0

phân tích và đánh giá thực trạng hoạch định chiến lược marketing xuất khẩu lâm sản của công ty sản xuất lâm sản hà nội

45 727 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/01/2015, 20:50

Chuyên đề tốt nghiệp Vũ Tuấn Dương LỜI NÓI ĐẦU. gày nay với nền kinh tế thị trường đang là một vấn đề có sức hấp dẫn mạnh mẽ đối với các doanh nghiệp.Hầu như tất cả các nước trên thế giới đã và đang đi theo hướng phát triển của kinh tế thị trường.Trong nền kinh tế thị trường thì sự cạnh tranh giữa các công ty là rất khốc liệt.Một nhà sản xuất,kinh doanh muốn đứng vững trong nền kinh tế thị trường,muốn tìm kiếm được lợi nhuận thì không thể không cạnh tranh với các đối thủ của mình mà trong đó có ít nhất hai yếu tố quan trọng ảnh hưởng tới sự thành công hay thất bại của công ty là:tổ chức quản lý sản xuất và tiếp cận thị trường.Bất kỳ một công ty nào hoạt động trong một thị trường mà ở đó có sự cạnh tranh khốc liệt đều nhận thấy một điều là chiến lược kinh doanh mà bộ phận trọng yếu của nó là chiến lược Marketing là nguyên nhân dẫn tới sự thành bại của công ty.Do vậy,hầu hết các nhà quản trị Marketing đều dành phần lớn thời gian và công sức cho việc xây dựng chiến lược kinh doanh,chiến lược Marketing của công ty mình. Qua quá trình thực tập khảo sát tại Công ty sản xuất và xuất nhập khẩu lâm sản Hà nội và nhận thấy được tầm quan trọng của vịêc hoạch định chiến lược Marketing trong lĩnh vực xuất khẩu,tôi lựa chọn đề tài”Hoạch định chiến lược Marketing xuất khẩu lâm sản của Công ty sản xuất và xuất nhập khẩu lâm sản Hà nội.” *Giới hạn nghiên cứu: Hoạch định chiến lược Marketing xuất khẩu là một đề tài phức tạp và liên quan đến nhiều vấn đề của một doanh nghiệp.Với thời gian nghiên cứu và khả năng của bản thân có hạn nên việc giải quyết toàn diện và triệt để đề tài là khó có thể thực hiện được.Do vậy đề tài được giới hạn trong những vấn đề cơ bản của việc hoạch định chiến lược Marketing xuất khẩu đó là:quá trình lựa chọn và các quyết định về sản phẩm,giá,phân phối và xúc tiến thương mại của công ty. N 1 Chuyên đề tốt nghiệp Vũ Tuấn Dương *Phương pháp nghiên cứu. Để nghiên cứu các nội dung và thực hiện mục đích của đề tài,các phương pháp cơ bản được sử dụng khi hoàn thành chuyên đề này là: -Phương pháp tiếp cận hệ thống biện chứng,logic và lịch sử. -Phương pháp tiếp cận thực tiễn các vấn đề lý luận. -Phương pháp hiệu quả và hiệu năng tối đa. *Kết cấu của chuyên đề: ChươngI.Cơ sở lý luận về hoạch định chiến lược Marketing xuất khẩu của công ty kinh doanh trong điều kiện thương mại quốc tế hiện nay. ChươngII.Phân tích và đánh giá thực trạng hoạch định chiến lược Marketing xuất khẩu lâm sản của Công ty sản xuất và xuất nhập khẩu lâm sản Hà nội trong thời gian qua. ChươngIII.Những đề xuất nhằm hoàn thiện việc hoạch định chiến lược Marketing xuất khẩu lâm sản tại Công ty sản xuất và xuất nhập khẩu lâm sản Hà nội. CHƯƠNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC MARKETING XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY KINH DOANH TRONG ĐIỀU KIỆN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ HIỆN NAY. 2 Chuyên đề tốt nghiệp Vũ Tuấn Dương I.MÔI TRƯỜNG VÀ THỊ TRƯỜNG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ, VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG CỦA CÔNG TY KINH DOANH TRONG NỀN KINH TẾ CỦA ĐẤT NƯỚC. 1.Khái niệm,vị trí,chức năng của các công ty kinh doanh trong nền kinh tế thị trường. 1.1Khái niệm. Kinh doanh thương mại quốc tế là sự trao đổi hàng hoá,dịch vụ giữa các nước nhằm thoả mãn các mục tiêu của cá nhân và các tổ chức kinh tế-xã hội. Các công ty kinh doanh xuất nhập khẩu thực chất hoạt động của nó là hoạt động kinh doanh thương mại trên thị trường quốc tế.Công ty kinh doanh xuất nhập khẩu là một tổ chức,đơn vị kinh doanh xuất nhập khẩu độc lập được tổ chức theo quan điểm phân công lao động xã hội quốc tế và Marketing thương mại quốc tế theo định hướng thoả mãn nhu cầu xã hội và thị trường nước ngoài. Công ty kinh doanh xuất nhập khẩu là một chỉnh thể tổ chức và công nghệ kinh doanh xuất nhập khẩu trên thị trường mục tiêu của nó bao gồm tổ hợp các đơn vị kinh doanh như kho tàng,vận tải và cơ cấu quản trị như phòng ban 1.2Vị trí. Các công ty kinh doanh xuất nhập khẩu thực hiện các hoạt động kinh doanh thương mại quốc tế giữ một vị trí quan trọng về mọi mặt của xã hội và đặc biệt là trong nền kinh tế thị trường tự do và nền kinh tế hỗn hợp. 1.3Chức năng. Công ty kinh doanh xuất nhập khẩu có các chức năng sau: -Trung gian kết nối:nối liền sản xuất trong nước với thị trường quốc tế về hai mặt không gian và thời gian. -Hàng hoá:Thực hiện chức năng này là điều tất yếu của mọi doanh nghiệp,riêng với công ty xuất nhập khẩu đòi hỏi phải hình thành dự trữ hàng hoá,phân loại chuyển hoá mặt hàng,có các biện pháp bảo vệ và quản lý giá trị sử dụng nhằm đáp ứng kịp thời nhu cẩutong nước và quốc tế. -Thực hiện:Chính là thực hiện các hoạt động kinh doanh bao gồm các hoạt động mua bán,nghiên cứu thị trường 3 Chuyên đề tốt nghiệp Vũ Tuấn Dương -Thị trường:Công ty xuất nhập khẩu có vị trí trung gian nên là nơi có liên quan đến hai chức năng của thị trường là thực hiện,điều tiết kích thích. -Tăng hiệu quả sản xuất. -Phù hợp hoá trình độ chất lượng. 2.Môi trường Marketing thương mại quốc tế Môi trường thương mại quốc tế của công ty là một tập phức hợp các yếu tố ảnh hưởng và các điều kiện ràng buộc bên ngoài:yếu tố kinh tế,chính trị- luật pháp,văn hoá xã hội,sự cạnh tranh Đó là những nhân tố chủ yếu tác động đến chủ trương của chiến lược,đến cách ứng xử Marketing của công ty xuất khẩu.Và đối với các công ty kinh doanh xuất khẩu thì môi trường thương mại quốc tế không chỉ là các yếu tố nằm trong phạm vi địa lý quốc gia nơi công ty tồn tại mà chủ yếu là các thị trường quốc gia nơi công ty phát triển thị trường xuất khẩu. 1.1Môi trường kinh tế quốc tế. -Môi trường kinh tế quốc tế ảnh hưởng tới công ty xuất khẩu qua những tác động của chúng về tiềm năng thị trường ở mọi thời điểm.Đặc biệt là mức độ phát triển kinh tế cỷa quốc gia nhập khẩu và sự hoà hợp môi trường kinh tế của quốc gia đó. +Xác định mức độ phát triển kinh tế của quốc gia nhập khẩu là rất quan trọng,nó cho công ty thấy được tiềm năng của thị trường của quốc gia đó.Hay nói cách khác là thông qua mức độ phát triển kinh tế ta có thể đánh giá sức mua,khả năng thanh toán của quốc gia nhập khẩu. +Sự hoà hợp với môi trường kinh tế nhằm hợp nhất kinh tế của các nước thành các khu vực kinh tế theo khu vực như là những sắp xếp có chủ định nhằm đẩy nhanh sự liên kết chặt chẽ hơn về kinh tế trong một vùng bao gồm các quốc gia độc lập về chính trị nhằm giảm thiểu những hậu quả do sự phân chia biên giới trên quan điểm chính trị. 1.2Môi trường văn hoá xã hội. Môi trường văn hoá xã hội ảnh hưởng đến hành vi thái độ của khách hàng-một yếu tố hợp thành của thị trường.Văn hoá biểu hiện lối sống của một dân tộc từ thế hệ này sang thế hệ khác thông qua thái độ cách cư xử của 4 Chuyên đề tốt nghiệp Vũ Tuấn Dương họ Các công ty kinh doanh xuất khẩu cần nắm bắt được nền văn hoá biến đổi ra sao để có các quyết định Marketing phù hợp với những biến đổi đó. Mỗi một quốc gia khác nhau,mỗi vùng khác nhau đều có những truyền thống văn hoá riêng,sở thích riêng do vậy các doanh nghiệp xuất nhập khẩu Việt nam cần biết,cần nghiên cứu những truyền thống đó để công việc kinh doanh của mình thành đạt. 1.3Môi trường chính trị-luật pháp. Mỗi một quốc gia khác nhau đều có môi trường chính trị-luật pháp khác nhau.Khi thiết lập quan hệ kinh tế,các doanh nghiệp cần chú ý tới các nhân tố sau: -Thái độ của chính phủ của quốc gia đó:Các chính phủ các quốc gia thường đưa ra những chính sách hạn chế nhập khẩu những mặt hàng mà trong nước sản xuất được để bảo vệ các doanh nghiệp trong nước. -Sự ổn định chính trị:là điều rất cần thiết trong kinh doanh.Kinh doanh ở một quốc gia mà đường lối căn bản của chính phủ đó không thay đổi,luật pháp rõ ràng sẽ giúp cho doanh nghiệp có thể tính toán được tương đối chính xác lợi ích tài chính của họ khi họ có ý định đầu tư lâu dài. -Chính sách tiền tệ:Vấn đề chuyển đổi ngoại tệ của nước nhập khẩu cũng là một điều các doanh nghiệp xuất nhập khẩu cần lưu ý.Tiền hàng có được tự do chuyển đổi sang ngoại tệ khác hay bất kỳ một quốc gia nào khác hay không?Doanh nghiệp sẽ có những biện pháp gì để không ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của mình nếu có những hạn chế về tiền tệ.Ngoài ra,sự biến động về tỷ giá hối đoái cũng là một rủi ro lớn đối với các công ty kinh doanh trên thị trường quốc tế. -Bộ máy nhà nước:Các doanh nghiệp cần phải biết được bộ máy nhà nước tại thị trường xuất nhập khẩu có thái độ như thế nào khi giải quyết các thủ tục xuất nhập khẩu,làm việc có hiệu quả hay không và doanh nghiệp phải có đầy đủ thông tin về thị trường và những yếu tố khác nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh. 1.4Môi trường cạnh tranh quốc tế. Một trong những lực lượng của môi trường tác động đến chiến lược Marketing của công ty xuất khẩu là cạnh tranh.Các công ty phải tìm cho mình 5 Chuyên đề tốt nghiệp Vũ Tuấn Dương một chỗ đứng trên thị trường.Chiến lược Marketing xuất khẩu đòi hỏi công ty phải hiểu biết về cơ cấu cạnh tranh,số lượng và loại đối thủ cạnh tranh.Để hoạch địnhcl Marketing xuất khẩu,các nhà quản trị phải nghiên cứu các nhân tố tác động đến cạnh tranh trực tiếp,thái độ của nhà nhập khẩu,luật pháp,quy định của chính phủ. 2.Thị trường thương mại quốc tế. Thị trường thương mại quốc tế là nơi diễn ra hoạt động trao đổi mua bán quốc tế trong đó các nhà cung cấp cho nền kinh tế thế giới các loại hàng hoá mà họ tạo ra tương đối rẻ hơn và mua của nền kinh tế thế giới những hàng hoá được làm ra tương đối rẻ hơn so với trong nước.Chính vì vậy mà thị trường thương mại quốc tế đóng vai trò quan trọng trong quá trình tăng trưởng và phát triển kinh tế của một quốc gia.Ngày nay các quốc gia đều đặt thương mại quốc tế ở vị trí chiến lược hàng đầu và ra sức thực hiện các mục tiêu kinh tế và chính sách đối ngoại đã đặt ra. 3.Khái niệm,vị trí,chức năng của các công ty kinh doanh trong nền kinh tế thị trường. 3.1Khái niệm. Kinh doanh thương mại quốc tế là sự trao đổi hàng hoá,dịch vụ giữa các nước nhằm thoả mãn các mục tiêu của cá nhân và các tổ chức kinh tế-xã hội. Các công ty kinh doanh xuất nhập khẩu thực chất hoạt động của nó là hoạt động kinh doanh thương mại trên thị trường quốc tế.Công ty kinh doanh xuất nhập khẩu là một tổ chức,đơn vị kinh doanh xuất nhập khẩu độc lập được tổ chức theo quan điểm phân công lao động xã hội quốc tế và Marketing thương mại quốc tế theo định hướng thoả mãn nhu cầu xã hội và thị trường nước ngoài. Công ty kinh doanh xuất nhập khẩu là một chỉnh thể tổ chức và công nghệ kinh doanh xuất nhập khẩu trên thị trường mục tiêu của nó bao gồm tổ hợp các đơn vị kinh doanh như kho tàng,vận tải và cơ cấu quản trị như phòng ban 3.2Vị trí. 6 Chuyên đề tốt nghiệp Vũ Tuấn Dương Các công ty kinh doanh xuất nhập khẩu thực hiện các hoạt động kinh doanh thương mại quốc tế giữ một vị trí quan trọng về mọi mặt của xã hội và đặc biệt là trong nền kinh tế thị trường tự do và nền kinh tế hỗn hợp. 3.3Chức năng. Công ty kinh doanh xuất nhập khẩu có các chức năng sau: -Trung gian kết nối:nối liền sản xuất trong nước với thị trường quốc tế về hai mặt không gian và thời gian. -Hàng hoá:Thực hiện chức năng này là điều tất yếu của mọi doanh nghiệp,riêng với công ty xuất nhập khẩu đòi hỏi phải hình thành dự trữ hàng hoá,phân loại chuyển hoá mặt hàng,có các biện pháp bảo vệ và quản lý giá trị sử dụng nhằm đáp ứng kịp thời nhu cẩutong nước và quốc tế. -Thực hiện:Chính là thực hiện các hoạt động kinh doanh bao gồm các hoạt động mua bán,nghiên cứu thị trường -Thị trường:Công ty xuất nhập khẩu có vị trí trung gian nên là nơi có liên quan đến hai chức năng của thị trường là thực hiện,điều tiết kích thích. -Tăng hiệu quả sản xuất. -Phù hợp hoá trình độ chất lượng. II.NỘI DUNG HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC MARKETING XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY KINH DOANH. 1.Khái niệm,vai trò Marketing và chiến lược Marketing xuất khẩu trong công ty kinh doanh. Marketing của công ty kinh doanh là”một quá trình quản trị và công nghệ vận hành nhằm nhận biết,tiên lượng và điều hành cung ứng cho nhu cầu khách hàng một cách hiệu quả,sinh lời.” -Marketing có vai trò đặc biệt quan trọng trong quản trị và công nghệ kinh doanh của một công ty kinh doanh.Nó hướng dẫn chỉ đạo và phối hợp các hoạt động sản xuất kinh doanh trong công ty kinh doanh. -Marketing quyết định đến doanh số,chi phí,lợi nhuận,hiệu quả,hình ảnh và vị thế của công ty trên thị trường. -Marketing khắc phục tính cô lập,thống nhất của công ty trong việc hoà nhập và ứng xử linh hoạt với diễn biến của thị trường. 7 Chuyên đề tốt nghiệp Vũ Tuấn Dương *Chiến lược Marketing xuất khẩu nhằm thực hiện những mục tiêu bộ phận của quản trị chiến lược mà công ty cần đạt tới khi đưa sản phẩm ra thị trường ngoài nước.Một công ty kinh doanh trên thị trường nước ngoài luôn bị ảnh hưởng bởi tổng hợp thị trường quốc nội,thị trường quốc ngoại và thị trường quốc tế cho nên chiến lược Marketing xuất khẩu nhằm đi sâu nghiên cứu và thực hiện từng mục tiêu bộ phận thích ứng với mục tiêu mà công ty tham gia góp phần hỗ trợ tích cực cho việc quản trị tiếp thị. *Mục tiêu của chiến lược Marketing xuất khẩu. Mục tiêu của chiến lược Marketing xuất khẩu có thể là định hướng lợi nhuận hay định hướng thị trường. -Mục tiêu định hướng lợi nhuận được biểu hiện ở tỷ lệ lãi trên vốn đầu tư,tỷ lệ lãi theo doanh số,lợi nhuận tối đa hay tốc độ phát triển. -Mục tiêu định hướng thị trường biểu hiện ở khối lượng bán,phần thị trường,doanh số bán Mục tiêu thị trường cũng có động cơ lợi nhuận nhưng chỉ ở mức lợi nhuận có thể đạt được và an toàn cho sự tồn tại của công ty. 2.Nội dung cơ bản của hoạch định chiến lược Marketing xuất khẩu của công ty kinh doanh. 2.1Nghiên cứu Marketing xuất khẩu và đánh giá khả năng của công ty. *Nghiên cứu Marketing xuất khẩu. Nghiên cứu Marketing xuất khẩu để ước lựơng những nhu cầu có vai trò quan trọng đối vơi những quyết định về lựa chọn thị trường xuất khẩu và sản phẩm xuất khẩu,là cơ sở để giúp quyết định các thị trường quá trình thích hợp. Nội dung nghiên cứu: -Nghiên cứu các nhân tố môi trường. -Phân tích tiềm năng thị trường đối với sản phẩm hiện hữu và tiên lượng nhu cầu đối với sản phẩm mới. -Nghiên cứu khách hàng và người tiêu dùng. -Nghiên cứu tổng quan về kết cấu địa lý,mặt hàng,phân bố dân cư,vị trí và sức hút,cơ cấu thị phần người bán hiện hữu của thị trường tổng thể. -Nghiên cứu giá quốc tế trên hai mặt: +Mức giá xuất khẩu quốc tế. 8 Chuyên đề tốt nghiệp Vũ Tuấn Dương +Những yếu tố ảnh hưởng đến giá quốc tế. -Nghiên cứu cạnh tranh trên thị trường quốc tế: mức độ cạnh tranh của hàng xuất khẩu. -Nghiên cứu các chính sách về nhập khẩu của chính phủ nước ngoài và các chính sách hàng xuất khẩu của nước sở tại. -Nghiên cứu điều kiện vận tải. *Phân tích khả năng của công ty. *Các nguồn tiềm năng của công ty: -Nguồn lực về lao động. -Tốc độ tăng trưởng và biến động doanh lợi của công ty: +Chỉ tiêu doanh thu,đặc biệt là xuất khẩu,chi phí,vốn kinh doanh. +Tốc độ biến động doanh lợi. -Ngoài các vấn đề trên khi phân tích khả năng của công ty,cần phân tích các khía cạnh sau: +Sự biến động về lao động. +Khả năng cạnh tranh của hàng hoá trên thị trường nhất là các mặt hàng xuất khẩu. +Sự biến động về thu nhập,tình hình đời sống cán bộ. +Khả năng thanh toán. 2.2Lựa chọn thị trường xuất khẩu của công ty kinh doanh. Trên cơ sở nghiên cứu Marketing xuất khẩu,để đảm bảo cho hoạt động xuất khẩu có hiệu quả thì công ty kinh doanh phải lựa chọn thị trường xuất khẩu. *Những căn cứ lựa chọn. -Về chính trị: +Thể chế chính trị của quốc gia đó có thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu của công ty. +Sự ổn định hay bất ổn định về mặt chính trị của quốc gia đó. -Về điều kiện tự nhiên. -Về dân số. 9 Chuyên đề tốt nghiệp Vũ Tuấn Dương -Về kinh tế . -Về trình độ phát triển công nghệ kỹ thuật và khả năng ứng dụng công nghệ đó như thế nào đối với công ty. -Nhóm căn cứ vào quy chế tiền tệ. +Các hình thức bảo hộ mậu dịch. +Tình hình tiền tệ:lạm phát,tỷ giá hối đoái -Căn cứ thương mại: +Quy mô và tính năng của thị trường. +Sự cạnh tranh quốc tế. *Phương pháp lựa chọn: -Phương pháp mở rộng:Sự lựa chọn thị trường thường dựa vào sự tương đồng giữa cơ cấu thị trường của quốc gia về đặc tính chính trị,xã hội,kinh tế,hoặc nhằm mục đích để cho người xuất khẩu mở rộng thị trường xuất khẩu của mình,giới thiệu được ở mức tối thiểu những sản phẩm hoặc những thông số thị trường xuất khẩu mới. -Phương pháp thu hẹp:Phương pháp này thường sử dụng khi lựa chọn thị trường tốt nhất được bắt đầu từ tổng số thị trường quốc gia bị phân chia vào các nhóm nước trong khu vực dựa trên các chỉ tiêu về chính trị,kinh tế Phương pháp thu hẹp được hiểu là sự bảo vệ có hệ thống tất cả thị trường.Điều này dẫn tới việc ngay lập tức phải loại bỏ thị trường nào kém hứa hẹn nhất,điều tra những thị trường khác có triển vọng hơn. 2.3Xác định phương thức xuất khẩu. Trong hoạt động xuất khẩu,thường có hai phương thức xuất khẩu:xuất khẩu trực tiếp và xuất khẩu gián tiếp. *Xuất khẩu gián tiếp:Là các hình thức khi công ty xuất khẩu thông qua những tổ chức độc lập trong nước để tiến hành xuất khẩu hàng hoá ra nước ngoài.Các tổ chức độc lập này có thể là hãng đại lý trong nước,hãng bán buôn trong nước hoặc tổ chức phối hợp.Các tổ chức xuất khẩu phối hợp phản ánh sự pha tạp giữa xuất khẩu trực tiếp và xuất khẩu gián tiếp.Đối với nhà sản xuất tổ chức này được coi là một kênh gián tiếp, tổ chức phối hợp này không phải là một bộ phận của nhà sản xuất.Nhưng mặt khác,cũng có thể xem nó là một thành phẩm trong kênh xuất khẩu trực tiếp,khi nhà sản xuất có thể sử 10 [...]... nhập khẩu lâm sản Hà nội và là cơ sở để xác lập các giải pháp hoàn thiện hoạch định chiến lược Marketing xuất khẩu lâm sản của Công ty sản xuất và xuất nhập khẩu lâm sản Hà nội CHƯƠNG II PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC MARKETING XUẤT KHẨU LÂM SẢN CỦA CÔNG TY SẢN 16 Chuyên đề tốt nghiệp Vũ Tuấn Dương XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU LÂM SẢN HÀ NỘI TRONG THỜI GIAN QUA I.QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH... Marketing xuất khẩu của công ty sản xuất và xuất nhập khẩu lâm sản Hà nội có nhiều mặt tích cực và tương đối phù hợp với quy mô của công ty, tuy nhiên việc tổ chức thực hiện hoạt động của công ty còn một số tồn tại mà cần phải có thời gian và nhiều nỗ lực mới khắc phục và hoàn thiện được CHƯƠNG III NHỮNG ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN VIỆC HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC MARKETING XUẤT KHẨU LÂM SẢN CỦA CÔNG TY SẢN XUẤT VÀ XUẤT... THÀNH TỔ CHỨC SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY 1.Quá trình hình thành,chức năng và nhiệm vụ của công ty 1.1.Quá trình hình thành và phát triển của công ty Công ty sản xuất và xuất nhập khẩu lâm sản Hà nội là một đơn vị trực thuộc Tổng công ty lâm sản Việt Nam Công ty được thành lập vào ngày 25 tháng 03 năm 1995 theo quyết định của bộ Lâm nghiệp số 181/TCLĐ Các căn cứ để thành lập công ty: -Nghị định 08/CP... cho cán bộ công nhân viên III.NHỮNG ĐỀ XUẤT HOÀN THIỆN VIỆC HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC MARKETING XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY Qua quá trình tìm hiểu thực tập tại Công ty sản xuất và xuất nhập khẩu lâm sản Hà nội trên cơ sở các số liệu, Phân tích tình hình xuất khẩu và hoạch định chiến lược Marketing xuất khẩu của công ty, tôi xin đưa ra một số đề xuất để hoàn thiện việc hoạch định: 36 ... phương thức xuất khẩu chủ yếu của công ty và các kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đã đánh giá sự phù hợp của nó với quy mô và trình độ phát triển của công ty 1.4 Phân tích các quyết định Marketing -mix 1.4.1Quyết định sản phẩm xuất khẩu Công ty sản xuất và xuất nhập khẩu lâm sản Hà nội là công ty sản xuấtkinh doanh với các mặt hàng chính là:gỗ pơmu, hồi, quế, hạt đại tử, mùn hương, hạt tươi Sản phẩm... thì Công ty sản xuất và xuất nhập khẩu lâm sản Hà nội nhận định: Để tồn tại và mở rộng các thị trường xuất khẩu, tiếp cân với khách hàng mục tiêu công ty cần phải đẩy mạnh sản xuất nâng cao chất lượng sản phẩm đặc biệt là phải thiết lập được một chiến lược Marketing xuất khẩu phù hợp với khả năng của công ty và tình trạng biến động của thị trường 2.2 Đánh giá chung Cũng như nhiều các công ty khác trong... và thị hiếu của khách hàng -Quyết định giá xuất khẩu: là việc xác định giá hoặc những mức giá cho một sản phẩm xuất khẩu trong nhữn điều kiện thương mại nhất định -Các yếu tố ảnh hưởng đến việc hình thành giá xuất khẩu: chi phí,các điều kiện của thị trường và hành động của khách hàng,cạnh tranh,các vấn đề luật pháp và chính trị,các chính sách chung của công ty -Các chiến lược định giá: + Chiến lược định. .. sách Nhà nước gồm:Thuế,tiền thuê đất,bảo hiểm chỉ tiêu này tính cho hàng năm và từng thời kỳ Trên đây là những tiền đề lý luận cơ bản và hoạch định chiến lược Marketing xuất khẩu của công ty kinh doanh trong điều kiện thương mại quốc tế hiện nay.Với hệ thống cơ sở lý luận này cho phép tạo lập cơ sở để phân tích thực trạng hoạch định chiến lược Marketing xuất khẩu lâm sản của Công ty sản xuất và xuất. .. doanh của công ty Đv:triệu đồng Các chỉ tiêu Năm 1998 Năm 1999 Tổng doanh thu 38.498 26.121 Thuế xuất khẩu 424 12 2.401 2.731 40 50 38.074 26.119 Lợi nhuận Tổng lợi tức trước thuế Doanh thu thuần 20 Chuyên đề tốt nghiệp Vũ Tuấn Dương II.PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC MARKETING XUẤT KHẨU LÂM SẢN CỦA CÔNG TY SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU LÂM SẢN HÀ NỘI TRONG THỜI GIAN QUA 1 Phân tích những nội. .. cơ bản của việc hoạch định chiến lược Marketing xuất khẩu 1.1 Phân tích tình hình nghiên cứu Marketing xuất khẩu và khả năng của công ty 1.1. 1Phân tích tình hình nghiên cứu Marketing xuất khẩu Với mục tiêu theo đuổi các thời cơ thị trường cũng như tham gia xử lý các vấn đề Marketing, công ty tiến hành nghiên cứu Marketing xuất khẩu với các nhiệm vụ sau: -Cung cấp những thông tin hữu ích cho công ty tránh . chiến lược Marketing xuất khẩu lâm sản của Công ty sản xuất và xuất nhập khẩu lâm sản Hà nội. CHƯƠNG II PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC MARKETING XUẤT KHẨU LÂM SẢN CỦA CÔNG. để phân tích thực trạng hoạch định chiến lược Marketing xuất khẩu lâm sản của Công ty sản xuất và xuất nhập khẩu lâm sản Hà nội và là cơ sở để xác lập các giải pháp hoàn thiện hoạch định chiến. trọng của vịêc hoạch định chiến lược Marketing trong lĩnh vực xuất khẩu, tôi lựa chọn đề tài Hoạch định chiến lược Marketing xuất khẩu lâm sản của Công ty sản xuất và xuất nhập khẩu lâm sản Hà nội. ” *Giới
- Xem thêm -

Xem thêm: phân tích và đánh giá thực trạng hoạch định chiến lược marketing xuất khẩu lâm sản của công ty sản xuất lâm sản hà nội, phân tích và đánh giá thực trạng hoạch định chiến lược marketing xuất khẩu lâm sản của công ty sản xuất lâm sản hà nội,

Từ khóa liên quan