: i ng nh giỏo thiu v s lng v nhỡn chung thp v cht lng, cha ỏp ng yờu cu va phi tng nhanh quy mụ, va phi m bo v nõng cao cht lng giỏo dc ú l mt thc t phi trn tr thc hin nhim v xõy dng i ng. Do vy, ng dng cụng ngh thụng tin trong qun lý v dy hc trng, vic xõy dng c i ng cỏn b qun lý, giỏo viờn v nhõn viờn cn: - Thc hin nghiờm tỳc vic o to v o to li i ng - Coi trng cụng tỏc t bi dng chuyờn mụn nghip v., to iu kin cho giỏo viờn cú thi gian t hc, t bi dng, v tham gia hc tp cỏc lp nõng cao trỡnh , cỏc lp chuyờn v chuyờn mụn nghip v. To iu kin CBGV bt kp nhng thụng tin, nhng tin b ca nhõn loi + Bờn cnh u t sỏch, bỏo chớ, ti liu, phng tin nghe nhỡn v cỏch thc ng dng cụng ngh thụng tin trong qun lý v dy hc trng. Nh trng cũn ni mng truy cp thụng tin, s dng sỏch in t + ng viờn CBGV tham gia hc cỏc lp nõng cao trỡnh : Hin ti Nh trng cú 45 CBGV thỡ 100% CBGV u ó t chun o to, trong ú cú 55,5% t trờn chun nh quỏ trỡnh cụng tỏc CBGV u cú ý thc t hc thờm qua cỏc hỡnh thc o to. + Nh trng ch ng m cỏc lp tin hc v ngoi ng cho giỏo viờn hc ti ch, to iu kin cho phn ln CBGV u cú th tham gia hc tp: Hin nay cú 100% CBGV s dng thnh tho mỏy vi tớnh lm vic (son bi, thit k giỏo ỏn in t ging dy, s dng phn mm trc nghim lm kim tra, s dng cỏc phn mm khỏc ging dy trờn lp); 57,7% CBGV cú trỡnh ngoi ng t trỡnh A, B. - Bi dng cỏn b ct cỏn v chuyờn mụn, bit khai thỏc th mnh ca tng giỏo viờn . Khi cú mt phn mm, mt chng trỡnh mi thỡ tuy theo nng lc ca tng ngi giao trỏch nhim nghiờn cu, sau ú mi t chc tp hun li cho ton th CBGV liờn quan. - Thnh lp Cõu lc b tin hc trong trng v sinh hot thng xuyờn Mc ớch ca cõu lc b l truyn t kinh nghim v k nng s dng mỏy tớnh cho nhau, gii ỏp nhng vng mc, nhng khú khn trong quỏ trỡnh s dng, giỳp nhau trong vic sa cha mỏy múc, thit b khi b h hng - 9 Lờ Xuõn Long Trng THCS Bng Bng Âãö taìi : BÆÅÏC ÂÁÖU ÆÏNG DUÛNG CÄNG NGHÃÛÛ THÄNG TIN TRONG QUAÍN LYÏ VAÌ DAÛY HOÜC ÅÍ TRÆÅÌNG THCS IV- Quản lý và chỉ đạo việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học: Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học ở trường phổ thông rất đa dạng, nhiều lĩnh vực khác nhau, tuy nhiên do khả năng của nhà trường nên những năm qua mới dừng lại ở các hoạt động như sau: 1- Lưu trử thông tin, báo cáo: Hiện nay khá nhiều đơn vị đã dùng máy tính để lưu trử thông tin, báo cáo. Vấn đề quan trọng là cần lưu trử các thông tin và báo cáo đó như thế nào sao cho khoa học, dễ tìm kiếm và mọi người ai cũng có thể sử dụng được. Tổ chức lưu trử thông tin trên máy tính cũng đòi hỏi theo một trật tự quy định, nhà trường đã quy ước cho mọi thành viên phải thực hiện. Mọi thông tin phải được lưu trử trong ổ đĩa D (tránh sự cố phải cài lại máy tính sẽ mất thông tin), Có thư mục cho việc chung, việc riêng, trong thư mục việc riêng là các thư mục con chứa tên từng CBGV, trong mỗi thư mục của cá nhân đều chia thành các thư mục chứa các lọai thông tin khác nhau: Đề kiểm tra, giáo án, các lọai khác Những thông tin lưu trử không đúng quy định sẽ bị xóa bỏ (Đây là biện pháp để CBGV phải lưu trử đúng vị trí quy định). Riêng hồ sơ báo cáo của nhà trường cũng được tổ chức lưu trử theo từng năm một cách khoa học, các báo cáo được đánh số theo thứ tự thời gian, tiện cho việc tìm kiếm và sử dụng lâu dài. ( như hình dưới đây) - 10 – Lê Xuân Long Trường THCS Bàng Bàng [...]... dy: Cú th núi õy l thnh cụng nht ca vic ng dng cụng ngh thụng tin trong qun lý v dy hc trng THCS Hin nay, mi CBGV ó s dng thnh tho phn mm trỡnh chiu Powerpoint thit k giỏo ỏn in t, cỏc mụn hc cú phn mm nh: - 11 Lờ Xuõn Long Bng Trng THCS Bng óử taỡi : BặẽC ệU ặẽNG DUNG CNG NGH THNG TIN TRONG QUAN LYẽ VAè DAY HOĩC TRặèNG THCS Vt lý, toỏn hc, sinh hc , phn mm trc nghim, Violet u c giỏo viờn s dng... thụng tin trong qun lý v dy hc trng khụng cũn bn cói Kin ngh cp trờn cho ng dng rng rói trong nhiu trng, mt khỏc cn cú k hoch sm bi dng i ng CBGV v mt ny h cú th ng dng ngay vo cụng tỏc ca mỡnh - Nhng phn mm mang tớnh cht quy ch nh: Phn mm qun lý trng ph thụng, phn mm ph cp Giỏo dc THCS Cn cú s ch o thng nht, ng b c bit khi ó ng dng phn mm cn cho phộp s dng kt qu ca nú Vớ d: ng dng phn mm qun lý hc... bi hc kinh nghim, khỏi quỏt thnh lý lun mi vi mong mun cú c nhng s ch o ca cỏc cp v s gúp ý kin ca cỏc ng nghip bn thõn cú thờm nhng kinh nghim qun lý ch o Nh trng tt hn Ngi vit: - 13 Lờ Xuõn Long Bng Lờ Xuõn Long Trng THCS Bng óử taỡi : BặẽC ệU ặẽNG DUNG CNG NGH THNG TIN TRONG QUAN LYẽ VAè DAY HOĩC TRặèNG THCS CC TI LIU THAM KHO: hon thnh ti trờn, cỏc phn c s lý lun v hng dn ni dung bn thõn tụi... na i vi trng THCS Bng Bng Nh trng ó t lc cỏnh sinh trong vic mua sm mỏy múc thit b sm a vo dy hc, nhng do phi tớch ly v mua sm trong nhiu nm, mỏy nhiu chng loi khỏc nhau, thiu ng b, ó li thi nờn rt cn s giỳp u t ca cỏc chng trỡnh nh nhng trng bn - CBGV trng THCS Bng Bng chỳng tụi rt ham thớch khoa hc, thi gian va qua chỳng tụi ó phi mũ mm tỡm kim ti liu hc, t giỳp nhau thc hnh, ng dng trong lỳc ni... viờn ó s dng c thnh tho, khụng cn phi o to cỏc trung tõm khỏc 4- ng dng trong cụng tỏc qun lý: Trong qun lý, Nh trng ó c gng tỡm nhng phn mm, hoc to ra cỏc phn mm n gin giỳp cỏn b nhõn viờn v giỏo viờn ng dng vo cụng vic hng ngy ca mỡnh Do iu kin cú hn nờn nh trng ch mi ng dng mt s cụng tỏc nh: - Phn mm lp thi khúa biu - Phn mm qun lý hc sinh - Phn mm k toỏn s nghip - Phn mm thng kờ cụng tcỏ ph cp -... Bỡnh quõn mi GV ó son c 2 giỏo ỏn in t, t chc dy hc bng giỏo ỏn in t gn 100 tit cho hc sinh cỏc khi lp + Nh trng ó s dng cỏc phn mm qun lý nh: Phn mm lp thi khúa biu 3.0; phn mm thụng kờ ph cp; phn mm qun lý hc sinh, v s dng trong cỏc hot ng qun lý ti chớnh , qun lý th vin, thit b + S dng phn mm trỡnh chiu Powerpoint t chc ngoi khúa, cỏc cuc thi tỡm hiu v HIV/AIDS, tỡm hiu lut giao thụng, vui hc... ỳng cú mt k hoch ún u cho s phỏt trin Trong iu kin cũn nhiu khú khn thỡ cn l chn bc i sao cho phự hp c v iu kin ti chớnh, va iu kin v trỡnh ng dng ca i ng Coi trng cụng tỏc bi dng i ng bng cỏc gii phỏp thit thc, ly hiu qu cụng vic t lờn hng u - 12 Lờ Xuõn Long Bng Trng THCS Bng óử taỡi : BặẽC ệU ặẽNG DUNG CNG NGH THNG TIN TRONG QUAN LYẽ VAè DAY HOĩC TRặèNG THCS Ngun u t i tng l ngi hc rt ln, nu... ó kt ni mng LAN ( Mng cc b) gia tt c cỏc mỏy trong trng, to iu kin tt nht CBGV trao i, truy cp thụng tin, tin cho vic x lý thụng tin trong phm vi ni b ca trng (Cú ph lc c chộp vo a kốm theo ti ny) 2- S dng phn mm trỡnh chiu Powerpoint t chc cỏc bui ngoi khúa cho hc sinh: c nh trng ng dng nhiu nm nay, lụi cun c hc sinh tham gia, c bit cũn giỳp cỏc trng trong a bn, giỳp Phũng giỏo dc t chc cỏc Hi thi...óử taỡi : BặẽC ệU ặẽNG DUNG CNG NGH THNG TIN TRONG QUAN LYẽ VAè DAY HOĩC TRặèNG THCS Ngoi ra nh trng ó lp mt th vin in t cha ng nhng thụng tin cn thit lm t liu cho giỏo viờn nghiờn cu chung õy l mt th vin rt b ớch, cú tỏc dng thit thc trong vic tỡm tũi, hc hi, tra cu c bit õy l kho t liu khỏ phong phỳ c lu tr bi cụng sc ca rt nhiu CBGV, nhng... thnh ti trờn, cỏc phn c s lý lun v hng dn ni dung bn thõn tụi ó tham kho cỏc ti liu sau: 1- Ti liu tp hun Cỏn b qun lý Giỏo dc nm 2002 ca B Giỏo dc v o to 2- Khoa hc qun lý Nh trng ph thụng ca tỏc gi Trn Kim - Nh Xut bn i Hc Quc gia H Ni - Xut bn nm 2002 3- Mt s vn c bn v giỏo dc THCS ca B GD-T, Nh xut bn Giỏo dc nm 1998 4- Cỏc vn bn hng dn nhim v nm hc 2000-2001; 2001-2002; 2002-2003, 2003-2004 . của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học ở trường THCS 13. + Đầu tư và xây dựng những điều kiện để ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học ở trường THCS +. vụ ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học ở trường THCS 15. + Tổ chức thực hiện và quản lý chỉ đạo việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học + Kết quả việc ứng. BƯỚC ĐẦU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG QUẢN LÝ VÀ DẠY HỌC Ở TRƯỜNG THCS MỤC LỤC TT Nội dung 1. A- Phần mở đầu 2. - Cơ sở lý luận và thực tiển - Nhiệm vụ và phương pháp nghiên
- Xem thêm -

Xem thêm: ứng dụng cntt trong dạy học và quản lý ở trường thcs, ứng dụng cntt trong dạy học và quản lý ở trường thcs, ứng dụng cntt trong dạy học và quản lý ở trường thcs

Từ khóa liên quan