sử dụng bản đồ tư duy trong dạy học môn lịch sử ở trường thcs

18 2,447 7
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/01/2015, 20:13

LỜI NÓI ĐẦU Mét trong nh÷ng néi dung quan tr ng c a i m i giáo d c ph thông hi nọ ủ đổ ớ ụ ổ ệ nay l i m i ph ng pháp d y h c theo h ng phát huy tính tích c c, chà đổ ớ ươ ạ ọ ướ ự ủ ng, sáng t o c a h c sinh. i m i d y h c nói chung v i m i d y h c l chđộ ạ ủ ọ Đổ ớ ạ ọ àđổ ớ ạ ọ ị s nói riêng l m t quá trình c th c hi n th ng xuyên v kiên trì, trong óử à ộ đượ ự ệ ườ à đ có nhi u y u t quan h ch t ch v i nhau. D y nh th n o? H c nh th n o?ề ế ố ệ ặ ẽ ớ ạ ư ế à ọ ư ế à t c hi u qu h c t p t t nh t l i u mong mu n c a t t c th y cô giáo.đểđạ đượ ệ ả ọ ậ ố ấ àđề ố ủ ấ ả ầ Phân môn L ch s l m t b môn khoa h c xã h i r t quan tr ng trong nhị ử à ộ ộ ọ ộ ấ ọ à tr ng. Nó giúp cho th h tr hi u c c i ngu n dân t c, bi t c quá khườ ế ệ ẻ ể đượ ộ ồ ộ ế đượ ứ c a t tiên. T nh ng hi n v t c th , nh ng s ki n l ch s , h c sinh t h o vủ ổ ừ ữ ệ ậ ụ ể ữ ự ệ ị ử ọ ự à ề truy n th ng dân t c, ti p theo, bi t k th a v phát huy nh ng tinh hoa c a tề ố ộ ế ế ế ừ à ữ ủ ổ tiên trong s nghi p xây d ng v b o v t qu c ng y nay. Mu n l m s ng d yự ệ ự à ả ệ ổ ố à ố à ố ậ quá kh c a l ch s , m i b i d y trên l p ngo i vi c cung c p y nh ngứ ủ ị ử ỗ à ạ ở ớ à ệ ấ đầ đủ ữ ki n th c c b n c n ph i s d ng m t cách h p lý, khéo léo ế ứ ơ ả ầ ả ử ụ ộ ợ c¸c ph¬ng tiÖn vµ dùng d y h c m i tái hi n c s vi c ã qua. đồ ạ ọ ớ ệ đượ ự ệ đ góp ph n v o vi c i m i ph ng pháp d y h c nói chung, d y h cĐể ầ à ệ đổ ớ ươ ạ ọ ạ ọ l ch s nói riêng, tôi xin trình b y m t s kinh nghi m v ị ử à ộ ố ệ ề việc “Sử dụng bản đồ tư duy trong dạy h c môn L ch s tr ng THCS ọ ị ửở ườ ”. Qua th c t gi ng d y, b n thân tôi ã ki m ch ng c vi c s d ng b nự ế ả ạ ả đ ể ứ đượ ệ ử ụ ả t duy trong quá trình gi ng d y ã phát huy m t cách t i a tính sáng t o,đồ ư ả ạ đ ộ ố đ ạ kh n ng phát tri n t duy c a h c sinh n m v ng v kh c sâu ki n th c 1ả ă ể ư ủ ọ để ắ ữ à ắ ế ứ cách logic qua hình th c ghi chép b ng m ng liên t ng v i các m u s c, hìnhứ ằ ạ ưở ớ à ắ nh, t ng , ng nét trong vi c o sâu ki n th c m i c ng nh h th ng hóaả ừ ữ đườ ệ đà ế ứ ớ ũ ư ệ ố ki n th c c . T dó có th giúp các em t tin h n trong h c t p.ế ứ ũ ừ ể ự ơ ọ ậ V i vi c nghiên c u t i n y, tôi mong mu n s góp ph n giúp giáo viênớ ệ ứ đề à à ố ẽ ầ ti n h nh gi d y t hi u qu cao h n, h c sinh tích c c h n trong vi c ti pế à ờ ạ đạ ệ ả ơ ọ ự ơ ệ ế thu, chi m l nh ki n ế ĩ ế thøc c a b i h c. ủ à ọ GIÚP HỌC SINH HỌC TỐT BỘ MÔN LỊCH SỬ THÔNG QUA VIỆC SỬ DỤNG BẢN ĐỒ TƯ DUY A. PHẦN MỞ ĐẦU 1 I. ĐẶT VẤN ĐỀ 1. Cơ sở lí luận Việc học tập Lịch sử, cũng như học tập bất cứ bộ môn nào ở nhà trường đều nhằm cung cấp kiến thức khoa học, hình thành thế giới quan khoa học, phẩm chất đạo đức chính trị cho học sinh. Trong những năm qua khi thực hiện chương trình thay sách giáo khoa, việc đổi mới phương pháp dạy học đã được nhiều người quan tâm và khẳng định vai trò quan trọng của việc đổi mới phương pháp dạy học trong việc nâng cao chất lượng dạy học Bộ môn Lịch sử cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ sở của khoa học lịch sử, nên đòi hỏi học sinh không chỉ nhớ mà còn phải hiểu và vận dụng kiến thức đã học vào cuộc sống. Cho nên, cùng với các môn học khác, việc học tập Lịch sử đòi hỏi phát triển tư duy, thông minh, sáng tạo. Đã có quan niệm sai lầm cho rằng học Lịch sử chỉ cần học thuộc lòng sách giáo khoa, ghi nhớ các sự kiện - hiện tượng lịch sử là đạt, không cần phải tư duy - động não, không có bài tập thực hành,… Đây là một trong những nguyên nhân làm suy giảm chất lượng môn học. Điều quan trọng nhất trong trong việc đổi mới phương pháp dạy học là thầy dạy thế nào để học sinh động não, làm thay đổi chất lượng hoạt động trí tuệ của học sinh, làm phát triển trí thông minh, trí sáng tạo của các em. Hiện nay, trong quá trình dạy học trên lớp, hoạt động trí tuệ chủ yếu của học sinh là ghi nhớ và tái hiện. Ở nhà, học sinh tự học dưới dạng học bài và làm bài…nhưng về căn bản đã được hướng dẫn ở lớp, nên hoạt động trí tuệ của học sinh vẫn nặng về rèn luyện trí nhớ và khả năng tái hiện. Như vậy, rèn luyện năng lực tư duy, khả năng tưởng tượng, sáng tạo phát triển trí tuệ, trí thông minh…của học sinh nói chung, được xem là nhiệm vụ chủ yếu, nhiệm vụ quan trọng nhất của quá trình dạy học hiện đại. Vì vậy, then chốt của việc đổi mới phương pháp dạy học là điều chỉnh mối quan hệ giữa tái hiện và sáng tạo, đến việc tăng cường các phương pháp 2 sáng tạo nhằm đổi mới tính chất hoạt động nhận thức của học sinh trong quá trình dạy học. 2. Cơ sở thực tiễn : Dạy học Lịch sử là dạy những gì đã xảy ra trong quá khứ, mỗi bài học đều có rất nhiều sự kiện và khái niệm lịch sử học sinh phải nhớ và hiểu. Trong thực tế hiện nay, còn nhiều học sinh học tập một cách thụ động, chỉ đơn thuần là nhớ kiến thức một cách máy móc mà chưa rèn luyện kỹ năng tư duy. Học sinh chỉ học bài nào biết bài đấy, nhớ các kiến thức lịch sử một cách rời rạc và rất nhanh quên. Ngoài ra, do quan niệm sai lệch về vị trí, chức năng của môn lịch sử trong đời sống xã hội. Một số học sinh và phụ huynh có thái độ xem thường bộ môn lịch sử, coi đó là môn học phụ, môn học thuộc lòng, không cần đầu tư công sức nhiều, dẫn đến hậu quả học sinh không nắm đựơc những sự kiện lịch sử cơ bản, nhớ sai, nhầm lẫn kiến thức lịch sử là hiện tượng khá phổ biến trong thực tế ở nhiều trường. Qua nhiều năm giảng dạy lịch sử , bản thân tôi luôn trăn trở để tìm ra những phương pháp giúp học sinh hứng thú học tập bộ môn hơn và đạt kết quả cao hơn . Một trong những phương pháp có hiệu quả tôi đã thực hiện gây hứng thú học tập cho học sinh là sử dụng các sơ đồ để dạy và củng cố bài học. Trên cơ sở đó, bản thân tôi đã chọn đề tài nhỏ về đổi mới phương pháp dạy học: Giúp học sinh học tốt bộ môn Lịch sử ở trường THCS thông qua việc sử dụng bản đồ tư duy trong dạy học dạy học II. MỤC ĐÍCH VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Giúp HS dễ nhớ: lịch sử là những gì đã trải qua trong quá khứ. Do vậy , bộ môn cung cấp một lượng kiến thức rất lớn trong một khoảng thời gian hạn hẹp .Vì thế, mô hình hoá kiến thức lịch sử sẽ giúp các em dễ học dễ nhớ, khắc sâu kiến thức. 3 Giúp HS hiểu được bản chất, quy luật phát triển của lịch sử, lịch sử bao giờ cũng phát triển theo chiều đi lên. Cái xuất hiện sau thường tiến bộ hơn cái trước nó. Quy luật của lịch sử là không có cái gì tự nhiên sinh ra hay mất đi. Mà bao giờ nó cũng kèm theo những căn nguyên nhất định. Vd: Lịch sử đấu tranh của dân tộc ta từ 1858-nay không phải ngẫu nhiên lại lần lượt đào thải hai con đường cứu nước: phong kiến và tư sản. Mà chính do những hạn chế của hai con đường này đã dẫn tới hàng loạt phong trào yêu nước –con đẻ của nó bị thất bại và mục tiêu giành độc lập không đạt được . Chỉ đến khi con đường vô sản xuất hiện, vừa khắc phục những điểm yếu của hai con đường trước nó, vừa chứng minh bằng những thắng lợi của mình. Vì vậy, con đường vô sản thực sự được lựa chọn…Do đó , hệ thống hoá kiến thức giúp HS so sánh, đánh giá, lý giải vấn đề …nhờ vậy mà hiểu được lịch sử, phát triển tư duy logic trong nhận thức lịch sử. Để thực hiện tốt đề tài nghiên cứu bản thân đẫ thực hiện các nhiệm vụ: Nghiên cứu các tài liệu về “ Phương pháp dạy học Lịch sử” Thao giảng, dự giờ đồng nghiệp trao đổi rút kinh nghiệm qua từng tiết dạy. Nghiên cứu tài liệu gây hứng thú về dạy học lịch sử. Nghiên cứu tài liệu tâm lí học Sách giáo khoa, sách giáo viên lịch sử. Kiểm tra đánh giá học sinh và làm bài để từ đó có điều chỉnh và bổ sung hợp lí. Phương pháp thực nghiệm, đối chiếu, so sánh. III. PHẠM VI NGHIÊN CỨU Đề tài xoay quanh việc nghiên cứu giảng dạy và học tập với việc sử dụng “Bản đồ tư duy” trong dạy học lịch sử bậc trung học cơ sở. Đối tượng nghiên cứu mà tôi áp dụng là học sinh trường THCS Mỹ Hội. IV. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN Trong năm học 2010-2011 kết quả học tập của học sinh hỗ trợ của đồng nghiệp, sự quan tâm chỉ đạo của các cấp lãnh đạo, trong năm 2011-2012 bản 4 thân mạnh dạng áp dụng đồ tư duy trong dạy học lịch sử qua kết quả học tập của học sinh trong học kì 1 năm học 20111-2012 kết quả học tập của học sinh rất khả quan. B. NỘI DUNG I.CƠ SỞ LÍ LUẬN Trong phương pháp dạy học trước đây thì việc dạy học bằng bản đồ tư duy đã được áp dụng, như vẽ sơ đồ hay biểu bảng nhưng ở mức độ đơn giản áp dụng không thường xuyên. Còn đối với phương pháp dạy học bằng bản đồ tư duy hiện nay là một phương pháp được thực hiện với mức độ cao và ưu điểm vượt trội nhằm phát huy tính chủ động sáng tạo của học sinh trong việc tìm tòi, đào sâu hay mở rộng một ý tưởng,… bằng việc sử dụng đồng thời hình ảnh, đường nét và chữ viết với sự tư duy tích cực. Cùng một chủ đề nhưng có thể trình bày dưới dạng bản đồ tư duy theo một cách riêng, với cách dùng màu sắc, hình ảnh và cụm từ diễn đạt khác nhau. Chính từ đó mà việc lập bản đồ tư duy luôn phát huy được khả năng sáng tạo của mỗi giáo viên và học sinh. Trong dạy học lịch sử, do không trực tiếp quan sát các sự kiện nên phương pháp trực quan góp phần quan trọng trong việc tạo biểu tượng cho học sinh, cụ thể hóa các sự kiện nhằm nâng cao chất lượng dạy học. Nhiều bài dạy lịch sử có rất nhiều thông tin và sự kiện học sinh không thể nhớ hết, nhưng GV hệ thống bằng bản đồ tư duy thì bài học sẽ trở nên ngắn gọn và dễ hiểu. Qua thực tế giảng dạy bản thân xin đưa ra một số kinh nghiệm nhỏ trong việc sử dụng bản đồ tư duy để dạy học bộ môn lịch sử II.CƠ SỞ THỰC TIỂN Bản đồ tư duy (BĐTD) là hình thức ghi chép sử dụng màu sắc, hình ảnh để mở rộng và đào sâu các ý tưởng. BĐTD một công cụ tổ chức tư duy nền tảng, có thể miêu tả nó là một kĩ thuật hình họa với sự kết hợp giữa từ ngữ, hình ảnh, đường nét, màu sắc phù hợp với cấu trúc, hoạt động và chức năng của bộ não, giúp con người khai thác tiềm năng vô tận của bộ não. 5 Cơ chế hoạt động của BĐTD chú trọng tới hình ảnh, màu sắc, với các mạng lưới liên tưởng (các nhánh). BĐTD là công cụ đồ họa nối các hình ảnh có liên hệ với nhau vì vậy có thể vận dụng BĐTD vào hỗ trợ dạy học kiến thức mới, củng cố kiến thức sau mỗi tiết học, ôn tập hệ thống hóa kiến thức sau mỗi chương. Vì thế, vận dụng bản đồ tư duy trong dạy học lịch sử sẽ giúp học sinh có phương pháp học hợp lý, nhằm phát huy tích cực, chủ động sáng tạo của học sinh một cách triệt để Việc thể hiện bản đồ tư duy có thể được vẽ trên giấy bìa, bảng, sử dụng bút chì, màu, phấn,… hoặc có thể thiết kế trên Powerpoint hay các phần mềm tin học chuyên dùng để hỗ trợ việc thiết kế bản đồ tư duy”. Với phương pháp này không chỉ phát triển được trí tuệ của học sinh qua khả năng vẽ và viết ngắn gọn, cô đọng nội dung bài học trên bản đồ tư duy, mà các em học sinh còn hệ thống được kiến thức khi tổng hợp và chọn lọc ý để trình bày trên bản đồ. Với hình thức trình bày kết hợp hình vẽ, chữ viết và sự vận dụng kiến thức trong sách vở và trong cuộc sống đã khiến cho bài học thêm sinh động và hấp dẫn hơn. Đây là phương pháp hỗ trợ tích cực cho tiết dạy, ôn tập kiến thức cho học sinh một cách khoa học. Qua đó học sinh ghi nhớ sâu sắc kiến thức, tránh được kiểu học vẹt, học thuộc lòng một cách máy móc” III. THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG MÂU THUẨN 1 Ưu ®iÓm : *. VÒ phÝa gi¸o viªn : Hiện nay việc dạy và học đang được áp dụng nhiều phương pháp dạy học tích cực để từng bước chuyển dần cách dạy học từ chỗ trang bị kiến thức cho học sinh sang dạy cho học sinh cách tiếp cận và chiếm lĩnh kiến thức. Từ đó, vận dụng kiến thức vào thực tế và biến đổi thành kỹ năng cho riêng bản thân mình. Việc áp dụng phương pháp dạy học bằng bản đồ tư duy kết hợp với các phương pháp học nhóm, công nghệ thông tin,… vào trong giảng dạy hiện đang là công cụ phù hợp và đạt hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng dạy và học trong giáo dục 6 hin nay. õy l mt phng phỏp mi, nhng tớnh hiu qu rt cao. Qua thc t ging dy, bn thõn thy tõm c vỡ phng phỏp ny giỳp cho hc sinh phỏt huy c s t tin, s logic, sỏng to v phỏt trin c kh nng t duy,. Ngoi ra, dy hc bng bn t duy giỳp cho hc sinh thuc bi ngay ti lp, nh nhanh, nh sõu v chớnh xỏc ni dung bi hc ca mỡnh. c bit, i vi phng phỏp ny cũn giỳp cho hc sinh khụng nhm chỏn m luụn sụi ni v ho hng trong tit hc, t ú to c iu kin cho hc sinh tp trung tho lun v cựng tỡm ra vn ct lừi trong ni dung ca bi hc. Vi phng phỏp ny buc hc sinh phi ch ng trong vic hc ca mỡnh, t ú m hiu qu trong vic hc khụng ngng c nõng cao. *. Về phía học sinh : - Học sinh đa số chú ý nghe giảng, tập trung suy nghĩ trả lời các câu hỏi mà giáo viên đặt ra nh các em đã chuẩn bị bài mới ở nhà, trả lời các câu hỏi cuối mục trong bài cho nên khi học các em luôn chú ý để nắm chắc bài hơn. - Đa số học sinh đều tích cực thảo luận nhóm và đã đa lại hiêụ quả cao trong quá trình lĩnh hội kiến thức . - Học sinh yếu kém đã và đang cố gắng nắm bắt các kiến thức trọng tâm cơ bản thông qua các hoạt động học nh thảo luận nhóm, vấn đáp, đọc sách giáo khoa các em đã mạnh dạn khi trả lời các câu hỏi hay ghi nhớ các sự kiện, nhân vật, một quá trình cách mạng trong việc chiếm lĩnh kiến thức của mình. 2. Hạn chế : * Về phía giáo viên : Vẫn còn một số ít giáo viên cha thực sự thay đổi hoàn toàn phơng pháp dạy học cho phù hợp với từng tiết dạy, cha tích cực hoá hoạt động của học sinh tạo điều kiện cho các em suy nghĩ , chiếm lĩnh và nắm vững kiến thức nh vẫn còn sử dụng phơng pháp dạy học thầy nói, trò nghe , thầy đọc, trò chép . Do đó nhiều học sinh cha nắm vững đợc kiến thức mà chỉ học thuộc một cách máy móc, trả lời câu hỏi thì nhìn vào sách giáo khoa hoàn toàn Đa số giáo viên cha nêu câu hỏi nhận thức đầu giờ học tức là sau khi kiểm tra bài cũ giáo viên vào bài luôn mà không giới thiệu bài qua việc nêu câu hỏi nhận thức, điều này làm giảm bớt sự tập trung, chú ý bài học của học sinh ngay từ hoạt động đầu tiên. 7 Một số tiết học giáo viên chỉ nêu vài ba câu hỏi và huy động một số học sinh khá, giỏi trả lời, cha có câu hỏi giành cho đối tợng học sinh yếu kém .Cho nên đối tợng học sinh yếu kém ít đợc chú ý và không đợc tham gia hoạt động, điều này làm cho các em thêm tự ti về năng lực của mình và các em cảm thấy chán nản môn học của mình. * Về phía học sinh : Học sinh thờng trả lời câu hỏi giáo viên đặt ra thông qua việc nhìn sách giáo khoa và nhắc lại, cha có sự độc lập t duy. Một số học sinh còn đọc nguyên bn sách giáo khoa để trả lời câu hỏi. Học sinh còn lời học và cha có sự say mê môn học, một số bộ phận học sinh không chuẩn bị bài mới ở nhà, không làm bài tập đầy đủ , trên lớp các em thiếu tập trung suy nghĩ. Cho nên việc ghi nhớ các sự kiện, hiện tợng, nhân vật lịch sử còn yếu. Học sinh chỉ có trả lời đợc những câu hỏi dễ, đơn giản (nh trình bày), còn một số câu hỏi tổng hợp, phân tích, giải thích, so sánh thì học sinh còn rất lúng túng khi trả lời hoặc trả lời thì mang tính chất chung chung IV. GII PHP THC HIN 1. Chun b Nghiờn cu k ti liu tp hun v s dng bn t duy trong dy hc. Ti v luyn tp s dng phn mn thit k bn t duy. Luyn tp v bn t duy bng phng phỏp th cụng: trờn mỏy, trờn bng. Lp k hoch hng dn hc sinh cỏc bc v bn t duy vo tp. La chn ni dung, bi ging phự hp s dng bn t duy. 2. Hng dn hc sinh v bn Bc 1: chn t trung tõm Bc 2: xỏc nh cỏc nhỏnh cp 1 Bc 3 xỏc nh cỏc nhỏnh cp 2 theo tng nhỏnh cp 1 * Lu ý hng dn hc sinh phõn bit cp ca cỏc nhỏnh bng mu sc, kớ t hỡnh hc hoc kớ t hỡnh hc hoc bng cỏch ca riờng cỏc em. iu ny s 8 dẫn đến sự sáng tạo riêng từng học sinh giúp các em nhớ được nội dung bài, tác phẩm của mình. Ví dụ 1: Khi dạy sử 9 bài 8 :Nước Mĩ, thì giáo viên hình thành bản đồ tư duy phần I , thì học sinh sẽ dễ nhớ bài và khi nhìn vào bản đồ tư duy, học sinh thấy được tình hình kinh tế Mĩ sau chiến tranh và học sinh có thể tự hình thành bản đồ tư duy theo ý tưởng của mình. Đây là dạng bài không có sơ đồ được vẽ sẵn trong sách giáo khoa, không yêu cầu học sinh kĩ năng vẽ sơ đồ, mục tiêu của phần 1 làm cho học sinh hiểu rõ được sau chiến tranh thế giới thứ hai, Mĩ đã vươn lên trở thành nước tư bản giàu mạnh nhất về kinh tế, khoa học- kĩ thuật và quân sự trong thế giới tư bản chủ nghĩa. Để thực hiện mục tiêu rèn luyện kĩ năng tôi đã tổ chức hoạt động dạy học như sau: Bước 1: Học sinh đọc kênh chữ ở sách giáo khoa “I. TÌNH HÌNH KINH TẾ NƯỚC MĨ SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI” trang 33 SGK lịch sử 9 Bước 2: Cho học sinh hoạt động theo 6 nhóm, dựa trên thông tin của kênh chữ để vẽ bản đồ tư duy về tình hình kinh tế Mĩ sau chiến tranh thế giới thứ hai. Bước 3: Các nhóm vẽ bản đồ tư duy trên bản phụ và trình bày bản đồ bằng lời nói sau khi giáo viên yêu cầu. Bước 4: Học sinh nhận xét, bổ sung hoàn chỉnh phần bản đồ, giáo viên kết luận, đánh giá hoạt động của học sinh. Bước 5: Học sinh quan sát tự vẽ sơ đồ vào vở. Với hình thức tổ chức hoạt động dạy đã nêu trên, giáo viên đã cho học sinh hoạt động dưới hình thức nhóm, học sinh đã tự hoạt động dựa trên phần kiến thức tiếp thu từ kênh chữ, các em trong nhóm có thể đưa ra nhiều ý kiến khác nhau. Trên cơ sở kênh chữ trong sách giáo khoa các em có thể vẽ sơ đồ như sau: 9 Ví dụ 2 : Khi dạy bài BÀI 5: CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á GV tổ chức khai thác kiến thức bài học thông qua học sinh từ những kênh chữ trong sách giáo khoa và yêu cầu học sinh vẽ bản đồ tư duy về quá trình hình thành và phát triển của tổ chức ASEAN, sau đó GV kết luận bằng sơ đồ của mình như sau: Qua bản đồ tư duy này giúp học sinh nắm một cách khái quát về tình hình Đông Nam Á trước và sau năm 1945. Sự ra đời của tổ chưc ASEAN, vai trò của nó với sự phát triển của các nước trong khu vực Đông Nam Á. 10 [...]... mụn lch s trong tỡnh hỡnh hin nay 13 II KH NNG P DNG i mi phng phỏp dy hc t hiu qu cao, chỳng ta cn chỳ ý: 1 Tựy vo ni dung ca tng bi, tng tit hc v c bit l c im ca lp hc m giỏo viờn thit k bi ging bng bn t duy 2 Khi s dng bn t duy trong dy hc cn phi chun b cõu hi vi nhiu cp khỏc nhau 3.Cn to khụng khớ vui v, thoi mỏi trong tit hc giỳp hc sinh ớt b nhm chỏn v cú th t tin hn phỏt trin t duy ca mỡnh... trng cn mua mt s t liu, ti liu cú liờn quan n lch s v cỏch ging dy b mụn lch s Trên đây là một số kinh nghiệm nhỏ của bn thõn trong quá trình giảng dạy môn lịch sử , hiểu biết và kinh nghiệm chắc chắn không tránh khỏi những sai sót, rất mong đợc sự góp ý chân thành của quý đồng nghiệp M Hi, ngy 5 thỏng 3 nm 2012 Ngi thc hin Trng Vn Ton 15 D NHN XẫT NH GI CA HI NG KHOA HC ... Vic s dng dựng trc quan trong bi hc trờn lm cho khụng khớ lp hc thờm sụi ni, HS hc tp mt cỏch ho hng Giỏo viờn khụng ch mt mỡnh thuyt minh bi ging m HS cựng giỏo viờn gii quyt cỏc ni dung bi ging theo bn t duy, bng thng kờ , bn cú minh ha Vic s dng bn t duy s tỏc ng n HS bng nhiu hng : HS va nghe, va nhỡn, va suy ngh, va hot ng t duy, va hot ng bng ngụn ng S hp dn i vi HS trong gi hc ny c ny sinh... nhuyn, trong nhng phng phỏp ú vic s dng bn t duy cng cú tỏc dng rt ln bn t duy chớnh l mt dựng trc quan rt sinh ng th hin s sỏng to cao ca ngi giỏo viờn Trong nhng nm qua, cụng tỏc thit b trng hc ó cú nhiu thay i v t nhng kt qu ỏng khớch l Tuy nhiờn nhng dựng dy hc c trang cp cha phc v cho ni dung chng trỡnh sỏch giỏo khoa chớnh vỡ th phong tro t lm dựng dy hc l mt hot ng cú ý ngha quan trng trong. .. phi cú tõm huyt, phi tht s quan tõm, ng viờn, yờu thng giỳp cỏc em, giỳp cỏc em cú nim tin v bn thõn trong hc tp III.BI HC KINH NGHIM Cú th núi i mi phng phỏp dy hc trong ú cú i mi phng phỏp dy hc lch s cú ý ngha quan trong nõng cao cht lng mụn hc vic vn dng cỏc phng phỏp , phng tin dựng dy hc vo trong bi hc l cn thit giỳp hc sinh cú cỏi nhỡn trc quan v lch s, hiu r, hiu ỳng, hiu sõu v lch s Cú... cụng tỏc qun lớ nh trng 4 Ti liu tp hun chuyờn mụn Mt s vn v i mi phng phỏp dy hc cp THCS 17 Mục lục : Li núi u A Phần mở đầu ( Trang 1) ( Trang 2) I c vn (Trang 2) II Mc ớch v phng phỏp nghiờn cu (Trang 3) III Phm vi nghiờn cu (Trang 4) IV K hoch thc hin B Nội dung (Trang 4) (Trang 4) I Cơ sở lớ lun II Cơ sở thực tiễn (Trang 4) (Trang 5) III.Thực trạng v nhng mõu thun (Trang 6 ) IV.Giải phápó... 18: NG CNG SN VIT NAM RA I 11 Giỏo viờn khai thỏc kin thc bi hc qua bn t duy s giỳp hc sinh nm c quỏ trỡnh thnh lp ng Cụng sn Vit Nam din ra trong bi cnh lch s thi im v khụng gian no? Ni dung ch yu ca hi ngh thnh lp ng Nhng ni dung chớnh ca Lun cng chớnh tr nm 1930 í ngha vic thnh lp ng V Kt qu Vic kt hp dựng bn giỏo khoa, bn t duy lch s, bng thng kờ s kin lch s minh ha tranh nh trỡnh by rừ ni dung... trỡnh dy hc Vic t lm bn dy hc c cp n trong ti ny mang ý ngha th hin s sỏng to ca giỏo viờn nhm gii quyt nhu cu thc tin ca giỏo viờn thc hin i mi phng phỏp phự hp vi kh nng s phm ca mỡnh, vi c im ca lp hc, ngi hc v mụn hc dựng dy hc ny, do chớnh giỏo viờn thit k cho phự hp tng bi dy giỳp hc sinh lnh hi kin thc nhanh chúng v hiu qu Vi vic bn húa cỏc kin thc trong mi bi hc giỏo viờn cú th phn no... khuụn mu, cng nhc hoc khụng kớch hp Vic vn dng cỏc phng tin dy hc cn phi m bo nõng cao cht lng ging dy 14 IV XUT, KIN NGH Thc ra hin nay trong cỏc nh trng ó c cp rt nhiu cỏc thit b dy hc.Tuy vy i vi mụn lch s thỡ cỏc dựng thit b cũn quỏ ớt, vỡ vy mun t c kt qu cao trong b mụn ny theo tụi cn cú nhng yờu cu sau Cỏc c quan thit b trng hc cn cú y tranh nh v cỏc di tớch lch s v di sn vn húa hoc chõn dung... hỡnh nh trc quan t bn giỏo khoa, bn t duy, bng thng kờ ó tỏc ng rt ln n suy ngh ca cỏc em Qua ú giỏo dc cho cỏc em v truyn thng, tinh thn yờu nc, lũng t ho dõn tc, sc mnh on kt ton dõn Sau õy l kt qa kho sỏt cht lng sau khi ỏp dng ti Nm hc 2010-2011 HKI: 2011-2012 C KT LUN Gii 27% 38% Khỏ 32% 43% Trung bỡnh 41% 29% I í NGHA CA TI dựng trc quan cú vai trũ rt ln trong vic giỳp hc sinh nh k hiu sõu nhng . pháp dạy học: Giúp học sinh học tốt bộ môn Lịch sử ở trường THCS thông qua việc sử dụng bản đồ tư duy trong dạy học dạy học II. MỤC ĐÍCH VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Giúp HS dễ nhớ: lịch sử là. tế giảng dạy bản thân xin đưa ra một số kinh nghiệm nhỏ trong việc sử dụng bản đồ tư duy để dạy học bộ môn lịch sử II.CƠ SỞ THỰC TIỂN Bản đồ tư duy (BĐTD) là hình thức ghi chép sử dụng màu sắc,. tập với việc sử dụng Bản đồ tư duy trong dạy học lịch sử bậc trung học cơ sở. Đối tư ng nghiên cứu mà tôi áp dụng là học sinh trường THCS Mỹ Hội. IV. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN Trong năm học 2010-2011
- Xem thêm -

Xem thêm: sử dụng bản đồ tư duy trong dạy học môn lịch sử ở trường thcs, sử dụng bản đồ tư duy trong dạy học môn lịch sử ở trường thcs, sử dụng bản đồ tư duy trong dạy học môn lịch sử ở trường thcs

Từ khóa liên quan