0

hiện trạng môi trường tỉnh phú yên năm 2005

182 818 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2015, 14:59

MTX.VN Báo cáo Hiện trạng Môi trường tỉnh Phú Yên năm 2005 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên 1 UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG BÁO CÁO HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG TỈNH PHÚ YÊN NĂM 2005 PHÚ YÊN, THÁNG 10/2005 MTX.VN Báo cáo Hiện trạng Môi trường tỉnh Phú Yên năm 2005 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên 2 NỘI DUNG LỜI MỞ ĐẦU 04 CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1. Giới thiệu sơ lược về tỉnh Phú Yên 07 2. Giới thiệu sơ lược về “ Quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Phú Yên thời kỳ 1996 – 2010 “ 07 3. Giới thiệu sơ lược về một số kết quả thực hiện chính “ Quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Phú Yên thời kỳ 1996 – 2010 “ trong giai đoạn 1995 – 2005 09 4. Phương pháp nghiên cứu, đánh giá hiện trạng môi trường năm 2005 và dự báo diễn biến môi trường tỉnh Phú Yên đến năm 2010 10 5. Các tài liệu chính biên soạn báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Phú Yên năm 2005 11 6. Các tổ chức chính biên soạn báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Phú Yên năm 2005 12 CHƯƠNG I. HIỆN TRẠNG NHỮNG BIẾN ĐỘNG VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI I.1. Những biến động về điều kiện tự nhiên tỉnh Phú Yên trong giai đoạn 1996 – 2005 14 I.2. Những biến động về phát triển kinh tế 34 I.3. Những biến động về phát triển xã hội 58 I.4. Những đánh giá tổng hợp 68 CHƯƠNG II. HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG TỈNH PHÚ YÊN NĂM 2005 VÀ CÁC XU HƯỚNG DIỄN BIẾN BIẾN ĐỘNG CHÍNH II.1. Hiện trạng môi trường tỉnh Phú Yên theo các phân vùng môi trường quản lý 72 II.2. Hiện trạng môi trường tỉnh Phú Yên theo các thành phần môi trường quản lý 99 II.3. Đánh giá chung về các xu hướng biến động chính hiện trạng môi trường tỉnh Phú Yên năm 2005 103 II.4. Dự báo các xu hướng diễn biến môi trường tỉnh Phú Yên đến năm 2010 106 CHƯƠNG III. HIỆN TRẠNG RỪNG VÀ CÁC VẤN ĐỀ ĐA DẠNG SINH HỌC III.1. Hiện trạng rừng 118 MTX.VN Báo cáo Hiện trạng Môi trường tỉnh Phú Yên năm 2005 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên 3 III.2. Các vấn đề đa đạng sinh học 119 III.3. Hiện trạng công tác phát triển và bảo vệ rừng, đa dạng sinh học tại tỉnh Phú Yên 125 III.4. Những đánh giá tổng hợp 132 CHƯƠNG IV. HIỆN TRẠNG THIÊN TAI VÀ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG IV.1. Hiện trạng thiên tai 135 IV.2. Hiện trạng sự cố môi trường 136 IV.3. Hiện trạng công tác phòng chống, giảm nhẹ thiên tai và khắc phục sự cố môi trường tại tỉnh Phú Yên 137 IV.4. Những đánh giá tổng hợp 140 CHƯƠNG V. HIỆN TRẠNG CÁC HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TẠI ĐỊA PHƯƠNG V.1. Tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường 143 V.2. Tình hình thực hiện Luật bảo vệ môi trường và các văn bản pháp lý liên quan 144 V.3. Các hoạt động bảo vệ môi trường khác tại đòa phương 150 V.4. Những đánh giá tổng hợp 152 CHƯƠNG VI. CÁC VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG CẤP BÁCH VÀ ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA ĐỊA PHƯƠNG ĐẾN NĂM 2010 VI.1. Các vấn đề môi trường cấp bách 155 VI.2. Đònh hướng kế hoạch hoạt động bảo vệ môi trường của đòa phương đến năm 2010 159 VI.3. Đònh hướng hoàn thiện mạng lưới quan trắc môi trường 169 CHƯƠNG CUỐI. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 172 TÀI LIỆU THAM KHẢO 178 SƠ ĐỒ MẠNG LƯỚI QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG TỈNH PHÚ YÊN DỰ KIẾN HOÀN THIỆN ĐẾN NĂM 2010 180 MTX.VN Báo cáo Hiện trạng Môi trường tỉnh Phú Yên năm 2005 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên 4 LỜI MỞ ĐẦU Tỉnh Phú Yên đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khoá VIII tái thành lập kể từ ngày 01/07/1989 trên cơ sở chia tách từ tỉnh Phú Khánh cũ, có kết cấu cơ sở hạ tầng – kỹ thuật và nền kinh tế còn chậm phát triển với cơ cấu kinh tế nông nghiệp chủ đạo và đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, nhằm xây dựng tỉnh Phú Yên nhanh chóng thành tỉnh giàu, mạnh và CNH – HĐH phát triển, UBND tỉnh Phú Yên đã xây dựng “ Quy hoạch tổng thể kinh tế – xã hội tỉnh Phú Yên thời kỳ 1996 – 2010 “ với nội dung cơ bản là tiến hành quá trình CNH, HĐH nền kinh tế quá độ và đã được Chính phủ thẩm đònh, phê duyệt ngày 26/12/1997. Sau gần 10 năm thực hiện “ Quy hoạch tổng thể kinh tế – xã hội tỉnh Phú Yên thời kỳ 1996 – 2010 “ theo quá trình CNH, HĐH quá độ, hiện trạng kinh tế – xã hội tỉnh Phú Yên đã có nhiều thay đổi nhanh chóng theo hướng thiết lập cơ cấu kinh tế công – nông – dòch vụ, thúc đẩy mạnh mẽ tăng trưởng kinh tế – xã hội gắn kết với việc cải thiện không ngừng đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu phát triển kinh tế – xã hội mạnh mẽ, thì quá trình CNH, HĐH nền kinh tế Phú Yên cũng đang gây nên các tác động toàn diện tới điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên và môi trường, đồng thời đặt ra những thách thức mới và nhiều vấn đề môi trường cấp bách theo mục tiêu phát triển bền vững. Các tác động tiêu cực do quá trình CNH, HĐH tỉnh Phú Yên đối với điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên và môi trường sẽ cần thiết phải nghiên cứu và đánh giá cụ thể để đề ra các giải pháp phòng ngừa, kiểm soát, khống chế, xử lý và đẩy lùi hiệu quả theo Luật bảo vệ môi trường. Bởi vì, các tác động này sẽ gây nên các hệ lụy phát triển kéo dài như tình trạng cạn kiệt tài nguyên, biến đổi khí hậu, thời tiết, tình trạng ô nhiễm, suy thoái và sự cố môi trường, mà xét cho cùng là sẽ đẩy nhanh sự mất cân bằng động trong sinh thái tài nguyên và môi trường, làm suy giảm đa dạng sinh học và suy giảm nghiêm trọng các nguồn lực, khả năng phát triển bền vững của tỉnh Phú Yên nói riêng và của đất nước ta nói chung. Do vậy, trong nhiệm vụ xây dựng Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Phú Yên năm 2005 đệ trình Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh Phú Yên đã đặt ra yêu cầu là : nghiên cứu và đánh giá hiện trạng môi trường tỉnh có tính chất khái quát cả chu kỳ phát triển 1996 – 2005 nhằm so sánh và xác đònh rõ những diễn biến thay đổi trong điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên và môi trường, các vấn đề môi trường cấp bách và dự báo diễn biến môi trường đến năm 2010, để đònh hướng kế hoạch thực hiện công tác bảo vệ môi trường của tỉnh phù hợp với yêu cầu đáp ứng ngày càng tốt hơn thời kỳ đẩy mạnh quá trình CNH, HĐH đất nước theo tinh thần Nghò quyết số 41/2004/NQ-TW của Bộ Chính trò, bảo đảm khả năng phòng ngừa, kiểm soát ô nhiễm, suy thoái và sự cố môi trường hiệu quả, góp MTX.VN Báo cáo Hiện trạng Môi trường tỉnh Phú Yên năm 2005 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên 5 phần tích cực vào mục tiêu phát triển bền vững tỉnh Phú Yên đến năm 2010 và tầm nhìn 2020. Điều này cũng hoàn toàn phù hợp với yêu cầu hiện nay của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc nâng cao chất lượng công tác xây dựng báo cáo hiện trạng môi trường của các tỉnh, thành đòa phương, trong đó cần phải đánh giá và làm rõ về những diễn biến thay đổi trong điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội, cũng như về các vấn đề và nội dung hiện trạng môi trường chính của các tỉnh, thành đòa phương nhằm xây dựng kế hoạch hành động bảo vệ môi trường sát thực thực tiễn, phù hợp hơn với các điều kiện phát triển kinh tế – xã hội và các điều kiện tiến hành quá trình CNH, HĐH của từng đòa phương, bảo đảm việc thực hiện nghiêm chỉnh các Nghò quyết của Đảng, Pháp luật của Nhà nước và các quy đònh tương ứng của Chính phủ về nhiệm vụ bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Vì vậy, Báo cáo tổng hợp về Hiện trạng môi trường tỉnh Phú Yên năm 2005 sẽ bao gồm các nội dung nghiên cứu và đánh giá hiện trạng môi trường chính sau đây : 1. Lời mở đầu 2. Chương mở đầu 3. Chương I : Hiện trạng những biến động về điều kiện tự nhiên và phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Phú Yên 4. Chương II : Hiện trạng môi trường tỉnh Phú Yên năm 2005 và các xu hướng diễn biến biến động chính 5. Chương III : Hiện trạng rừng và các vấn đề đa dạng sinh học 6. Chương IV : Hiện trạng thiên tai và sự cố môi trường 7. Chương V : Hiện trạng các hoạt động bảo vệ môi trường tại đòa phương 8. Chương VI : Các vấn đề môi trường cấp bách và đònh hướng kế hoạch hoạt động bảo vệ môi trường của đòa phương đến năm 2010 9. Chương cuối : Kết luận và kiến nghò MTX.VN Báo cáo Hiện trạng Môi trường tỉnh Phú Yên năm 2005 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên 6 CHƯƠNG MỞ ĐẦU : 1. Giới thiệu sơ lược về tỉnh Phú Yên 2. Giới thiệu sơ lược về “ Quy hoạch tổng thể kinh tế – xã hội tỉnh Phú Yên thời kỳ 1996 – 2010 “ 3. Giới thiệu sơ lược về một số kết quả thực hiện chính “ Quy hoạch tổng thể kinh tế – xã hội tỉnh Phú Yên thời kỳ 1996 – 2010 “ trong giai đoạn 1996 – 2005 4. Phương pháp nghiên cứu, đánh giá hiện trạng môi trường năm 2005 và dự báo diễn biến môi trường tỉnh Phú Yên đến năm 2010 5. Các tài liệu chính biên soạn báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Phú Yên năm 2005 6. Các tổ chức chính biên soạn báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Phú Yên năm 2005 1. GIỚI THIỆU SƠ LƯC VỀ TỈNH PHÚ YÊN Tỉnh Phú Yên có vò trí đòa lý thuộc vùng duyên hải Nam – Trung Bộ với tổng diện tích đất tự nhiên thống kê là 5.278 km 2 (527.800 ha), trong đó phía Bắc giáp tỉnh Bình Đònh, phía Tây giáp tỉnh Đắc Lắc và Gia Lai, phía Nam giáp tỉnh Khánh Hòa và phía Đông giáp với Biển Đông. Tỉnh có nhiều lợi thế của ngã ba giao lưu phát triển kinh tế – xã hội trong vùng duyên hải Nam Trung Bộ theo trục Bắc – Nam và với khu vực Tây nguyên. Tuy nhiên, sau này do việc thực hiện quá trình tổng điều MTX.VN Báo cáo Hiện trạng Môi trường tỉnh Phú Yên năm 2005 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên 7 chỉnh đòa giới của tỉnh, cho nên tổng diện tích đất tự nhiên thống kê của Phú Yên chỉ còn 5.045 km 2 (504.531 ha). Tỉnh Phú Yên có 30 thành phần dân tộc sinh sống, trong đó dân tộc Việt chiếm khoảng 93%, có 5 tôn giáo chính với khoảng 352.979 tín đồ (Phật giáo và Công giáo chiếm 3/4 tổng số tín đồ). Tính đến hết năm 1995, tổng dân số thống kê của tỉnh Phú Yên là 732.007 người và mật độ dân số bình quân là 139 người/km 2 . GDP theo giá thực tế của tỉnh Phú Yên đạt 1.272,639 tỷ đồng, trong đó cơ cấu kinh tế gồm : nông lâm thuỷ sản chiếm 52%; công nghiệp và xây dựng chiếm 12,5%; dòch vụ chiếm 35,5%. Chỉ số GDP bình quân/đầu người đạt 1,74 triệu đồng, tương ứng khoảng 199 USD/đầu người. Nhìn chung, trong giai đoạn này (1989 – 1995) Phú Yên là một tỉnh nghèo với nền kinh tế chậm phát triển và đời sống nhân dân còn gặp rất nhiều khó khăn. Vì vậy, trong giai đoạn 1996 – 2005 tỉnh Phú Yên đã bước vào quá trình CNH, HĐH và đô thò hóa quá độ với quyết tâm và nỗ lực rất cao. Tính đến hết năm 2004, tổng dân số thống kê sơ bộ của tỉnh Phú Yên là 849.026 người và mật độ dân số bình quân là 168 người/km 2 . GDP sơ bộ theo giá thực tế của tỉnh Phú Yên đạt 4.358,954 tỷ đồng, trong đó cơ cấu kinh tế gồm : nông lâm thuỷ sản chiếm 36,9%; công nghiệp và xây dựng chiếm 28,8%; dòch vụ chiếm 34,3%. Chỉ số GDP bình quân/đầu người đạt 5,13 triệu đồng, tương ứng khoảng 324 USD/đầu người (theo tỷ giá tháng 09/2005) và 588 USD/đầu người (theo tỷ giá so sánh năm 1995). Việc thực hiện “ Quy hoạch tổng thể kinh tế – xã hội tỉnh Phú Yên thời kỳ 1996 – 2010 “ trong giai đoạn 1996 – 2005 đã mang lại những thành tựu đáng kể như : so với năm 1995 GDP của tỉnh tăng gấp 3,4 lần; chỉ số GDP bình quân/đầu người tăng gấp 1,6 lần (theo giá trò USD thực tế) và cơ cấu kinh tế thay đổi nhanh chóng theo hướng CNH, HĐH. Tuy nhiên, để hoàn thành mục tiêu xây dựng tỉnh Phú Yên cơ bản thành một tỉnh công nghiệp vào năm 2020, thì đòi hỏi toàn tỉnh phải tiếp tục nỗ lực phấn đấu, quyết tâm đẩy mạnh quá trình CNH, HĐH, sử dụng hiệu quả các điều kiện thuận lợi, vượt qua khó khăn và thách thức trong phát triển kinh tế – xã hội, xoá đói giảm nghèo, cải thiện và nâng cao không ngừng đời sống nhân dân. 2. GIỚI THIỆU SƠ LƯC VỀ “ QUY HOẠCH TỔNG THỂ KINH TẾ – XÃ HỘI TỈNH PHÚ YÊN THỜI KỲ 1996 – 2010 “ Theo “ Quy hoạch tổng thể kinh tế – xã hội tỉnh Phú Yên thời kỳ 1996 – 2010 “ đã được phê duyệt, thì phương hướng và các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Phú Yên đến năm 2010 bao gồm như sau : (a). Quan điểm phát triển đến năm 2010 : • Hội nhập và liên kết kinh tế với các tỉnh trong vùng và cả nước, trong đó chủ yếu liên kết kinh tế với các tỉnh trong vùng duyên hải Miền Trung và vùng kinh tế MTX.VN Báo cáo Hiện trạng Môi trường tỉnh Phú Yên năm 2005 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên 8 trọng điểm Miền Trung dựa trên việc phát triển mạnh và đồng bộ cơ sở hạ tầng thành hệ thống liên kết kinh tế bền vững. • Phát triển bền vững kinh tế – xã hội trên cơ sở tăng trưởng kinh tế cao, ổn đònh gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện công bằng xã hội, không ngừng nâng cao mức sống nhân dân, xóa đói nghèo đến mức thấp nhất, sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường sinh thái, kết hợp hài hòa và phát huy thế mạnh các tiểu vùng khác nhau của tỉnh. • Phát triển có trọng điểm kết hợp phát triển đồng đều hợp lý các lónh vực ngành và lãnh thổ, trong đó xác đònh chiến lược phát triển mạnh hai đầu tỉnh (giáp Bình Đònh và Khánh Hòa), các hành lang kinh tế ven biển theo trục đường quốc lộ 25 và tỉnh lộ 645, xây dựng hệ thống đô thò trung tâm nhằm thúc đẩy CNH, HĐH nông nghiệp và nông thôn, hình thành các vùng chuyên môn hóa nông – lâm nghiệp và lựa chọn những ngành mũi nhọn phù hợp. (b). Mục tiêu phát triển : • Đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hơn mức bình quân cả nước, từng bước hội nhập vùng kinh tế trọng điểm Miền Trung, trong đó mức tăng trưởng GDP bình quân là 10 – 11%/1996 – 2000 và 12 – 13%/2001 – 2010. • Chuyển đổi cơ cấu kinh tế vùng theo hướng CNH, HĐH và cơ cấu kinh tế, lao động nông thôn theo hướng tăng lao động phi nông nghiệp với các chỉ số chính như sau : + Tỷ trọng công nghiệp : 20 – 21%/2000 và 29 – 30%/2010 + Tỷ trọng dòch vụ du lòch : 44 – 46%/2000 và 52 – 55%/2010 + Tỷ trọng nông nghiệp : 33 – 36%/2000 và 15 – 19%/2010 • Đạt chỉ số GDP bình quân/đầu người là 260 – 270 USD/2000 và 700 – 800 USD/2010. • Phát triển mạnh kinh tế đối ngoại và mở rộng thò trường xuất khẩu, trong đó đạt kim ngạch xuất khẩu 175 – 180 triệu USD/2000 và 250 – 300 triệu USD/2010. • Đạt tỷ lệ thu ngân sách chiếm 20% GDP/2000 và 25% GDP/2010. • Thực hiện xóa đói, nghèo xuống còn khoảng 20% số hộ/2000 và giải quyết cơ bản đói nghèo vào năm 2010. • Tạo chuyển biến căn bản về văn hoá, giáo dục đào tạo, y tế và các vấn đề xã hội khác : + Đạt tỷ lệ tăng dân số là 1,9%/1996 – 2000 và 1,7%/2001 – 2010. + Giảm thiểu tỷ lệ mắc bệnh sốt rét, dòch hạch, sốt xuất huyết, đường ruột và suy dinh dưỡng vào năm 2000, hạn chế tỷ lệ người nhiễm HIV và bệnh SIDA. MTX.VN Báo cáo Hiện trạng Môi trường tỉnh Phú Yên năm 2005 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên 9 + Thanh toán cơ bản nạn mù chữ cho người ở độ tuổi 15 – 35 vào năm 2000, cơ bản phổ cập trung học cơ sở ở các đô thò, phổ cập tiểu học trong toàn tỉnh, phát triển mạnh mẽ việc học ngoại ngữ và tin học. + Phủ sóng phát thanh, truyền hình trên toàn đòa bàn tỉnh đến vùng sâu, vùng xa. + Hoàn thành đònh canh, đònh cư, ổn đònh canh tác phù hợp đến năm 2010. 3. GIỚI THIỆU SƠ LƯC VỀ MỘT SỐ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH “ QUY HOẠCH TỔNG THỂ KINH TẾ – XÃ HỘI TỈNH PHÚ YÊN THỜI KỲ 1996 – 2010 “ TRONG GIAI ĐOẠN 1996 – 2005 Theo các số liệu niên giám thống kê, có thể tổng hợp một số kết quả thực hiện chính “ Quy hoạch tổng thể kinh tế – xã hội tỉnh Phú Yên thời kỳ 1996 – 2010 “ trong giai đoạn 1996 – 2005 như được trình bày trong bảng 1 dưới đây : Bảng 1. Một số kết quả chính thực hiện “ Quy hoạch tổng thể kinh tế – xã hội tỉnh Phú Yên thời kỳ 1996 – 2010 “ trong giai đoạn 1996 – 2005 (mốc so sánh 1995). Các chỉ tiêu so sánh Mốc thời gian nghiên cứu và đánh giá Năm 1996 Năm 2000 Năm 2004 QH/2000 Thực tế QH/2010 Thực tế 1. Tổng dân số, người 744.668 - 803.846 - 849.026 2. Tỷ lệ tăng dân số, % 2,2 1,9 1,6 1,7 1,4 3. GDP theo giá thực tế (tỷ đồng) 1.457,125 - 2.455,472 - 4.358,594 4. Tốc độ tăng trưởng kinh tế, % 14,1 10 – 11 7,8 12 – 13 11,2 5. Tốc độ tăng trưởng kinh tế trung bình, % : + 1996 – 2000 + 2001 – 2004 - - 10 – 11 - 9,1 - - 12 – 13 10,7 6. Tốc độ tăng trưởng kinh tế trung bình 1996 – 2004, % : 9,8 7. Chuyển dòch cơ cấu kinh tế, % : + Nông lâm ngư nghiệp + Công nghiệp – xây dựng + Dòch vụ 46,5 17,2 36,3 33 – 36 20 – 21 44 – 46 44,1 22,7 33,2 15 – 19 29 – 30 52 – 55 36,9 28,8 34,3 MTX.VN Báo cáo Hiện trạng Môi trường tỉnh Phú Yên năm 2005 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên 10 8. Chỉ số GDP bình quân/đầu người, USD (tỷ giá so sánh 1995) 224 260 – 270 350 700 – 800 588 9. Kim ngạch xuất khẩu, triệu USD 111,165 175 – 180 33,492 250 – 300 48,789 10. Tỷ lệ thu ngân sách so với giá trò GDP, % 18 20 24 25 21 Nguồn : Niên giám thống kê tỉnh Phú Yên năm 2000, 2004. 4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NĂM 2005 VÀ DỰ BÁO DIỄN BIẾN MÔI TRƯỜNG TỈNH PHÚ YÊN ĐẾN NĂM 2010 (a). Phương pháp nghiên cứu và đánh giá hiện trạng môi trường tỉnh Phú Yên năm 2005 : • Phương pháp điều tra, khảo sát thực tế : sử dụng chủ yếu để lấy mẫu hiện trường nhằm quan trắc, giám sát, phân tích và đánh giá về chất lượng các thành phần môi trường liên quan như nước mặt, nước ngầm, nước biển ven bờ, đất, không khí • Phương pháp thống kê các số liệu, thông số kỹ thuật : sử dụng chủ yếu để tổng hợp các số liệu, thông số kỹ thuật phục vụ cho công tác nghiên cứu và đánh giá hiện trạng môi trường trong giai đoạn 1996 – 2005. • Phương pháp phân tích, so sánh các số liệu, thông số kỹ thuật : sử dụng để phân tích và so sánh các số liệu theo chuỗi thời gian hoặc các thông số kỹ thuật theo các bộ tiêu chuẩn môi trường nhằm nhận thức, đánh giá và lý giải nguyên nhân của những biến động về điều kiện tự nhiên, kinh tế – xã hội hoặc xu hướng diễn biến môi trường chính (mốc thời gian so sánh gồm 1994/1995, 2000/2001, 2004/2005). • Phương pháp hội thảo, góp ý : sử dụng chủ yếu để phân tích, đánh giá và hoàn thiện các kết quả nghiên cứu, đánh giá hiện trạng môi trường năm 2005. • Phương pháp chuyên gia : sử dụng tri thức và kinh nghiệm phong phú của các chuyên gia nhằm chuẩn hoá và hoàn thiện kết quả nghiên cứu và đánh giá hiện trạng môi trường năm 2005. (b). Phương pháp dự báo diễn biến môi trường tỉnh Phú Yên đến năm 2010 : • Phương pháp thiết lập diễn biến môi trường giai đoạn quá khứ và tương lai : sử dụng để thiết lập các cơ sở dữ liệu về môi trường trong giai đoạn quá khứ hoặc các cơ sở kòch bản dự báo, phán đoán xu hướng biến đổi môi trường dưới tác động của quá trình phát triển kinh tế – xã hội ngắn hạn (5 – 10 năm), trung hạn (20 – 30 năm) và dài hạn (trên 50 năm). [...]... nguyên thiên nhiên, môi trường của tỉnh Phú Yên đã chính thức được công bố X T M Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên 11 Báo cáo Hiện trạng Môi trường tỉnh Phú Yên năm 2005 6 CÁC TỔ CHỨC CHÍNH BIÊN SOẠN BÁO CÁO HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG TỈNH PHÚYÊN NĂM 2005 Các cơ quan, đơn vò tổ chức chính nghiên cứu và biên soạn BÁO CÁO HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG TỈNH PHÚ YÊN NĂM 2005 bao gồm : (1) Sở Tài nguyên và Môi trường. .. thuật nhiệt đới và bảo vệ môi trường, tháng 04/1995 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên Năm 2003* 173.701 144.508 29.193 83,2 16,8 29 Báo cáo Hiện trạng Môi trường tỉnh Phú Yên năm 2005 Niên giám thống kê tỉnh Phú Yên năm 2000 *Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Phú Yên năm 2004 Theo bảng 7, diện tích và cơ cấu rừng trồng có xu hướng biến động tăng khá nhanh từ năm 1995 đến năm 2003 Theo các số liệu... của tỉnh với các mốc thời gian so sánh là các năm 1995, 2000 và 2004 Tại thời điểm Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên 13 Báo cáo Hiện trạng Môi trường tỉnh Phú Yên năm 2005 năm 1995 tổng diện tích đất tự nhiên của tỉnh Phú Yên là 5.278 km2 (527.800 ha) Đến năm 2000 và 2004 tổng diện tích đất tự nhiên của tỉnh Phú Yên là 5.045 km2 (504.531 ha) do quá trình tổng điều chỉnh đòa giới tỉnh Phú Yên. .. 75 0,61 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên 32 Báo cáo Hiện trạng Môi trường tỉnh Phú Yên năm 2005 15 Than bùn 1.000 m3 1.279 770 Nguồn : Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Phú Yên, Sở CN Phú Yên, năm 1997 (b) Tình hình khai thác nguồn tài nguyên khoáng sản : Theo bảng 8, nhìn chung nguồn tài nguyên khoáng sản tại tỉnh Phú Yên có trữ lượng không lớn, song một số loại tài nguyên khoáng sản có... Năm 1995 Năm 2000 Năm 2004 02 6.000 2.000 5,0 95,0 04 18.000 7.670 18,0* 82,0* 06 27.000 10.549** - - 08 100 – 1.000 1.000 – 4.000 286 59 2.032 87.842 28 - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên 27 Báo cáo Hiện trạng Môi trường tỉnh Phú Yên năm 2005 - Đáp ứng nhu cầu, hộ 3.000 33,0*** 40,3*** Nguồn : Viện kỹ thuật nhiệt đới và bảo vệ môi trường, tháng 04/1995; Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Phú. .. đầu năm 2005 (Nguồn : Dự thảo báo cáo chính trò của BCH Đảng bộ tỉnh Phú Yên khóa XIII, ngày 01/07 /2005) , thì hiện nay đã có 50,0% dân cư nông thôn tỉnh Phú Yên được sử dụng nước sạch, đạt mục tiêu kế hoạch 2001 – 2005 của Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XIII về bảo đảm nước sạch và vệ sinh nông thôn I.1.6.3 Tài nguyên rừng : Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên 28 Báo cáo Hiện trạng Môi trường. .. (1) Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên, cơ quan chủ trì (2) Trung tâm Công nghệ Môi trường (ENTEC) – Hội bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam, đơn vò tư vấn (3) Phân Viện nghiên cứu Khoa học Bảo hộ lao động TP Hồ Chí Minh, đơn vò hợp tác N V X T M Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên 12 Báo cáo Hiện trạng Môi trường tỉnh Phú Yên năm 2005 CHƯƠNG I : HIỆN TRẠNG NHỮNG BIẾN ĐỘNG VỀ ĐIỀU KIỆN... 659 USD (sơ bộ 2001 – 2005) Nhìn chung, chỉ số GDP bình quân/đầu người của tỉnh Phú Yên vẫn chưa đuổi kòp mức phát triển chung của cả nước trong giai đoạn nghiên cứu 1995 – 2005 I.2.2 Chuyển dòch cơ cấu kinh tế : Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên 35 Báo cáo Hiện trạng Môi trường tỉnh Phú Yên năm 2005 Sự chuyển dòch cơ cấu kinh tế của tỉnh Phú Yên trong giai đoạn 1995 – 2005 được tổng hợp và... vùng duyên hải Nam Trung Bộ Tài nguyên du lòch của tỉnh Phú Yên bao gồm các hình thái sinh thái tự nhiên (cảnh quan thiên nhiên) Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên 33 Báo cáo Hiện trạng Môi trường tỉnh Phú Yên năm 2005 và sinh thái nhân văn (văn hoá dân tộc, di tích lòch sử), có thể phát huy tốt cho việc tổ chức du lòch nghỉ mát sinh thái và du lòch tham quan sinh thái nhân văn Tỉnh Phú Yên có... trường Việt Nam : bao gồm các bộ tiêu chuẩn môi trường Việt Nam ban hành trong năm 1995 và 2001 (e) Các số liệu quan trắc, giám giám môi trường : bao gồm các cơ sở dữ liệu quan trắc và giám sát môi trường tại đòa phương từ năm 1995 đến năm 2005 (f) Các báo cáo hiện trạng môi trường nghiên cứu và so sánh : bao gồm các báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Phú Yên năm 1995, 2001, 2004 (g) Các tài liệu khoa . HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG TỈNH PHÚ YÊN NĂM 2005 PHÚ YÊN, THÁNG 10 /2005 MTX.VN Báo cáo Hiện trạng Môi trường tỉnh Phú Yên năm 2005 Sở Tài nguyên và Môi. QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG TỈNH PHÚ YÊN DỰ KIẾN HOÀN THIỆN ĐẾN NĂM 2010 180 MTX.VN Báo cáo Hiện trạng Môi trường tỉnh Phú Yên năm 2005 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên 4 LỜI. MTX.VN Báo cáo Hiện trạng Môi trường tỉnh Phú Yên năm 2005 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên 1 UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
- Xem thêm -

Xem thêm: hiện trạng môi trường tỉnh phú yên năm 2005, hiện trạng môi trường tỉnh phú yên năm 2005,

Từ khóa liên quan