0

báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh bình phước năm 2001

75 661 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2015, 14:49

MTX.VN Báo Cáo Hiện Trạng Môi Trường Tỉnh Bình Phước Năm 2001 SỞ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH PHƯỚC TEL 0651 879112 - FAX 0651 879113 1 LỜI MỞ ĐẦU Công tác giám sát, quan trắc và xây dựng Báo cáo hiện trạng môi trường của đòa phương ngày càng trở nên cấp thiết, phản ảnh toàn diện thực trạng diễn biến về chất lượng môi trường tại khu vực nhằm phục vụ cho công tác quản lý và bảo vệ môi trường tại Tỉnh nhà cũng như trên toàn khu vực. Trải qua thời gian hơn bốn năm khảo sát, quan trắc môi trường tại các vò trí thuộc đòa bàn Tỉnh, các số liệu và thông tin được cập nhật, liên tục khá đầy đủ trong báo cáo hàng năm giúp chúng ta nắm rõ những biến động về môi trường kinh tế - xã hội, môi trường tự nhiên như: thời tiết, đất đai, chất lượng không khí, chất lượng nước mặt, nước ngầm và nước thải, và tình hình xử lý chất thải của các cơ sở công nghiệp, đa dạng sinh học, sự cố ô nhiễm, tình hình xử lý chất thải… Qua kết quả khảo sát, quan trắc môi trường tại đòa phương có thể đánh giá được chất lượng môi trường tại khu vực giúp nhà quản lý dự báo được những diễn biến môi trường trong thời gian tới để có biện pháp ngăn ngừa, phòng chống ô nhiễm, khắc phục sự cố ô nhiễm. Từ đánh giá những tác động về môi trường, kiến nghò với các ngành chức năng để có đònh hướng và quy hoạch tổng thể về môi trường trong tương lai phù hợp với mục tiêu công nghiệp hoá hiện đại hoá, trên cơ sở phát triển kinh tế – xã hội bền vững. Tuyên truyền, giáo dục, vận động các tầng lớp nhân dân cùng tham gia tích cực trong công tác gìn giữ và bảo vệ môi trường. MTX.VN Báo Cáo Hiện Trạng Môi Trường Tỉnh Bình Phước Năm 2001 SỞ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH PHƯỚC TEL 0651 879112 - FAX 0651 879113 2 Chương I NHỮNG ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN - KINH TẾ TỈNH BÌNH PHƯỚC I.1 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN I.1.1 Vò trí đòa lý Hiện tại tỉnh Bình Phước có 5 huyện và 1 thò xã (Đồng Xoài), 80 đơn vò hành chính xã, thò trấn, phường, trong đó có khoảng 17% là đồng bào dân tộc thiểu số. Diện tích tự nhiên của tỉnh là 6.855,993 km 2 . Tỉnh Bình Phước là tỉnh thuộc miền Đông Nam Bộ, phía Bắc giáp Campuchia, phía Tây giáp Campuchia với tổng chiều dài biên giới khoảng 240 km và tỉnh Tây Ninh, phía Đông giáp Đắc Lắk, Lâm Đồng và Đồng Nai, phía Nam giáp tỉnh Bình Dương. Tọa độ đòa lý Vó độ: từ 11 o 22’ đến 12 o 16’ Bắc Kinh độ: từ 106 o 24’ đến 107 o 28’ Đông I.1.2 Khí Hậu Khí hậu tỉnh Bình Phước mang đặc điểm khí hậu nhiệt đới gió mùa phân biệt rõ rệt. Mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 11, mùa khô từ tháng 12 đến tháng 4. Căn cứ số liệu quan trắc hàng năm của các trạm Phước Long và thò xã Đồng Xoài thì đặc trưng khí hậu tỉnh Bình Phước như sau: • •• • Nhiệt độ: Do nằm trong vùng nội chí tuyến Bắc bán cầu, cận xích đạo nên có nhiệt độ trung bình hàng năm khá cao. Trạm \ năm 1996 1997 1998 1999 2000 Đồng Xoài 26,1 o C 26,4 o C 27,3 o C 27,1 o C 26,5 Phước Long 25,6 o C 26,0 o C 26,6 o C 26,2 O C 25,7 * Độ ẩm: Độ ẩm trung bình hàng năm tại huyện Phước Long và Đồng Phú như sau: MTX.VN Báo Cáo Hiện Trạng Môi Trường Tỉnh Bình Phước Năm 2001 SỞ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH PHƯỚC TEL 0651 879112 - FAX 0651 879113 3 Trạm \ năm 1996 1997 1998 1999 2000 Đồng Xoài 82,2 % 81,6% 81,0% 81,3% 83,3% Phước Long 78,1% 77,8% 80,2% 80,6% 84,2% * Gió: Bình Phước chòu ảnh hưởng của 3 hướng gió: chính Đông, Đông Bắc và Tây Nam theo 2 mùa. - Mùa khô: Gió chính Đông chuyển dần sang Đông – Bắc, tốc độ bình quân 3,5m/s. - Mùa mưa: Gió Đông chuyển dần sang Tây - Nam, tốc độ bình quân 3,2 m/s. I.2 ĐIỀU KIỆN KINH TẾ  Tình hình kinh tế năm 2000 T×nh h×nh kinh tÕ - x· héi cđa tØnh n¨m 2000 tiÕp tơc ph¸t triĨn theo chiỊu h-íng tÝch cùc, hoµn thµnh hÇu hÕt c¸c chØ tiªu chđ u ®· ®Ị ra: Tèc ®é t¨ng tr-ëng GDP t¨ng 9,5% so víi n¨m 1999 (kÕ ho¹ch t¨ng 8%), GDP b×nh qu©n ®Çu ng-êi theo gi¸ thùc tÕ t¨ng 6,85%. C¬ cÊu kinh tÕ tiÕp tơc chun dÞch theo h-íng t¨ng dÇn tû träng c«ng nghiƯp - x©y dùng vµ dÞch vơ. Gi¸ trÞ s¶n xt n«ng - l©m nghiƯp t¨ng 6%. Gi¸ trÞ s¶n xt c«ng nghiƯp t¨ng 29,76% so víi n¨m tr-íc. Thu ng©n s¸ch ®¹t 107,34% chØ tiªu H§ND ®iỊu chØnh, v-ỵt 34,5% dù to¸n Bé Tµi chÝnh giao. Trªn lÜnh vùc x· héi, mét sè mỈt cã nh÷ng chun biÕn tèt, ®· ®¹t nh÷ng kÕt qu¶ nhÊt ®Þnh. Qc phßng, an ninh vµ biªn giíi ỉn ®Þnh, trËt tù x· héi ®¶m b¶o. KÕt qu¶ thùc hiƯn trªn c¸c lÜnh vùc cơ thĨ nh- sau: N«ng - l©m nghiƯp, thđy lỵi: Thêi tiÕt n¨m 2000 m-a sím nªn cã thn lỵi trong viƯc gieo trång. DiƯn tÝch c¸c lo¹i c©y trång hµng n¨m thùc hiƯn ®-ỵc 53.487 ha, ®¹t 87,15% kÕ ho¹ch, gi¶m 10,7% so víi n¨m tr-íc (chđ u gi¶m diƯn tÝch lóa rÉy vµ khoai mú do trång xen nay c©y ®· khÐp t¸n, vµ diƯn tÝch trång mÝa míi n¨m nay gi¶m m¹nh do n¨m tr-íc tiªu MTX.VN Báo Cáo Hiện Trạng Môi Trường Tỉnh Bình Phước Năm 2001 SỞ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH PHƯỚC TEL 0651 879112 - FAX 0651 879113 4 thơ khã kh¨n). Riªng c¸c lo¹i c©y c«ng nghiƯp dµi ngµy diƯn tÝch t¨ng 7,43%. S¶n l-ỵng l-¬ng thùc cã h¹t -íc thùc hiƯn 49.293 tÊn, ®¹t 93,05% kÕ ho¹ch, gi¶m 14,83% so cïng kú, chđ u do gi¶m diƯn tÝch lóa rÉy, cao l-¬ng. Riªng s¶n l-ỵng cđa c¸c lo¹i c©y c«ng nghiƯp do diƯn tÝch ®Õn kú ®-a vµo kinh doanh t¨ng nªn s¶n l-ỵng còng t¨ng ®¸ng kĨ so víi n¨m tr-íc: cµ phª t¨ng 39,52%, cao su t¨ng 29,59%, tiªu t¨ng 37,18%, ®iỊu t¨ng 1,14 lÇn. C«ng t¸c khun n«ng chó träng ®Õn chÊt l-ỵng gièng c©y trång, vËt nu«i, nhËp c¸c gièng míi. Tuyªn trun, h-íng dÉn mét sè biƯn ph¸p th©m canh c©y ®iỊu ghÐp Ch¨n nu«i ph¸t triĨn (®µn tr©u t¨ng 6,54%, ®µn bß t¨ng 7,87%, ®µn heo t¨ng 12,04%, gia cÇm t¨ng 6,28%). VỊ nu«i trång thđy s¶n, phong trµo nu«i c¸ ao n«ng hé ngµy mét nhiỊu, sè l-ỵng mỈt n-íc lín ®-ỵc sư dơng t¨ng nhanh, mét sè m« h×nh nu«i c¸ rng lóa, nu«i c¸ lång vµ c¸c lo¹i c¸ nu«i còng ngµy cµng ®a d¹ng. VỊ kinh tÕ trang tr¹i: Lµ mét m« h×nh kinh tÕ t-¬ng ®èi hiƯu qu¶, ®Õn nay trªn ®Þa bµn tØnh ®· cã 3.111 trang tr¹i víi qòy ®Êt 20.768 ha (®Êt trång c©y l©u n¨m 19.062 ha), tỉng thu nhËp n¨m 2000 cđa kinh tÕ trang tr¹i lµ 171,5 tû ®ång, ®· gãp phÇn gi¶i qut cho 18.115 lao ®éng cã viƯc lµm (trong ®ã cã 10.593 lao ®éng th-êng xuyªn) vµ t¹o thªm nhiỊu s¶n phÈm cho x· héi. L©m nghiƯp: §· triĨn khai thùc hiƯn trång rõng phßng hé ®-ỵc 670,8 ha, ®¹t 74% kÕ ho¹ch. Nguyªn nh©n chÝnh kh«ng ®¹t kÕ ho¹ch lµ do st ®Çu t- trång rõng thÊp, chÝnh s¸ch h-ëng lỵi ch-a ban hµnh cơ thĨ nªn ch-a kÝch thÝch ®-ỵc ng-êi tham gia trång rõng. Trång c©y l©m nghiƯp, c«ng nghiƯp trong vµ ngoµi dù ¸n 661 ®-ỵc 1.312 ha. Ngoµi ra, trång c©y ph©n t¸n ®-ỵc 70 ngµn c©y. Kho¸n khoanh nu«i b¶o vƯ rõng ®¹t 93% kÕ ho¹ch. MTX.VN Báo Cáo Hiện Trạng Môi Trường Tỉnh Bình Phước Năm 2001 SỞ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH PHƯỚC TEL 0651 879112 - FAX 0651 879113 5 VỊ khai th¸c l©m s¶n, ®· khai th¸c ®-ỵc 35.750 m 3 gç (chđ u lµ rõng trång cđa L©m tr-êng Minh §øc), 314 ngµn c©y tre lng, 5 triƯu 345 ngµn c©y lå «, 290 ngµn sỵi song m©y VỊ c«ng t¸c qu¶n lý, b¶o vƯ rõng, UBND tØnh ®· giao cho ngµnh KiĨm l©m x©y dùng ph-¬ng ¸n b¶o vƯ rõng tỉng qu¸t cÊp tØnh, ®ång thêi th-êng xuyªn tỉ chøc tn tra, nhÊt lµ c¸c khu vùc th-êng x¶y ra viƯc ph¸ rõng, truy qt c¸c ®èi t-ỵng khai th¸c, vËn chun l©m s¶n trªn ®-êng s«ng vµ c¸c ®-êng vßng tr¸nh tr¹m §· ph¸t hiƯn vµ xư lý 1.224 vơ vi ph¹m Lt B¶o vƯ vµ ph¸t triĨn rõng. Thu nép ng©n s¸ch 5 tû 750 triƯu ®ång. UBND tØnh ®· triĨn khai ®ỵt rµ so¸t ®Êt l©m nghiƯp, hiƯn nay c¸c ®¬n vÞ l©m nghiƯp ®ang hoµn tÊt hå s¬ lµm c¬ së ®Ĩ UBND tØnh ban hµnh qut ®Þnh thu håi, vµ c¸c hun lËp ph-¬ng ¸n ®Ĩ UBND tØnh giao vỊ cho c¸c ®Þa ph-¬ng qu¶n lý 43.185 ha; ®ång thêi ®ang tiÕn hµnh ph-¬ng ¸n giao rõng lå « cho ®ång bµo d©n téc. Thđy lỵi: C«ng t¸c thđy lỵi ®-ỵc chó träng vµ ®Çu t- ®óng møc, khai th¸c cã hiƯu qu¶ viƯc t-íi tiªu, nhê ®ã ®· n©ng dÇn diƯn tÝch mét vơ thµnh hai vơ trong n¨m. Th-êng xuyªn kiĨm tra vµ lËp ph-¬ng ¸n b¶o vƯ an toµn c¸c c«ng tr×nh trong mïa m-a lò, tỉ chøc sưa ch÷a, tu bỉ, n¹o vÐt ®Êt ®¸ båi l¾ng t¹i c¸c c«ng tr×nh. C«ng nghiƯp: Gi¸ trÞ s¶n xt c«ng nghiƯp cđa tØnh gi÷ ®-ỵc ®µ t¨ng tr-ëng nhanh vµ ®Ịu ë c¸c khu vùc kinh tÕ. Gi¸ trÞ s¶n xt c«ng nghiƯp -íc thùc hiƯn 494 tû 094 triƯu ®ång, ®¹t 100,62% kÕ ho¹ch, t¨ng 29,76% so víi n¨m tr-íc. Trong ®ã: Khu vùc kinh tÕ trong n-íc: Doanh nghiƯp Nhµ n-íc t¨ng 152,34%, ngoµi qc doanh t¨ng 64,69%. C¸c s¶n phÈm chđ u cã møc t¨ng kh¸ so víi n¨m tr-íc lµ tinh bét mú, h¹t ®iỊu nh©n, ®òa tre, s¶n phÈm giÊy VỊ c«ng t¸c qui ho¹ch, hoµn thµnh qui ho¹ch chung vµ qui ho¹ch chi tiÕt khu c«ng nghiƯp Ch¬n Thµnh vµ T©n Khai; ®ång MTX.VN Báo Cáo Hiện Trạng Môi Trường Tỉnh Bình Phước Năm 2001 SỞ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH PHƯỚC TEL 0651 879112 - FAX 0651 879113 6 thêi tØnh ®· tr×nh Bé C«ng nghiƯp vỊ qui ho¹ch l-íi ®iƯn cđa tØnh ®Õn n¨m 2010. VỊ ®Çu t- XDCB: Vèn ®Çu t- XDCB trong n¨m 2000 -íc thùc hiƯn 221 tû 400 triƯu ®ång, ®¹t 91% kÕ ho¹ch. TiÕn ®é thi c«ng cđa hÇu hÕt c¸c c«ng tr×nh cho ®Õn th¸ng 9/2000 ®Ịu chËm, kh«ng ®óng tiÕn ®é. §iƯn lùc: §· ®Çu t- vèn ®Ĩ thùc hiƯn cho c¸c c«ng tr×nh ®iƯn n¨m 2000 lµ 25 tû ®ång. Hoµn thµnh ®-a vµo sư dơng 95% c¸c c«ng tr×nh do ngn vèn ng©n s¸ch ®Çu t Ph¸t triĨn ®-ỵc 186 km ®-êng d©y trung thÕ, 170 km ®-êng d©y h¹ thÕ. Trong n¨m, ®· ph¸t triĨn thªm 10.552 hé d©n cã sư dơng ®iƯn, ®¹t 105,52% kÕ ho¹ch, n©ng tû lƯ hé sư dơng ®iƯn trong toµn tØnh lªn 36% (chØ tiªu H§ND giao 34,97%). Giao th«ng - vËn t¶i: TØnh ®· ®Çu t- 45 tû 321 triƯu ®ång ®Ĩ x©y dùng, duy tu sưa ch÷a c¸c ®-êng néi « thÞ x· §ång Xoµi vµ c¸c ®-êng §T 749, §T 750 N©ng cÊp lµm míi 40,5 km ®-êng nhùa, 48,32 km ®-êng cÊp phèi sái ®á, sưa ch÷a 11 chiÕc cÇu §· khëi c«ng n©ng cÊp, më réng ®-êng §T 741 (®o¹n qua trung t©m thÞ x· vµ ®o¹n gi¸p ranh víi tØnh B×nh D-¬ng). B-u ®iƯn: C«ng tr×nh Trung t©m giao dÞch b-u chÝnh - viƠn th«ng cđa tØnh ®ang ë giai ®o¹n hoµn thiƯn. TriĨn khai x©y dùng ®-ỵc 27 b-u cơc, 26 nhµ b-u ®iƯn V¨n hãa x·. §-a vµo ho¹t ®éng tr¹m BTS - Vinaphone t¹i B×nh Long. VỊ ph¸t triĨn m¸y ®iƯn tho¹i, ®Õn ci th¸ng 11/2000 ph¸t triĨn ®-ỵc 3.892 m¸y, n©ng tỉng sè m¸y ®iƯn tho¹i trªn m¹ng lªn 13.476 m¸y, b×nh qu©n ®¹t tû lƯ 1,98 m¸y/100 d©n. §èi víi ho¹t ®éng khai th¸c b-u chÝnh, ph¸t hµnh b¸o chÝ ®Ịu ®¶m b¶o ®-ỵc thêi gian. Th-¬ng m¹i: MTX.VN Báo Cáo Hiện Trạng Môi Trường Tỉnh Bình Phước Năm 2001 SỞ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH PHƯỚC TEL 0651 879112 - FAX 0651 879113 7 Néi th-¬ng: Tỉng møc l-u chun hµng hãa b¸n lỴ vµ doanh thu dÞch vơ tiªu dïng x· héi -íc thùc hiƯn 1.323 tû ®ång, t¨ng 10% so víi n¨m tr-íc (kinh tÕ Nhµ n-íc chØ chiÕm 2,01%). C«ng t¸c thùc hiƯn hµng chÝnh s¸ch: UBND tØnh ®· giao cho ngµnh Th-¬ng m¹i ph©n bỉ c¸c mỈt hµng chÝnh s¸ch ®Õn c¸c ®¬n vÞ thùc hiƯn. KÕt qu¶ thùc hiƯn trỵ gi¸, trỵ c-íc nh- sau: Ph©n bãn 8.171,6 tÊn, ®¹t 102,4% kÕ ho¹ch, thc trõ s©u 111,7 tÊn, ®¹t 74,4%, thc ch÷a bƯnh 74,4 tÊn, ®¹t 120%, mi ièt 1.748,2 tÊn, ®¹t 89,93%. Ngoµi nh÷ng mỈt hµng trỵ c-íc vËn chun, UBND tØnh c¨n cø vµo t×nh h×nh thùc hiƯn cđa c¸c n¨m tr-íc, ®· cã chđ tr-¬ng cho kh«ng, -u tiªn cho ®ång bµo d©n téc ë 28 x· nghÌo, biªn giíi cđa tØnh 2 mỈt hµng lµ gièng c©y trång vµ tËp häc sinh víi sè l-ỵng: 3.100 c©y ®iỊu, 3.595 d©y tiªu, 25.906 cn tËp häc sinh. Ngo¹i th-¬ng: Kim ng¹ch xt khÈu -íc thùc hiƯn 46 triƯu 936 ngµn USD ®¹t 74,04% kÕ ho¹ch, t¨ng 14,16% so víi n¨m 1999 (xt khÈu trùc tiÕp chiÕm 74,57%). Xt khÈu ®¹t kh¸ nhê gi¸ mđ cao su ỉn ®Þnh vµ t¨ng kho¶ng 15,2% nªn cã t¸c ®éng tÝch cùc ®Õn ngn thu cđa tØnh. Tuy nhiªn, thÞ tr-êng xt khÈu ®èi víi c¸c doanh nghiƯp cđa tØnh vÉn cßn h¹n hĐp, ch-a ỉn ®Þnh. Kim ng¹ch nhËp khÈu -íc thùc hiƯn 6 triƯu 421 ngµn USD, ®¹t 24,69% kÕ ho¹ch, gi¶m 20,85% so víi n¨m 1999. Nguyªn nh©n gi¶m nhËp khÈu m¹nh lµ do c¸c doanh nghiƯp trong tØnh kh«ng cã kÕ ho¹ch nhËp khÈu ®èi víi mét sè mỈt hµng nh-: gç, h¹t nhùa chÝnh phÈm; h¬n n÷a, hµng hãa nhËp khÈu tiªu thơ ë thÞ tr-êng ®Þa bµn tØnh ®Ịu do c¸c doanh nghiƯp nhËp khÈu ngoµi tØnh cung øng. Ho¹t ®éng du lÞch: Hoµn thµnh b-íc 1 qui ho¹ch tỉng thĨ du lÞch cđa tØnh ®Õn n¨m 2010 vµ dù ¸n c¸p treo Bµ R¸ - Th¸c M¬. Ho¹t ®éng du lÞch cđa tØnh trong n¨m ch-a cã sù MTX.VN Báo Cáo Hiện Trạng Môi Trường Tỉnh Bình Phước Năm 2001 SỞ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH PHƯỚC TEL 0651 879112 - FAX 0651 879113 8 chun biÕn ®¸ng kĨ do m«i tr-êng ph¸t triĨn cã nhiỊu u tè bÊt lỵi, vµ n¨ng lùc c¸c doanh nghiƯp kinh doanh du lÞch cßn u kÐm ch-a ®-ỵc cđng cè. MTX.VN Báo Cáo Hiện Trạng Môi Trường Tỉnh Bình Phước Năm 2001 SỞ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH PHƯỚC TEL 0651 879112 - FAX 0651 879113 9 Chương II KẾT QUẢ SỐ LIỆU QUAN TRẮC VÀ MỘT SỐ NHẬN XÉT KHÁI QUÁT VỀ TÌNH HÌNH KHÍ TƯNG NĂM 2000 II.1 KẾT QUẢ QUAN TRẮC VỀ KHÍ TƯNG: TỔNG LƯNG MƯA THÁNG ĐỒNG XOÀI I II III IV V VI VII VII IX X XI XII 12.4 90.6 91.8 149.8 361.6 304.7 374.0 393.3 408.2 448.2 160.2 105.1 TỔNG LƯNG MƯA THÁNG PHƯỚC LONG I II III IV V VI VII VII IX X XI XII 103.4 55.5 47.1 251.1 326.7 322.2 425.6 513.4 460.1 603.1 113.5 55.8 TỔNG LƯNG MƯA THÁNG CHƠN THÀNH I II III IV V VI VII VII IX X XI XII 29.3 45.9 50.4 252.3 238.7 327.8 273.8 213.9 269.7 377.4 117.9 76.0 TỔNG LƯNG MƯA THÁNG BÌNH LONG I II III IV V VI VII VII IX X XI XII 10.0 46.4 39.8 47.8 179.0 492.0 285.0 362.2 479.0 640.0 28.7 42.5 TỔNG LƯNG MƯA THÁNG BÙ ĐỐP I II III IV V VI VII VII IX X XI XII 36.0 14.0 4.1 147.0 497.0 382.0 569.0 880.0 484.0 597.1 97.5 3.0 TỔNG LƯNG MƯA THÁNG BÙ NHO I II III IV V VI VII VII IX X XI XII 10.7 80.0 226.0 189.0 190.0 287.0 354.0 335.0 398.0 580.0 154.0 77.5 TỔNG LƯNG MƯA THÁNG BÙ ĐĂNG I II III IV V VI VII VII IX X XI XII 40.0 90.3 79.1 154.0 312.0 368.0 388.0 459.0 305.0 550.0 85.7 77.0 NHIỆT ĐỘ TRUNG BÌNH THÁNG ĐỒNG XOÀI, PHƯỚC LONG I II III IV V VI VII VII IX X XI XII 25.9 26.2 27.1 27.1 27.7 27.0 26.7 26.7 26.0 26.1 25.9 25.7 25.0 25.2 26.7 27.0 26.6 26.1 25.4 25.5 25.4 25.0 25.2 25.0 NHIỆT ĐỘ TỐI CAO THÁNG ĐỒNG XOÀI, PHƯỚC LONG I II III IV V VI VII VII IX X XI XII 35.5 35.1 36.7 36.4 35.1 34.4 35.5 34.1 34.2 33.3 34.1 34.1 33.5 34.0 36.0 35.5 34.5 33.5 33.1 33.5 33.5 33.1 33.2 32.7 MTX.VN Báo Cáo Hiện Trạng Môi Trường Tỉnh Bình Phước Năm 2001 SỞ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH PHƯỚC TEL 0651 879112 - FAX 0651 879113 10 NHIỆT ĐỘ TỐI THẤP THÁNG ĐỒNG XOÀI, PHƯỚC LONG I II III IV V VI VII VII IX X XI XII 18.5 18.0 20.8 22.0 22.6 22.3 20.9 22.4 21.7 22.1 18.8 17.1 16.7 17.4 20.5 21.3 21.9 22.3 20.4 22.0 21.1 21.1 17.9 17.6 ĐỘ ẨM TRUNG BÌNH THÁNG ĐỒNG XOÀI, PHƯỚC LONG I II III IV V VI VII VII IX X XI XII 75 74 78 81 86 87 88 89 88 90 83 81 78 76 77 81 86 88 90 91 90 93 82 78 ĐỘ ẨM TỐI THẤP THÁNG ĐỒNG XOÀI, PHƯỚC LONG I II III IV V VI VII VII IX X XI XII 39 39 36 49 58 56 60 60 57 60 47 47 42 37 41 42 56 52 60 62 57 55 45 43 TỔNG SỐ THỜI GIAN CÓ NẮNG ĐỒNG XOÀI, PHƯỚC LONG I II III IV V VI VII VII IX X XI XII 244.2 217.6 218.7 215.1 201.9 256.6 140.7 113.8 159.7 115.2 185.9 186.1 263.4 220.1 213.9 208.9 205.7 164.7 140.1 121.8 156.9 108.5 196.9 208.6 HƯỚNG GIÓ THỊNH HÀNH, TỐC ĐỘ GIÓ TRUNG BÌNH, TỐC ĐỘ MAX ĐỒNG XOÀI I II III IV V VI VII VII IX X XI XII N,NE N,NE SE,SW SE,SW SE,SW SE,SW SW,W SE,SW SE,SW SW,W SE,SW SW,W 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 0 14 12 15 10 14 10 14 10 14 14 HƯỚNG GIÓ THỊNH HÀNH, TỐC ĐỘ GIÓ TRUNG BÌNH, TỐC ĐỘ MAX PHƯỚC LONG I II III IV V VI VII VII IX X XI XII E,NE E,NE E,NE E,SW E,SW E,W SW,E E,SW E,SW SW,N W E,NE E,NE 3 2 2 2 3 2 3 2 2 1 2 2 35 12 12 14 25 14 12 25 23 14 14 12 TỔNG LƯNG BAY HƠI ĐỒNG XOÀI, PHƯỚC LONG I II III IV V VI VII VII IX X XI XII 103.1 102.1 90.5 82.1 53.1 48.2 43.4 34.0 48.4 34.9 61.5 68.2 102.9 106.3 106.6 77.4 65.9 56.0 50.4 48.2 56.2 44.4 78.7 94.1 TỔNG TÍCH ÔN ĐỒNG XOÀI, PHƯỚC LONG I II III IV V VI VII VII IX X XI XII 804.3 761.1 839.6 832.1 836.7 802.0 804.6 807.9 776.6 798.2 769.2 785.9 774.9 731.0 828.0 810.5 823.3 781.7 786.4 791.5 762.6 774.5 754.6 774.0 [...]... Đồng Xoài, Phước Long, Bù Đăng có lượng mưa tương đối cao, so với số liệu nhiều năm về trước thì từ tháng 1-3 thường ít mưa hoặc không mưa SỞ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH PHƯỚC TEL 0651 879112 - FAX 0651 879113 11 Báo Cáo Hiện Trạng Môi Trường Tỉnh Bình Phước Năm 2001 Nhiệt Độ: Nhiệt độ trung bình năm 2000 ở mức tương đương với trò số trung bình nhiều năm Nhiệt độ trung bình năm 26.50C,... SỞ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH PHƯỚC TEL 0651 879112 - FAX 0651 879113 12 Báo Cáo Hiện Trạng Môi Trường Tỉnh Bình Phước Năm 2001 Chương III TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN, ĐẤT ĐAI VÀ KẾT QUẢ QUAN TRẮC XÓI MÒN ĐẤT III.1 TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN - ĐẤT ĐAI III.1.1 Hiện trạng đòa chất khoáng sản Trong năm 2000 kết quả khảo sát về đòa chất khoáng sản tại tỉnh Bình Phước so với năm 1999 không có gì thay... các nhà máy thực hiện đầu tư xây dựng hệ thống xử lý chất thải, mặc dù đã có những chuyển biến tích cực, tuy nhiên công tác này vẫn còn chậm vì kinh phí các doanh nghiệp hạn chế SỞ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH PHƯỚC TEL 065 879112 - FAX 0651 879113 32 Báo Cáo Hiện Trạng Môi Trường Tỉnh Bình Phước Năm 2001 Chương V CHẤT LƯNG MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ V.1 HIỆN TRẠNG CHẤT LƯNG MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ... VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH PHƯỚC TEL 0651 879112 - FAX 0651 879113 25 Báo Cáo Hiện Trạng Môi Trường Tỉnh Bình Phước Năm 2001 Nhìn chung chất lượng nước mặt của tỉnh Bình Phước còn khá tốt, kết quả phân tích ở hầu hết các sông, suối, hồ đều đạt Tiêu chuẩn Việt Nam nguồn loại A (TCVN 5942-1995), ngoại trừ các kênh rạch chảy qua khu vực dân cư, nhà máy đã có dấu hiệu ô nhiễm hữu cơ Nguồn nước mặt tỉnh Bình. .. Bình Phước được ngăn để hình thành hồ thủy điện Thác Mơ, hồ SỞ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH PHƯỚC TEL 0651 879112 - FAX 0651 879113 19 Báo Cáo Hiện Trạng Môi Trường Tỉnh Bình Phước Năm 2001 Thác Mơ có dung tích 1,4 tỷ m3, lưu lượng trung bình được điều tiết bởi hồ là 60m3/s Hiện đang hình thành hồ Cần Đơn Trong tương lai là hồ Phước Hòa Ngoài các sông trên, nguồn nước mặt trên đòa bàn tỉnh. .. cho tỉnh nhà tuy nhiên bên cạnh những vấn đề môi trường đi kèm cũng cần xem xét một cách thận trọng Khai thác khoáng sản là hoạt động gây xói mòn đất trực tiếp và chủ động của con người, tạo đòa hình âm, phá hủy hệ sinh thái trong khu vực khai thác N V X T M SỞ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH PHƯỚC TEL 0651 879112 - FAX 0651 879113 18 Báo Cáo Hiện Trạng Môi Trường Tỉnh Bình Phước Năm 2001. . .Báo Cáo Hiện Trạng Môi Trường Tỉnh Bình Phước Năm 2001 II.2 NHẬN XÉT TÌNH HÌNH KHÍ TƯNG BÌNH PHƯỚC NĂM 2000 Hiện tượng thời tiết đặc biệt: Lũ lụt: Do ảnh hưởng của dải Hội tụ nhiệt đới có hướng đông tây nằm vắt ngang khu vực Trung Trung bộ kết hợp với gió mùa Tây Tây nam phát triển mạnh trên các tầng cao đã gây mưa lớn diện rộng trên khu vực tỉnh Bình Phước từ ngày 08 đến ngày 14/10 năm 2000... đất đối với từng loại cây trồng và kết hợp yếu tố thời tiết thì tỉnh Bình Phước rất có lợi thế cho việc phát triển các loại cây công nghiệp dài ngày như: cao su, cà phê, cây ăn trái, điều và tiêu Tùy SỞ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH PHƯỚC TEL 0651 879112 - FAX 0651 879113 15 Báo Cáo Hiện Trạng Môi Trường Tỉnh Bình Phước Năm 2001 theo điều kiện khả năng đáp ứng được thủy lợi mà có thể lựa... nước với qui mô, công suất không đáng kể Lưu lượng nước thải sinh họat khoảng 2.000 m3/ngày.đêm SỞ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH PHƯỚC TEL 0651 879112 - FAX 0651 879113 26 Báo Cáo Hiện Trạng Môi Trường Tỉnh Bình Phước Năm 2001 Thò trấn Phước Bình: là thò trấn thuộc huyện Phước Long, hạ tầng cơ sở của trung tâm thò trấn thấp kém, chưa có hệ thống cấp, thoát nước Nước thải của thò trấn chủ... tấn/ha /năm - Tốc độ xói mòn trung bình hàng năm của huyện Bù Đăng là 234 tấn/ha /năm Như vậy xói mòn trung bình hàng năm trên diện tích huyện Bù Đăng cao gấp 2,3 lần so với huyện Đồng Phú SỞ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH PHƯỚC TEL 0651 879112 - FAX 0651 879113 17 Báo Cáo Hiện Trạng Môi Trường Tỉnh Bình Phước Năm 2001 - Xói mòn đất do khai thác đá xây dựng: trên diện tích 2 huyện Đồng Phú và . Độ ẩm trung bình hàng năm tại huyện Phước Long và Đồng Phú như sau: MTX.VN Báo Cáo Hiện Trạng Môi Trường Tỉnh Bình Phước Năm 2001 SỞ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH PHƯỚC TEL 0651. công tác gìn giữ và bảo vệ môi trường. MTX.VN Báo Cáo Hiện Trạng Môi Trường Tỉnh Bình Phước Năm 2001 SỞ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH PHƯỚC TEL 0651 879112 - FAX. MTX.VN Báo Cáo Hiện Trạng Môi Trường Tỉnh Bình Phước Năm 2001 SỞ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH PHƯỚC TEL 0651 879112 - FAX 0651 879113 19 Chương IV HIỆN TRẠNG NƯỚC
- Xem thêm -

Xem thêm: báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh bình phước năm 2001, báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh bình phước năm 2001,

Từ khóa liên quan